Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE PE AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA ? TRAIAN VUIA


Anunt de participare (utilitati) numarul 117267/19.03.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.N. AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA TRAIAN VUIA S.A.
Adresa postala:  com.Ghiroda str.Aeroport nr.2, Localitatea:  Timisoara, Cod postal:  300790, Romania, Punct(e) de contact:  Mirela Gheorghiu, Tel. 0256 386007, In atentia:  Mirela Gheorghiu, Email:  mirela.gheorghiu@aerotim.ro, Fax:  0256 386007 ;0256 490705, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
SERVICII DE CURATENIE SI IGIENIZARE PEAEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA ? TRAIAN VUIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA - TRAIAN VUIA SA
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia este necesara intretinerii in bune conditii a desfasurarii activitatilor societatii, a gradului de civilizatie afisat pasagerilor.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90900000-6 - Servicii de curatenie si igienizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatile sunt cele mentionate in caietul de sarcini anexat prezentului anunt.
Valoarea estimata fara TVA: 820, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare :8.000 lei.Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificat de atestare fiscala, privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de Primarie sau de catre o autoritate administrativ ? teritoriala de pe raza careia societatea isi are sediul social; Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice sau de alt organ de atestare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social. Certificat constatator (extins), emis de Oficiul National al Registrului Comertului ?original, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte: a)ca obiectul principal de activitate al ofertantului include prestarea serviciilor ce fac obiectul achizitiei;b)nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85 / 2006 privind procedura de insolventa;
Certificatele vor fi valabile la data deschiderii ofertelor si se vor prezenta in original sau copie legalizata.Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii neachitate catre bugetul de stat sau catre bugetul local vor fi respinse.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, care cuprinde si cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009); Bilantul contabil la data de 31.12.09, vizat si inregistrat de organele competente, care se va prezenta in copie, semnata si stampilata- ?Conform cu originalul? de catre ofertant sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care candidatul / ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, informatii referitoare la personalul de specialitate de care dispune ofertantul (se vor prezentadiplome de specialitate a personalului muncitor, in domeniul principal de activitate al ofertantului - copii; copii dupa ultimul contract de munca care sa ateste ca sunt angajatii ofertantului). Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii (se vor prezenta CV- uri ale acestor persoane, precum si o declaratie care contine informatii privind numarul mediu in ultimii 3 ani, al personalului angajat). Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport, laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului. Fisa/fise de informatii privind experienta similara: CERINTE MINIME: -indeplinirea, in ultimii 3 ani, a cel putinunui contract al carui obiect a fost prestarea de servicii similare, pe o suprafata de minim 10.000 mp, copii ale contractului si eventuale acte aditionale de modificarecontractului (daca exista); Contractele vor fi insotite de recomandari din partea beneficiarului / clientului, care va fi semnata si stampilata si trebuie sa contina precizari despre numarul si data contractului, obiectul contractului. Asigurarea calitatii: ISO 9001; ISO 14001 si ISO 18001 sau prezentarea unor certificate echivalente prin care se atesta respectarea anumitor standarde de asigurare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu standardele europene privind certificarea. Autorizatie emisa de catre Autoritatea Aeronautica Civila Romana ? pentru efectuarea serviciilor de curatenie in perimetrul aeroportuar.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.04.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.04.2011 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.04.2011 10:00
Locul: SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA - TRAIAN VUIA SA, Biroul Achizitii Publice
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Maxim 2 persoane / ofertant, cu imputernicire (dupa caz).
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  300000, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA SA
Adresa postala:  Str. Aeroport nr. 2, Localitatea:  Ghiroda, Cod postal:  300782, Romania, Tel. 0256491637, Fax:  0256386007
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2011 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer