Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI TRATAMENTE FITOSANITARE IN CADRUL CENTRULUI CULTURAL ?PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI?


Anunt de participare numarul 133039/11.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Palatele Brancovenesti de la Portile Bucurestiului
Adresa postala: strada Valea Parcului, nr. 1, Localitatea: Mogosoaia, Cod postal: 077135, Romania, Punct(e) de contact: Ruxandra Petroi, Tel. +40 745036863, In atentia: Ruxandra Petroi, Email: achizitiipublice.pbpb@yahoo.com, Fax: +40 213506618, Adresa internet (URL): www.palatebrancovenesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de cultura
Activitate (activitati)
Altele: Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE DERATIZARE, DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI TRATAMENTE FITOSANITARE IN CADRUL CENTRULUI CULTURAL ?PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Sediul si domeniul autoritatii contractante
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: 5, 836, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cel mai mare contract subsecvent :1.459.008, 00 lei. Cel mai mic contract subsecvent: 103.507, 00 lei.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile care trebuie prestate in conformitate cu cerintele caietului de sarcini sunt : - Dezinsectie- Deratizare- Tratamente fitosanitare
- Larvicidare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90670000-4 - Servicii de dezinfectare si dezinfestare in mediu urban sau rural (Rev.2)
77313000-7-Servicii de intretinere a parcurilor (Rev.2)
90921000-9-Servicii de dezinfectie si de dezinsectie (Rev.2)
90923000-3-Servicii de deratizare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de dezinfectie, dezinsectie, deratizare si tratamente fitosanitare pe o suprafata de 600.000 mp
1. DEZINSECTIE INTERIOARA: Suprafata 70000, Nr.Treceri/AN: min 1, max 18
2. DERATIZAREINTERIOARA: Suprafata 70000, Nr.Treceri/AN: min 1, max 12
3. DEZINFECTIE INTERIOARA: Suprafata 70000, Nr.Treceri/AN: min 1, max 12
4. DEZINSECTIE EXTERIOARA: Suprafata 50000, Nr.Treceri/AN: min 1, max 30
5. DERATIZARE EXTERIOARA: Suprafata 50000, Nr.Treceri/AN: min 1, max 10
6. TRATAMENTE FITOSANITARE: Suprafata 240000, Nr.Treceri/AN: min 1, max 6
7. LARVICIDARE: Suprafata 50000, Nr.Treceri/AN: min 1, max 35
Valoarea estimata fara TVA: 5, 836, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se constituie garantia de participare in valoare de 116.720 lei. Forma de constituire a garantiei de participare: Conform prevederilor din H.G. nr. 925/2006 garantia de participare se poate constitui prin: 1.instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;2.virament bancar in contul RO14RTREZ4225006XXX000220, deschis la Trezoreria Buftea, cod fiscal R4283520 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data depunerii ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea aut contr. In conf cu Lg 346/2004, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de partici prin prezentarea doc justificative corespunzatoare.In acest caz, garantia de participare va fi insotita de declaratia pe propria raspundere pv incadrarea in categoria IMM. Per de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (90 zile)de la data limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea aut contr. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare in oricare din urmatoarele situatii: a)Isi retrage oferta, in perioada de valab a acesteia;b) Oferta sa fiind castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valab a ofertei;c) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valab a ofertei; d) Ofertantul a contestat un act al autoritatii contractante la CNSC, Consiliul respinge contestatia (suma retinuta se va calcula conform prevederilor art. 278^1 alin. (1) O.U.G. nr. 34/2006) se va retine o suma de 8.143, 59. Dovada constit garantiei trebuie transmisa in S.E.A.P. (conf prev art.18 din H.G. nr. 1660/2006 daca e prin virament) sau se va depune in original la adresa mentionata la punctul I.1(scrisoare de garantie). Aut contr va elibera/restitui garantia de participare conf prev art. 88 din H.G. nr. 925/2006 Garantia de buna executie este de 5% din val. contractului Garantia de buna ex. se constituie prin printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in conditiile art. 90 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la Trezorerie la dispozitia autoritatii contractante va fi de 0, 5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in termen de 7 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 91- 92 din HG nr. 925/2006. Ofertantul poate constitui garantia de buna executie in cuantum de 50% din val. solicitata de Beneficiar in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri bugetare
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 privindatribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.)
Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea III
2. Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa reiasa situatia obligatiile exigibile aferente lunii anterioare celei in care se depune oferta, in original/copieconforma cu originalul semnata si stampilata;
3. Certificat de atestare fiscala emis in conditiile art 113 din Codul de procedura fiscala al Romaniei, din care sa reiasa situatia obligatiile exigibile aferente lunii anterioare celei in care se depune oferta in original/copie conforma cu originalul;
4. Certificat de cazier fiscal, valabil la data deschiderii ofertelor, in original sau copie conforma cu originalul semnata si stampilata.
In cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice
locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), numai pentru
sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractului. Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare ? eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, alte documente echivalente) pentru a rezulta apartenenta/inregistrarea la organe din tara respectiva prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie pe care se va mentiona, pe fiecare pagina, ?conform cu originalul?, semnata si stampilata, la care se va alatura traducerea legalizata a acestora in limba romana.
Nota: Certificatele sau documentele echivalente trebuie sa fie in termenul de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru a demonstra ca si-au
indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu
cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate,
caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil
pentru anul 2011 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de
achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea III
Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4din Sectiunea III, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 691. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii - Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 691 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea III .
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
- Director General (Manager) - Bogdan Cornel POPA
- Economist achizitii publice ? Petroi Ruxandra
- Comisie de evaluare: Presedinte: Irina Bologa, Membrii cu drept de vot: Petroi Ruxandra, Marin Nae, Irina Chiurciu, Membrii de rezerva: Paulina Ana, Alexandru Daniela.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 691 va fi prezentata de fiecare membru al asocierii, de subcontractant si de tertul sustinator. Cerinta nr. 1 Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte existenta codurilor autorizate pentru serviciile care fac obiectul achizitiei si anume: - codul CAEN 8121 ? Activitati generale de curatenie a cladirilor (activitati de deratizare, dezinsectie si dezinfectie in orice structuri neagricole), sau, similar din versiunea revizuita a codului CAEN.
- codul CAEN 0161 ? activitati de servicii anexe agriculturii (tratamente fitosanitare), sau, similar din versiunea revizuita a codului CAEN.
Nota: a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.>Autorizatii: - Aviz sanitar pentru substantele folosite ? Ministerul Sanatatii
- Autorizatie pentru prestari servicii cu produse de uz fitosanitar ? Ministerul Agriculturii;
- Autorizatie de Mediu pentru depozitul de substante si utilaje;
- Autorizatie emisa de ANSVSA ? DSV- Licenta clasa I pentru prestarea serviciului public de dezinsectie, dezinfectie, deratizare, eliberatade catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice.- Contract pentru distrugere deseuri incheiat cu o firma autorizata, conform prevederilor OUG nr. 78/ 2000.Pentru persoane juridice/fizice straine: Pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica. Documentele vor fi prezentate in original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul si in traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Prezentarea informatiilor privind situatia economico-financiaraOfertantul trebuie sa demonstreze ca a realizat o cifrade afaceri globala, in ultimii 3 ani (2008, 2009 si 2010), de minim2.000.000 lei.
In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bialntul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea cerintei si prin raportare la ultimii 3 ani financiari incheiati: 2009, 2010, 2011.Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii sumele mai sus mentionatese reduc cu 50%.
Cerinta nr. 2 - Bilanturile contabile la 31.12 2008, 31.12 2009 si 31.12.2010 sau ultimele bilanturi contabile in situatia in care anul financiar nu se incheie la 31.12., vizat si inregistrat de organele competente sau dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara (copie certificata de ofertant pe propria raspundere). In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea cerintei si prin raportare la ultimii 3 ani financiari incheiati: 2009, 2010, 2011.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 3 ani (calculati pana la data depunerii ofertei) auprestat servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire prin cel putin un contract a carui valoare sa fie minim 900.000 lei, exclusiv TVA.
Ca dovada a indeplinirii cerintei obligatorii ofertantul va prezenta documente/ contracte/recomandari/procese verbale de receptie prin care sa confirme prestarea de servicii similare celor solicitate prin documentatia de atribuire si care individual sau cumulat sa nu fie mai mica decat 500.000 lei, exclusiv TVA. Copiile respective vor fi certificate prin semnarea pe proprie raspundere a documentelor (numele, prenumele si semnatura reprezentantului legal
Continuare Cerinta 1.In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei effective de activitate. Recomandarile trebuie sa precizeze cel putin urm aspecte si/sau informatii echiv: - indeplinirea obligatiilor contractuale; - daca pe parcursul derularii au fost inregistrate: neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale, cazuri privind nerespectarea legislatiei in vigoare de catre prestator (produse din vina exclusiva a contractantului), receptii amanate sau respinse din motive imputabile prestatorului, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii benefic acestuia ca urmare a neindepliniri sau indeplinirii in mod defectuos a obligatiilor contractuale asumate de catre prestator. Operatorii econ nerezidenti (straini) vor prezenta copiile respective insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in lb rom
Cerinta nr. 2 Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru de servicii.
Prezentarea dovezilor (contracte de vanzare cumparare, facturi etc.) ca beneficiaza de urmatoarele echipamente/ utilaje si mijloace de transport:
a) Mijloace de transport autorizate de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, pentru prestarea activitatii de DDD ? minim 1 buc.
Continuare Cerinta 2. b) Operatorul va face dovada ca detine urmatoarele utilaje, mijloace de transport si echipamente pentru efectuarea activitatilor: 1. aparate tip atomizor - minim 2 buc;
2. aparate portabile (tip fogger) generatoare de ceata calda/rece - minim 2 buc;
3. aparat autopurtat de mare capacitate generator de ceata rece, care sa poata efectua pulverizarea solutiei la minim 30 metri pentru zone cu vegetatie medie - minim 1 buc;
4. mijloace auto (autoutilitare) pe care pot fi montate aparate autopurtate de mare capacitate generator de ceata rece ? minim 1 buc
5. minim un utilaj de mare capacitate autopropulsat (cu propulsie proprie) generator de ceata rece cu capacitate de pulverizare de minim 50 m pe verticala pentru zonele cu vegetatie foarte inalta, cu sistem de tractiune 4x4 pentru a putea efectua tratamente in zone mlastinoase, terenuri accidentate, zone impadurite, maluri de lacuri, etc.
Cerinta nr. 3 Ofertantul trebuie safaca dovada ca detine pe toata perioada derularii acordului cadru , personalul tehnic de specialitate autorizat.Declaratie referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea acordului cadru. Operatorul va dispune de un numar minim de personal, format din 6 persoane, din care:
a) operatori calificati si instruiti conform legislatiei in vigoare pentru prestarea activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie (fiecare persoana trebuie sa fie calificata pentru prestarea activitatilor de deratizare, dezinsectie si dezinfectie) - 4 persoane;
b) medic veterinar atestat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania (se va prezenta atestatul) - 1 persoana;
c) cadru abilitat de autoritatea fitosanitara (se va prezenta atestatul) ? 1 pers
Continuare Cerinta 3. Se vor prezenta Pentru agentii DDD de care dispun ofertantii:
- Certificate de instruire profesionala a personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena - modulul?V-deratizare, dezinsectie, dezinfectie, eliberate in conformitate cu O.M.S. nr.1225/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Certificate de calificare profesionala, pentru ocupatia de agent deratizare, dezinsectie, dezinfectie, eliberate de un furnizor de calificare profesionala conform O.G. 129/2000 cu modificarile si completarile ulterioare care precizeaza ca ? Certificatele de calificare profesionala sunt tiparite de Ministerul Muncii, poarta antetul Ministerului Muncii si al Ministerului Educatiei si Cercetarii si au regimul actelor de studii?
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii
Subcontractantii: -info pv partea din contr ce urmeaza sa fie indeplinita de catre subcontractanti si spec acestora; in cazul in care o parte din contr va fi indeplinita de catre un subcontractant, se va preciza partea din contr are urmeaza sa se subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul este declarat castigator, se vor incheia subcontractele, pana la semnarea contr. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si vor fi anexe la contr. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante.
Continuare cerinta de mai sus. In cazul in care pentru indeplinirea contractului nu este necesara subcontractarea, operatorul economic va face precizarea ?nu este cazul? in cadrul formularului mentionat mai sus. Res materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in cons pt partea lor de implicare in contr care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Asocierea Op economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
- comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor criteriilor de calificare si selectie prevazute. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Cerinta nr. 1 ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Certificarea sistemului de management al calitatii conform ISO 9001 in domeniul ce face obiectul prezentului contract sau echivalent
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus
Cerinta nr. 2 ISO 14001/2005 sau echivalent
Ofertantul trebuie sa prezinte un certificat care sa dovedeasca implementarea si mentinerea unui sistem de protectia mediuluiconform cu cerintele din standardul ISO 14001/2005 sau echivalent, emis in favoarea sa. Certificatul trebuie sa fie emis de catre un organism de certificare acreditat a sistemelor de management al calitatii. Acest certificat se solicita in copie certificata prin semnarea pe proprie raspundere a documentului, cu mentiunea ?conform cu originalul? si stampila operatorului economic.
Vor fi descalificati ofertantii care prezinta documente care atesta ca sunt in curs de obtinere a certificarii solicitate si nu au aceste certificari la data deschiderii ofertelor.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.03.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.03.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.04.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
? In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici respectivi a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CENTRUL CULTURAL ?PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORTILE BUCURESTIULUI?
Adresa postala: str. Valea Parcului, nr. 1, Localitatea: Mogosoaia, jud. Ilfov, Cod postal: 087150, Romania, Tel. +40 213506620/ +40 213506621, Email: office@palatebrancovenesti.ro, Fax: +40 213506618, Adresa internet (URL): http: //www.palatebrancovenesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2012 15:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer