Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de dirigentie de santier ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti? ? ETAPA II-a, Obiect : Reabilitarea statiei de t


Anunt de participare numarul 105628/07.08.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala:  Stefan cel Mare nr 79, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Punct(e) de contact:  Manolachi Petrica, Tel. 0235361095, In atentia:  Popica Nelu, Email:  licitatie@consiliu.vaslui.ro, Fax:  0235361091, Adresa internet (URL):  www.consiliu.vaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de dirigentie de santier ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti? ? ETAPA II-a, Obiect : Reabilitarea statiei de tratare si statiei de epurare a orasuluiNegresti, judetul Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Romania, Judetul Vaslui, Orasul Negresti
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de dirigentie de santier pentru Reabilitarea statiei de tratare si statiei de epurare a orasuluiNegresti, judetul Vaslui, in cadrul proiectului ?Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti? .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71521000-6 - Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Servicii de dirigentie de santier pentru "Reabilitarea statiei de tratare si statiei de epurare a orasuluiNegresti, judetul Vaslui".
Valoarea estimata fara TVA: 10, 957RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 200 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ordin de plata.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006; Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele catre stat, precum si a contributiile pentru asigurarile sociale de stat ; Cerificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident); Documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local - Persoanele juridice/fizice straine; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie/Oficiul Registrului Comertului;Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit - Persoanele juridice/fizice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani ? formular 12E din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
-Copia contractului pentru serviciile prezentate ca similare.-Recomandare din partea beneficiarului seviciilor prezentate ca similare, privind modul de indeplinire a contractului (formular propriu).
-Declaratie privind asigurarea cu personal responsabil direct de indeplinirea contractului de serivicii ? completand formularul din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
-CV - ul dirigintelui de santier - completand formularul din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
-Declaratia de disponibilitate a dirigintelui de santier ? completand formularul din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire.
-Autorizatia de diriginte de santier.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Indeplinirea si finalizarea in ultimii trei ani, a cel putin unui contract de servicii similare ca natura si complexitate cu cel supus procedurii de achizitie.-Ofertantul trebuie sa dispuna de personal de specialitate autorizat : diriginte de santier autorizat pentru domeniul 6.1. ? Lucrari tehnico ? edilitare de alimentari cu apa si de canalizare si retele.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.08.2010 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.08.2010 11:00
Locul: JUDETUL VASLUI - Consiliul Judetean Vaslui, municipiul Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232 260600, Email:  curteapel-iasi@just.ro, Fax:  0232 255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui ? Compartimentul juridic-contencios
Adresa postala:  Str. Stefan cel Mare, nr. 79 , Localitatea: , Cod postal: , Romania , Tel., Email: , Fax: , Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Localitatea:  Vaslui, Cod postal:  730168, Romania, Tel. 0235361095, Email:  cjvaslui@consiliu.vaslui.ro, Fax:  0235361091, Adresa internet (URL):  www.cjvs.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2010 15:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer