Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de expertizare tehnica poduri de cale ferata pe raza SRCF Constanta


Anunt de participare (utilitati) numarul 38248/02.11.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala RCF Constanta, Aleea Albastrelelor nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel.0241/617.402, Email: daniela.belu@cta.cfr.ro, Fax: 0241/587.240, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de expertizare tehnica poduri de cale ferata pe raza SRCF Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii expertizare tehnica poduri de cale ferata: - linia cf 812 Medgidia Tulcea km.50+050 Ltotala=5, 0 m- linia cf 812 Medgidia Tulcea km. 105+970 Ltotala= 10, 10 m- linia cf 812 Medgidia Tulcea km. 106+164 Ltotala= 36, 50 m- linia cf 812 Medgidia Tulcea km. 110+365 Ltotala= 13, 20 m- linia cf 810 Medgidia N.Voda km.61+730 Ltotala= 13, 60 m
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232250-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Expertizare tehnica 5 poduri de cale ferata.
Valoarea estimata fara TVA: intre 75, 000 si 86, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 1.200 lei. Garantia de buna executie este de 5 % din valoarea contractului fara TVA. IMM-urile beneficiaza de reducere de 50%.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Subventia de la bugetul de stat pentru sustinerea infrastructurii de transport feroviar pentru anul 2007).
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii pe proprie raspundere privind art. 180, 181 din OUG 34/2006, certificate privind plata impozitelor la bugetul consolidat al statului si a taxelor locale, certificat de inregistrare la Camera de Comert si Industrie a ORC, certificat constatator emis de ORC privind obiectul de activitate, documente care atesta calitatea de IMM.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale cu o cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de 215.600 lei, respectiv 65.024 euro, bilanturi contabile 2005 si 2006, precum si ultima balanta lunara.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, cu recomandari, experienta similaraa trei contracte cu o valoare mai mare sau egala decat 43.000 lei(12.969 euro), declaratii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani, autorizatie AFER insotita de agrement tehnic feroviar pentru "proiectare, consultanta si asistenta tehnica pentru lucrari feroviare".
Standarde de asigurare a calitatii(ISO 9001:2001).
Standarde de atestare a sistemelor de management la sanatatii si securitatii muncii (OH SAS 18001:2004).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.11.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia de atribuire poate fi achizitionata de la Sediul Sucursalei RCF Constanta.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.12.2007 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.12.2007 11:00
Locul: Sediul Sucursalei RCF Constanta, Aleea Albastreleor nr. 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Constanta
Adresa postala: str. Traian nr. 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/606598, Fax: 0241/616003
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In cel mult cinci zile de la luarea la cunostinta de catre contestator, despre un act al autoritatii contractante, pe care l-a considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei RCF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel.0241/589840, Fax: 0241/587240
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.11.2007 17:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer