Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Mestecanis, judetul Suceava


Anunt de participare numarul 135999/29.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA COMERCIALA CONVERSMINS.A.
Adresa postala: STRADA MENDELEEV, NUMARUL 36-38, ETAJ 2, CAMERA 34-35, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Punct(e) de contact: Achizitii Contracte, Tel. +40 0213168019, In atentia: FLORENTINA MARTINESCU, Email: serviciu.achizitii@conversmin.ro, Fax: +40 0213168019, Adresa internet (URL): www.conversmin.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Intreprindere Publica
Activitate (activitati)
Altele: Conservare si inchidere mine
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de exploatare si intretinere a statiei de epurare Mestecanis, judetul Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Statia de epurare Mestecanis, judetul Suceava.
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de exploatare si intretinere a statiei de epurare Mestecanis, judetul Suceava.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65120000-0 - Exploatarea unei statii de epurare a apei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarea serviciilor de exploatare si intretinere a statie de epurare Mestecanis timp de 12 luni.
Valoarea estimata fara TVA: 741, 706RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 14834 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, respectiv minim 90 de zile de la data limita de primire a ofertelor. Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul autoritatii contractante deschis la BRD, Agentia Piata Romana Bucuresti, cont RO87BRDE410SV26085254100, cu conditia confirmarii de catre banca emitenta si a efectuarii viramentului pana la termenul de deschidere a ofertelor (parafa lizibila a bancii emitente si semnatura autorizata) sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatie. IMM-urile beneficiaza de reducere cu 50% a garantiei de participare, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 cu toate modificarile si completarile ulterioare, fiind necesar sa completeze declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006, corelat cu art. 278^1 alin. (2) din OUG 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va depune in acest sens o adresa de solicitare privind restituirea acesteia, insotita de o copie a documentului de constituire. Daca ofertantul a depus contestatie la CNSC, iar CNSC a respins contestatia, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului conform art.278ยน din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, introdus prin Ordonanta de Urgenta Nr.76 din 30 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, respectiv suma de 4521, 7 lei. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului va fi de 5% (2, 5% pentru IMM-uri) din valoarea contractului, exclusiv TVA. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari care devine anexa la contract, conform art.90 din H.G. nr. 925/2006. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conditiile specificate de Hotararea nr.1045/19.10.2011 privind modificarea art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006, publicata in Monitorul Oficial nr.757/27.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Declaratie pe propria raspundere neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Autoritatea contractanta are obligatia de a exclude din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat despre care are cunostinta ca, in ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru participare la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, pentru frauda si/sau pentru spalare de bani.Autoritatea contractanta va exclude dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica orice ofertant/candidat care se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) a intrat in faliment ca urmare a hotararii pronuntate de judecatorul-sindic;c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;c^1) in ultimii 2 ani nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, din motive imputabile ofertantului in cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia;d) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;e) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in scopul demonstrarii indeplinirii criteriilor de calificare si selectie.Se va completa Formularul 12A Sectiunea III, Declaratie pe propria raspundere neincadrarea in dispozitiile art. 180 si art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare.Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 si art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea, trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat.Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 si pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit.a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi solicitate obligatoriu si vor trebui prezentate si de tertul sustinator, daca este cazul.Cerinta 2Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), in original, copie legalizata sau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, din care sa reiasa obligatiile exigibile la luna anterioara depunerii ofertelor.Cerinta 3Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), in original, copie legalizata sau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante, din care sa reiasa obligatiile exigibile la luna anterioara depunerii ofertelor.Cerinta 4Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din O.U.G.nr.34/ 2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, conform model din Sectiunea III- Formulare.Persoanele care detin functii de decizie in cadrul S.C. CONVERSMIN S.A. sunt: Director General Copaescu SorinDirector Tehnic, Achizitii, Contracte, Proiecte Radu MarcelDirector Productie Purcaru Stamin IonDirector Economic Tofan TieaDirector Resurse Umane Surulescu SimonaSef Oficiul Juridic Derevlean RamonaServiciul Achizitii Contracte Martinescu FlorentinaServiciul Programe, Proiecte, Avizari Offenberg IulianServiciul Analiza Contracte Decontari Baciu IonServiciul PPSSMIG Calotescu RaulServiciul Derulare Proiecte si Dialog cu Comunitatea Georgescu DanServiciul Urmarire Productie Daogaru MirceaServiciul Financiar Contabilitate Citireag MihaelaServiciul Organizare, Salarizare, Personal Daogaru MihaelaServiciul Audit Public Intern Gaman CristinaDeclaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 va fi prezentata de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti si de tertii sustinatori, conform model din Sectiunea III- Formulare.Cerinta 5Declaratie pe proprie raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa Declaratia ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta? conform model din Sectiunea III- Formulare.Pentru persoane fizice/juridice strainePentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una din situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), emise de autoritati competente din tara respectiva.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata sau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante. Autoritatea contractanta solicita prezentarea documentelor edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
Se solicita ca operatorul economic sa prezinte:
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, care va fi in original, copie legalizata sau copie lizibila, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante.Obiectul de activitate in domeniul executarii lucrarilor Cod CAEN: 3700 -Colectarea si epurarea apelor uzate.
Persoane juridice/ fizice straineDocumente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare si atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident din care sa reiasa Obiectul de activitate in domeniul executarii lucrarilor: Certificat de inmatriculare/certificat de inregistrare fiscala/autorizatie de functionare / altele echivalente.Documentele vor fi prezentate in traducere legalizata sau copie lizibila a traducerii legalizate, stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentatul legal al firmei ofertante.In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea de exercitare profesionala trebuie indeplinite de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1 Media cifrei de afaceri globale, care vizeaza activitatea din ultimii trei ani.(anul I, II, III, ) sa fie egala sau mai mare decat valoarea minima impusa de 1.400.000 lei. Documentele doveditoare fiind bilanturile contabile din ultimii trei ani inregistrate de organele competente, in copie, semnate si stampilate pe fiecare pagina, cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Cerinta nr.2 Mijloace financiare pentru a realiza cash-flow de prestare a serviciilor in valoare de minim 185.000 lei pentru o perioada de 3 luni. Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va avea acces la resurse sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de prestare a serviciilor in valoare de minim 185.000 lei pentru o perioada de 3 luni.
In situatia in care operatorul economic participant la procedura intra in categoria IMM beneficiaza de 50% reducere din cuantumul valorii minime impuse de 1.400.000 lei. In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art.16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
Daca operatorul economic beneficiaza de sustinerea financiara a unei terte persoane, operatorul economic va prezenta un angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, ce va trebui sa prevada resursele respective si sa evidentieze ca disponibilizarea lor se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prev. art.180 si 181 lit.a), c^1 si d) si art.69^1 din OUG34/2006. Tertul sustinator va prezenta un angajament ferm al persoanei sau persoanelor respective, incheiat in forma autentica, conf. art.186 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006. In acest caz, nivelul cifrei de afaceri nu se va considera prin cumulul cifrei de afaceri a ofertantului si a tertului sustinator, ci trebuie dovedita fie de ofertant, fie de tertul sustinator integral.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Experienta Similara.
- listaa principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare si locul prestarii serviciilor, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
- se solicita prezentarea informatiilor referitoare la un contract de servicii similare prestate in ultimii 3 ani, avand o valoare cumulata, egala sau mai mare decatvaloarea de 700.000 lei, exclusiv TVA.
Se vor prezenta copii de pe parti relevante ale contractului/ contractelor - Recomandare din partea beneficiarului - Copii ale documentelor din care sa reiasa ca serviciile au fost receptionate, in sensul art.14 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
Cerinta nr. 2 - Personal de specialitate :
- declaratie care contine informatii privind asigurarea cu personal de specialitatepentru indeplinirea contractului, studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului. Se va asigura urmatorul personal :
1 post sef statie ;2 posturi electrician;
2 posturi lacatus mecanic;3 posturi operator;
1 post laborant;2 posturi muncitor.
Se solicita urmatoarele cerinte minime de experienta profesionala :
Sef statie - studii superioare tehnice, cursuri postuniversitare de specializare in ingineria mediului.
Laborant - studii superioare sau medii tehnide, cursuri de calificare in specializarea laborant in determinari fizico-chimice.
Electrician - studii medii tehnic, scoala profesionala in meseria de electrician.
Se vor prezenta : CV-uri, Copii ateste, Copie Caret Munca sua prezentarea unui angajament de participare.
Cerinta nr. 3 - Declaratie privind echipamentele tehnice si utilajele :
- declaratie privind echipamentele tehnice si utilajele de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.
- se solicita laborator de analize fizico chimice acreditat RENAR.
Se prezinta copie autorizare laborator sau dupa caz, contract de prestari servicii laborator autorizat sau orce alta forma de punere la dispozitie, cu care poate fi incheiat contractul de prestari servicii dupa declararea ofertantului castigator.
Informatii privind sustinerea capacitatii technice si/sau profesionale :
Daca grupul de operatori economici beneficiaza de sustinerea privind capacitatea tehnica si/sau profesionala a unei terte persoane, atunci acesta nu trebuie sa se afle in situatia prev. art.180 si 181 lit.a), c^1 si d) si art.69^1 din OUG34/2006. Tertul sustinator va prezenta, dupa caz, un angajament ferm al persoanei sau persoanelor respective, incheiat in forma autentica,
conf. art.190 din OUG nr.34/2006 si art.11^1 din HG nr.925/2006.
Standarde de asigurare a calitatii.
Se solicita prezentarea unor certificate emise de organisme independente care sa ateste respectarea standardelor de asigurare a calitatii, in domeniul achizitiei, conform standard SR EN ISO 9001 sau echivalente, valabile la data deschiderii ofertei. In cazul asocierii, cerinta se va indeplini de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Standarde de protectia mediului.
Se solicita prezentarea unor certificate emise de organisme independente care sa ateste respectarea standardelor de protectie a mediului, conform standard SR EN ISO 14001 sau echivalente, valabile la data depunerii ofertei. In cazul asocierii, cerinta se va indeplini de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.07.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.07.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.07.2012 11:00
Locul: SC CONVERSMIN SA Bucuresti, sector 1, Str. Mendeleev, nr. 36 ? 38, et.2, camera Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, care vor prezenta imputernicirea (delegatie)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului ?pretul cel mai scazut?, evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia sestabileste oferta castigatoare. In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, atunci autoritatea contractanta are dreptul sa solicite ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante, considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.CONVERSMIN S.A. Oficiul Juridic
Adresa postala: Str. Mendeleev, nr. 36 - 38, etaj 5, cam. 63, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010366, Romania, Tel. +40 213114298, Email: oficiul.juridic@conversmin.ro, Fax: +40 213118399, Adresa internet (URL): WWW.CONVERSMIN.RO
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.05.2012 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer