Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE IMPRIMARE A BULETINELOR DE VOT CARE SE FOLOSESC LA ALEGERILE PENTRU CAMERA DEPUTATILOR SI SENAT DIN ANUL 2012


Anunt de participare numarul 139407/04.10.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL VRANCEA
Adresa postala: Bd. D. Cantemir nr.1, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA AURELIA GRADINESCU, Tel. +40 237234000, Email: prefectura@prefecturavrancea.ro, achizitiipublice@prefecturavrancea.ro, Fax: +40 237615919, Adresa internet (URL): www.prefecturavrancea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE IMPRIMARE A BULETINELOR DE VOT CARE SE FOLOSESC LA ALEGERILE PENTRU CAMERA DEPUTATILOR SI SENAT DIN ANUL 2012
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: la punctul de lucru al prestatorului
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare servicii de imprimare a buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senatului din anul 2012 in judetul Vrancea.
Serviciile care fac obiectul contractului de achizitie publica sunt urmatoarele:
- ridicarea hartiei necesare imprimarii buletinelor de vot de la ANRSPS Bucuresti;
- intocmirea machetelor buletinelor de vot prin mijloace proprii, conform H.G.nr.894/2012 pentru aprobarea modelelor buletinelor de vot care se folosesc la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat din anul 2012;
- imprimarea buletinelor de vot;
- capsarea buletinelor de vot;
- ambalarea buletinelor de vot in pachete de 100 de bucati; ambalarea se va efectua pe tipuri de buletine de vot, pe colegii
- livrarea buletinelor de vot la o locatie din Focsani care va fi comunicata de autoritatea contractanta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79800000-2 - Servicii tipografice si servicii conexe (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Numarul exact al buletinelor de vot pe fiecare tip de colegiu si al filelor A4 aferente acestora va fi comunicat in momentul ramanerii definitive a candidaturilor pe fiecare colegiu si a stabilirii ordinii in care se tiparesc numele candidatilor pe buletinul de vot, respectiv cel mai tarziu la data de 12.11.2012.
Cantitatea estimata este de 3.025.764 file A4 de tiparit fata/verso (704.294 exemplare buletine de vot)
Valoarea estimata fara TVA: 146, 750RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 2935 lei, respectiv 1467, 5 lei pentru IMM, cf OG 27/2006 si Legii 346/2004Pentru demonstrarea incadrarii in categ IMM ofertantul va prezenta decl. pe propria raspundere a reprez. legali, cf modelului din Anexa 1 si Anexa 2 dinLegea 346/2004.In cazul unei asocieri, instrumentul de garantare va fi emis in numele liderului asocierii sau al unui membru al asocierii. Daca ofertantul este o asociere, reducerea cu 50% a gar. de participare se va aplica daca fiecare dintre membrii asocierii se incadreaza in categoria IMM si depun in acest sens Anexa 1 si Anexa 2 dinLegea 346/2004. Acestea vor fi prezentate in original.Perioada de valabilitate: 70 de zile de la termenul limita de depunere a candidaturilor.Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila.Modul de constituire: 1. scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante, in original;2. ordin de plata prezentatin copie, vizat de banca ofertantului, in contul autoritatii contractante Institutia Prefectului, judetul Vrancea, RO32TREZ6915005XXX001698 deschis la Trezoreria Focsani;3. fila de cec confirmata de banca pana la data deschiderii candidaturilor;4. orice alt instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, in original.5. depunerea unei sume in numerar la casieria institutiei, cam.209, etaj 2.Data limita de depunere: cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea candidaturilor.Daca un candidat depune contestatie si aceasta este respinsa in totalitate de CNSC, atunci autoritatea contractanta va retine contestatorului, din garantia de participare depusa, suma stabilita de art.2781 din OUG nr.34/2006, respectiv 1.467, 5 lei.Daca garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, aceasta trebuie sa prevada si situatia retinerii in conditiile art. 2781 din OUG 34/2006 (este suficienta invocarea articolului de lege). Cuantumul garantiei de buna executie: 5 % din valoarea contractului fara TVA.Modalitatea de constituire: in oricare dintre formele prevazute la art.90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.- prin depunerea la casieria institutiei.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM cf OG 27/2006 si Legii 346/2004, are dreptul de a constitui garantia de buna executie in cuantum redus cu 50%. Acestia trebuie sa includa in oferta Anexa nr.1 si Anexa nr.2 dinLegea 346/2004.Nota: Autoritatea contractanta va comunica prestatorului, pe data de 08.11.2012, numarul exact de buletine de vot si de file A4/buletin, pe baza carora se va stabili valoarea finala a contractului si, respectiv, valoarea garantiei de buna executie.Cel mai tarziu pe data de 12.11.2012 se va transmite ordinul de executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
sume din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.12 A (declaratia se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul).
2. Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa Formularul nr.12 B (declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), c^1) si d) se va prezenta si de tertul sustinator, daca este cazul).
3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului ANRMAP nr.314/2010.
4. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de prevederile art. 69^1. Se va completa Formularul Declaratie art. 69^1 (declaratia se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul).Persoanele cu functii de decizie din cadrul Institutiei Prefectului, judetul Vrancea:
- PREFECT : Kanty-Catalin Popescu
- Sef serviciu verificarea legalitatii: Camelia Matau
- Consilier compartiment financiar-contabilitate: Camelia UngureanuComisia de evaluare: - Presedinte Daniela-Aurelia Gradinescu, consilier
- Membru Stela-Loredana Dascalu, consilier
- Membru Gabi Furtuna, sef serviciu
- Membru de rezerva Veronica Rogozeanu, consilierNota: Documentele solicitate in cadrul acestei sectiuni vor fi depuse in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. - Persoane fizice/juridice romane: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii candidaturilor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului, din care sa rezulte ca acesta are obiectul de activitate necesar desfasurarii activitatii ofertate, precum si daca au fost inscrise mentiuni referitoare la declararea starii de faliment, etc
- Pentru persoanele juridice/fizice straine ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)Nota: Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie legalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ultimul bilant inregistrat la organismele abilitate.
Fisa de informatii generale privind operatorul economic participant la procedura, cu completarea cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011).
Echivalenta in euro se realizeaza la cursul mediu anual comunicat de BNR (pentru anul 2009 ? 4, 2373 lei/euro, pentru anul 2012 ? 4, 2099 lei/euro, pentru anul 2011 ? 4, 2379 lei/euro)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii trei ani pana la data deschiderii candidaturilor2. Cerinta minima: prestarea in ultimii trei ani a cel putin unui contract de servicii similare in ceea ce priveste cantitatea de file tiparite si durata de tiparire, respectiv de minim 3.000.000 file fata-verso tiparite intr-o perioada de maxim 30 zile. Serviciile trebuie sa fie receptionate pana la data deschiderii candidaturilor.
Operatorul economic are obligatia de a prezenta copii ale paginilor relevante din contractul propus ca experienta similara si pv receptie a serviciilor prezentate ca experienta minima.
Experienta similara a subcontractantilor nu va fi luata in considerare. In cazul unei asocieri cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Nota: Documentele solicitate vor fi depuse in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta.
Recomandari/documente constatatoare din partea beneficiarilor pentru contractul prezentat pentru indeplinirea cerintei privind experienta similara.In cazul in care beneficiarul este un client privat si din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea indeplinirii obligatiilor contractuale se va face printr-o declaratie a operatorului economic.Nota: Documentele solicitate vor fi depuse in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta.
Dovedirea prin declaratie proprie a detinerii de dotari specifice (utilaje, instalatii, echipamente tehnice, alte mijloace fixe) pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului.Se va mentiona daca acestea sunt asigurate din dotare proprie sau nu.In cazul in care operatorul economic nu detine dotari specifice proprii, trebuie sa faca dovada punerii la dispozitie a acestora de catre terti prin prezentarea unor contracte de inchiriere/comodat, etc. sau a altor documente. Se vor prezenta copii dupa paginile relevante din contractele/documentele mentionate mai sus, care trebuie sa prevada ca dotarile respective se pun la dispozitie pe o durata care sa acopere durata contractului, sau se va prezenta un angajament scris de inchiriere pe o durata cel putin egala cu durata contractului.Nota: Documentele solicitate vor fi depuse in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, semnatura si stampila operatorului economic care depune oferta
Declaratie pe propria raspundere cu lista cuprinzand subcontractantii, inclusiv partea/partile din contract care urmeaza a fi subcontractate cu fiecare dintre acestia. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declaratise vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens (art.11 din H.G.nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).La incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator prezentarea contractelor incheiate intre acesta si subcontractantii nominalizati in oferta sa, care trebuie sa fie in concordanta cu oferta. Acestea vor constitui anexe la contractul de achizitie publica (art.96 din H.G.nr.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).In cazul in care ofertantul nu are subcontractanti, nu se va completa Formularul nr.12 G..
Informatii privind asocierea (daca este cazul).
- Legalizarea asocierii se solicita numai daca oferta comuna este decl castigatoare si o astfel de solicitare reprezinta o cond necesara pentru indepl viitorului contract.
- Oferta trebuie sa cuprinda toate inf solicitate pt fiecare partener si responsabilitatile si categ de servicii executate de acestia.
- Fiecare membru al asoc va prezenta toate doc de calificare solicitate de autoritatea contractanta.
- Unul din membri trebuie numit ca partener conducator (lider) - responsabil de contract, imputernicit in scris de fiecare partener.
- Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor;
- Contractul va fi semnat de toti membrii asocierii;
Informatii privind sustinerea tehnica si profesionala (daca este cazul).
Cap tehnica si profesionala a candidatului poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre acestia.In cazul in care candidatul isi demonstreaza cap tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a prezenta un angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care sustinatorul confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatuluiresursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d) din O.U.G. nr.34/2006.Angajamentul trebuie sa fie in concordanta cu art. 11^1 din H.G. nr. 925/2006
ISO 9001 sau echivalent, pentru servicii similare, emis de organisme acreditate, valabil la data depunerii ofertelor
Nota: in cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre operatorii economici;
Documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Toti candidatii care vor indeplini criteriile de calificare vor fi selectati si invitati in etapa a doua de depunere de oferte preliminare si derulare negocieri.
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12404/01.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.10.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.10.2012 09:30
Locul: la sediul Institutiei Prefectului judetului Vrancea, bd.D. Cantemir nr.1, Focsani, Vrancea, cam.11
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare si reprezentantii candidatilor, care vor prezenta o imputernicire scrisa de reprezentantul legal, semnata si stampilata, impreuna cu o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului judetul Vrancea
Adresa postala: b-dul Dimitrie Cantemir nr.1, loc. Focsani, jud. Vrancea, Localitatea: Focsani, Cod postal: 620098, Romania, Tel. +40 237234000/29056/29001, Email: prefectura@prefecturavrancea.ro, Fax: +40 237615919, Adresa internet (URL): www.prefecturavrancea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2012 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer