Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de intocmire documentatie tehnica cadastrala si intabulare a imobilelor ( teren si cladiri) situate in municipiul Cluj-Napoca, str.Motilor nr.19, judetul Cluj, aflate in domeniul public al judetului Cluj si administrarea Centrului de Diagnostic s


Anunt de participare numarul 80890/24.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CLUJ (CONSILIUL JUDETEAN)
Adresa postala: 21 DECEMBRIE 1989 NR 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Punct(e) de contact: ALIN TISE, Tel.0264503300, In atentia: Alexandru Cretu, Email: CJC@CJCLUJ.RO, Fax: 0264503300, Adresa internet (URL): WWW.CJCLUJ.RO, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de intocmire documentatie tehnica cadastrala si intabulare a imobilelor ( teren si cladiri) situate in municipiul Cluj-Napoca, str.Motilor nr.19, judetul Cluj, aflate in domeniul public al judetului Cluj si administrarea Centrului de Diagnostic si Tratament Cluj-Napoca
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Contract de servicii documentatie pentru cladirea Centrului de Diagnostic si Tratament Cluj-Napoca
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciideintocmire documentatie tehnica cadastrala si intabulare a imobilelor ( teren si cladiri) situate in municipiul cluj-napoca, str.Motilor nr.19, judetul Cluj, aflate in domeniul public al judetului Cluj si administrarea Centrului de Diagnostic si Tratament Cluj-Napoca
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71354300-7 - Servicii de cadastru (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Serviciideintocmire documentatie tehnica cadastrala si intabulare a imobilelor ( teren si cladiri) situate in municipiul cluj-napoca, str.Motilor nr.19, judetul Cluj, aflate in domeniul public al judetului Cluj si administrarea Centrului de Diagnostic si Tratament Cluj-Napoca
Valoarea estimata fara TVA: 20, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie a contractului-5 %din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul Consiliului Judetean Cluj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea ;Declaratie privind neincadrarea in sit. prevazuta la art.181.din OUG 34/2006;Cerinta obligatorie: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalente si copie ;Certificat de inregistrare ORC sau echivalent;certificat de autorizare obtinut in conditiile regulamentului privindautorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei..
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privindsituatia economico -financiara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Informatii generale si cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Informatii privindcapacitatea tehnica
2.Informatii privind subcontractantii
3.Informatii privind calificarile si experienta profesionala a furnizorilor de formare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1.Lista principalelor servicii cadastrale, prestate in ultimii 5 ani-formularul 12E sau conf. Art. 188 lit. a) din OUG 34/2006Daca ofertantul nu are 5 ani vechime atunci se solicita lista principalelor prestatii de la data infiintarii.2.Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora3.O lista cu personalul atestat ; Curriculum vitae
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9350/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.07.2009 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.07.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.07.2009 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertantii pot participa la deschiderea ofertelor prin persoane imputernicite in scris sa reprezinte interesul operatorilor economici ofertanti.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: Piaa Stefan cel Mare, NR.1, ,Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264/434057, Email: curtecj@just.ro, Fax: 0264/596110, Adresa internet (URL): http: //www.curteadeapelcluj.ro/
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Cluj-Achizitii Publice
Adresa postala: b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400094, Romania, Tel.0264-503360, Email: cjc@cjcluj.ro, Fax: 0264-503360, Adresa internet (URL): www.cjcluj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.06.2009 10:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer