Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza


Anunt de participare numarul 141196/19.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Punct(e) de contact: ION DUMITRESCU, Tel. +40 212027000-296, In atentia: B.A.C.A.P., Email: ionut@rarom.ro, Fax: +40 213197433, Adresa internet (URL): www.rarom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma cu surse proprii
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 7120 Activitati de testari si analize tehnice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Sediul central si reprezentantele judetene ale RAR-RA; total: 36 de locatii specificate in Caietul de Sarcini.
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 3 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 14, 714, 471 si 17, 138, 768RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - frecventa: anuala; estimare cantitati / valori: a se vedea Sectiunea II. 2. 1).
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de paza in 36 de reprezentante ale RAR-RA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?estimari cantitati pentru acordul cadru, fara optiuni de suplimentare: 403.584 ore x 3 ani = 1.210.752 ore (in cazul de fata, se considera ca aceasta este cantitatea minima, caci fara suplimentari nu exista cantitate maxima).
?estimari cantitati pentru acordul cadru, cu optiuni de suplimentare: 1.403.923 ore (se considera ca aceasta este cantitatea maxima, deoarece, in cazul de fata, cantitatea minima este cantitatea acordului cadru, fara optiuni de suplimentare).
?estimari valori: valoarea estimata maxima a acordului cadru (calculata fara optiuni de suplimentare), fata de care se raporteaza garantia de participare, este de 14.714.471 lei, din care valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (anul III), fata de care se raporteaza cerintele minime de calificare, este de 5.604.006 lei.
?valoarea minima a intervalului redat mai jos reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 14, 714, 471 si 17, 138, 768RON
II.2.2) Optiuni
Da
-art.122 lit. j) OUG 34/2006 - suplimentare cantitati/valori prin crestere nr. posturi de paza
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Garantia de participare (GP) este in suma de 294.280 lei. Pentru o garantie de participare constituita in euro, conversia se va face la cursul de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru dataanterioara cu 5 zile calendaristice datei limita de depunere a ofertelor.- Perioada de valabilitate a GP este de 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor.- Modul de constituire a GP: conform art. 86 alin. (1), (2), (3), (5) din HG 925/2006 = 1.instrument de garantare emis de o societate bancara/de asigurari, preferabil din Romania: scrisoare de garantie-in original, vezi formular GP din Capitolul III (Formulare); 2.virament: ordin de plata-copie conforma cu originalul-in favoarea RAR-RA, CUI RO1590236, cont RO78BRDE410SV19834754100, BRD-GSG, Sucursala J.L.Calderon, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor;dovada constituirii GP se va prezenta la sediul RAR cel mai tarziu la data si ora de deschidere a ofertelor.- IMM pot achita 50% din GP, daca depun formularulD3 din Capitolul III (Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM); neprezentarea acesteia duce la respingerea ofertei.- In caz de asociere, GP poate fi constituita de oricare (unul sau mai multi) dintre asociati sau de toti, in numele asocierii respective. Pentru a beneficia de reducerea cu 50% a GP, fiecare membru asociat va prezenta Declaratia de IMM (formular D3), in caz contrar, oferta comuna va fi respinsa.- Restituirea GP: conform art. 88 din HG 925/2006; ofertantii necastigatori vor preciza contul si banca in care se va face restituirea GP.- Retineri din GP: suma constituita de ofertant, in situatiile prevazute de art. 87 din HG 925/2006, sau suma de 9.031, 44 lei pentru cazul prevazut de art. 2781 din OUG 34/2006. Garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 5% din valoarea contractului subsecvent de prestare de servicii, fara T.V.A. (50% pentru IMM) , astfel: -prin instrument de garantare emis de o societate bancara/de asigurari, preferabil din Romania sau cu corespondent in Romania, conform art. 90 alin. (1) din HG 925/2006; forma de prezentare: in original (formular GBE din Capitolul III);
-prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, caz in care, contractantul are obligatia de a aplica prevederile art. 90 alin. (3) din HG 925/2006 si prevederile HG 1045/2011.Dovada constituirii garantiei de buna executie se prezinta in termen de 5 zile de la data semnarii contractului subsecvent de prestare de servicii. Alte detalii: in contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Alte surse: surse proprii ale regiei, potrivit bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Calitatea de participant la procedura: ?Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu formularul F 1 din Capitolul III (Formulare).
Forma de prezentare: in original.- Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006:
?Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu formularul F 2 Adin Capitolul III.
Forma de prezentare: in original. Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul.
In cazul in care se constata ca ofertantul se afla intr-una din situatiile enuntate in art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta va fi exclus din procedura aplicata.
- Neincadrarea in situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006:
?Declaratie pe proprie raspundere completata in conformitate cu formularul F 2 Bdin Capitolul III.
Forma de prezentare: in original. Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul, pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c1) si lit. d).
In cazul in care se constata ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, acesta poate fi exclus din procedura de atribuire.
- Indeplinirea obligatiilor bugetare:
?Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general), eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia ofertantul isi are sediul social, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
?Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale), eliberat de compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe raza careia ofertantul isi are sediul social, din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
In cazul in care certificatul de atestare fiscala evidentiaza datorii, ofertantul poate proba indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, prin prezentarea unor documente de inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de organele competente in domeniu.
Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
Conform art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, ofertantul poate fi exclus din procedura de atribuire, in cazul in care nu poate dovedi ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, pana la expirarea termenului de achitare a datoriilor.
- Obligatia asigurarii unei competitii reale:
?Certificat de participare cu oferta independenta, conform formularului F 12 din Capitolul III.
Forma de prezentare: in original.
- Evitarea conflictului de interese:
?Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, completata in conformitate cu formularul F 14din Capitolul III.
Forma de prezentare: in original. Documentul va fi prezentat atat de subcontractant cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Autoritatea contractanta va lua masurile necesare pentru a evita aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale; pentru a evita situatiile de incompatibilitate mentionate mai sus, in continuare, sunt precizate persoanele care, in exercitarea functiei pe care o detin la nivelul autoritatii contractante, trebuie sa ia decizii cu privire la organizarea, derularea si finalizarea prezentei proceduri de atribuire, persoanele care aproba/semneaza documente emise in legatura cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv acele persoane care aproba bugetul necesar finantarii contractului de achizitie publica in cauza. Aceste persoane sunt: ing. George-Adrian Dinca - director general, ec. Mihaela Gheorghe - director economic, ing. Flavius Campeanu - director tehnic, ing. Florentin Hojbota - sef Departament Logistica, ing. Costin Manolescu - sef Birou Administrativ, ing. Ion Dumitrescu - sef B.A.C.A.P., precum si membrii comisiei de evaluare ce vor fi desemnati prin decizie a directorului general. - Exercitarea activitatii profesionale: Persoane juridice romane si persoane fizice autorizate sau asociatii familiale romane:
?Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul competent teritorial, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic, care sa ateste existenta si valabilitatea sediului social la data emiterii certificatului si sa precizeze codurile CAEN ale activitatilordesfasurate de ofertant; obiectul contractului de achizitie trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN precizat in certificat.
Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia; certificatul va fi eliberat cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii la autoritatea contractanta a ofertelor. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Persoane juridice / fizice straine:
?Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica / juridica sau de inregistrare / atestare sau apartenenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea viitorului contract de achizitie, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Forma de prezentare: in còpii lizibile cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului (daca stampila este uzuala), cu semnatura reprezentantului legal al acestuia si insotite de o traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
Autorizari specifice activitatii, conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare si Normelor Metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003 (aprobate de H.G. nr. 301/2012): ?Licenta de functionare "P" pentru prestarea serviciilor de paza, eliberata de catre Inspectoratul General al Politiei Romane in baza Legii 333/2003 si valabila la data deschiderii ofertelor;
?Licenta de functionare "T" pentru proiectarea, producerea, instalarea, intretinerea si utilizarea sistemelor tehnice de protectie si de alarmare antiefractie, eliberata in baza Legii 333/2003 si valabila la data deschiderii ofertelor;
?Avizul din partea Ministerului Administratiei si Internelor, pentru conducatorul societatii ofertante si valabil la data deschiderii ofertelor.
Forma de prezentare: in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", cu stampila ofertantului si semnatura reprezentantului legal al acestuia.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta privind asigurarea riscului profesional.
Document probant: ?Polita de raspundere civila.
Nivelul valorii asigurate sa fie de min. 1.000.000 lei.
Cerinta privind situatiile financiare anuale la 31 decembrie, pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, fara a fi luat in considerare anul in curs, inregistrate la organele competente, dupa caz.
-In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, se solicita prezentarea situatiilor financiare anuale sau a documentelor edificatoare, corespunzator perioadei efective de activitate.
Documente probante: ?Formularele bilantiere uzuale sau orice alt document din care sa rezulte informatiile necesare pentru indeplinirea nivelului minim privind cerinta referitoare la cifra de afaceri.
Cerinta privind cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, fara a fi luat in considerare anul in curs.
-Pentru calcularea in euro a cifrelor de afaceri pe anii solicitati, se vor utiliza cursurile de schimb medii stabilite de B.N.R., astfel: Anul 2009, 1 euro = 4, 2373lei; Anul 2010, 1 euro = 4, 2099lei; Anul 2011, 1 euro = 4, 2379lei.
-In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica in mai putin de 3 ani, media cifrei de afaceri globala se va calcula pe baza cifrelor de afaceri rezultate din situatiile financiare sau a documentelor edificatoare, corespunzator perioadei efective de activitate.
Nivelul mediei cifrei de afaceri globale sa fie de min.11.208.012 lei (2.241.602 euro), reprezentand dublul valorii estimate a celui mai mare contract subsecvent (anul III).
Document probant: ?Fisa de informatii generale (formularul F 3 din Capitolul III).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta privind principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani socotiti pana la data depunerii ofertei, cu detalii privind valori, perioade de prestare, beneficiari, cantitati, dupa caz.
-Pentru echivalenta valorilor se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de B.N.R..
Documente probante: ?Declaratie pe proprie raspundere(formularul F 4S din Capitolul III);?Anexa la declaratie, care sa contina date din care sa reiasa ca ofertantul a prestat servicii de natura celor ce fac obiectul achizitiei (tabelul din formularul F 4S din Capitolul III).
Nivelul valorii, fara TVA, a prestarilor de servicii sa fie de min. 5.604.006 lei (1.120.801 euro), reprezentand valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent (anul III).
Cerinta privind experienta similara din ultimii 3 ani socotiti pana la data depunerii ofertei, in ceea ce priveste prestarea de servicii de natura celor ce fac obiectul achizitiei.
Nivel minim acceptat: unul sau mai multe (maxim 3) documente.Documente probante: ?Documente/ contracte/ procese-verbale de receptie, certificate constatatoare, recomandari etc., care sa confirme datele mentionate in lista principalelor prestari de servicii.
Cerinta privind dotarea tehnica, echipamentele de lucru (uniforme, insemne distinctive etc.), mijloacele tehnice specifice, inclusiv autovehiculele pentru interventie rapida ce vor fi puse la dispozitie pentru prestarea serviciilor de paza in cele 36 de obiective RAR.
Documente probante: ?Declaratie pe proprie raspundere (formularul F 7 din Capitolul III);
?Lista detaliata care va contine mentionarea dotarilor tehnice corespunzatoare specificului indeplinirii contractului, cuprinzand date cum ar fi: denumire, marca, descrierea operatiunilor pe care le efectueaza, modul de detinere (in proprietate, prin inchiriere, prin leasing, prezentarea unui angajament etc.).
Lista dotarilor tehnice poate fi completata cu orice alte dotari, echipamente, utilaje, masini etc. de care dispune ofertantul si care vor fi utilizate pentruindeplinirea contractului.
Cerinta privind informatiile referitoare la personalul angajat si cadrele de conducere, din cel mult ultimii 3 ani.
Nivel minim acceptat: se va desemna minimum o persoana de contact pentru fiecare reprezentanta (34 coordonatori) si cate un sef de obiective numai pentru RAR Grivita si RAR Voluntari.
Documente probante: ?Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere (formularul F 5 din Capitolul III).
?Lista cu nominalizarea coordonatorilor/sefilor de obiectiv.
?CV-urile coordonatorilor/sefilor de obiectiv, semnate olograf, de titularii acestora.
Cerinta priv. info. din cel mult ult. 3 ani, ref. la asig. cu personal de spec. prin org. de cursuri de preg. profes. in unit. proprie sau alte unit. si atest. calific. personal in prof. agent de paza pt. desfas. activit. specifice prest. serv. de paza, cf. Legii nr. 333/2003.
Doc. probante: ?Pt. org. de cursuri de preg. profes. in unit. proprie: (1)Autorizatia; (2)Dovada detinerii/inchirierii logisticii nec. pt. desfas. activit. specifice (sali de studiu, sali de antrenam., personal didactic, instructori, antrenori, dotari).
sau, in echivalent:
?Pt org. de cursuri de preg. profes. in alte unit.: (1)Dovada existentei unui contract de colab. incheiat pt. cel putin 2 ani cu o unit. organiz. de cursuri de preg. in prof. agent de paza.
?Pt. ambele cazuri: Dipl. de licenta, atestate/certificate doveditoare ale scolariz. si absolv. cursuri de calific. sau formare profes., angajam. de particip. etc. pt. agentii de paza nec.pt. prest. serv. in reprez. RAR
Cerinta privind informatiile despre asocieri, dupa caz.
Documente probante: ?In cazul existentei unei asocieri, se va prezenta acordul de asociere (formularul D 1 din Capitolul III) cu precizarea liderului asocierii si a mandatului incredintat de membrii grupului de asociati, fara a fi nevoie, la momentul depunerii ofertelor, de legalizarea asocierii, care se va solicita numai daca oferta comuna va fi declarata castigatoare; membrii asocierii trebuie sa indeplineasca cerintele de calificare prevazute in Sectiunea III.2., astfel:
>> fiecare din asociati: cerintele prevazute in sectiunea III.2.1.a) si III.2.1.b).;>> oricare din asociati, prin cumul: celelalte cerinte din sectiunea III.2..
Documente probante: Formularele de dovedire a indeplinirii cerintelor de calificare antementionate pentru asociati, dupa caz.
Cerinta privind info. despre subcontractanti, dupa caz.
Doc. probante: ?In caz de subcontractare, se solicita ofertantului completarea declaratiei privind subcontractarea (formularul F 6 din Cap. III), inclusiv a tabelului din formular; daca ofertantul este declarat castigator, la incheierea contractului de achizitie, acesta este obligat sa prezinte contractele semnate cu subcontractantii. Formularul se va completa chiar si in cazul in care ofertantul nu utilizeaza subcontractanti, mentionandu-se in tabel "Fara subcontractanti".
Subcontractantii vor completa declaratia privind evitarea conflictului de interese (formularul F 14 din Cap. III), sub sanctiunea excluderii ofertantului din procedura de atribuire.
Se vor lua in considerare resursele materiale si umane ale subcontractantului, cu conditia prezentarii de doc. relevante in acest sens.
Doc. probante: ?Angajam. de sustinere, declaratii cu privire la resursele puse la dispozitie etc..
Cerinta privind info. despre tertii sustinatori, dupa caz.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala, inclusiv prin sustinerea unui tert, acesta va preciza in dovezile prezentate ca tertul ii va pune la dispozitie resursele financiare, tehnice si profesionale invocate sau ca sustinerea acestuia se refera laindeplinirea unor cerinte minime de calificare. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea ofertantului din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si 181 lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006 si va indeplini cerinta privind evitarea conflictului de interese.
Documente probante: ?Angajamente de sustinere si declaratii de disponibilitate (formulare din Cap. III, dupa caz: A1, A2, A3, A4).
Documentele de sustinere din oferta vor deveni anexe la contract.
?Tertii sustinatori vor completa declaratii pe proprie rasp.-formulare F2A, F2B si F14 Cap. III.
Cerinta privind certificarea implementarii si mentinerii in functiune a unui sistem de management al calitatii, in conformitate cu standardul ISO 9001:2008 sau a unui sistem echivalentde asigurare a unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu standarde europene relevante, dupa caz, pentru cel putin unul din domeniile mentionate ca obiect de activitate in documentul constatator al capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.
Documente probante: ?Certificate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor, emise de organisme independente acreditate la nivel national sau in Uniunea Europeana, care atesta asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, in conformitate cu standardele specifice, dupa caz.
Cerinta privind certificarea implementarii si mentinerii in functiune a unui sistem de management al securitatii informatiei, in conformitate cu codul de practica ISO/IEC 27001:2005 (ex BS 7799-2:2002) sau a unui sistem echivalent de asigurare a unui nivel corespunzator de securitate a informatiei, in conformitate cu standarde europene relevante, dupa caz, pentru cel putin unul din domeniile mentionate ca obiect de activitate in documentul constatator al capacitatii de exercitare a activitatii profesionale.
Documente probante: ?Certificate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor, emise de organisme independente acreditate la nivel national sau in Uniunea Europeana, care atesta asigurarea unui nivel corespunzator de securitate a informatiei, in conformitate cu standardele specifice, dupa caz.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
agent de paza, conform Legii nr. 333/2003
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-sunt aplicabile prevederile art. 161-169 din OUG 34/2006 si ale art. 38-44 din Normele aprobate prin HG 1660/2006;
-detalii: in Sectiunea VI.3) Alte Informatii, punctul 2.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
- Nu exista.
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.01.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2013 10:30
Locul: R.A.R.-R.A., Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, Bucuresti, etajul I, Sala de consiliu
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
-reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor (o persoana/ofertant, cu cel mult un insotitor) si observatorii UCVAP (daca procedura este supusa procesului de verificare)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1.Mod de obtinere a documentatiei de atribuire-Prin acces direct si nemijlocit la descarcarea fisierelor electronice atasate in SEAP la anuntul de participare, sectiunea "Documentatie si clarificari" sau de la sediul central RAR, pe baza de imputernicire; pentru deschiderea fisierelor cu extensie "p7m", instalati aplicatia "verifierx86.exe" care se poate descarca de la adresa www.certsign.ro/certsign/resurse/download, faceti dublu click pe fisier, selectati butonul View sau Save; documentatia este gratuita.-Solicitarile de documente/clarificari se transmit autoritatii contractante in scris; raspunsul la solicitari se transmite prin fax solicitantilor si celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire si se posteaza in SEAP; program de lucru RAR: L-J (08:00-16:30); V (08:00-14:00).2.Detalii despre licitatia electronica (LE)-La LE pot participa ofertantii inregistrati in SEAP, care au fost invitati; LE va incepe la 2 zile lucratoare de la instiintare; LE include 2 runde/o pauza-24 ore fiecare.-elementele reofertarii, cf. sectiunii IV.2.1): pretul (fara limite de imbunatatire).-Informatii disponibile: nr. participanti, pozitia in clasament, pas licitare: 0, 01% din valoarea estimata.3.Mod de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale-Dupa incheierea LE si afisarea clasamentului SEAP, in ordine crescatoare a preturilor, daca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis, iar oferta cu noul pret cel mai scazut va fi declarata castigatoare.4.Comunicarea rezultatului procedurii-Cf. art. 200, art. 206-208 din OUG 34/2006; art. 82, 83 din HG 925/2006; art. 24, 25 din HG 1660/2006.5.Incheierea acordului cadru/contractului-Conform art. 204 si 205 din OUG 34/2006 si art. 93 din HG 925/2006; termen asteptare: 11 zile.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
- conform OUG 34/2006, art. 2562, termenul este de 10 zile.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Registrul Auto Roman - R.A. - Compartimentul Juridic
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 391A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel. +40 212027000, Email: rarom@rarom.ro, Fax: +40 213181754, Adresa internet (URL): www.rarom.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2012 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer