Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de publicitate aferente proiectului ? Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea


Anunt de participare (utilitati) numarul 107672/11.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania de Utilitati Publice R.A. Focsani
Adresa postala:  Str.N.Titulescu nr.9, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620018, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Vasilescu, Tel. 0237226406, Email:  ghvasilescu@gmail.com, Fax:  0237226402, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional Apa-Canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de publicitate aferente proiectului ? Reabilitarea si modernizarea sistemului de apa si canalizare in judetul Vrancea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Orasul Focsani, orasele Adjud, Panciu, Odobesti, Marasesti si localitatea Homocea ? jud.Vrancea
Codul NUTS: RO226 - Vrancea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79341400-0 - Servicii de campanii de publicitate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestatii servicii - In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 991, 310.63RON
II.2.2) Optiuni
Da
Autoritatea isi rezerva dreptul de a aplica prevederile art.252, lit.j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 19.000, 00 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene si co-finantare nationala, plata facandu-se in LEI.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Orice operator are dreptul de a participa la procedura de atribuire individual sau intr-un grup de operatori(asociere/subcontractare)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind calitatea de participant la procedura
-Declaratie privind eligibilitatea
-Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006
-Certificat constatator eliberat de Ministerul Justitiei ? Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul
-Cazier judiciar
-Certificat de atestare fiscala
-Certificat pentru plata CAS valabil la data deschiderii ofertelor
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, valabil la data deschiderii ofertelor, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local
-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului / autorizatie de functionare / altele echivalente
-Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Cifra de afaceri in domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009), trebuie sa fie mai mare sau egala cu 1.980.000 lei
-Media profitului operational a ofertantului pe ultimii 3 ani financiari (2007, 2008 si 2009) trebuie sa fie pozitiva
-Copie bilanturi contabile, Contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate si inregistrate de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani financiari, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a implementat si finalizat cel putin 1 ( unu ) contract finalizat de publicitate si informare publica (CPV ? similar cu CPV al prezentului contract);2.Personalul implicat in proiect: MANAGER PROIECT-10 ani experienta profesionala cu cel putin 5 ani experienta in proiecte in pozitii de coordonare si/sau management de proiect;EXPERT GRAPHIC DESIGN SI DTP;EXPERT WEB DEVELOPER-experienta 5 ani;TRAINER COMUNICARE SI RELATII PUBLICE-10aniexperienta profesionala, incluzand cel putin 5 ani experienta in sustinerea de seminarii de instruire.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.10.2010 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2010 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
150zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2010 09:30
Locul: Sediul Autoritatii Contractante, Focsani, str.N.Titulescu, nr.9
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa prioritara 1-Extindere si modernizare sisteme de apa si apa uzata in judetul Vrancea
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Louis Berger SAS Sediu Permanent in numele si pentru SC Compania de Utilitati Publice SA Focsani.Documentatie atribuire publicata atasat anunt, in SEAP(www.e-licitatie.ro).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor ? CNSC
Adresa postala:  Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+40) 21.310.46.41, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  (+40) 21.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Vrancea ? Sectia de contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Strada Independentei nr. 19-21, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620128, Romania, Tel. (+40) 237 / 23 20 92, Email:  tr-vrancea@just.ro, Fax:  (+40) 237 / 23 20 92
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu prevederile art.256(2) din OUG34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al SC CUP SA
Adresa postala:  Str.Nicolae Titulesu, nr.9, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620018, Romania, Tel. (+40) 237/226 400, Email:  ghvasilescu@gmail.com, Fax:  (+40) 237/226 402
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2010 10:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer