Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a activitatilor de decontaminare sol/sol si apa la amplasamente de depozite petroliere, demolare a facilitatilor de suprafata de pe amplasamente sonde si de decontaminare sol la amplasamente sonde


Anunt de participare (utilitati) numarul 124248/17.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OMV PETROM S.A
Adresa postala:  STR CORALILOR, NR 22, SECTOR 1("PETROM CITY"), Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Punct(e) de contact:  Andreea Madalina Vlad, Tel. 0732740964, Email:  contractare.petrom@petrom.com, Fax:  0040 21 4060470, Adresa internet (URL):  www.petrom.com, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
OMV PETROM S.A
Adresa postala:  strada Coralilor 22, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Punct(e) de contact:  Operational Procurement Department, In atentia:  Claudia Serbanescu, Email:  claudia.serbanescu@petrom.com, Fax:  00212069641, Adresa internet (URL):  www.petrom.com
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
OMV PETROM S.A
Adresa postala:  strada Coralilor 22, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Punct(e) de contact:  Operational Procurement Department, In atentia:  Claudia Serbanescu, Email:  claudia.serbanescu@petrom.com, Fax:  00212069641, Adresa internet (URL):  www.petrom.com
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
OMV PETROM S.A
Adresa postala:  strada Coralilor 22, Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Punct(e) de contact:  Operational Procurement Department, In atentia:  Claudia Serbanescu, Email:  claudia.serbanescu@petrom.com, Fax:  00212069641, Adresa internet (URL):  www.petrom.com
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a activitatilor de decontaminare sol/sol si apa la amplasamente de depozite petroliere, demolare a facilitatilor de suprafata de pe amplasamente sonde si de decontaminare sol la amplasamente sonde, umplere a batalelor golite de slam, realizate la obiectivele OMV Petrom.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: LOT 1amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Braila, Buzau, Vrancea, Galati, Covasna, Bacau, Vaslui, Neamt, Suceava, Botosani ;
LOT 2amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Prahova, Dambovita, Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Tulcea ;
LOT 3 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Arges, Olt, Teleorman ;
LOT 4 amplasamente ale OMV Petrom situate in judetele Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timis, Maramures, Hunedoara, Mures ;
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 2 ani
Valoarea estimata fara TVA: 1, 807, 500EUR
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LOT 1Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a activitatilor de: i. decontaminare sol/sol si apa la amplasamente de depozite petroliere;ii. demolare a facilitatilor de suprafata de pe amplasamentele sondelor si de decontaminare sol la amplasamentele sondelor;iii. umplere a batalelor golite de slam;
LOT 2Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a activitatilor de: i. decontaminare sol/sol si apa la amplasamente de depozite petroliere;
ii. demolare a facilitatilor de suprafata de pe amplasamentele sondelor si de decontaminare sol la amplasamentele sondelor;iii. umplere a batalelor golite de slam;
LOT 3 Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a activitatilor de: i. decontaminare sol/sol si apa la amplasamente de depozite petroliere;ii. demolare a facilitatilor de suprafata de pe amplasamentele sondelor si de decontaminare sol la amplasamentele sondelor;
iii. umplere a batalelor golite de slam;
LOT 4 Servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati a activitatilor de: i. decontaminare sol/sol si apa la amplasamente de depozite petroliere;
ii. demolare a facilitatilor de suprafata de pe amplasamentele sondelor si de decontaminare sol la amplasamentele sondelor;iii. umplere a batalelor golite de slam;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
79421100-2-Servicii de supraveghere a proiectelor, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lot 1 - servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati pentru minim 62 amplasamente, maxim 212 amplasamenteLot 2 - servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati pentru minim 76 amplasamente, maxim 226 amplasamente
Lot 3 - servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati pentru minim 61 amplasamente, maxim 211 amplasamente
Lot 4 - servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati pentru minim 61 amplasamente, maxim 211 amplasamente
Valoarea estimata fara TVA: 1, 807, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie participare licitatie: pentru Lot 1:900 EUR; Lot 2:2920 EUR; Lot 3:1640 EUR; Lot 4:1440 EUR
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Din surse proprii, urmand ca, costul serviciilor sa fie rambursat Petrom, conform Legii 555/2004
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materie de achizitii publice
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru Loturile 1, 2, 3, 4: Ofertantul trebuie sa prezinte:
-Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in situatiile prev. la art.181 al OUG34/2006; Declaratie privind calitatea de participant la procedura;Cazier judiciar al operatorului economic (in statele unde este aplicabil) sau orice alt document echivalent.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Deasemenea, Ofertantul trebuie sa prezinte Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta si Declaratie privind conflictul de interese.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta minima pentru fiecare Lot pe care Ofertantul trebuie sa o indeplineasca pentru a fi considerat calificat este: media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2008, 2009, 2010)? minim 180000 EURO.
Daca se depune o oferta pe mai multe loturi, media cifrei de afaceri globala a ofertantului va fi cel putin suma mediilor valorilor cifrei de afaceri globale solicitate pentru fiecare lot ofertat.
Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana http: //www.ecb.int.Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara ofertantul va prezenta ptr fiecareLot:
-extrase din bilanturile contabile pentru
exercitiile financiare 2008, 2009, 2010 din care sa reiasa cifra de afaceri, contul deprofit si pierdere;
-Raportul auditorilor pentru situatiilefinanciare aferente anilor financiari 2008, 2009, 2010;
-declaratie privind cifra de afaceri in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010).
Daca operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, el are dreptul de a-si demonstra situatia economica sifinanciara prin prezentarea altor documente din care sa reiasa indeplinirea cerintelor de mai sus. Pentru ofertantii nerezidenti, in cazul in care pentru exercitiul financiar 2010 bilantul sianexele nu au fost inregistrate de organele competente, ofertantul va prezenta bilantul contabil, anexele la acesta si balanta deverificare contabila intocmita la finalul anuntul financiar 2010 insotite de raportul auditorilor financiari si contabili autorizati, sau de cenzori dupa caz. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente iar situatia economica si financiara sedemonstreaza prin luarea in considerare (cumularea) a resurselor tuturor asociatilor.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime pe care Ofertantul trebuie sa le indeplineasca ptr a fi considerat calificat ptr. fiecare Lot: Experienta servicii de supervizare prin diriginti de santier atestati, cel putin 1 contract (care a avut ca obiect servicii de supervizare, prestat in ultimii 3 ani, pana la data limita de depunere a ofertelor in cadrul prezentei proceduri), a carui valoare, fara TVA, a fost cel putin egala cu suma de 90000EUR, sau prezentarea de documente care sa certifice finalizarea prestarii serviciilor la valoarea de cel putin 90000EUR. Demonstrarea acces la infrastructura necesara pentru indeplinirea corespunzatoare a acordului cadru/contractelor subsecvente.Ofertantul trebuie sa prezinte: Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani; certificate/documente emise/contrasemnate de beneficiarii serviciilor similare; Declaratie privind infrastructura si resursele umante de care dispune;
Daca se depune oferta pe mai multe loturi atunci experienta in derularea de contracte pentru servicii similare de amploare si complexitate apropiata in ultimii 3 ani a Ofertantului va fi cel putin suma val. contractelor ptr. servicii similare solicitate pentru fiecare lot; Infrastructura necesara pentru indeplinirea acordului cadru/contractlor subsecvente va fi cel putin cuantumul infrastructurii solicitate pentru fiecare lot ofertat.
Cerinte minime privind sistemul de management al calitatii: Documentul de certificare a sistemului de management al calitatii Ofertantului. Ofertantul trebuie sa prezinte: Manualul sistemului de management al calitatii in vigoare la data depunerii ofertei; Ultimul raport de audit, care nu trebuie sa fie emis inainte de Decembrie 2009.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1 runda 24 ore
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.07.2011 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.08.2011 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.08.2011 11:00
Locul: SC OMV Petrom SA, Bucuresti, str. Coralilor, nr 22, sector 1, cod postal 013329
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii ofertantilor, in baza art.33(2)din HG925/2006
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Informatii detaliate sunt prezentate in Documentatia de Atribuire.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. +40(0)213104641, Email:  office@cnsc.ro, Fax:  +40(0)213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr.5 , ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. +40(0)213195180, Email:  relatiicab@just.ro, Fax:  +40(0)213191674, Adresa internet (URL):  http: //noulportal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=2
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform capitolul IX din OUG34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OMV Petrom S.A. Legal Department
Adresa postala:  str. Coralilor, nr. 22, Petrom City, Tower Building, 4th fl., Sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013329, Romania, Email:  paula.sandulescu@petrom.com, Fax:  0212063005
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2011 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer