Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de telefonie fixa


Anunt de participare (utilitati) numarul 142657/22.03.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania APA Brasov
Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Hurghis, Tel. +40 268407723, Email: sap@apabrasov.ro, Fax: +40 268471427, Adresa internet (URL): http: //www.apabrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat al unitatilor administrativ teritoriale care desfasoara activitati relevante in baza unui drept exclusiv
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Servicii de telefonie fixa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: Pe teritoriul Romaniei si international
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Da
Cu reluarea competitiei in SEAP: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: 384, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Se estimeaza incheierea unui numar de 2 contractesubsecvente, valoarea celui mai mare contract fiind de 200.000 lei. Reluarea competitiei se va face prin reofertarea tuturorpreturilor care compun punctajul financiar (atat pt.linie tf. princ. cat si pt.fluxE1), fiind declarata castigatoare oferta cu cel mai mare punctaj financiar
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de telefonie fixa pentru linii telefonice principale si fluxuri E1 cu cate 30 de canale de comunicatie bidirectionale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64211100-9 - Servicii telefonice locale (Rev.2)
64211200-0-Servicii telefonice interurbane (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Linii telefonice principale: cantitate minima 25 linii;cantitate maxima 60 linii
Fluxuri E1: cantitate minima 2 fluxuri E1;cantitate maxima 4 fluxuri E1.
Valoarea estimata fara TVA: 384, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul gar. de part.este de 7.680 lei si se va constit.conf.art.86 din HG 925/2006, actualizata. Cuantumul penalit.in cazul unei contestatii respinse pe fond de catre CNSC este de 3.840 lei potrivit art. 278 indice 1 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 In cazul in care moneda in care se costituiegarantia de part.este alta decat leul atunci ofertantul va face conversia in lei a monedei respective la cursul BNR din data publicarii in SEAP a anuntului de part. Minimul de cerinte care trebuie cuprinse in gar.de part. sunt cuprinse in Formularul 3 si Formularul 3.1, in cazul in care instrumentul de garantare este scrisoarea de garantie bancara sau polita de asigurare. Valab.garantiei este aceeasi cu valab.ofertei. In cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea Contractanta poate sa ceara ofertantilor sa extinda perioada pentru un numar de zile care sa nu depaseasca 90 zile. Gar. de Participare va fi prezentata in limba romana. Garantia de participare, prezentata in alta limba decat limba romana, va fi insotita de traducereaautorizata in limba romana, legalizata la notariat.Garantia de participare va fi depusa obligatoriu in original la sediul autoritatii contractante din str.Crisana 1-3 Brasov biroul Relatii Clienti pana cel tarziu la data lim.pt.deschiderea ofertelor . Autoritatea Contractanta va respinge ofertele care nu sunt insotite de Garantia de participare in cuantumul, forma si avand perioada solicitata in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertanul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.In cazul in care se constituie prin OP contul este RO81 BRDE 080S V056 6020 0800, deschis la BRD Brasov.In cazul in care op.ec.uzeaza de facilitatile IMM, gar.de particip.va fi insotita de declaratia privind incadrarea in aceasta categorie.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
alte surse-fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Documentele de mai jos vor fi prezentate ca documente originale sau documente legalizate la notar sau copii ?CONFORM CU ORIGINALUL? semnate de reprezentantul legal, documente valabile la data depunerii ofertelor.Documentele emise in alta limba decat romana, vor fi prezentate in original sau in copie ?CONFORM CU ORIGINALUL? sau copie, legalizata la notar, semnate de reprezentantul legal si trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romanaDocumentele vor fi semnate de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. Cand aceste documente sunt semnate de alta persoana, aceasta va prezenta o impututernicire notariala(Formular 4)In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi emise de fiecare operator economic.Documentele care nu au prevazuta perioada de valabilitate stabilita de lege, nu vor fi emise cu mai mult de 60 zile inainte de data depuneriiofertelor- Form.1: Declaratie privind calitatea de participant la procedura;
- Form.7: Informatii generale despre ofertant;
- Form.10: Declaratie privind eligibilitatea;
- Form.11: Declaratie privind neincadrarea in art. 181 din OUG 34/2006;
- Certificat de atestare fiscala ( datorii la bugetul consolidat general) ? eliberat de organele fiscale competente care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertei;
- Certificat plata CAS (pt. statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertei;
- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, ( datorii la bugetele locale) care sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei de depunere a ofertei;
- Form.13 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (Ord.Pres. ANRMAP 314/2010), - Form.12 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006Persoanele cu functie de decizie: ?. Persoane cu functie de decizie: Fatu Dorin-Director General; Popa Teodor-Director Economic; Balan Ilie-Director Tehnic; Sopterean Doru-Director Programe Externe; Cojocaru Gabriel, Sef Sectie Apa; Pintilie Adi-Sef Sectie Canal; Hurghis Dorin-Sef Serviciu Achizitii Publice; Mazilu Sorin- Sef Atelier Transport; Buga Ovidiu- Sef Atelier Miscare Apa; Derzsi Gyula-Sef Atelier Mecanic; Marincas Marcela-Sef Serv.Intern Prevenire Protectie; Matau Gabriela-Sef Laborator Apa Potabila; Cristian Ana-Sef Serviciu I.T.; Craciun Emil- Sef Serviciu Contoare; Dima Carmen- Sef Laborator Ape Uzate; Olariu Bogdan-Sef Serviciu Juridic, Patrimoniu, Actionariat;Vasile Acrivopol Ioana-Sef Serviciu Facturare Incasare; Zlagneanu Valeria- Sef Serviciu Administrativ; Postoaca Marian-Sef Uzina Apa; Nicolau Antoniu- Sef Serviciu Tehnic; Serban Adrian-Sef Atelier Electric; Teodorovici Gavril-Sef Statii Epurare; Sandru Liviu- Sef Sectoare Exterioare; Grusea Gheorghe-Sef Sector Rupea.Nota: In cazul in care operatorul economic nu are indeplinite obligatiile fata de bugetul local/ stat, va fi exclus din procedura de atribuire Documentelede mai jos vor fi prezentate ca documente originale sau documente legalizate la notar sau copii ?CONFORM CU ORIGINALUL?semnate de reprezentantul legal, documente valabile la data depunerii ofertelor.Documentele emise in alta limba decat romana, vor fi prezentate in copie ?CONFORM CU ORIGINALUL? sau copie legalizata la notar, semnate de reprezentantul legal si trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Documentele vor fi semnate de reprezentantul legal al firmei/sucursalei. Cand aceste documente sunt semnate de alta persoana, aceasta va prezenta o impututernicire notariala(Formular 4)In cazul unei asocieri/consortiu, documentele vor fi emise de fiecare operator economic-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectulcontractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ORC.
Inainte de comunicarea rezultatului procedurii, la solicitarea Autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc in urma evaluarii ofertelor va transmite certificatul constatator in original in vederea verificarii conformitatii documentului depus in SEAP.
-Ofertantul va prezenta certificat tip de furnizor de retele si servicii de comunicatii electronice emis de ANCOM in temeiul art. 6 alin (3) din OUG Nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobat, cu modificari si completari, prin Legea Nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte:
a) dreptul ofertantului de a furniza serviciile solicitate conform documentatiei de atribuire;
b) dreptul ofertantului de a negocia si de a incheia acorduri de interconectare;
c) dreptul ofeertantului de a negocia si de a incheia acorduri de acces.-Licenta de utilizare a resurselor de numerotatie emis de ANCOM in temeiul art.17 din OUG. Nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea. Nr. 591/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, din care sa rezulte dreptul ofertantului de a utiliza resursele de numerotatie din Planul national de numerotatie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Certificatul ISO 9001:2008 sau documente echivalente standardelor ISO
9001:2008 transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului
Modalitatea de indeplinire
Certificatele solicitate, sau echivalentul acestora, vor fi
prezentate in copie ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2013 09:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2013 10:00
Locul: Compania APA Brasov SA, str.Crisana 1-3, Sala de Sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In caz de egalitate acordul cadru se va incheia cu toti operatorii clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici cu careautoritatea contractanta a anuntat ca va incheia acordul cadru.Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita pentru acestea reofertarea in plic inchisa tuturor preturilor, care compun punctajul financiar, iar contractul subsecvent se va incheia cu ofertantul care obtine cel mai mare punctaj financiar in urma reofertarii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania APA Brasov Serviciul Juridic, Patrimoniu, Actionariat
Adresa postala: str.Vlad Tepes nr 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Tel. +40 268408632, Email: juridic@apabrasov.ro, Fax: +40 268408632
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2013 14:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer