Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de telefonie fixa si mobila si conectare mobile la Internet


Anunt de participare numarul 144272/12.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 bloc S1 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030634, Romania, Punct(e) de contact: OCTAVIA IOSIF, Tel. +40 0372309254, Email: dgaman@casan.ro, Fax: +40 0372309163, Adresa internet (URL): www.cnas.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de telefonie fixa si mobila si conectare mobile la Internet
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
5 - Servicii de telecomunicatii
Locul principal de prestare: CNAS - Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 150, 000 si 450, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia la fiecare 12 luni, valoarea minima a unui contract subsecvent 125.000 RON, valoarea maxima a unui contract subsecvent150.00 0 RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de telefonie fixa si mobila si conectare mobile la Internet conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64210000-1 - Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)
64211000-8-Servicii de telefonie publica (Rev.2)
64212000-5-Servicii de telefonie mobila (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea estimata minima corespunzatoare acordului cadru = 150 abonamente
Cantitatea estimata maxima corespunzatoare acordului cadru = 180 abonamenteCantitatea estimata minima corespunzatoare pentru un singur contract subsecvent = 50 abonamente
Cantitatea estimata maxima corespunzatoare pentru un singur contract subsecvent = 60 abonamente
Valoarea estimata fara TVA: intre 150, 000 si 450, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86 din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.34/2006, in cuantum de :9.000 lei Se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Valabilitatea garantiei este de minim 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care un operator economic depune contestatie, iar aceasta este respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, o suma conform Art. 278^1- (1) din OUG 34/2006 actualizata. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. 5% din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent. Se constituie conform art. 89 alin 2, in oricare din formele de la art 90 alin 1-3 din H.G. nr. 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Situatia personala a candidatului sau ofertantului: Declaratie privind eligibilitatea - Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica
2. Neincadrarea in cazurile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a guvernului nr. 34/2006 - In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
3. Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele
4. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleOperatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata catre bugetul de stat si cel local, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine. Documentele se vor prezenta in original/copie legalizata sau copie semnata si stampilata , ,conform cu originalul?? si vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana a acestora.
5. Evitarea conflictului de interese: Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 ? Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: Dr.Doru Badescu ? Presedinte CNAS, Ec.Karla NENU ? Director General, Ec.Leana STOEA ? Director General Adjunct, Dr.Rodica COSTINEA ? Director General Adjunct, Ec.Liliana LUKACS ? Director General Adjunct, C.j.Octavia Iosif ? Director Directia Juridic si Contencios Administrativ, Lucian MEDVES ? Director Directia Sisteme Informatice, In situatia in care din documentele solicitate reiesa ca ofertantul/subcontractantii/tertii sustinatori se incadrareaza intr-una din situatiile prevazute la Art. 69^1 din OUG 34/2004, cu toate completarile si modificarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
6. Evitarea conflictului de interese: Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Din care sa rezulte calitatea operatorilor economici (unic ofertant/asociat/subcontractant) la procedura7. Participarea cu oferta independenta: Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta - Completat in conformitate cu Ordinul ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta 1. Obiectul de activitate corespunzator obiectului procedurii: Certificat constatator emis de Oficiului National al Registrului Comertului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN al ofertantului din certificatul constatator emis de ORC. Documentul se va prezenta in original/in copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata , ,conform cu originalul??.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
2.Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012.
1.Cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2. Se vor prezenta Bilanturile contabile aferente anilor 2010, 2011 si 2012. In caz de asociere se prezinta de catre fiecare asociat. Documentele se vor prezenta in copie legalizata sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul?. Documentele prezentate in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana.1. Se va completa FORMULAR 7Nu se solicita o anumita cifra pentru a fi calificat.Data de referinta pentru care se determina cifra de afaceri precum si data de echivalenta a Ron/Euro la cursul BNR (http: //www.cursbnr.ro/) este 31.12. a fiecarui an declarat.In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat. Documentul se va prezenta in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
4. Acord de asociere
3. Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor
2. Aria de acoperire nationala: cerinta minima - a) Gradul de acoperire la nivel de teritoriu a retelei de telefonie mobila a operatorului de comunicatii, exprimat in procente (%), conform datelor declarate la ANCOM, trebuie sa fie de celputin 85%;cerinta minima - b) Gradul de acoperire la nivel de populatie a retelei de telefonie mobila a operatorului de comunicatii, exprimat in procente (%), conform datelor declarate la ANCOM, trebuie sa fie de cel putin 90%;
1.Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani
3. ISO 27001 sau echivalent
2. ISO 14001 sau echivalent
1. ISO 9001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
4. In cazul asocierii se va prezenta Acordul de asociere Documentul se va prezenta in original, semnat si stampilat de catre toti asociatii.3. Se va prezenta FORMULAR 9Se completeaza de ofertant sau liderul asocierii. Documentul se va prezenta in original.2. Se va prezenta un Document din care sa reiasa exactitatea datelor prezentate in harta de acoperire radio (harta de acoperire a retelei publice mobile) a intregii tari.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca administreaza o retea proprie cu acoperire nationala, fapt ce va fi demonstrat prin prezentarea unui document din care sa reiasa exactitatea datelor prezentate in harta de acoperire radio (harta de acoperire a retelei publice mobile) a intregii tari.
In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat care participa la indeplinirea cerintei minime 3 in cadrul asocierii. Documentul se va prezenta in original.1. Se va completa FORMULAR 8 ? Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii din ultimii 3 aniSe va prezenta : - o lista a principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic- certificate/documente / contracte / procese-verbale de receptie, emise sau contrasemnate de catre autoritati contractante achizitoare sau de catre clienti privati beneficiari. prin care se confirma efectuarea de servicii similare, precum si indeplinirea obligatiilor contractuale similare cu cele care fac obiectul acordului cadru ce urmeaza a fi incheiat prin prezenta procedura de atribuireSe vor prezenta parti relevante de contract sau proces verbal de receptie (final/partial) sau document constatator, in copie cu mentiunea ?Conform cu originalul? sau propria declaratie aoperatorului economic.Nu se solicita o anumita valoare, perioada de prestare sau un anumit nr. de beneficiari pentru a fi calificat.In caz de asociere se completeaza de catre fiecare asociat. Documentul se va prezenta in original.3. ISO 27001 sau echivalentOfertantul va prezenta certificat ISO 27001 sau echivalent emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 27001: sau echivalent, un sistem de management al protectiei informatiilorIn caz de asociere cel putin unul dintre membri asocierii va prezenta documentele in copie legalizata sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.2. Ofertantul va prezenta certificatISO 14001 sau echivalentemis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 14001: sau echivalent, un sistem de management al protectiei mediuluiIn caz de asociere cel putin unul dintre membri asocierii va prezenta documentele in copie legalizata sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.1. ISO 9001 sau echivalentOfertantul va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001: sau echivalent, un sistem de management al calitatii.In caz de asociere cel putin unul dintre membri asocierii va prezenta documentele in copie legalizata sau copie semnata si stampilata ?conform cu originalul? pentru partea din contract pe care urmeaza sa o indeplineasca.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
tehnic
40%
Descriere: componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.07.2013 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.07.2013 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.07.2013 11:00
Locul: Sediul CNAS : Calea Calarasilor nr.248 bl S19 sector 3 Bucuresti - mezanin
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, se va alege castigatoare oferta care prezinta cel mai mic pret. In cazul in care si pretul ofertei este egel, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vedera departajarii.-Ofertantul castigator va depune in termen de 48 ore o noua oferta financiara cu noua valoare.- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor conform art.256^2, alin.(1), lit.a), din OUG 34/2006 actualizata, in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la conostinta despre act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNAS - Biroul Achizitii Publice
Adresa postala: Calea Calarasilor nr. 248 Bl S19 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030064, Romania, Tel. +40 0372309254, Email: dgaman@casan.ro, Fax: +40 0372309163
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.06.2013 17:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer