Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire a buletinelor de vot pentru alegerile locale 2008


Anunt de participare numarul 48708/04.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL GORJ
Adresa postala: Str. Victoriei, nr. 2-4, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Vacaru, Tel.0253 212391, Email: bebevacaru@prefecturagorj.ro, Fax: 0253 217237, Adresa internet (URL): www.prefecturagorj.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire a buletinelor de vot pentru alegerile locale 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Punctul de lucru al prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii tipografice in vederea tiparirii buletinelor de vot care vor fi folosite la alegerea autoritatilor administratiei publice locale din data de 01.06.2008 si din data de 15.06.2008 in situatia turului doi de scrutin.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78100000-8 - Servicii tipografice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Un numar de buletine de vot cuprins intre 1.240.000 1.550.000 de exemplare care contin un numar de file cuprins intre 2 la 10 file (4 la 20 pagini)format A4 pe fiecare buletin de vot;
Valoarea estimata fara TVA: intre 200, 000 si 400, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 12.05.2008 pana la 20.06.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 3000 lei si garantia de buna excecutie in cuantum de 5% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratia privind eligibilitatea
2.Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006
3.Declaratia privind calitatea de participant la procedura
4.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local
5.Certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului
6.Certificatul constatator de la Oficiul Registrului Comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ultimul bilant contabil anual
2.Fisa de informatii generale
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
2.Fise privind experienta similara
3.Recomandari din partea altor beneficiari
4.Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnicedin care sa rezulte existenta tehnicii de imprimare, tiparire, si existenta capacitatii de prestare a serviciilor in termenul stabilit (tiparire + capsare + ambalare)
5.Declaratie privind personalul angajat si lista cu personalul de specialitate
6.Copie dupa certificatul ISO 9001 sau echivalente
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 8
Capacitatea de tiparire/zi
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12021
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.04.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2008 12:00
Locul: Sediul Institutiei Prefectului - Judetul Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane care prezintadelegatie semnata si stampilata de reprezentantul legal
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala: Str.Victoriei, nr.2-4, Localitatea: Tg.Jiu, Cod postal: 210165, Romania, Tel.0253-212391, Fax: 0253-217237
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2008 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer