Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile locale din 2008


Anunt de participare numarul 48822/08.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL MARAMURES
Adresa postala: STR. GHEORGHE SINCAI NR. 46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA GHERGHEL, Tel.0262215001, Email: gherghelcamelia@prefecturamaramures.ro, Fax: 0262213241, Adresa internet (URL): www.prefecturamaramures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile locale din 2008
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: Baia Mare
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de tiparire buletine de vot pentru alegerile locale din 2008 in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78100000-8 - Servicii tipografice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
in conformitate cu caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: intre 450, 000 si 550, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.05.2008 pana la 21.05.2008
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu se solicita
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
acord de asociere legalizat
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: prezentare formulare din Sectiunea IV si Cazier judiciar pentru administrator;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181: completare formulare din Sectiunea IV si depunerea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale precum si contributia pentru asigurarile socialePersoane juridice/fizice romane: certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Persoane juridice /fizice straine: documente care dovedesc o forma de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani (se vor prezenta cele 3 bilanturi complete, in copie, inregistrate la organele competente)Declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 aniNivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Lichiditate generala (active circulante /datorii curente x 100): minim 100%, conform Bilantului la 31.12.2007 Solvabilitate patrimoniala (capital propriu /total pasiv x 100): minim 30%, conform Bilantului contabil la 31.12.2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 aniInformatii privind: - cel putin 3 experiente concretizate in tiparirea publicatiilor cu un tiraj mediu de 100000 exemplare pe zi
- personalul tehnic de specialitate si de conducere de care dispune- efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere pe ultimii 3 ani- lista principalelor echipamente, utilaje si instalatii
- subcontractarea
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere accelerata
Pt.respectarea Programului Calendaristic referitor la organizarea alegerilor locale din 01.06.2008 stabilit prin HG 264/12.03.2008 se impune reducerea termenului si respectiv accelerarea procedurii
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 10
Ofertantul trebuie sa aiba in dotare masini rotative de tiparit, spatii de depozitare conform caietului de sarcini
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.04.2008 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2008 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2008 11:00
Locul: Sediul Institutiei Prefectului - Judetul Maramures, str. Ghe. Sincai Nr.46 , cam .105,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, Nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4)021 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: (+4)021 310.46.42, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro/
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: str. Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel.0264-59.61.10-centrala, Email: curtecj@just.ro, Fax: 0264-59.38.66
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutia Prefectului - Judetul Maramures, Directia verificarea legalitatii, aplicarea actelor normative si contencios administrativ
Adresa postala: str. Ghe. Sincai Nr.46, Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430311, Romania, Tel.0262-215001, Fax: 0262-213214, Adresa internet (URL): www.prefecturamaramures.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.04.2008 12:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer