Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de verificare PT, PAC, DE, CS, dispozitii de santier si de avizare a documentatiilor pentru acord de functionare in siguranta a barajelor


Anunt de participare numarul 109953/20.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA PRUT BARLAD
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Punct(e) de contact:  Petru Deliu, Tel. 0232218192, Email:  dispecer@dap.rowater.ro, Fax:  0232213884, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: Gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Servicii de verificare PT, PAC, DE, CS, dispozitii de santier si de avizare a documentatiilor pentru acord de functionare in siguranta a barajelor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi si localitatile situate in judetul Iasi.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Verificare PT, PAC, DE, CS, dispozitii de santier si de avizare a documentatiilor pentru acord de functionare in siguranta a barajelor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71330000-0 - Diverse servicii de inginerie (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Prestarile de servicii de verificare PT, PAC, DE, CS, dispozitii de santier si de avizare a documentatiilor pentru acord de functionare in siguranta a barajelor se afla detaliate in caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 16, 620EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare 711, 45 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va realiza de Bugetul de Stat, prin Ministerul Mediului si din Grantul UE - Fondul de coeziune in cadrul POS de Mediu Axa prioritara 5.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratia privind eligibilitatea; Cazierul judiciar al persoanelor aflate la conducerea operatorului economic; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; Certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat; Certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Copie a certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturi contabile pentru ultimii 3 ani, respectiv 2007, 2008, 2009; Informatii generale.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu serviciile prestate in ultimii 3 ani; Fisa de experienta similara; Recomandari; Informatii privind personalul tehnic de specialitate;Certificat ISO 9001 sau certificate echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Suma valorilor serviciilor prestate in ultimii 3 ani, de catre verificatorul de proiect, respectiv expertul certificat/avizat pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor desemnati sa realizeze obiectul contractului, incluse in contractele prezentate ca dovada a experientei lui similare, sa fie cel putin egala cu16.620 euro fara TVA, respectiv 71.145 lei fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
1.Verificator de proiecte in domeniile: A7, B5, D;2. Expert certificat/avizat pentru evaluarea starii de siguranta a barajelor.
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.11.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.11.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.11.2010 13:00
Locul: ABA Prut - Barlad, Str. Th. Vascauteanu, nr. 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad"Finantarea se va realiza: de la Bugetul de Stat, prin Ministerul Mediului si din Grantul UE - Fondul de coeziune in cadrul POS de Mediu Axa prioritara 5.
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala:  Str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232/217.808, Fax:  0232/255.907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/310.46.41, Fax:  021/310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic ABA Prut-Barlad
Adresa postala:  Str. Th. Vascauteanu, nr. 10, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700462, Romania, Tel. 0232/218.192, Fax:  0232/213.884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.10.2010 15:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer