Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII POSTALE


Anunt de participare numarul 143548/10.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Adresa postala: STR. APOLODOR NR 17 SECTOR 5 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Sediul ANAF, Tel. +40 213872370 / +40 213871178, In atentia: Teodor Stan, Laura Vlasceanu, Email: teodor.stan@mfinante.ro, laura.vlasceanu@anaf.ro, Fax: +40 213199676, Adresa internet (URL): www.anaf.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Directia de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne, tronson VII, etaj 6, camera 22, Tel. +40 0213872480, In atentia: Teodor Stan, Laura Vlasceanu, Fax: +40 0213199676, Adresa internet (URL): www.anaf.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SERVICII POSTALE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sediile autoritatilor contractante. Coordonatelesunt mentionate in Anexele nr. 1-6 ale Caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 10, 570, 032 si 14, 290, 944RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente: anual, in functie de fondurile bugetare alocate cu aceasta destinatie; Cantitate minima/contract subsecvent: 160.836 buc.trimiteri postale; cantitate max/contract subsecvent: 646.020 buc.trimiteri postale; valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent este de 2.650.086 lei fara TVA.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii postale pentru colectare, sortare, transport si livrare la destinatari a trimiterilor postale
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
64110000-0 - Servicii postale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitate minima/contract subsecvent: 160.836 buc.trimiteri postale; cantitate max/contract subsecvent: 646.020 buc.trimiteri postale
Valoarea estimata fara TVA: intre 10, 570, 032 si 14, 290, 944RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 280.000, 00lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucraripublice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii invitatiei/anuntului de participare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.Daca garantia se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de catre o societate bancara sau de catre o societate de asigurari, acesta va respecta prevederile art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006.Daca garantia se constituie prin virament bancar, transferul va fi efectuat in contul RO26TREZ7005005XXX000860 al autoritatii contractante, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.Mod de prezentare ? dovada constituirii garantiei / instrumentul de garantare se prezinta in original.In cazul in care CNSC respinge o contestatie se va retine in raport cu valoarea estimata o suma in conformitate cu prevederile art.278'1, alin.(1) din OUG 34/2006.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din suma fara TVA a fiecarui contract subsecvent.Garantia de buna executie se constituie fie: a) printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract (art.90, alin.1) din HG 925/2006 modificata de HG 834/2009); prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din HG 925/2006 actualizata se aplica in mod corespunzator;b) in cazul in care partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.- In situatia in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante in conformitate cu HG nr.1045 din 19.10.2011.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, ordin de plata
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG nr.34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (Completare Formular nr. 1)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal(Model - Formular nr. 2 )Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator (dupa caz).
3.Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completareFormular nr. 3)
Nota: Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat (dupa caz).
4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completareFormular nr. 4)
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionatsunt urmatoarele: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Serban Pop, presedinte, Octavian Deaconu, secretar general, Narcisa Bradeanu, director general, Directia generala economica, Elena Giorgiana Nicoleta Hagi- Nicovici, director general adjunct, Directia generala economica, Irina Nitu, director general, Directia generala juridica, Luiza Geambasu, director general adjunct, Directia generala juridica, Paul Soviani, director, Directia de buget si contabilitate interna, Lacrimioara Golban, sef birou, Directia de buget si contabilitate interna, Anamaria Danalache, consilier superior, Directia de buget si contabilitate interna, Florina Pasca, sef serviciu, Directia de buget si contabilitate interna, Andrei Pavel, director, Directia de investitii, achizitii publice si servicii interne, Nicolae Gheorghe director adjunct, Directia de investitii, achizitii publice si servicii interne, Anica Lincu, sef birou Directia de investitii, achizitii publice si serviciu interne, Teodor Stan, sef serviciu, Directia de investitii, achizitii publice si serviciu interne, Laura Vlasceanu, expert principal, Directia de investitii, achizitii publice si serviciu interne.
Ministerul Finantelor Publice
Ciprian ? Sebastian Badea, secretar general, Corneliu Cazacu, secretar general adjunct, Madalina Gheorghe, director general, Directia generala juridica, Mihaela Dana Stan, director general adjunct, Directia generala juridica, Mihai Cristian Vasilescu, director general adjunct, Directia generala juridica, Lacramioara Alexandru, director, Directia de buget, contabilitate interna, investitii si achizitii publice, Angelica Macau, director adjunct Directia de buget, contabilitate interna, investitii si achizitii publice.
Autoritatea Nationala a Vamilor
Dorel Fronea, vicepresedinte ANAF, Ioan Dumitru Bota, director, Directia economica, investitii si administrarea serviciilor, Carmen Paduraru, director, Directia juridica, Constanta Lupascu, sef serviciu, Serviciul financiar si buget propriu, Alexandru Nastase, sef serviciu, Serviciul dotari, achizitii si administrarea serviciilor.
Garda Financiara
Gheorghe Gachi, sef serviciu, Serviciul administrativ si investitii, Cristinel Cambrea, sef serviciu, Serviciul financiar ? contabilitate si executie bugetara, Marius Brujan, sef serviciu, Serviciul juridic si contencios, Robert Dobrota, expert, Serviciul administrativ si investitii, Florentina Jianu, expert, Serviciul financiar ? contabilitate si executie bugetara.
Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti
Mirela Calugareanu, director executiv, Cosmin ? Gabriel Popp, director executiv adjunct, Victoria Toni, trezorier sef, Daniela Filofteia Mielcioiu, sef birou, Biroul achizitii publice.
Directia Generala a Finantelor Publice a judetului Ilfov
Claudiu Ristea, director executiv, Teodora Muncelan, sef birou, Biroul financiar contabilitate, investitii si buget propriu, Victorita Veronica Anton, inspector principal, Biroul financiar contabilitate, investitii si buget propriu, Virgil Constantin, sef serviciu, Serviciul administrativ, arhiva si de gestionare a formularelor.
Nota : Acest formular trebuie prezentat de ofertant/candidat, ofertantul asociat/candidatul asociat, tertul sustinator, subcontractant (dupa caz).
5.Declaratie privind calitatea de participant la proceduraModalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul legal (completareFormular nr. 5);
6.Certificat de atestare fiscala cu privire la plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul;
7.Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale eliberat de autoritatea fiscala competenta, din care sa rezulte ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata.
1. (i) Informatii privind persoane juridice/fizice romane
Se va prezenta Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Din Certificatul constatator trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii si din care sa reiasa urmatoarele date:
a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;
b) codul unic de inregistrare;
c) sediul social valabil, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);
d) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;
e) domeniul de activitate principal;
f) domeniile de activitate secundare;
g) situatia societatii (daca este in stare de functionare, dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii).
h) administratorul/imputernicitul operatorului economic.
Documentul va fi utilizat si la verificarea situatiei personale a ofertantului.
(ii) Informatii privind persoane juridice/fizice straine:
Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do )
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declara?ie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
2. Certificat-tip de atestare a dreptului de a furniza servicii postale pe baza regimului de autorizare generala, eliberat in temeiul art.7 din OUG nr. 13/2013 privind serviciile postale. Ofertantii trebuie sa fie inscrisi in Registrul public al furnizorilor de servicii postale, disponibil pe pagina de internet a ANCOM.
3. Document care sa ateste ca este furnizor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, conform art.10, punct 25 din OUG nr. 22/2009 privind infiintarea ANCOM.
4. Document care sa ateste calitatea de Operator de date cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie pe propria raspundere cu lista cuprinzand subcontractantii, daca este cazul
Experienta similara: se solicita operatorului economic sa faca dovada ca a prestat in ultimii trei ani, pana la termenul limita de depunere a ofertelor, servicii similare constand in prestatii aferente unui volum de minimum 600.000 de trimiteri postale, in cadrul a maximum 6 (sase) contracte. Din volumul prestatiilor ponderea prestatiilor aferente trimiterilor postale in sfera serviciului universal va fi de cel putin 25%.
Pentru dovedirea celor declarate, se solicita ofertantului prezentarea de documente/contracte/procese verbale de receptie (copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul).
In cazul in care ofertantul / candidatul isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), acesta se considera a fi calificat daca tertul sustinator demonstreaza indeplinirea in integralitate a cerin?ei minime solicitate prin prezentarea listei principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate publica sau de catre clientul privat beneficiar. Aceste documente vor insoti angajamentul ferm incheiat in forma autentica al persoanei respective care trebuie sa garanteze autoritatii contractante faptul ca, in cazul in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului, persoana sustinatoare se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa.
In cazul in care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinta minima privind capacitatea tehnica poate fi indeplinita prin cumul. Daca grupul de operatori isi demonstreaza indeplinirea cerintei minime privind capacitatea tehnica invocand sustinerea acordata de catre o alta/alte persoana/persoane, modalitatea de indeplinire a cerintei este similara ofertei individuale mentionata mai sus, cu precizarea ca sustinerea va fi acordata asocierii si nu unuia dintre asociati.Nota : Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnice nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006.
Documente doveditoare pentru asigurarea unui nivel corespunzator al managementul calitatii (ISO9001 sau echivalent)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta Formularului 6 din Sectiunea Formulare, semnat de catre reprezentantul legal.Declaratie privind experienta similara si lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani, pana la termenul limita de depunere a ofertelor (Formularul nr. 11) si Detalii experienta similara (Formularul nr. 11a) semnate de catre reprezentantul legal.Documentele se vor prezenta in oricare dintre formele original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1093794/12.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.06.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.06.2013 10:30
Locul: Sediul central ANAF, tronson VII, etaj 6, camera 25
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoane imputernicite de operatorii economici ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.3.1) Procedura de atribuire este initiata de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in calitate de lider, reprezentant legal al grupului de autoritati contractante format din urmatoarele institutii publice, conform Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1409/2012 si Ordinul Presedintelui ANAF nr. 237/2013 : a) Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? reprezentant legal al Asocierii, b) Ministerul Finantelor Publice, c) Autoritatea Nationala a Vamilor ? aparatul central, d) Garda Financiara ? aparatul central, e) Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, f) Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Ilfov.VI.3.2) Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale: In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.VI.3.3) Metodologia de calcul a pretului mediu pentru achizitia publica de servicii postale in cadrul aplicarii criteriului de atribuire ?pretul cel mai scazut? se regaseste in Formularul 9 a, Sectiunea Formulare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Prevederile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia de Investitii, Achizitii Publice si Servicii Interne - ANAF
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel. +40 0213872370, Fax: +40 0213199676, Adresa internet (URL): www.anaf.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.05.2013 16:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer