Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Statie noua de epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de epurare in aglomerarea Pechea


Anunt de participare (utilitati) numarul 133230/24.02.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA CANAL S.A. GALATI
Adresa postala: STR. C. BRANCOVEANU NR. 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Punct(e) de contact: SC APA CANAL SA GALATI, Tel. +40 0236473380, In atentia: Director General -Gelu Stan, Email: achizitii@apa-canal.ro, Fax: +40 0236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate contractanta cu activitate relevanta
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Statie noua de epurare in aglomerarea Liesti. Statie noua de epurare in aglomerarea Pechea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Aglomerarile Pechea si Liesti , judetul Galati
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Statie de Epurare Pechea cu o capacitate de 15615LE si Statie de epurare Liesti de 27005LE.Proiectul preliminar descrie un proces bazat pe aerare extinsa cu indepartarea nutrientilor(azot, fosfor)si stabilizaresimultana a namolului, ingrosarea si deshidratarea namolurilor, testare, etc.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectare si executie lucrari pentrustatia noua de epurare Pechea (15.615 LE) si noua statie de epurare Liesti (27.005 LE), obtinere Autorizatii de constructie, pregatire personal de exploatare, testare si punere in functiune, conformare cu parametrii garantati;
Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil (valoarea estimata) pentru acest contract vor fi respinse ca fiind inacceptabile conform HGR 925/2006.
Valoarea estimata fara TVA: 45, 207, 880RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
37 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 850.100 lei.Forma de constituire a garantiei de participare va fi in conf.cu art. 86 din HG925/2006, se completeaza Formularul 4.Scrisoarea de garantie, in original, prezentatain alta limba decat limba romana, va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.In oricare forma va fi emisa garantia de participare va fi irevocabila.Valabilitatea garantiei de participare este de 165 zile, perioada calculata de la data limita de depunere a ofertelor.Poate fi prezentata fie impreuna cu oferta, fie va fi depusa personal inainte de deschiderea ofertelor. Aceasta se va restitui in conformitate cu art. 87 si 88din HG 925/2006.In cazul unei asocieri Scrisoarea de garantie va fi emisa in numele si pentru Liderul Asocierii sau in numele oricaruia dintre asociati, cu nominalizarea la conditiile de executare aasocierii.Scrisoarea de garantie bancara emisa doar in numele unui membru al asocierii fara a fi nominalizata la condi?iile de executare, asocierea nu va fi luata in considerare ducand la excluderea din procedura. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea acceptata a Contractului fara TVA si va fi constituita in moneda contractului.Forma de constituire a garantiei de buna executie va fi in conf.cu prevederile art.90 din HG925/2006.Garantia de buna executie va face referire expresa la contractulincheiat cu autoritatea contractanta, va contine numele in clar al Autoritatii Contractante si va contine parafa lizibila a institutiei emitente si / sau semnatura autorizata .Nu se admite prezentarea unor documente de garantare de buna executie comune cu alte investitii .In cazul unei asocieri, documentul privindgarantia bancara de buna executie va fi emisa integral in numelesi pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune- 76, 46%, Co-finantare (Buget de stat, bugete locale, imprumut autoritatea contractanta)-23, 54%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Da
Clauzele contractuale si forma de contract ce urmeaza a fi incheiat sunt conform prevederilor FIDIC 1999, Cartea Galbena.
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind calitatea de participant la procedura: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze:
- Formularul nr. 5 Declaratie privind calitatea de participant la procedura
- Formularul nr. 6 Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
- Formularul nr. 7 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006
2.Informatii despre ofertant: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze urmatoarele documente:
Formularul nr. 8 Imputernicirea in original privind autorizarea semnarii ofertei si contractului.
Formularul nr. 9 Informatii generale despre ofertant
Formularul nr. 10 Date despre asociere (completat doar de catre Liderul asocierii)
Acordul sau scrisoarea preliminara de asociere ( daca este cazul )
3. Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa completeze:
Formularul nr. 11 Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
Operatorul economic va prezenta Cazier judiciar emis de Ministerul Justitiei (sau echivalent).
Sustinatorii ofertantilor (daca este cazul) vor completa si prezenta documentul solicitat in acesta sectiune. Nu se aplica subcontractantilor.
4. Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta OUG 34/2006, cu modificarile si completarile OUG 94/2007 Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocieri si asociatii) trebuie sa prezinte:
Formularul nr. 12 Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006.
In cazul in care operatorul economic este o asociere prezentul document solicitat va fi prezentat de fiecare membru al asocierii.
Ca cerinta minima, urmatoarele documente trebuie sa fie prezentate ca formulare specifice autoritatilor emitente din tara de origine:
-Certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat, la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertele.
-Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS), care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat, la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertele.
-Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local, la data scadenta din luna anterioara lunii in care se depun ofertele.
Nota 1 : Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca fiind ?inacceptabila? in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006.
Nota 2 : In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci ofertantul va prezenta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Nota 3 : Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original sau copie certificata ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
1 Persoane juridice romane Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
-Certificat Constatator eliberat de Ministerul Justitiei - Oficiul Registrului Comertului sau echivalentul din care sa rezulte numele complet, sediul, persoanele autorizate/administratori.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC al operatorului economic, in nume propriu, liderul asocierii sau al fiecarui asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator in original/ Copie legalizata.
2 Persoane juridice straine Operatorul economic ofertant (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte:
- documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Nota 1 : Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca fiind ?inacceptabila? in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006.
Nota 2 : Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime obligatorii: Lichiditatea generala in ultimul an financiar(2011) trebuie sa fie de cel putin 100%.
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3ani (2009, 2010, 2011) sa fie mai mare sau egala cu 85.000.000lei
Precizari valabile pentru intreaga sectiune III.2.2.
Nota 1: Capacitatea economio-financiara a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.Nota 2: Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca fiind ?inacceptabila? in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate anterior nu sunt relevante.Nota3: Daca exista incertitudini referitoare la situatia economico-financiara a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.1 Experienta ca Antreprenor si Proiectant
Ofertantul va trebui sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele cerinte minime obligatorii de la punctele 1 si 2:1.Executie lucrari: - Experienta ca operator economic in lucrari de constructii executate si duse la bun sfarsit in ultimii in 5 ani;cel putin 1 contract de lucrari executat, de natura si complexitatea proiectului, care sa cuprinda executia de lucrari pentru o Statie de Epurare a apei uzate, de natura similara Documentatiei de Atribuire, de capacitate minim 27.000 PE, incluzand cel putin: Preepurare mecanica, Epurare mecanica, Epurare secundara, Prelucrarea namolului, Lucrari civile / mecanice / electrice / automatizari / SCADA. 2. Proiectare: - Experienta in prestarea de servicii pentru proiectarea de Statii de Epurare a Apei Uzate, servicii duse la bun sfarsit. Cel putin unul dintre acestea sa includa o statie de epurare ape uzate conform descrierii de la punctul 1.
Nota 1 : Capacitatea tehnica si/sau profesionala a ofertantului poate fi sustinuta ? in vederea indeplinirii contractului ? si de alta persoana indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.
2.1 Personalul ofertantului implicat in contract: Cerinte specifice minime obligatorii: - persoanele responsabile pentru proiectarea si executia lucrarilor trebuie sa fie ingineri cu studii superioare de lunga durata; - experienta similara, obtinuta prin finalizarea unor contracte de lucrari si/sau proiectare similare, fiecare membru al echipei trebuind sa dovedeasca - conform pozitiei pe care o va ocupa in cadrul echipei - indeplinirea cerintelor formulate mai jos: ?Manager de Proiect - Reprezentantul Antreprenorului: experienta profesionala generala minim 5 ani, din care experienta specifica de minim 3 ani pe un post similar, intr-un contract de complexitate similara.
2.2- continuare Personalul ofertantului implicat in contract?Coordonator proiectare-constructie: experienta profesionala generala minim 5 ani, din care minim 3 ani in activitatile de proiectare in domeniul Statiilor de Epurare, minim un proiect de complexitate similara?Inginer de proces epurare ape uzate orasenesti: minim 5 ani experienta profesionala generala, din care minim 3 ani experienta specifica in procese de tratare ape uzate orasenesti, municipale, comunale, etc. , participarea in proiectarea liniilor tehnologice de procese pentru linia de tratare a apei, cuprinzand procese de tratare biologica cu denitrificare si defosforizare si pentru linia de namol, pentru o statie de epurare de natura si complexitatea proiectului.
2.3 continuare: Personalul ofertantului implicat in contract: Sef de santier: minim 5 ani experienta profesionala generala, din care minim 3 ani in domeniul infrastructurii de apa si apa uzata si construire statie de epurare.)?Inginer de structuri/civile-minim 5 ani experienta profesionala generala?Inginer mecanic-minim 5 ani experienta profesionala generala?Inginer electric-minim 5 ani experienta profesionala generala?Inginer automatizare SCADA-minim 3 ani experienta profesionala generala?Responsabil Tehnic cu Executia (RTE) pentru fiecare specialitate (civile, hidroedilitare, drumuri atestat de catre Ministerul Dezvoltarii si Turismului. Atestatul va fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Nu se accepta ocuparea a 2 pozitii de catre aceeasi persoana.
3.Lista utilajelor / echipamentelor / dotarilor de constructii necesare pentru executarea Contractului
Ofertantul este obligat sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin contract de inchiriere sau altele similare) la echipamentele si utilajele de mai jos, considerate ca nivel minim obligatoriu :1.Excavatoare-2 buc 2.Incarcatoare frontale-2 buc 3.Camioane-2 buc 4.Buldo-excavator pentru spatii inguste-2 buc 5.Pompe de turnare beton montate pe sasiu-2 buc 6.Autobetoniera-2 buc 7.Echipament sudura conducte-2 buc 8.Automacarale-2 buc 9.Echipament de pozare a conductelor-2 buc 10.Generatoare de curent-2 buc 11.Finisor de beton-2 buc. De asemenea ofertantul trebuie sa demonstreze ca detine sau ca are acces nelimitat (prin contract de inchiriere sau altele similare) la un laborator autorizat de analize si verificari a activitatii in constructii avand minim gradul III, in conformitate cu HG 808/2005, Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare.
4.Informatii privind subcontractantii
Contractele incheiate intre Antreprenor si Subcontractanti vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si Antreprenor. In cazul subcontractarii executiei ofertantul va preciza sarcinile fizice si valorice care revin partilor in cadrul ofertei tehnice si financiare.
5. Informatii despre asociere
In cazul in care ofertantul castigator este format printr-o asociere la care participa mai multi operatori economici, la data semnarii contractului de lucrari, va fi prezentat Autoritatii Contractante contractul de asociere legalizat.
Precizari valabile pentru intreaga sectiune III.2.3.a)
Nota 1 : Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra capacitatea tehnico-profesionala si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a capacitatii sale tehnico-profesionale. Nota 2 : Neindeplinirea uneia din cerintele formulate in legatura cu documentele solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca fiind ?inacceptabila? in conformitate cu prevederile art.36 din HG 925/2006. Daca exista incertitudini referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a unui operator economic, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.
Sistemul de asigurare a calitatii aplicat si Sistemul de management de mediu
Standardele trebuie sa fie valabile la data depunerii ofertei. : - Certificatul SR EN ISO 9001/2008 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului;.- Certificatul SR EN ISO 14001/2005 sau Standardele echivalente transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Cost operational anual maxim garantat
70%
Descriere: Descrierea algoritmului de calcul la cei doi factori de evaluare este prezentat in sectiunea VI.3 Alte informatii
Punctaj maxim componenta tehnica: 70
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 003/2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S171-281866din07.09.2011
Numarul anuntului in JO: 2011/S229-371963din29.11.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.04.2012 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
18.04.2012 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 18.04.2012 15:00
Locul: SC Apa Canal SA Galati, str.C.Brancoveanu nr.2, Galati, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai canditatilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operatioanl sectorial de mediu, Axa 1: ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Prevederi generale valabile pt.cap.III.2: Toate documentele vor avea: semnatura, data completarii si numele intreg al semnatarului.Cele emise in alta limba trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Acestea vor fi in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.Pentru documentele exprimate in alte monede decat leu, pentru conversie, se va folosi rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Centrala Europeana(www.ecb.int)pentru anul in care a fost emis documentul.Pentru 2012, se va utiliza cursul de schimb dat de BCE din luna in care documentul este datat si semnat.Nu se vor folosi prescurtari in cadrul ofertei.Completare cap.IV.2.1)Algoritmulde calcul pentru factorul de evaluare"Pretul ofertei": a)pentru cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim-30 puncte;b)pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit.a)punctajul se acorda astfel: P1n=(Pretul ofertei)minim x30: (Pretul ofertei)ofertant n;Algoritmului de calcul la factorul cost operational: a)cea mai scazuta valoare ofertata a acestui factor de evaluare se acorda punctajul maxim-70 puncte;b)pentru alta valoare decat cea prevazuta la lit.a), punctajul se acorda astfel: P2n=(Costul operational anual maxim garantat)minimx70: (Costul operational anual maxim garantat)ofertant n.Desemnarea ofertei castigatoare : Ofertele vor fi clasificate in ordinea descrescatoare a punctajului total, calculat conform formulei: Ptotal=P1+P2 unde P1?P2 sunt punctajele acordate pentru cei 2 factori de evaluare.Oferta cu valoarea P total = P1 + P2 cea mai mare va fi declarata castigatoare; Alte inf: In situatia in care una sau mai multe oferte vor avea acelasi punctaj final, Autoritatea contractanta va solicita, respectivilor ofertanti, reofertarea in plic inchis a pretului.Oferta cu cel mai mic pret va fi declarata castigatoare.Pretul Contractului nu include lucrari?diverse si neprevazute?.Durata contract 37luni: executie-25luni si per.notificare defecte-12 luni.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.Apa Canal S.A.Galati- Dep.Juridic
Adresa postala: Str.C.Brancoveanu nr.2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800058, Romania, Tel. +40 236473380, Email: office@apa-canal.ro, Fax: +40 236473367, Adresa internet (URL): www.apa-canal.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2012 08:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer