Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SUPERVIZAREA TEHNICA A EXECUTIEI LUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUI LUCRARI PENTRU REDUCEREA RISCULUI LA INUNDATII IN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT-BIRLAD


Anunt de participare numarul 96361/23.03.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE - DIRECTIA APELOR PRUT
Adresa postala: Str. Th. Vascauteanu nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Punct(e) de contact: ADRIAN HARAT, Tel.0232218192, Email: achizitii@dap.rowater.ro, Fax: 0232213884, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- MediuAltele: gospodarirea apelor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
SUPERVIZAREATEHNICAAEXECUTIEILUCRARILOR DIN CADRUL PROIECTULUILUCRARIPENTRUREDUCEREARISCULUILAINUNDATIIIN BAZINUL HIDROGRAFIC PRUT-BIRLAD
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi, orasele Podu Iloaiei si Targu Frumos
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea verificarii executiei corecte din punct de vedere calitativ si cantitativ a lucrarilor din cadrul proiectului "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad".
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
71521000-6-Servicii de supraveghere a santierului (Rev.2)
71541000-2-Servicii de gestionare a proiectelor de constructii (Rev.2)
71631300-3-Servicii de inspectie tehnica a constructiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In Caietul de Sarcini sunt prezentate tipul activitatilor, specializarile si cantitatile minime necesare realizarii contractului.
Valoarea estimata fara TVA: 2, 000, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
54 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 82000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantarea se va realiza astfel: de la bugetul de stat, prin bugentul Ministerului Mediului si Padurilor si din Grantul UE-Fondul de coeziune in cadrul POS de mediu Axa prioritara 5.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Demonstrarea calitatii de participant la procedura;Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006; Certificat constatator emis de catre Oficiul Registrului Comertului;Certificat de inregistrare;Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2006, 2007 si 2008; Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii 3 ani (2006, 2007 si 2008) sa fie egala (sau mai mare) cu 8.197.400 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani;recomandari;Lista cu expertii propusi pentru realizarea serviciilor;Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani;Copie certificat ISO 9001 sau echivalent .
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici sa dovedeasca ca, in ultimii 3 ani, a implementat si finalizat: - Contracte avand suma valorilor serviciilor prestate in infrastructura de constructii hidrotehnice, egala (sau mai mare) cu 8.100.000lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
GRADUL DE INTELEGERE A OBIECTIVELOR PROIECTULUI SI A REZULTATELOR ASTEPTATE DE LA OFERTANT
20%
Descriere:
3.
METODOLOGIA DE PRESTARE A SERVICIILOR
20%
Descriere:
4.
ORGANIZAREA SI PLANIFICAREA IN TIMP A ACTIVITATILOR, PE DURATA CONTRACTULUI
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S250-360348 din 29.12.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.04.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.04.2010 13:00
Locul: sediu DIRECTIEI APELOR PRUT din Iasi, str. Theodor Vascauteanu, nr.10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pe baza de imputernicire prezentata
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): "Lucrari pentru reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Prut-Barlad".Finantarea se va realiza astfel: de la bugetul de stat, prin bugentul Ministerului Mediului si Padurilor si din Grantul UE-Fondul de coeziune in cadrul POS de mediu Axa prioritara 5.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: str. Anastasie Panu, nr.25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232217808, Fax: 0232255907
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic Directia Apelor Prut
Adresa postala: str. Theodor Vascauteanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700462, Romania, Tel.0232.218192, Fax: 0232.213884
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2010 14:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer