Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Urmarirea parametrilor geologici si de foraj cu cabina MLU la sondele: 1 Magurele, 1 Sieu, 2 Chincius, 102 Paltin Nord, 2 Pauca, 2 Mircesti si 1 Bibiresti


Anunt de participare (utilitati) numarul 51364/05.05.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Piata Constantin Motas Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel.0269201940, In atentia: Cecilia Bolchis, Email: cecilia.bolchis@romgaz.ro, Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Urmarirea parametrilor geologici si de foraj cu cabina MLU la sondele: 1 Magurele, 1 Sieu, 2 Chincius, 102 Paltin Nord, 2 Pauca, 2 Mircesti si 1 Bibiresti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Conform locatiilor din Caietul de sarcini
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Urmarirea parametrilor geologici si de foraj cu cabina MLU la sondele: 1 Magurele, 1 Sieu, 2 Chincius, 102 Paltin Nord, 2 Pauca, 2 Mircesti si 1 Bibiresti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
76531000-4 - Servicii de intocmire a profilului geologic al gaurilor de foraj (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Urmarirea parametrilor geologici si de foraj cu cabina MLU la sondele: 1 Magurele, 1 Sieu, 2 Chincius, 102 Paltin Nord, 2 Pauca, 2 Mircesti si 1 Bibiresti
Valoarea estimata fara TVA: 1, 252, 842.74RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: Lot1:1.300lei, Lot2:2.500lei, Lot3:9.000lei, Lot4:5.500lei, Lot5:1.800lei, Lot6:2.400lei, Lot7:2.100lei.Garantia de buna executie: 5%din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare: surse proprii. Plata facturilor se efectueaza in termen de 30 zile de la data primirii lor de catre achizitor, cu o perioada de gratie de inca 30 zile.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din OUG 34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie de eligibilitate, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006 , certificate constatatoare privind impozitele si taxele catre stat si contributia pentru asigurarile sociale de stat si a pensiei suplimentare, certificat emis de Oficiul Registrului Comertului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la 31.12.2007; Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani: Lot1:140.000lei, Lot2:270.000lei, Lot3:900.000lei, Lot4:600.000lei, Lot5:190.000lei, Lot6:240.000lei, Lot7:220.000lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa inform.gen.- exper.simil.: 1 contr.in ultimii 3 ani in val. de min.: Lot1:20.000lei, Lot2:40.000lei, Lot3:140.000lei, Lot4:85.000lei, Lot5:29.000lei, Lot6:35.000lei, Lot7:32.000lei. ISO 9001/2001, recomandari din partea altor beneficiari; declaratie care contine informatii privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere; Ofertantul va prezenta personalul de specialitate strict necesar pentru indeplinirea contractului de servicii :1 inginer cu minim 3 ani experienta (coordonator), 2 operatori pentru cabina - Mud Logging (cu studii superioare)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2008 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 200 RON
Conditii si modalitate de plata: Scrisoare de intentie pe fax 0269/844184 cu o zi in avans, incepand cu 19.05.2008, se achita cu cash sau OP cont RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.06.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.06.2008 12:00
Locul: S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Medias, Piata Constantin Motas, nr. 4, Sala Licitatii P14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare a ofertelor si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. I.C. Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810289, Fax: 0258810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pt depunerea contestatiilor este de 5 zile de la data luarii la cunostinta despre un act de catre contestator al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS Serviciul Licitatii
Adresa postala: Piata Constantin Motas, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269201940, Email: cecilia.bolchis@romgaz.ro, Fax: 0269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.05.2008 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer