Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Verificari tehnice in utilizarea pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic asupra instalatiilor sub presiune apartinand SC Dalkia Termo Prahova SRL


Anunt de participare (utilitati) numarul 136323/06.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. DALKIA TERMO PRAHOVA S.R.L.
Adresa postala: str. Trandafirilor, nr.71, Localitatea: Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Punct(e) de contact: Niculae Neicu, Tel. +40 244529312, Email: nicolae.neicu@dalkia.ro, Fax: +40 244597767, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu Raspundere Limitata
Activitate (activitati)
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Verificari tehnice in utilizarea pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic asupra instalatiilor sub presiune apartinand SC Dalkia Termo Prahova SRL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: termocentarla din com Brazi si Puncte termicedin Municipiul Ploiesti
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 24 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 510, 160 si 700, 000RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contract subsecvent :1-42860 RON; 2- 231000 RON;3- 236000RON
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmirea si avizarea rapoartelor tehnie de examinari si investigatii tehnice, conform Prescriptiei Tehnice ISCIR aplicabile, dupa caz (C1-2010, C4-2010, C10-2010 sau R1-2010), necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare in continuare a instalatiilor sub presiune cu durata de viata expirata, stabilita de producatori sau de H.G. nr. 2139 / 2004.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71632200-9 - Servicii de testare nedistructiva (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Verificari tehnice in utilizarea pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic asupra instalatiilor sub presiune apartinand SC Dalkia Termo Prahova SRL
Valoarea estimata fara TVA: intre 510, 160 si 700, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in cuantumul 14000 lei. Valabila 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea candidaturilor, respectiv valabila pe toata perioada de derulare a procedurii pana la finalizarea acesteia.Se constituie conform art.86 al.(1) din HG.925/2006.Contul in care se va depune garantia de participare prin ordin de plata este: IBAN RO45 ABNA 3000 2641 0016 7351, deschis la RBS BANK- Ploiesti.Cuantumul ce se va retine in conditiile art.2781 din OUG nr.34/2006, litera a).?(1)In masura in care Consiliul respinge contestatia, autoritatea contractantavaretine contestatorului din garantia de participare 4479.99lei; Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile legale in domeniul achizitiilor publiceNota: Restituirea garantiei de participare se va face in baza cererii de restituire depuse in original, de catre ofertant, la sediul autoritatii contractante( Formular 4.3 din Sectiunea Formulare). Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de executie lucrari 10% din valoarea de atribuire a contractului subsecvent.Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie : conform art. 90din HG nr.925/2006.cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006 (completare Formularul A din Sectiunea Formulare.Va fi depusa de: -candidat/ofertant;
-tert sustinator(daca este cazul)
2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006(completare Formularul B din Sectiunea Formulare)Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181, literele a), c1), d)din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare-pentru tertul sustinator.3.Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 691Va fi depusa de: -candidat/ofertant;
-tert sustinator(daca este cazul)-subcontractant(daca este cazul)
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante;
D-nul Pavel Micka DIRECTOR GENERAL
D-na Lavinia Saniuta DIRECTOR ECONOMIC
D-nul Nicolae Neicu- SefServiciu AchizitiiD-na Gabriela Amira- Serv. Achizitii
D-nul Ion Dumitrescu- Responsabil SVTI
D-nul Neculai Popa - Responsabil SVTI
D-nul Cornel Constantinescu- Serv. Achizitii
copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta(cf. Ordin ANRMAP Nr.314/2010)-completare Formularul nr.5din Sectiunea Formulare Certificat constatator trebuie sa fie emis cu maxim 30 de zile inainte de data depunerii ofertelor-Eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.? 7120-Activitati de testari si analize tehnice.Va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? sau declaratie pe proprie raspundere in conf. cu art. 11 alineat 4 din HG925/2006 caz in care Certificat constatator va fi prezentat in original pentru conformitate documentul de ofertantul clasat pe primul loc inainta de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind cifra de afaceri globala
calculata ca medie anuala pe ultimi 3 ani sa fie minim=472600 lei. Se va folosi un curs mediu BNR care va fi utilizat la calculul nivelului minim impus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
lista a principalelor serviciicare se incadreazain codul CPV716323200-9 efectuate in ultimii 3 ani continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.-prezentarea acel putin 1(unu) maxim 3(trei) documente/contracte/procese-verbalede receptie/ informatii relevantein indeplinirea contractului respectiv prin care sa confirme executia de lucrari a caror valoare sa fie minim 236300 lei.
Autorizare ISCIRpentru efectuarea de verificari, examinari si investigatii tehnice privind materialele metalice ale instalatiilor mecanice sub presiune, in conformitate cu Prescriptiile Tehnice C1 ? 2010, C4 ? 2010, C10 ? 2010 si R1? 2010 din colectia ISCIR.
Cu carac. min.candid.sa dispuna de urma. echip.(sau echiv. ac.): Lab.pt.examinari defectoscop.nedistructive / distructive autorizat de ISCIR;aparatura de control suduri si mat.cu ultrasunete min.1;aparatura de masurare a grosimii mater.cu ultrasunete min.1;aparatura de control cu pulberi magnetice min.1;aparatura de control suduri cu radiatii penetrant e min.1;polizoare electrice diverse si accesorii min1; instalatii de iluminat alimentate la 24 Vc.c. -min.1;Executantul trebuie sa faca dovada dotarii tehnice proprii de care dispune pentru realizarea serviciilor sau a contractelor de colaborare cu terte firme in scopul inchirierii (sau echivalentul acestora) pentru realizarea serviciilorde verificare, examinare.
Acord de asociere semnat de catre membrii asocierii, daca e cazul.
Declarare subcontractanti indiferent de nivelul de implicare
Certificate care atesta implementarea sistemului de calitate ISO9001 sau echivalent, pentru sistemul de management al asigurarii calitatii sau certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene sau orice alte probe sau dovezi pentru tipul de servicii- Verificari tehnice in utilizarea pentru investigatii/ examinari cu caracter tehnic asupra instalatiilor sub presiune, de la ofertant conf. Art. 192 si 193 din OUG 34/2006, valabile la data deschiderii ofertelor
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
PSL 2012-057
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.06.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.06.2012 15:30
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.06.2012 09:00
Locul: S.C. Dalkia Termo Prahova- punct de lucru Brazi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In situatia in care egalitatea persista se va reoferta in plic inchis pana la departajare. Clarificari: fax +40 0244597767, nicolae.neicu@dalkia.ro data limita de transmitere a raspunsului la clarifcari, conf. Art. 78, 79 din OUG 34/2006, in 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari din partea op.ec.. Raspunsurile la clarificari, clarificarile din partea autoritatii contractante, notificarile, instiintarile privind aceasta procedura, vor fi publicate in SEAP, atasate la anuntul/Invitatia de participare, la sectionea Documentatie si clarificari, Op. ec. au obligatia de a urmarii/accesa site-ul www.e-licitatie.ro unde este publicat anuntul/invitatia de participare, pana la data depunerii ofertelor/candidaturilor, pentru a lua cunostinta de acestea si de a se conforma conf. Legii nr. 346/2004 art. 16 alin. 2.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC Dalkia Termo Prahova SRL - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Trandafirilor , nr.71, Localitatea: com Brazi, Brazii de Sus, Cod postal: 107084, Romania, Tel. +40 244529312, Fax: +40 244597767
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.06.2012 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer