Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Achizitie publica - ?Reabilitare primarie Barbuletu, judetul Dambovita.?


Detaliu pentru invitatia numarul 322607
Detaliu invitatie
Tip legislatie: OG 34
Autoritate contractanta: Comuna Barbuletu
Numar invitatie: 322607/22.03.2012
Denumire contract: ?Reabilitare primarie Barbuletu, judetul Dambovita.?
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul socialComuna BarbuletuCod fiscal: 4449402, Adresa: Romania, Judetul Dambovita, Comuna Barbuletu, Nr 104, Barbuletu, Telefon: 0245240933, Fax: 0245240721
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele: Romania, Judetul Dambovita, Comuna Barbuletu, Nr 104, Barbuletu, Romania, cod postal: 137020, telefon: +40 245240933, fax: +40 245240721, persoana de contact: Comuna Barbuletu
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor: Comuna Barbuletu, Nr 104, Barbuletu, Romania, cod postal: 137020
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract: ?Reabilitare primarie Barbuletu, judetul Dambovita.?
II.1.2) Tip contract: Lucrari
II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului: ?Reabilitare primarie Barbuletu, judetul Dambovita.?Lucrari de arhitectura, rezistenta, electrice, sanitare, retele exterioare in incinta, instalatii termice, amenajari exterioare.
II.1.6) CPV: 45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi: Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata: 674, 883 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire
Descriere
Garantie de participare
Valoare: 6000 lei.Conf.art.86(1)din HG 925/2006 se constituie prin virament bancar in cont RO66TREZ2715006XXX006027 Trez Targoviste sau Instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari-Form. 29;Se poate constitui si prin depunere la casieria autoritatii contractante conf. art. 86 (5) din HG 925/2006.Valabilitate: 90 zile de la data depunerii ofertelor.Garantia se va prezenta in original, cel tarziu la data si ora DESCHIDERII ofertelor.In cazul asociatiilor, garantia de participare poate fi constituita de catre unul sau mai multi asociati, dar NU poate sa fie constituita de catre subcontractanti.Ofertantii care vor constitui garantia in conform art. 16 alin.(2)din Legea 346/2004 privind stimularea IMM au obligatia dovedirii incadrarii in categoria IMM prin Form. nr.16 (DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA IMM) completat.In cazul asociatiilor, este necesar ca toti asociatii sa faca dovada ca reprezinta o IMM.Ofertantului caruia CNSC ii va respinge contestatia i se va retine potrivit art. 2781 din O.U.G. 34/2006 o parte din garantia de participare.
Garantie de buna executie
Se va constitui in procent de 10 % din val contractului fara TVA: ?printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara/societate de asigurari sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale intr-un cont deschis la Trezorerie, cu respectarea prevederilor H.G. 1045/2011 privind modificarea art. 90, alin (3) din HG 925/2006.
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Descriere: Cerinta nr. 1Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 180 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (si de tertul sustinator, daca e cazul): Formularul nr. 1 (DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA) completat.Cerinta nr. 2Operatorii economici participanti la procedura vor certifica faptul ca participarea este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 2 (CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITATIE CU OFERTA INDEPENDENTA) completat.Cerinta nr. 3Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. 34/2006, aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura(si de tertul sustinator, daca e cazul): Formularul nr. 3 (DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREVAZUTE la art. 181 DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 34/2006, APROBATA CU MODIFICARI SI COMPLETARI PRIN LEGEA NR. 337/2006, CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE) completat.Documente eliberate de autoritatile legale competente, care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat, precum si taxele locale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, pentru persoanele juridice romane, respectiv traducere autorizata si legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine.Certificatele mai sus mentionate trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Cerinta nr. 4Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatie pentru a participa la procedura. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe va atasa catre toti operatorii economici participanti la procedura: Formularul nr. 4 (DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA) completat.Cerinta nr. 5Operatorii economici participanti la procedura nu trebuie sa se incadreze in prevederile art. 69?1 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiSe va atasa de catre toti operatorii economici participanti la procedura (si de tertul sustinator, daca e cazul) Formularul nr. 3a (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69?1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare) completat in original.Pentru completarea declaratiei: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar: Alexe Marian;Viceprimar Popescu Benone- presedintele Comisiei de evaluare;Secretar Bucur Ana Maria- membru in Comisia de evaluare;Asistent social Brendea Adela ? membru in Comisia de evaluare; Cerinta nr. 1Persoane juridice/fizice romaneA.1) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Persoane juridice/fizice straineA.2) Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa fie legal inregistrati.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul proceduriiPersoane juridice/fizice romaneB.1.a) Certificat constatator, in original sau copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata, emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte: a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b) codul unic de inregistrare;c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);d) structura actionariatului;e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f) domeniul de activitate principal;g) domeniile de activitate secundare;Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete. Documentul va fi utilizat si la verificarea situatiei personale a ofertantului.In cazul in care certificatul constatator se depune in copie lizibila certificata ?conform cu originalul? semnata si stampilata, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul ca in etapa evaluariisa solicite ofertantului clasat pe primul loc prezentarea acestuia in original sau copie legalizata pentru conformitate.Persoane juridice/fizice straineB.2.a) Se vor atasa copii dupa original, si traducere autorizata in limba romana, dupa documentele care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.B.2.b) Se vor atasa documentele relevante, in original sau copie legalizata, si traducere certificata in limba romana, emise de autoritatile competente din tara in care isi are sediul operatorul economic, din care sa rezulte: a) denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b) codul unic de inregistrare;c) sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adresa);d) structura actionariatului;e) numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f) domeniul de activitate principal;g) domeniile de activitate secundare;Documentele care nu vor contine toate aceste date vor fi considerate incomplete.Documentele vor fi utilizate si la verificarea situatiei personale a ofertantului.
Capacitatea economica si financiara
Descriere: Cuantumul cifrei de afaceri anuale medii pe ultimii 3 anisa fie de minim 1.300.000 lei.Atunci cand un grup de operatori economici (asociati) depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. A.2) In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza situatia economico-financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a o dovedi prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica (la notariat), prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Descriere: Cerinta 1: Ofertantul va face dovada ca dispune de utilaje, instalatii, echipamente pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiCerinta 2: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat si dus la bun sfarsit, in ultimii 5 ani, lucrari similare(construire/reabilitare constructii civile) cu o val de min 650.000 lei, fara TVA.Pentru demonstrarea experientei similare ofertantii vor prezenta un numar de maxim 2 contracte de lucrari similare, a caror val cumulata sa indeplineasca cerinta de calificare.Cerinta 3: Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune de cel putin urmatorul pesonal de specialitate necesar indeplinirii contractului: 1Responsabil tehnic cu executia ? cu autorizatia valabila in domeniul ce face obiectul contractului ; 2.Responsabil tehnic cu calitatea - desemnat prin decizie de numire.3.Sef santier- inginer constructii civile, 4. Inginer-specialitatea instalatii.Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare din pozitiile de mai sus, sub sanctiunea respingerii ofert Cerinta nr. 1 A.1) Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 9001 sau echivalent (certificarea sistemului de management al calitatii) valabil la data deschiderii ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului. Cerinta nr. 2 Ofertantul trebuie sa detina certificat ISO 14001 sau echivalent valabil la data deschiderii ofertelor, in domeniul ce face obiectul contractului. Modalitatea de indeplinire B.1) Se va atasa copie dupa certificat sau, dupa caz, documentul doveditor. In cazul in care exista asociati, toti operatorii economici implicati trebuie sa detina acest certificat sau echivalent, in functie de partea de contract pe care o vor indeplini conform acordurilor sau contractelor prezentate odata cu oferta. Nu se accepta certificat in curs de atestare
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul proceduriiCerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Factori de evaluare
Denumire
Punctaj maxim
Pretul ofertei
60
Descriere: Componenta financiara
Durata de executie - exprimata in luni
20
Descriere: Durata de executie reprezinta perioada in care ofertantul se obliga sa execute lucrarea, respectiv perioada cuprinsa intre ordinul de incepere si receptia lucrarii. Durata de executie cea mai mica va obtine punctaj maxim- 20 p.Punctajul "Durata de executie"=(durata de executie cea mai mica/durata de executie a ofertei evaluate)x 20.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se proteja de oferte ce contin un termen de realizare nerealist.Ofertele care prevad un termen mai mic de 3 luni vor primi maxim 20p.Ofertele cu un termen mai mare de 12 luni vor fi declarate neconforme.
Perioada de garantie acordata lucrarii-exprimata in luni
20
Descriere: Perioada de garantie reprezinta perioada dintre receptia lucrarii si receptia finala, pentru care ofertantul isi asuma obligatia inlaturarii, a tuturor deficientelor aparute datorate nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale sau a prevederilor tehnice aplicabile.Oferta cu cea mai mare perioada de garantie va obtine punctaj maxim- 20 p.Punctajul pentru"perioada de garantie acordata lucrarii"=(perioada de garantie ofertata/perioada de garantie cea mai mare) x 20.Termenele de garantie mai mari de 36 luni vor primi maxim 20 p.Ofertele care prevad o garantie mai mica de 12 de luni vor fi neconforme.Oferta cu punctajul cel mai mare este declarata castigatoare.In caz de egalitate a punctajelor , departajarea se face prin compararea preturilor, pretul cel mai mic fiind castigator.In caz de pret egalse va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.PUNCTAJ TOTAL=PUNCTAJ PRET+PUNCTAJ DURATA DE EXECUTIE+PUNCTAJ PERIOADA DE GARANTIE
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire: on line din seap
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 09.04.2012 09:30
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 09.04.2012 10:00
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu
VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii: 22.03.2012 08:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer