Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI CHISLAZ PRIN INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII


Concesionare numarul 2426/03.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CHISLAZ (PRIMARIA COMUNEI CHISLAZ JUD. BIHOR)
Adresa postala: CHISLAZ NR.250, Localitatea: Chislaz, Cod postal: 417180, Romania, Punct(e) de contact: SIMONA PANTIS, Tel. +40 0259362569, Email: [email protected], Fax: +40 0259362569, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiei publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
?DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI CHISLAZPRIN INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE CONCESIUNE DE SERVICII
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor menajere si a apelor menajere; servicii de igienizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Comuna Chislaz cu localitatile apartinatoare
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
Delegarea gestiunii a serviciului public de salubrizare in Comuna Chislaz incheierea unui Contract de concesiune de servicii.
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90511000-2 - Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
?DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A COMUNEI CHISLAZ
Valoarea estimata fara TVA: 1, 030, 800 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea, conform Anexei nr. 3. Documentul solicitat va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 cf. OUG nr.34/2006, conform Anexei nr. 7. Documentul solicitat va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul, conf. art.181 lit.a), c1) si d) din OUG nr.34/2006;3.Indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat si bugetul local prin raportare la termenul limita de depunere al ofertelor- Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: -Certificat emis de catre Directia Generala a Finantelor Publice privind achitarea obligatiilor de plata scadente prin raportare la termenul limita de depunere al ofertelor la bugetul general consolidat.-Certificat emis de primaria locala privind achitarea obligatiilor de plata princare sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limitade depunere a ofertelor.Inmasura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata , operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HGnr.925/2006.Se va avea in vedere prevederile Ordinului nr. 509/2011 art.9 alin.34.Declaratie privind calitatea de participant la procedura, conform Anexei nr. 4.5.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69 indice 1 (evitarea conflictului de interese din OUG nr. 34/2006, conform Anexei nr. 6. Documentul solicitat va fi prezentat obligatoriu si de tertul sustinator, daca este cazul, si de subcontractanti; persoanele care aproba /semneaza documentele emise in legatura sau pentru procedura de atribuire sunt; sunt: Primar ?Tripo Strefan, Viceprimar-Bezi George Dorin, contabil - Dintea Doina, secretar ? Tiriteu Ioan, consilier principal-Tamas Simona, , Inspector principal- Kuzsma Tunde, consilier-Kovacs Erika, consilier II-Budai Tamas , consilieri locali: Baicu Gavril, Bezi George Dorin, Bertalan Layos, Chis Ioan Marinel, Duca Elisabeta, Dutcas Gavril, Demjen Gavril, Gal Eugenia, Horgos Viorel, Hosu Traian, Kosztandi Mihai, Kovacs Edit, Molnar Annamaria-Eva.6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Anexei nr. 5.Obs. Incadrarea oricarui ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator in prevederile art.69A1 din OUG 34/2006 duce la excluderea ofertei respective din procedura.Documentele intocmite/emise de catre ofertant (respectiv formularele) cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de concesiune se vor prezenta in original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i), iar celelalte documente emise de alte autoritati pot fi prezentate in una din formele original/copie legalizata/copie conform cu originalul. a) Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, informatiile cuprinse in certificatul constatator sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor, din care sa reiasa ca agentul economic are prevazut indomeniulde activitatetipul supus ofertarii, in original, copie legalizata sau sub forma de copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In ceea ce priveste ofertele depuse in asociere, fiecare asociat trebuie sa aiba domeniul de activitate autorizat pentru partea de contractpe care o realizeaza.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Nota: Pentru evitarea aparitiei conflictului de interese, avand in vedere prevederile art.69 indice 1 din OUG nr.34/2006, daca certificatul Constatator nu a fost depus in original/copie legalizata in etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va putea solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.b)Licenta emisa de autoritatile de reglementare a competentelor, respectiv de catre Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, in baza HG nr. 745/2007. Se va prezenta Licenta A.N.R.S.C., in oricare din formele: original/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.Nota: Conform prevederilor art.39 alin.4) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice ?Retragerea sau incetarea valabilitatii licentei atrage revocarea hotararii de dare in administrare ori a hotararii privind atribuirea contractului de delegare a gestiunii, dupa caz, si conduce la organizarea unei noi proceduri de selectare a unui operator , in conditiile prezentei legi. Retragerea licentei se notifica operatorului cu cel putin 90 zile inainte, perioada in care operatorul in cauza este obligat sa presteze serviciul rerspectiv in conditiile contractului...?Operatorii economici nerezidenti vor prezenta Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, de la autoritatile straine corespunzatoare, competente in tinerea evidentei operatorilor economici din statul respectiv, valabile la termenul limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte abilitatea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Cifra de afaceri globala in ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 515 400lei. Se va prezenta o Declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani (2011, 2012, 2013). Pentru a fi calificat ofertantul trebuie sa aiba o cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani de cel putin 514 400 lei.Pentru echivalenta leu/ valuta se va tine cont de cursul mediu comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Cursul leu/valuta comunicat de BNR la sfarsitul anului 2011, 2012, 2013Modalitatea de indeplinireAnexa nr.12
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Se va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Din lista sa rezulte ca printr-un contract sau mai multe contracte au fost prestate servicii similare cu o valoare/valoare cumulata sa fie de cel putin 257 700 lei fara TVA. Se vor lua in considerare in vederea intocmirii listei, serviciile receptionate la sfarsitul prestarii.Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie cursul mediu de schimb leu/alta valuta comunicat de catre BNR pentru anul in care lucrarile similare au fost executate/receptionateModalitatea de indeplinireAnexa nr.8 si Anexa nr.18Pentru anul 2013, cursul mediu de schimb leu/alta valuta comunicat de BNR la data publicarii in SEAP a invitatiei de participare.Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie cursul mediu de schimb leu/alta valuta comunicat de catre BNR pentru anul in care lucrarile similare au fost executate/receptionateInformatii referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinireacorespunzatoare a contractului de servicii: Prezentarea Declaratiei pe propria raspundere referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de concesiune.Autoritatea contractanta solicita asigurarea (din dotare proprie sau inchiriere) de la operatorii economici, asociati, a dotarilor necesare.Ridicarea gunoiului de la populatie, agenti economici si institutii publice se va efectuade 2 ori pe luna.. Daca acestea nu sunt detinute in proprietate de catre operatorul economic, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. Se va permite si prezentarea unui angajament.Modalitatea de indeplinireAnexa nr. 9Ridicarea deseurilor de la populatie, agenti economici si institutii publice se va efectua de 2 ori pe luna.. Daca acestea nu sunt detinute in proprietate de catre operatorul economic, pe langa posibilitatea prezentarii unui contract/precontract de inchiriere etc. Se va permite si prezentarea unui angajament.Personal: Se va completa si prezenta ?Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere din ultimii 3 ani (2011, 2012, 2013)? din OUG nr.34/2006 si ?Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, pentru indeplinirea contractului de servicii;Modalitatea de indeplinireAnexa nr. 10 si Anexa nr. 11.Standarde de asigurare a calitatiiSe va prezenta certificat: SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, cerintele SR EN ISO 9001 trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, pentru partea din contract pe care o realizeazaModalitatea de indeplinireSe va prezenta certificat: SR EN ISO 9001 sau echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.Standarde de protectie a mediuluiSe va prezenta certificat: SR EN ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, cerintele SR EN ISO 14001 trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, pentru partea din contract pe care o realizeaza.Modalitatea de indeplinireSe va prezenta certificat: SR EN ISO 14001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
Pretul ofertei 90.00nivelul redeventei 10.00
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
253/21.01.2014
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 31.03.2014 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
In cazul in care procedura de atribuire se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului care obtine cel mai mare punctaj.-Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute in prezenta Fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul de a prezenta initial o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentatul legal sau dupa caz, de catre o alta persoana autorizata sa-l reprezinte, prin care sa confirme ca indeplineste criteriile de calificare, astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire conform art.11 din HG 925/2006. anexa 15, Solicitarile de clarificari (daca este cazul) se vor prezenta pe modelul Anexa nr.16.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor: Conform art. 256^2 din OUG 34/2006 .
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
Denumire oficiala: Comuna Chislaz
Adresa postala: Adresa: str. Principala, nr. 250, Judetul Bihor, Localitatea: chislaz, Cod postal: 417180, Romania, Tel. +40 0259362695, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer