Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - - acord-cadru furnizare de produse ? oxigen medicinal


Anunt de participare numarul 147544/29.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 137 A, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332058, Romania, Punct(e) de contact: Claudia Angela Brasoveanu, Tel. +40 0254541432, In atentia: Compartiment Achizitii, Email: [email protected], Fax: +40 0254543611, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.137 A, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332058, Romania, Punct(e) de contact: luni ? joi intre orele 7:00-15:30 si vineri intre orele 07:00-13:00, Tel. +40 0254541989, In atentia: In atentia: Ing. Neagoe Raul ? Compartiment Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 0254549849
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.137 A, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332058, Romania, Punct(e) de contact: luni ? joi intre orele 7:00-15:30 si vineri intre orele 07:00-13:00, Tel. +40 0254541989, In atentia: In atentia: Ing. Neagoe Raul ? Compartiment Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 0254549849
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SPITALUL DE URGENTA PETROSANI
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.137 A, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332058, Romania, Punct(e) de contact: luni ? joi intre orele 7:00-15:30 si vineri intre orele 07:00-13:00, Tel. +40 0254541989, In atentia: Functionar adm. Andruk Viorica ? Compartiment Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 0254549849
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
- acord-cadru furnizare de produse ? oxigen medicinal
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani, Str.1 Decembrie 1918, Nr, .137A, Petrosani, Jud.Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 48 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 467, 717.6 si 1, 369, 964.8RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: - periodicitatea/frecventa estimata pentru incheiere contracte subsecvente: in functie de buget si de necesitatile spitalului; - se vor incheia intre 1 si 48 contracte subsecvente in functie de buget si de necesitatile spitalului; - cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Acordul-cadru are ca obiect incheierea de contracte subsecvente pentru achizitionarea de oxigen medicinal cu descrierea si in cantitatile prevazute in caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24111900-4 - Oxigen (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
-Cantitatile de produse pe care le va achizitiona Spitalul de Urgenta Petrosani sunt cele cuprinse in Caietul de sarcini care face parte din documentatia de atribuire; cantitatile minime si maxime sunt prezentate in Caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 467, 717.6 si 1, 369, 964.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum garantiei de participare (GP) este 13699.64 lei.In cazul ofertantilor din categ IMM cf Legii nr.346/2004, GP se constituie in % de 50% din cuantumul precizat.Ofertantul trebuie sa depuna dovada incadrarii in aceasta categ.Perioada de valabil a GP va fi de 60 de zile de la termenul limita de primire oferte.Modul de constituire a GP trebuie sa respecte prev art.86 din HG 925/2006.GP poate fi constituita si prin: 1.Ordin de plata in lei(RO88TREZ3685006XXX001848 Trezoreria Petrosani) sau valuta (RO07RNCB0165020175330028 BCR Sucursala Petrosani) se prezinta OP in original sau copie cu stampila in original a bancii emitente;2.In cazul in care GP este redusa ca val se poate depune la casieria autoritatii contract a sumei in numerar reprezentand GP; se prezinta chitanta in original.Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata oblig in original, intr-un plic inchis, separat de restul actelor depuse pt procedura de atrib pt a putea fi verificata anterior tuturor doc depuse, cel mai tarziu la data deschiderii oferte.Neconstituirea GP in cuantumul, forma solicitata si avand perioada de valabil solicitate in doc de atrib atrage dupa sine respingerea oferte in baza art.33 alin.3 lit.b din HG 925/2006, fiind considerata inaccept cf art.36 alin.1 lit.a din HG 925/2006.Autoritatea contract are dreptul de a retine GP in situatii prev de art.87 din HG 925/2006 si in ipoteza in care este depusa o contestatie, in masura in care CNSC respinge contestatia, cf prev art.2781 din OUG 34/2006.In caz contrar GP se restituie de autoritatea contract cf art.88 din HG 925/2006.Data echivalenta leu-valuta este data publicarii in SEAP a anuntului de participare la cursul BNR. Ofertantul caruia i se va atribui contractul subsecv are oblig de a constitui in termen de maxim 15zile de la semnarea contractului garantia de buna executie (GBE) a contractului.Cuantumul GBE il reprez un % de 7% din pretul contractului fara TVA.GBE a contractului se va constitui in una din urm forme: 1)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societ bancara sau de o societ de asigurari care se va constitui in anexa la contract. Scrisoarea de garantie bancara se va intocmi cf modelului Formularul 7 prev in Sectiunea III din Doc de atrib, .2)Ordin de plata in contul RO88TREZ3685006XXX001848 deschis la Trezoreria Petrosani in original.3)Prin retinerisuccesivedinsumeledatoratepentrufacturi partiale cf prev art.90 alin.(3) din HG 925/2006 asa cum a fost modificat prin HG 1045/2011.Autoritatea contract are dreptul de a emite pretentii asupra GBE cf art.91 din HG 925/2006.Autoritatea contract are oblig de a elibera/restitui GBE cf art.92 alin.1 din HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fonduri bugetare - venituri proprii ale unitatii sau din sistemul de asigurari sociale de sanatate
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie neincadrare in prevederile art.69 indice 1 din O.U.G. nr.34/2006 -Ofertantul va depune o declaratie pe proprie raspundere, in conformitate cu Formularul 9 din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire, ca nu are drept membrii in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
COMITET DIRECTOR:
Dr. Vasilescu Alin ? Manager
Dr. Ciugulea Nicolae ? Director Medical
Ec. Brasoveanu Angela ? Director Financiar Contabil
As. Paducel Maria ? Director de Ingrijiri- Declaratie privind eligibilitatea -Ofertantul va depune o declaratie privind eligibilitatea completata in conformitate cu Formularul 1 din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire.- Neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 -Ofertantul va face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr.34/2006 si in acest sens va depune o declaratie completata in conformitate cu Formularul 2 din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire.
ATENTIE: Daca ofertantul a fost in relatie contractuala cu autoritatea contractanta in ultimii 2 ani, si din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanta a fost pusa in situatia de a rezilia contractul, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv, poate da dreptul autoritatii contractante de a incadra acest aspect la ?fals in declaratii? si atrage descalificarea ofertei.- Certificate emise de Directiile Generale de Finante Publice (ANAF) si Consiliile Locale -Ofertantul va confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul consolidat general si la bugetele locale prin certificate emise de Directiile Generale de Finante Publice si Consiliile Locale, formulare tip in original, copii legalizate sau copii lizibile semnate si stampilate pentru "conformitate cu originalul" de reprezentantul legal, din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.- Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta -Ofertantul va depune un certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, completat in conformitate cu Formularul 8 din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire. - Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului Ofertantul va depune certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde cu obiectul procedurii, formular tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata pentru "conformitate cu originalul" de reprezentantul legal, informatiile cuprinse in certificat sa fie actuale/reale la data limita de depunere a ofertelor.- Autorizatia de punere pe piata -Ofertantul va prezenta pentru fiecare tip de oxigen medicinal ofertat copie lizibila semnata si stampilata pentru "conformitate cu originalul" de reprezentantul legal dupa Autorizatia de punere pe piata emisa de Agentia Nationala a Medicamentului sau de alt organism acreditat sa emita autorizatii de punere pe piata pentru medicamente conform Legii 95/2006 privind reforma in sanatate, titlul XVII Medicamentul si Ordinul 895/2006, medicamentele de uz uman pot fi puse pe piata numai dupa eliberarea autorizatiei de punere pe piata de catre Agentia Nationala a medicamentului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Ofertantul va depune bilantul contabil pentru anul 2012
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Ofertantul va depune bilantul contabil vizat si inregistrat de organelecompetente pentru anul 2012 in copie lizibila semnata si stampilata pentru"conformitate cu originalul" de reprezentantul legal.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind dotarile specifice Declaratie referitoare la echipamentele
tehnice pe care se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea acorduluicadru,
respectiv a contractului subsecvent.
- Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate /documente
emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. In
cazul in care beneficiarul ese un client privat si, motive obiective, operatorul
economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din ofertea
acestuia , demonstarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie
a opartaorului economic.
-Ofertantul va prezenta o lista a principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, prin completarea Formularului nr.3 din Sectiunea a 3-a a Documentatiei de atribuire, cuprinzand valori, perioade livrare, beneficiari. In vederea indeplinirii acestei cerinte se va tine seama de data infiintarii/inregistrarii, ca persoana juridica a fiecarui ofertant.
-Documente emise de organisme abilitate in acest sens care confirma certificarea sistemului calitatii ? certificat ISO 9001 sau echivalent
-Ofertantul va prezenta certificat ISO 9001 sau echivalent cu respectarea prevederilor art.191-193 din OUG nr.34/2006, in copie lizibila semnata si stampilata pentru "conformitate cu originalul" de reprezentantul legal.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Declaratie privind dotarile specifice- Prin prezentarea de documente constatatoare, recomandari-Prin completarea Formularului nr.3.-Se vor prezenta documente emise de organisme abilitate in acest sens care confirma certificarea sistemului calitatii ? certificat ISO 9001 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
CA3273/18.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.12.2013 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.12.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 11.12.2013 10:00
Locul: Sediul Spitalului de Urgenta Petrosani(sala de sedinte), Str.1 Decembrie 1918, Nr.137A, Petrosani
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele desemnate de operatorul economic sa participe la sedinta de deshidere a ofertelor vor prezenta imputernicirea si actul de identitate.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Acordul-cadru se va incheia cu maxim 3 operatori economici.Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor fara TVA. prezentate in cadrul ofertelor financiare admisibile prin intocmirea in ordine crescatoare a preturilor respectiv, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica/alt avantaj ce rezulta din mod indeplinirii acord-cadru de operatorii economici participanti.Oferta care este declarata castigatoare trebuie sa indeplineasca caracteristicile tehnice stabilite in caietul de sarcini, sa fie admisib si sa fie situata pe 1 din primele 3 locuri ale clasamentului.Atragem atentia: Pentru ofertele admisibile care se regasesc in clasament si care au preturi egale se va intocmi un nou clasament rezultat in urma solicitarii de reofertare .a).Se va solicita o noua propunere financiara doar pentru ofertele admisibile care au, in propunerea financiara care a fost depusa la data limita de depunere a ofertelor, acelasi pret.b).Solicitarea de reofertare se trimite in functie de clasarea ofertelor admisibile; prioritate avand ofertele admisibile cu acelasi pret clasate pe locul I fata de ofertele de pe locul II si ofertele admisibile cu acelasi pret clasate pe locul II fata de ofertele de pe locul III.; Daca doua sau mai multe oferte admisibile au acelasi pret si se claseaza pe locul III se va solicita o reofertare cu mentiunea ca pretul reofertat sa nu fie mai mic sau egal decat cel al ofertelor admisibile deja clasate pe locurile I si II;c).Oferta financiara va fi trimisa doar in plic inchis respectand termenul precizat in adresa de solicitare. d).In noua propunere financiara este obligatoriu sa nu se scada pretul reofert sub pretul clasat pe locul superior pentru a putea intocmi un clasament in ordine crescatoare a pretului pentru locurilr 1, 2 si 3 fara a incalca principiile OUG 34/2006.Oferta va fi considerata inacceptabila conform art.36 alin.(1) lit.b din H.G. nr.925/2006 daca ofertantul nu indeplineste una sau mai multe dintre cerintele de calificare stabilite in documentatia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor de la art. 11 alin. (4) - (5), documente relevante in acest sens la data deschiderii ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadrul Spitalului de Urgenta Petrosani
Adresa postala: Str.1 Decembrie 1918, Nr.137 A, Jud.Hunedoara, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332058, Romania, Tel. +40 0254541989, Email: [email protected], Fax: +40 0254549849
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.10.2013 12:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer