Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - - Lot 1 - Executie lucrari de modernizare SPAU Dunarea, SPAM Obor, SPAU Pantelimon;Lot.2- Lucr. constr.-SPAU Sighet, SPAU si SPAM Fundeni, SPAU si SPAM Dobroiesti


Anunt de participare (utilitati) numarul 61215/12.08.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Brezoianu, nr. 23-25, Sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Punct(e) de contact: Alina Nenciu, Tel.021.314.01.10, Email: [email protected], Fax: 021.314.30.95
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
- Lot 1 -Executie lucrari demodernizare SPAU Dunarea, SPAM Obor, SPAU Pantelimon;Lot.2- Lucr. constr.-SPAU Sighet, SPAU si SPAM Fundeni, SPAU si SPAM Dobroiesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Mun. Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Lot 1 -Executie lucrari demodernizare SPAU Dunarea- Executie lucrari de modernizare SPAM Obor- Executie lucrari de modernizare SPAU Pantelimon 2- Lot 2 Lucrari constructie SPAU Sighet-Lucrari constructie SPAU si SPAM Fundeni-Lucrari constructie SPAU si SPAM Dobroiesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262600-7 - Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.1)
45240000-1-Lucrari de constructii de lucrari hidraulice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform specificatiilor din caietele de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 896, 500EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Lot 1 9.620 leiLot 2 23.310 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse de finantare- surse proprii ANB
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181;
-certificat constator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul de stat;
-certificat constator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale.
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala, din care sa rezulte ca nu au fost inscrise mentiuni referitoare la :
- faliment, lichidare, sechestru, condamnarea unuia din asociati; si sa contina informatii despre: capital social, puncte de lucru, date identificare asociati.
2. Certificat de inregistrare societate (cod unic de inregistrare si cod fiscal) emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta:
- bilant contabil la 30.06.2008, vizat si inregistrat de organele competente;
- rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani;
- declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.
In acest sens se va completa formularul B2 din sectiunea formulare.
Se vor prezenta prin inscrisuri distincte din bilant, urmatorii indicatori:
- cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani
Conditii minime obligatorii: - cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani > 1.000.000 Euro;
- Lichiditate: active circulante/datorii curentex100; indicatorul trebuie sa fie peste procentul de 100%;
- Solvabilitate: capitalul propriu/total pasiv x 100; incadrarea valorii indicatorului sa fie peste procentul de 30%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta documente din care sa reiasa ca operatorul economic a executat lucrari similare in ultimii 5 anipentru obiective de aceeasi amploare.Se solicita prezentarea a minim 3 recomandari din partea clientilor cu care a incheiatcontractele depuse ca experienta similara. Recomandarile vor fi din partea altor autoritati contractante decat S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.Operatorul economic va prezenta lista contractelor in curs.
Se va completaformularulC3 .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2008 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: se vor plati la caseria societatii din Str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1, Bucuresti
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.09.2008 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.09.2008 12:00
Locul: Directia Logistica - Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, etaj 2, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
un singur reprezentant din partea operatorilor economici care au depus oferta, cu imputernicire semnata si stampilata corespunzator
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Fax: 021.310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul independentei, nr, 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel.021.319.51.80, Fax: 021.319.51.81
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Str. Ion Brezoianu, nr. 23-25, etaj 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Tel.021.314.01.10, Fax: 021.314.30.95
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.08.2008 10:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer