Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - : Proiectare faza (PT,DE) si executie lucrari, inclusiv asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor, dotari, , asistenta tehnica din partea proiectantului si documentatie avize pentru obiectivul integrat :,,Modernizare drumuri comunale l=6,5 km,in c


Anunt de participare numarul 112020/26.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Cojasca (Primaria)
Adresa postala:  comuna Cojasca, sat Cojasca, str. Principalanr. 277, jud. Dambovita , CP137115, Romania, Localitatea:  Cojasca, Cod postal:  137115, Romania, Punct(e) de contact:  Victor Gheorghe, Tel. 0245-671565, Email:  [email protected], Fax:  0245-671565, Adresa internet (URL):  primar[email protected], ,Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
: Proiectarefaza (PT, DE) si executie lucrari, inclusiv asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor, dotari, , asistenta tehnica din partea proiectantuluisi documentatie avizepentru obiectivul integrat : , ,Modernizare drumuri comunale l=6, 5 km, in com. Cojasca, jud. Dambovita, infiintare de retea de canalizare si statie de epurare in com. Cojasca, jud. Dambovita , infiintare centru pentru asistenta de tip after school, in com. Cojasca, jud. Dambovita si reabilitare si dotare camin cultural
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cojasca, jud. Dambovita
Codul NUTS: RO313 - Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta: :Proiectarefaza (PT, DE) si executie lucrari, inclusiv asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor, dotari, asistenta tehnica din partea proiectantuluisi documentatie avize pentru obiectivul , ,Modernizare drumuri comunale l=6, 5 km, in com. Cojasca, jud. Dambovita, infiintare de retea de canalizare si statie de epurare in com. Cojasca, jud. Dambovita , infiintare centru pentru asistenta de tip after school, in com. Cojasca, jud. Dambovita si reabilitare si dotare camin cultural in comuna Cojasca, sat Cojasca , judetul Dambovita?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectarefaza (PT, DE) si executie lucrari, inclusiv pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor, dotari, proiectare faza (PT, DE), asistenta tehnica din partea proiectantuluisi documentatie avize, pentru fiecare oibiectiv, dupa cum urmeaza :
1. Modernizare drumuri comunale L=6, 5 km;
2. Infiintare retea de canalizare si statie de epurare;
3. Infiintare centru pentru asistenta detip ?After School?
4. Reabilitare si dotare camin cultural
Valoarea estimata fara TVA: 9, 112, 056RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Val. gar.participare este 180.000 lei .Gar. de buna executie: 5 % din val. contractului, exclusiv T.V.A.Modalitati de constituire: conf. fisei de date a achizitiei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR), implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR), Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea ; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG34/2006, actualizata;Certificate de atestare a platii impozitelor si taxelor catre bugetul de stat; Cazier judiciar al administratorului societatii; Certificat de atestare privind obligatiile la Fondul pentru Mediu; Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului; Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului.
Operatorii economici participanti la procedura sa aiba dreptul de a executa lucrarii avand in domeniul de activitate , conf. CAEN Rev.2.: codul 4211: codul 4221: - codul 4299: -codul 7112 sau 7111 .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri mai mare sau cel putin egala cu suma de 15.000.000 lei.
Istoricul incidentelor majore de plati inregistrate la CIP, daca un ofertant are conturi deschise in mai multe banci va prezenta formular de identificare financiara pentru fiecare banca.
Ofertantul nu figureaza cu incidente majore de plati, cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 24 de luni in baza de date a Centralei Incidentelor de Plati.
Ofertantul va prezenta dovada accesului la linii de credit sau alte resurse reale negrevate de datorii disponibile, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii pentru o valoare de 2.700.000 lei.
se va prezenta, daca este cazul, Angajament tert sustinator financiara, in original , declaratie priv incadrarea un categ IMM, Informatii generale si copie certif bilaturi anul 2007, 2008, 2009, alte documente emisede autorit competente privin cifra de afaceri in ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri mai mare sau cel putin egala cu suma de 15.000.000 leiOfertantul va prezenta dovada accesului la linii de credit sau alte resurse reale negrevate de datorii disponibile, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii pentru o valoare de 2.700.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista pp. lucr. exec. ult. 5 ani siLista pp. prest. de servi. exec. in ult. 3 ani, Fisa de exp. sim., Decl. echip. tehnice, utilaje, instalatii;.Inf. generale. angajatii;Decl. efectivele medii ale pers. de cond. si angajat, Pers. ce va fi angajat in contract; angaj. of.res.umane , Angaj.asig. risc. prof. Pers. de cond. si pers. resp. de depl.contr., Decl. de exclusiv. si disponib Angaj. in nume personal, Ofert. .atestati ANRE tip B; Inf.certif. sist. de manag. al calit., conf. SR EN ISO 9001, certif. sist. de manag.mediu conf. SR EN ISO 14001, certif. sist. de manag. al sanat. si sec ocup.conf. OHSAS 18001sau echiv. si Stand. de respons. soc., cf.SA 8000sau certif. echiv; decl. priv. partea/ partile din contract indepl. de subcontr. Copii contr. de prest. serv. sim., copiidupa PV cf. Form. nr.7a ; cel putin o recomand. in origi. sau in copie?Conf. cu orig?pt fiec. contr. sim. Pt exec.: copii conf. cu orig dupa contr. de exec. copii . conf. cu orig. dupa PV de receptie finala, PV de rec.la term. lucr.si cel putin o recomand. in orig. sau in copie?Conf. cu originalul? (pt. fiec. contr. sim.); decl. tert sustinator tehnic si prof;CVcu poz. propusa in cadrul contr. , Angaj. of. priv. res. umane, Copii dipl., adev., aut. sau certif. ale pers. angaj. in contract, Copie contr. de munca si contr.de prestari-servicii pentru pers. de spec. mai sus mentionat.pt. proiectare: Pentruproiectare-dovada exist. doc. legale (copie factura) pt utiliz. progr.de calculator / licentelor ;Pt util. si echip.- dovada exist. doc. leg. de prov. (copie fact.), pt. cele din prop.-copie Lista de inv. a ob. din dotare, cu ment.- echip.propriu sau inchiriat.si / saucopii contr. de inchirierePt executie: copie Lista de inventar a ob. din dotare, cu marcarea echip. prez. in decl. sau declaratie pe propria raspundere ; dovada ca detine in prop. leasing , prin contracte de inchiriere, dotarile specifice, utilajele, echip. tehnice, mijloace de transport disp. pentru indeplinirea contr.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Pentru proiectare : executarea si finalizarea in ultimii 3 (trei) ani a unuia sau mai multe contracte de proiectare (PT, DE, documentatie avize) pentru: -drumuricu o valoareminimade 180.000, 00 lei (exclusiv TVA);
- pentru infiintare canalizare cu statie de epurare cu o valoareminima de92.000, 00 lei (exclusiv TVA);
-constructie cladire cu destinatie socio-culturala, cu o valoareminima de38.000, 00 lei (exclusiv TVA);
-constructie cladire cu destinatie socio-culturalacu o valoareminima de19.000, 00 lei (exclusiv TVA)1).Cerinta minima pentru executie : Executarea si finalizarea in ultimii 5 (cinci) ani a a unuia sau mai multe contracte de executie lucrari de: -drumuri (de aceeasi natura ce cele ce vor fi executate) cu o valoare minima de 4.100.000, 00 lei(exclusiv TVA);
- executie infiintare retea de canalizare si statie de epurare(de aceeasi natura ce cele ce vor fi executate) cu o valoare minima de 3.550.000, 00 lei (exclusiv TVA);
-executie lucrari constructiicladiri cu o valoare minima de 680.000, 00 lei (exclusiv TVA)-executie lucrari constructii /reabilitare cladiri cu o valoare minima de 390.000, 00 lei (exclusiv TVA)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.12.2010 09:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.12.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 29.04.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.12.2010 12:00
Locul: Comuna Cojasca, sat Cojasca, , str. Principala nr. 277, jud. Dambovita, , cod postal 137115
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
: mb. comisiei de evaluare; reprez. aut. ai ofertantilor; obs. desemnati de catre UCVAP; Observatori desemnati de APDRP- CRPDRP3 Sud Muntenia; alte persoane aut. de Autoritatea contractanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Da.Proiect finantat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR), implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala(PNDR), Masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Vizitarea amplasamentului : O vizita pe teren va fi organizata de catre autoritatea contractanta pentru toti ofertantii, pe data de 07.12.2010, orele: 14:00, locatia : Primaria Cojasca, Localitate Cojasca, Judetul Dambovita, telefon/fax: 0245/671565
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr.6, sector.3, Localitate Bucuresti, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. : 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  : 021/3104642, Adresa internet (URL):  www, .cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Dambovita, Sectia comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala:  Adresa: Calea Bucuresti, nr. 3, loc.Targoviste , judetul Dambovita, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130141, Romania, Tel. 0245-612344, Email:  [email protected], Fax:  0245-611893, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro/InstantaPrezentare.aspx?IdInstitutie=120
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2010 13:54
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer