Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?- Sistem de accesare si tiparire din retea a bazei de date online a bibliotecii; - Sistem IT de accesare a informatiilor din Biblioteca destinat publicului; - Sistem tuchscreen de accesare a catalogului electronic;in cadrul obiectivului de investitii Ex


Anunt de participare numarul 146403/10.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-ta Victoriei, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0256403151, In atentia: Dana Suba, Email: [email protected], Fax: +40 0256403153, Adresa internet (URL): www.upt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-TA VICTORIEI NR.2, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL INFORMATIZARE, Tel. +40 725890890, In atentia: Sorin Julean, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-TA VICTORIEI NR.2, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 256403152, In atentia: Maria Filipescu, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA
Adresa postala: P-TA VICTORIEI NR.2, Localitatea: TIMISOARA, Cod postal: 300006, Romania, Punct(e) de contact: REGISTRATURA, Tel. +40 256403035, Fax: +40 256403153
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
?- Sistem de accesare si tiparire din retea a bazei de date online a bibliotecii; - Sistem IT de accesare a informatiilor din Biblioteca destinat publicului;
- Sistem tuchscreen de accesare a catalogului electronic;in cadrul obiectivului de investitii Extindere spatii de invatamant si cercetare la Centrul de Documentare, Formare Continua si Transfer Tehnologic?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea Politehnica din Timisoara- Bd. Vasile Parvan nr.2B, Timisoara
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- Sistem de accesare si tiparire din retea a bazei de date online a bibliotecii ? 109 buc;
Sistem de calcul - 1 buc
Server de stocare cu backup si extensii ? 1 buc
Echipament de tip Zero Client cu panou integrat si securizare ? 69 buc
Unitate Optica externa Blue-Ray ? 2 buc
Monitoare ? 10 bucLicente software virtualizare -1 buc
Licentiere software Microsoft ? 1 buc
Licente Microsoft: 69 abonamente Windows Virtual desktop access (VDA) pentru o perioada de minim 5 ani
Pachet licenteVDI- 1 buc
Pachet licente antivirus -1 buc
Sistem de control si procesare selectiva a traficului de date ? 1 buc
Infrastructura Rack si alimentare ? 1 buc
UPS ? 2 buc
Sistem multifunctional de tiparire color A3 ? 3 buc
Sistem de tiparire Monocrom A4 ? 2 buc
Imprimanta etichete RFID ? 1 buc
Sistem de tiparire laser color A4- 1 buc
Solutie de copiere si imprimare in sistem autoservire ? 1 buc
Laptopuri standard ? 2 buc
Laptop de tip Premium ? 6 buc
Workstation pentru creare materiale multi-media ? 2 buc
- Sistem IT de accesare a informatiilor din Biblioteca destinat publicului -306 buc;
Extensie Server de calcul ? 4 buc
Echipament de tip Zero Client cu panou integrat cu securizare - 220 BUC
Echipament de tip Zero Client cu panou integrat - 28 BUC
Zero Clients pentru conectare la mese inteligente - 8 buc
DVD-RW ? 20 buc
Licentiere software Microsoft ? 1 buc
Licente Microsoft: 69 abonamente Windows Virtual desktop access (VDA) pentru o perioada de minim 5 ani
Pachet licente VDI - 1 buc
Pachet licente antivirus -1 buc
Sistem multifunctional de tiparire color A3 - 6 buc
Laptopuri cititori ? 5 buc
Casti Audio - 15 buc- Sistem tuchscreen de accesare a catalogului electronic ? 16 buc;
in cadrul obiectivului de investitii Extindere spatii de invatamant si cercetare la Centrul de Documentare, Formare Continua si Transfer Tehnologic
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48800000-6 - Sisteme de informare si servere (Rev.2)
30141200-1-Calculatoare de birou (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
- Sistem de accesare si tiparire din retea a bazei de date online a bibliotecii ? 109 buc;
- Sistem IT de accesare a informatiilor din Biblioteca destinat publicului -306 buc;
- Sistem tuchscreen de accesare a catalogului electronic ? 16 buc;
Valoarea estimata fara TVA: 498, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare se constituie in conformitate cu art. 86din H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a O.U.G. nr.34/2006, in cuantum de :9960 euro, echivalent a 44358, 85 lei la cursul BNR din data de 19.08.2013- virament bancar in contul RO16TREZ6215005XXX000312 deschis la TREZORERIA TIMISOARA , CUI 4269282, - numerar la casieria autoritatii contractantesau- printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original. Garantia trebuie sa fie irevocabila.Valabilitatea garantiei este de minim 90 zile incepand cu data limita de depunere a ofertelor.- In cazul in care un operator economic depune contestatie, iar aceasta este respinsa de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, autoritatea contractantava retine contestatorului din garantia de participare, in raport cu valoarea estimata a contractului, o suma conformArt. 278^1- (1) din OUG 34/2006 actualizata.In cazul ofertantilor din categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca fac dovada in acest sens prin prezentarea documentelor prevazute in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile ulterioare), garantia de participare se poate constitui in procent de 50% din cuantumul precizat mai sus.Echivalenta pentru alta valuta se va face la cursul BNR din data de 19.08.2013. -Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului;
- garantie de buna executie se constituie, conform art.90 din HG 925/2006 actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- surse bugetaresivenituri propriiPlatile se deruleaza prin Trezoreria Timisoara, la maxim 30 de zile de la data facturarii, in lei la cursul BNR din data facturarii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006 actualizata
2. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006 actualizata3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
4. Certificat de atestare fiscala ? privind obligatiile fata de bugetul national consolidat-ANAF
5. Certificat de atestare fiscala ? privind plata impozitelor si taxelor locale emis de APL
6.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 actualizata.LISTA PERSOANELOR CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL UNIVERSITATII ?POLITEHNICA? DIN TIMISOARA
1 Prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Serban Rector
2 Prof.univ.dr.ing. Corneliu- Mircea Davidescu Prorector
3 Prof.univ.dr.ing.Marius- Emil Otesteanu Prorector
4 Prof.univ.dr.ing. Mircea Popa Prorector
5 Conf.univ.dr.ing. Daniel Dan Prorector
6 Dr.ing. Florentiu StaicuDirector General Administrativ
7 Prof.univ.dr.arh. Ioan Andreescu Decan Facultatea de Arhitectura
8 Prof.univ.dr.ing. Horia Ciocarlie Decan Facultatea de Automatica si Calculatoare
9 Prof.univ.dr.ing. Nicolae VaszilcsinDecan Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
10 Prof.univ.dr.ing. Gheorghe LucaciDecan Facultatea de Constructii
11 Prof.univ.dr. ing. Ivan-Iuliu BogdanovDecan Facultatea de Electronica si Telecomunicatii
12Lector.univ.dr. Mirela-Cristina PopDecan Facultatea de Stiintele Comunicarii
13 Prof.univ.dr.ing. Monica Petrea - Izvercian Decan Facultatea de Management in Productie si Transporturi
14 Prof.univ.dr. ing. Inocentiu ManiuDecan Facultatea de Mecanica
15 Conf.univ.dr.ing. Virgilius - Caius Panoiu Decan Facultatea de Inginerie Hunedoara
16 Ec. Florian MicleaDirector Directia Financiar Contabila
17 Ing. Dorina RusetDirector Directia Resurse Umane Salarizare
18 Ing. Cristian Telescu Director Directia Tehnica
19 Student Norbert Kazamer Consilier in Consiliul de Administratie
20 Ing Dana SubaSef Serviciu Achizitii Publice
21 Ing. Maria FilipescuSef Birou Achizitii Lucrari si Servicii
22 Ing. Claudia MiceaSef Birou Achizitii Produse
23 Ec. Daniela HudacSef Birou Contabilitate
24 Ec. Cristiana Marchis Sef Birou Financiar
25 Cj. Constantin Alecsa Consilier juridic
27 ing. Violeta Sumalan Birou achizitii lucrari si servicii
28 Ing.Erica Otesteanu Director biblioteca Biblioteca UPT
29 Ing. Agneta LovaszSef Birou Catalogare Biblioteca UPT
30 CodrutaMonicaSalasanSef serviciu Relatii cu publicul Biblioteca UPT
31 Carla Afrodita Suhaida Bibliotecar, Biblioteca UPT
32 Ing. Sorin JuleanSef serviciu informatizare
33 Ciprian-Ovidiu-Miron Dughir Expert cooptat
34 Razvan-Dorel Cioarga Expert cooptat
35 Sebastian Onut Fuicu Expert cooptat 1.Certificat constatator emis de ORC
Obiectul contractului sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de ONRC.
?in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata.Ofertantul clasat pe primul loc, inaite de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate certificatul constatator in original sau copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Informatii generale, cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Conversia lei/alta valuta se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in ultimii 3 ani (produse similare obiectului achizitiei) continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar pentru contractele de furnizare trecute in anexa.
2. - Se va solicita prezentarea de mostra Touchscreen, cu demonstrarea functionatrii acesteia, conectat la catalogul online al bibliotecii;
- Mostrade Sistem multifunctionalde tiparire, pentru demonstrarea functionarii acestuia cu cardurile RFID, tip Myfare utilizate in UPT;Mostrele se solicita pentru a verifica experienta ofertantului si pentru a demonstra ca sunt compatibile si configurabile cu sistemul de functionare implementat al bibliotecii.Prezentarea mostrelor este obligatorie. Mostrele vor respecta intrutotul cerintele din caietele de sarcini. In cazul in care mostra nu este prezentata sau nu respecta cerintele minimale din caietul de sarcini sau nu se poate demonstra functionarea acesteia la sistemul existent in biblioteca, oferta va fi declarata neconforma, respectiv respinsa.In cazul neprezentarii mostrelor solicitate pana la data limita de depunere a ofertelor, oferta va fi respinsa.
Mostrele se predau pe baza de proces verbal.Analiza tehnica si functionala a mostrelor se va face pe parcursul derularii procesului de evaluare, de catre comisia de evaluare si de expertii cooptati si se va incheia cu un proces verbal de evaluare a mostrelor. Ofertantii vor fi invitati la o data stabilita de catrecomisia de evaluare pentru demonstrarea functionarii celor doua mostre solicitate.
3. In cazul asocierii se va prezenta acordul de asociere
- certificate sau alte documente emise de organisme abilitate in acest sens, care sa ateste conformitatea produselor, identificata clar prin referire la specificatii sau standarde relevante(ISO 9001 sau echivalent)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
? in original - Anexa nr. 12.Mostrele se vor prezenta pana la data limita de depunere a ofertelor, la sediul beneficiarului, Timisoara Bd. Vasile Parvan nr. 2B, Centrul de Documentare, Formare Continua si Transfer Tehnologic.? anexa nr. 44.copie lizibila cu mentiunea in conformitate cu originalul semnata si stampilata.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10298/19.08.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.10.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.10.2013 12:00
Locul: Universitatea Politehnica din Timisoara, Timisoara P-ta Victoriei nr.2, Rectorat
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
- Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul locau acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vedera departajarii.- Ofertantul castigator va depune in termen de 48 ore o noua oferta financiara cu noua valoare.- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.?
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza C N S C conform art.256^2, alin (1), lit.a), din OUG 34/2006 in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la conostinta despre act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: P-ta Victoriei nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300006, Romania, Tel. +40 256403027, Email: [email protected], Fax: +40 256403153
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2013 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer