Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Aprovizionarea si distributia produselor de panificatie (cornuri) pentru elevii din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradininitele de stat si private cu program de 4 ore, pentru anul scolar 2013 ? 2014 din judetul


Anunt de participare numarul 145583/07.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ
Adresa postala: Str. UNIRII Nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: CRISTIAN UNGUREANU, Tel. +40 251408200, Email: [email protected], Fax: +40 251408230, Adresa internet (URL): www.cjdolj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Aprovizionarea si distributia produselor de panificatie (cornuri) pentru elevii dininvatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradininitele de stat si private cu program de 4 ore, pentru anul scolar 2013 ? 2014 din judetul Dolj?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Scolile si gradinitele din judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionarea si distributia produselor de panificatie (cornuri), pentru elevii dininvatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradininitele de stat si private cu program de 4 ore, pentru anul scolar 2013 ? 2014 din judetul Dolj
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15811300-9 - Cornuri (Rev.2)
15811000-6-Produse de panificatie (Rev.2)
60000000-8-Servicii de transport (cu exceptia transportului de deseuri) (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala estimata: 11.413.600 buc.produse de panificatie (cornuri), in ambalaje de 80 g/unitate, din care:
Lotul nr.1 ? Sector 1 : 3.670.656 buc. in ambalaje de 80g/unitate ;
Lotul nr.2 ? Sector 2 : 3.461.392 buc. in ambalaje de 80 g/unitate;
Lotul nr.3 ? Sector 3:4.281.552 buc. in ambalaje de 80 g/unitate ;Valoare totala estimata: 3.195.808 lei, fara TVA, Lotul nr.1 ? Sector 1 :1.027.783, 68 lei, fara TVA ;
Lotul nr.2 ? Sector 2 :969.189, 76lei, fara TVA;
Lotul nr.3 ? Sector 3:1.198.834, 56 lei, fara TVA
Valoarea maxima/unitate de produs (corn) :0, 28 lei/zi/beneficiar fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 3, 195, 808RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
176 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare : Lotul nr.1 ?20.000 leiLotul nr.2 ?19.000 leiLotul nr.3 -23.000 lei2.Perioada de valabilitate a garantiei de participare 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor3.Garantia de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta, conform Formular H?Scrisoare de garantie bancara?.Daca garantia se constituie prin virament bancar, aceasta se va vira in contul contul nr.RO58TREZ2915006XXX000178, cod fiscal 4417150, deschis la Trezoreria Craiova.4.Retinerea garantiei de participare, in conditiile prevazute de art.87, alin.1 din HG nr.925/2006 si in conditiile art. 278^1din OUG 34/2006. In cazul indeplinirii conditiilor prevazute de art. 278^1din OUG 34/2006, suma care va fi retinuta este de : lotul 1 -4.807, 78 lei, lotul 2 ?4.749, 18 lei, lotul 3 ?4.978, 83 lei.5.Restituirea garantiei se va face in conformitate cu art.88 al HG nr.925/2006In situatia in care ofertantul este IMM, in conformitate cu legea nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va beneficia de reducerea cu 50% a garantiei de participare.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi egala cu perioada de valabilitate a ofertei (120 de zile calendaristice).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Pt. plata in valuta se va lua in calcul valoarea leu/alta valuta aBNR din data publicariianuntului de participare. )Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului, fara TVA.b)Mod de constituire: 1.Instrument de garantare emis in cond. legii de o societate bancara sau societate de asigurari, in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatie. Garantia trebuie sa fie irevocabila.2.Retineri succesive din sumele datorate din situatiile de plata lunare, intr-un cont deschis de catre executant la Trezoreria Statului, la dispozitia autoritatii, conf.cu H.G. nr.1045/2011. Suma initiala nu va fi mai mica de 0, 5% din pretul contractului.c)Restituirea garantiei de buna executie in conformitate cu art.92, pct.(4)din HG nr.925/2006 actualizata.d)Retinerea garantiei de buna executie in cond. art.91 din HG nr.925/2006 actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local al judetului Dolj
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia personala a operatorului economic1.1 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006- Completare formular nr. 1.
1.2 Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din OUG 34/2006- Completare formular nr. 2.
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.3.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Ion Prioteasa, Iovan Cristinel Nicusor, IvanovociLaurentiu, BarbarasaGheorghe, Lapadat Marin, Ghita Anisoara, Avramoiu Daniela, Stancu Florin Ionut, Ungureanu CristianAurel, Capatana Valentin Iulian, Surugiu Octavian Viorel, Visan Viorel, Nita Mariana, Bacanu Iulian, Toporiste Anda, Golea Bogdan, Palade Victor, Aftinescu Gabriel.
b)Consilierii judeteni: Avram Cezar Gabriel, Badea Marian, Baragan Stelian, Bercea-Florea Georgica,
Bica Gheorghe, Brezniceanu Alexandru, Calin Cosmin-Petrut, Ceana Mihaela, Ciurlin Costica, Dinca Oana Manuela, Drignei Daniel, Dumitrache Silviu-Ionut, Durle Dumitru-Cosmin, Gaina Florea, Irinei Marian Ioan, Luica Dorel, Marcea Marcel, Marin Marian Viorel, Marinescu Sofi-Sabin, Mituletu Constantin-Florin, Moise Simona, Mosoiu Constantin, Motoi Nichi-Silviu, Neatu-Breciuga Mihail-Adrian, Odolbasa Victor, Paloiu Marian-Daniel, Soare Mihai, Stancu Florinel, Tarnita Daniela, Tanasescu Alina-Elena, Ursu Andrei-Tudor, Vasile Dorin-Cosmin, Vaduva Fanel, Voiculescu Ion.
Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afa intr-una din situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.3. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta Completare formular nr.4.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura Completare Formular nr. 5.
Ofertantul va declara calitatea in care participa la procedura de achizitie. Conform OUG 34/2006 , operatorii economici pot participa la licitatie doar in calitate de: ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.5.Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ofertantul
1.Persoanele juridice/fizice romane trebuie sa prezinte:
a) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri la bugetul local;
b) certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat.
- Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Documentele se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?.
Nota: Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora, autoritatea contractanta va exclude ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) din luna anterioara celei in care se depun ofertele in conformitate cu prev.art.9 din Ordinul ANRMAP nr.509/2011.
2. Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta: - Documente edificatoare, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.
Certificatele trebuie sa prezinte situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
- Documentele se vor prezenta in oricare din formele: original, copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, insotite, dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie indeplinite de fiecare membru al grupului. Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional1.Pentru persoane juridice /fizice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie, in original sau copie legalizata/autentificata sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului (principal sau secundar) corespunde obiectului procedurii si ca informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
2.Pentru persoane juridice /fizice straineCerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este rezident, in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
- Documentele emise de autoritatile competente vor fi valabile la data depuneriii ofertelor. In cazul in care nu este prevazuta o perioada de valabilitate stabilita de lege, probarea inregistrarii trebuie sa fie cu cel mult 30 zile anterior datei depunerii ofertelor.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr.34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.3. Prezentarea documentului de inregistrare emis de directia sanitar-veterinara si pentru siguranta alimentelor judeteana/municipiului Bucure?ti
(conform Ordinului nr. 111 din 16 decembrie 2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor privind procedura de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranta alimentelor a activitatilor de obtinere si de vanzare directa si/sau cu amanuntul a produselor alimentare de origine animala sau nonanimala, precum si a activitatilor de productie, procesare, depozitare, transport si comercializare a produselor alimentare de origine nonanimala)Nota:
In cazul in care, ofertantul clasat pe primul loc, a prezentat in cadrul documentelor de calificare certificate, in copie, autoritatea contractanta va solicita acestuia, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru confirmarea documentelor prezentate in copie, documentul in original sau copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
.Ofertantul va prezenta bilanturile contabile pentru anul 2011 si 2012.
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al grupului
2.Informatii generale cu declararea cifrei de afaceri medii anuale globale pe ultimii3 ani.
Completare formular nr.6 - Informatii generale din Sectiunea Formulare, cu declararea cifrei de afaceri pe 3 ani .
Cerinta minima:
- Cifra medie anuala globala de afaceri pe ultimii 3 anisa fie cel putin egala cu :
?2.000.000 lei, pentru lotul 1
?1.900.000 lei, pentru lotul 2
?2.300.000 lei, pentru lotul 3In cazul ofertarii mai multor loturi se considera valoarea cea mai mare dintre loturile ofertate.
3. Tert sustinator financiar - daca este cazul
In conformitate cu prevederile art.186, alin. (2) din O.U.G.nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata in conformitate cu prevederile alin(1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Bilanturile contabile la31.12.2011 si la 31.12.2012, documente in copie lizibila, vizate si inregistrate de organele competente.Pentru conversia lei/euro, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei/ pentru fiecare an.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta minima se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a complete formularul nr. 6 dinSectiunea FormulareOfertantul va prezenta: - Formular nr.7 -Angajament Tert sustinator financiar.- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 si art.181 ?formular nr.1 si formular nr.2.- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.3.Persoanele care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind lista principalelor livrari de produsesimilare efectuatein ultimii 3 ani.Lista va contine valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
2.Experienta similara- pentru lotul 1 ? prezentareaa maxim 3 contracte care au avut ca obiect livrarea de produse de panificatie, a caror valoare insumata sa fie de cel putin 1.000.000 lei, fara TVA;
- pentru lotul 2 ? prezentarea a maxim 3 contracte care au avut ca obiect livrarea de produse de panificatie, a caror valoare insumata sa fie de cel putin 960.000 lei, fara TVA;
- pentru lotul 3 ? prezentarea a maxim 3 contracte care au avut ca obiect livrarea de produse de panificatie a caror valoare insumata sa fie de cel putin 1.100.000 lei, fara TVA;In cazul ofertarii mai multor loturise considera valoarea cea mai mare dintre loturile ofertate.- Se vor prezenta copii lizibile cu mentiunea, ,conform cu originalul? dupa parti relevante ale contractului/contractelor;
- Certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte furnizarea de produse.
3.Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani, insotita de lista cu personal de specialitate strictnecesar pentru indeplinirea contractului. -Pentru personalul implicat in depozitarea, transportul si distributia produselor, ofertantul va avea in vedere nominalizarea de persoane avand cunostinte minime de igiena produselor alimentare sau instruite in acest sens si avand efectuat controlul medical periodic, conform cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 714 din 2 iulie 2008.Pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerin?e se vor prezenta documente care confirma: - instruirea personalului in domeniul igienei produselor alimentare (prezentare copie document);
- efectuarea controlului medical periodic (copie document/ adeverin?a).
4. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii si Lista cu utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice din care sa rezulte ca ofertantul detine in dotare
proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, mijloace de transport : minim 5 autovehicule pentru fiecare sector, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului. Pentru toate mijloacele de transport propuse se va prezenta Autorizatie sanitar-veterinara eliberata de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor conform Ord.Ministrului Sanatatii nr.1030/2009 cu modificarile si completarile ulterioare.
5. Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la sediul autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor, mostre pentru
produsul ofertat, in ambalajul in care urmeaza a fi livrat, marcat si sigilat. Mostrele vor fi insotite de buletinele de analiza intocmite conform prevederilor legale.
Prezentare de mostre de produs.
6.Informatii privind subcontractantii
Daca este cazul, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul din valoarea contractului de servicii care va fi indeplinit de catre subcontractanti si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
8.Informatii privind asocierea/daca este cazul.
Operatorul economic nominalizat lider al asociatiei trebuie confirmat prindepunerea scrisorilor de imputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei.
9. Tert sustinator tehnic si profesional - daca este cazulIn conformitate cu prevederile art.190, alin (2) in cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoanele care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia in care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
1.Certificarea conform standardului ISO 9001, a sistemului de management al calitatii sau echivalent pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.
2. Certificarea conform standardului ISO 22000/HACCP, a sistemului de management al sigurantei alimentelor sau echivalent pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Se va completa Formularul nr. 8 (declaratie privind lista principalelorlivrari de produse efectuate in ultimii 3 ani ).
In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa formularulnr. 8.Se va prezenta formularul nr. 9 - experienta similara.Pentru conversia lei/valuta, se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an.
In cazul in care ofertantul a participat la aprovizionarea si distributia produselor de panificatie (cornuri), in calitate de asociat, valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a acestuia in cadrul contractului prezentat.Ofertantul va prezenta in copie:
a) contractul la care a avut calitatea de asociat, sib) acordul de asociere aferent vizat de beneficiar.
In situatia in care contractul/contractele a/au fost semnat/semnate inainte de perioada de 3 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare livrarile efectuate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar livrarile efectuate in acesta perioada.
Experienta similara a subcontractantilor nu va fi luata in considerare.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii trei ani ? formular nr. 10 si 10 a.Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.- Se va completa Formularul nr. 11 (declaratie privind toate utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice pe care operatorul economic le va folosi pentru indeplinirea contractului de furnizare).- Dovada detinerii in proprietate/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie.Pentru echipamentele obtinute prin contract de inchiriere / leasing vor fi prezentate contractele incheiate de ofertant valabile cel putin pe durata contractului de furnizare.Prezentare de mostre de produs.Mostrele vor fi insotite de buletinele de analiza eliberate conform prevederilor legale.- se va complete formularul nr. 12 ? Model declaratie subcontractanti din Sectiunea Formulare, cu subcontractantii sispecializarea acestora.- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.3.In cazul in care unul sau mai multi subcontractanti urmeaza sa indeplineasca parti din contractul de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita la incheierea contractului, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati de acesta in oferta, care se constituie in anexa la contract.Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa formularul nr.12. - Lista cu subcontractantii si specializarea acestora.Acord de asociere conform formular nr.13? Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare.-In acordul de asociere va fi mentionat ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei esteimputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile.- In acordul de asociere se va preciza concret partea/partile din contract pe care le va executa fiecare asociat in parte.In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului castigator contractual legalizat.Se va prezenta: - Formularulnr. 14 ? Angajament privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului/ grupului de operatori economici- Formularul nr.14 a si formularul nr. 14 b ? Declaratie Tert sustinator tehnic si profesional.- Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? formular nr.3.Se va prezenta copie semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului dupa certificatul care atesta Standardul ISO 9001 - sistem de managementul calitatii sau echivalent, pentru ofertant, din caresa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.Se va prezenta copie semnata si stampilata pentru ?conformitate cu originalul? de catre reprezentantul legal al ofertantului dupa certificatul care atesta Standardul ISO 22000/HACCP ? sistem de management al sigurantei alimentelor sau echivalent pentru ofertant, din care sa rezulte obiectul de activitate al achizitiei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi ale elementelor ofertei. Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi.- Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda, o runda = 24 ore; In cazul in carepreturile ofertate sunt egale, ofertantii clasati pe primul loc vor prezenta o noua oferta de pret in plic inchis, la sediul autoritatii contractante.-Pretul de pornire la licitatia electronica va fi pretul unitar , in leifara TVA, prezentata in cadrul procedurii licitatie deschisa.-In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online si sa detina certificat digital valid pentru acces in sist- Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronicNumar runde1Durata rundei24 orePoate fi oprita desfasurarea urmatoarelor runde, in cazul in care nu se imbunatateste ofertanu ¦Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta de pretdaOfertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatienu ¦Licitatia se prelungeste automat, in cazul modificarii clasamentuluinu ¦Se va utiliza pasul de licitarenu ¦
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.09.2013 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
19.09.2013 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.09.2013 12:00
Locul: La sediul autoritatii contractante - Consiliul Judetean Dolj, Craiova, Calea Unirii nr.19
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilorsi observatori UCVAP, daca este cazul.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
1.Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr.346/2004) si doresc sa depuna 50% din valoarea garantiei de participare si/sau garantia de buna executie, vor depune documente prin care dovedesc ca sunt I.M.M.- Ofertantii straini de tip IMM pot beneficia de reducere doar in conditiile in care vor prezenta documente edificatoare din tara respectiva din care sa reiasa faptul ca au un statut similar operatorilor economici de tip IMM din Romania. Operatorii economici trebuie sa faca dovada ca indeplinesc conditiile de IMM.Pentru a beneficia de prevederile Legii nr.346/2004, fiecare membru al asocierii va trebui sa se incadreze in categoria IMM-urilor.2. Ofertantul va declara calitatea in care participa la procedura de achizitie. Conform OUG 34/2006 , operatorii economici pot participa la licitatie doar in calitate de: ofertant, asociat, subcontractant sau tert sustinator.3. In cazul in care, oferteleclasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac: 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal (art.256^2 alin.1 lit.a din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica
Adresa postala: Calea Unirii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Tel. +40 0251408213, Fax: +40 0251408213
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.08.2013 12:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer