Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Campanie de informare si publicitate pentru Programul Operational Sectorial Mediu ? POS Mediu?


Anunt de participare numarul 148714/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Adresa postala: Cal. Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Punct(e) de contact: Nicoleta Moraru, Tel. +40 3006252, In atentia: Nicoleta Moraru, Email: [email protected], Fax: +40 3160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Campanie de informare si publicitate pentru Programul Operational Sectorial Mediu ? POS Mediu?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: Teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Diseminarea informatiilor si mesajelor privind derularea si efectele/rezultatele proiectelor finantate prin POS Mediu si accesarea fondurilor alocate prin POS Mediu pentru urmatoarea perioada de programare, astfel incat sa se realizeze o informare corecta si eficienta a grupurilor tinta, dar si o imbunatatire a perceptiei publice referitoare la acest programul de finantare a infrastructurii de mediu din Romania.
Procesul comunicational sustinut prin aceasta campanie se va baza pe diseminarea informatiilor corecte, clare, concise, concrete, adaptate receptorilor directi (in cadrul evenimentelor), dar si publicului tinta beneficiar al informatiilor transmise prin intermediul campaniei de promovare.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79340000-9 - Servicii de publicitate si de comercializare (Rev.2)
55110000-4-Servicii de cazare la hotel (Rev.2)
55120000-7-Servicii de reuniuni si conferinte organizate la hotel (Rev.2)
79820000-8-Servicii conexe tiparirii (Rev.2)
92111200-4-Productie de filme si de casete video publicitare, de propaganda si de informare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Componenta 1 - Pregatire analiza strategica 2013-2015 privind comunicarearezultatelor primului POS Mediu (2007-2013)implementat de autoritatile romane si a strategiei de comunicare pentru urmatoarea perioada de programare (2014-2020);Componenta 2 ? Organizare de conferinte, grupuri de lucru si ateliere la nivel regional si national; Componenta 3 - Organizarea unei serii de activitati de informare si promovare audio-video, OOH, online si presa scrisa;Componenta 4 -Realizarea de obiecte cu identitatea vizuala POS Mediu si materiale informative;Componenta 5 - Evaluarea impactului campaniei
Valoarea estimata fara TVA: 60, 443, 709.2RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul este: 270.000 Euro /1.201.500 Lei.Data pentru care se determina echivalenta leu /alte monede: curs BNR din 04.09.2013;
- Perioada de valabilitate: 120 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelorForma de constituire: printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada solicitata sau virament bancar (ordin de plata) in contul Autoritatii contractante numarul RO80TREZ700500138X002145 deschis la DTCMB);Dovada constituirii garantiei de participare: - prezentata scanata in SEAP, cu semnatura electronica si in ORIGINAL la sediul autoritatii contractante, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;
- sa faca referire expresa la procedura organizata de Autoritatea Contractanta;
- sa contina in clar denumirea autoritatii contractante;
- sa contina valoarea garantiei care sa corespunda sumei fixe solicitate prin documentatia de atribuire;
- sa aiba inscrisa valabilitatea pentru care a fost constituita, care trebuie sa corespunda cu cea inscrisa in documentatie;
- sa contina parafa lizibila a bancii emitente si/sau semnatura autorizata;
- sa fie emisa pentru operatorul economic (asocierea de operatori economici) care a depus oferta.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; saub) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Neprezentarea garantiei de participare, respectand cerintele de mai sus conduce la respingerea ofertei.Se va retine contestatorului caruia i-a fost respinsa contestatia, ca nefondata de catre CNSC, suma calculata conform prevederilor art. 278(1) din OUG nr. 34/2006. Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre executant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului de servicii.Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 5% din pretul contractului, fara TVA.Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie, la data emiterii ordinului de incepere a serviciilor de catre Autoritatea Contractanta.Ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 50% a acestei garantii conform legiinr. 346/2004art. 16 alin. (2) cu modificarile si completarile ulterioare.Modul de constituire a garantiei de buna executie, se va efectua conform art. 90 din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de buna executie se va constitui prin scrisoare de garantie de buna executie, instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari care devine anexa la contract.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantareprovine de la Bugetul de Stat, urmand ca 90% din totalul cheltuielilor eligibile sa fie rambursate din FEDR prin Axa Prioritara 6 ?Asistenta Tehnica? din POS Mediu.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, conform art.44 din OUG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declara?ie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozi?iile art. 180 din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator declarat prin oferta (daca este cazul).
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si de catre tertul sustinator (daca este cazul).
Referitor la declaratia de neincadrare la art.181/OUG 34, tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor Art.180 si ale art.181 lit a), c indice 1) si d) OUG 34.
Pentru persoane juridice romane:
- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent.- Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale.Din certificatele fiscale trebuie sa rezulte ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Pentru persoane juridice straine: Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget.
In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute mai sus.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 181, autoritatea contractanta va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba de origine, insotite de o traducere a acestora in limba romana, traducerea fiind realizata de catre un traducator autorizat.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mai sus mentionate. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator declarat prin oferta (daca este cazul).
3. Declara?ie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691 (evitarea conflictului de interese) din Ordonan?a de urgen?a a Guvernului nr. 34/2006, aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare. In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentul mai sus mentionat. De asemenea, acest document trebuie prezentat si de catre fiecare subcontractor sau tert sustinator declarat prin oferta.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69ยน din O.U.G. 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de servicii.
Lista persoanelor cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante este urmatoarea: Rovana PLUMB ? Ministrul Mediului si Schimbarilor Climatice
Marius Nica - Secretar General, Ministrul Mediului si Schimbarilor ClimaticeDragos Ionut BANESCU - Secretar General Adjunct, Ministrul Mediului si Schimbarilor ClimaticeSperanta Georgeta MUNTEANU ? Director General Adjunct, Directia Generala Economica si Financiara; Carmen Florentina TINTA- Director general, Directia Generala Achizitii Publice siAdministrativ; Ciprian Constantin GHIOC ? Director general, DG AM POS Mediu;Vladimir ROVINTESCU-Director, Directia Autorizare si Plati, DG AM POS Mediu;Camelia IONESCU- Consilier ministru; Mario Daniel SOARE, Director, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu; Malina FRATEANU ? Manager Public, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu; Adela OLAH - Manager Public, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu; Liana BOJNEAGU NEGOITE- Manager Public, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu; Ion MITU ? Consilier Juridic, DG AM POS Mediu;Mirela Cristina ZOIA- consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu; Nicoleta MORARU ? Consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu;Lucian MIHAI - Consilier, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu; Mihaela CLAPAN ? Subinginer, Directia Asistenta Tehnica, DG AM POS Mediu.
4. Declaratie privind calitatea de participant la procedura.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentul mentionat mai sus.Ofertantul nu are dreptul, in cadrul acestei proceduri, sub sanctiunea respingerii ofertei:
a) sa depuna doua sau mai multe candidaturi/oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor candidaturilor/ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.Intreprinderile afiliate au dreptul de a participa in cadrul aceleiasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
Prin intreprindere afiliata se intelege orice subiect de drept:
- asupra caruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influenta dominanta; sau
- care poate exercita o influenta dominanta asupra altui subiect de drept; sau
- care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afla sub influenta dominanta a unui alt subiect de drept.
5. Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului pre?edintelui Autorita?ii Na?ionale pentru Reglementarea ?i Monitorizarea Achizi?iilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licita?ii cu oferta independenta. In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va semna documentul mentionat mai sus. Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducereaautorizata in limba romana.
Cerinta nr. 1
Persoane juridice - romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care sa fie inscris obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca acesta cerinta.
Cerinta nr. 2
Persoane juridice / - straine
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentariioricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective.
In etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta poate sa solicite ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Cerinta 3:
Persoane juridice romane/straine
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii unei confirmari de principiu din partea radiodifuzorului, in conformitate cu planificarea media prezentata in cadrul ofertei, semnata de reprezentantul legal al societatii comerciale care detine licenta audiovizuala a respectivelor posturi tv/radio, in conformitate cu prevederile OUG 25/2013 pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr.504/2002.In acest sens, in cadrul Formularului 30se regaseste mandatul acordat de AC (beneficiarul final).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil sau extras de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul/candidatul:
- bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2010, 2011, 2012 / raport de audit / raport al cenzorilor, inclusiv conturile de profit si pierdere, vizate si inregistrate de organele competente.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita candidatilor prezentarea si a altor documente, in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, aceste documente trebuie prezentate de catre fiecare asociat.
Informatii privind cifra de afaceriMedia cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari incheiati, respectiv 2010, 2011, 2012, trebuie sa fie de cel putin 100.000.000 lei.
Cifra de afaceri solicitata vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani, fara a se lua in considerare anul in curs.
Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Lei, vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) sau BCE.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare 2010, 2011, 2012Se va completa Formularul 8 Informatii generale din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Experienta similara
Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici trebuie sa demonstreze ca, in ultimii 3 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a/au prestat si dus la bun sfarsit maxim 5 contracte de prestari servicii care sa acopere toate tipurile de servicii solicitate in prezentul contract, dintre care maxim doua sa aiba o valoare cumulata de cel putin 500.000 EURO, fara TVA.Sintagma ?servicii duse la bun sfarsit? inseamna : -servicii receptionate partial
-servicii receptionate la sfarsitul prestarii (nu presupune expirarea perioadei de garantie)
Se va prezenta Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani
Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului nr. 9 se va completa Formularul 10 ? Fisa de experienta similara si se vor atasadocumente/certificate emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar care vor contine obligatoriu date referitoare la: - beneficiarul contractului;
- tipul serviciilor/activitatilor prestate;
- perioada in care s-a realizat contractul;
- valoarea contractului.Pentru contractele exprimate in alte monede decat lei se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre BNR (www.bnr.ro) sau BCE pentru anul in care contractul pentru respectivul proiect a fost semnat.Daca se constata, din situatiile prezentate si din verificarile efectuate de Autoritatea Contractanta, ca au existat probleme atat in derularea contractelor, care au afectat executarea corespunzatoare a acestora, cat si probleme survenite ulterior, ca urmare a calitatii defectuoase a serviciilor prestate, avand consecinte in implementarea/operarea proiectelor de investitii, ofertantul este descalificat.
Cerinta nr. 2
Personal1. Manager de proiect (o persoana)
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- calificare in managementul proiectelor, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national (inclusiv CNFPA-Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor) /international
- experienta generala de minim 5 ani- minim 3 ani experienta specifica2. Experti concepere si implementare evenimente (5 persoane)
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani in organizarea de evenimente.
3. Experti in comunicare (4 persoane)
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- in cazul in care studiile superioare absolvite nu sunt in domeniul comunicarii, se va prezenta o calificare in comunicare, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national (inclusiv CNFPA) /international
- experienta generala de minim 5 ani- minim 3 ani experienta specifica in domeniul comunicarii
4. Expert in strategii de comunicare (o persoana)
- studii superioare , absolvite cu diploma de licenta- in cazul in care studiile superioare absolvite nu sunt in domeniul comunicarii, se va prezenta o calificare in comunicare, emisa de o institutie recunoscuta la nivel national (inclusiv CNFPA) /international
- experienta generala de minim 5 ani
- minim 3 ani experienta specifica in elaborarea de strategii de comunicare.
5. Experti relatii publice (3 persoane)
- studii studii superioare , absolvite cu diploma de licenta- in cazul in care studiile superioare absolvite nu sunt in domeniul comunicarii/ relatiilor publice/publicitate, se va prezenta o calificare in domeniul relatiilor publice /publicitate /comunicare, emisa de catre institutii recunoscute la nivel national- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani in relatii publice
6. Graficieni (2 persoane)
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica de minim 3 ani, in grafica si DTP.7. Expert web-design (o persoana)
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- experienta generala de minim 5 ani- minim 3 ani experienta specifica in calitate de specialist in web design.8. Specialist comunicare on line (o persoana)
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica deminim 3 ani.9. Experti in productie: 1 scenarist, 1 regizor, 1 editor text, 1 editor imagine, 1 producator TV
Regizor- studii superioare , absolvite cu diploma de licenta- experienta generala de minim 5 ani
- experienta specifica de minim 3 ani in regizare spoturi/filme documentare.Editor imagine- studii medii sau superioare finalizate
- experienta specifica de minim 3 ani. in editare TV.
Producator TV- studii medii sau superioare finalizate
- experienta specifica de minim 3 ani in domeniul productiei de emisiuni TV, reportaje, documentare informative
Scenarist- studii superioare, finalizate cu licenta- experienta specifica de minim 3 ani.
Editor text- studii superioare, finalizate cu licenta- specializare profesionala inprocesarea textelor, prelucrarea desenelor si imaginilor, - experienta specifica de minim 3 ani.
Continuare cerinta 2
10. Experti de mediu pe 5 domenii de interventie ale POS Mediu 2014-2020 (5 persoane)
Expert de mediu 1- studii superioare , absolvite cu diploma de licenta- experienta generala deminim 5 ani
- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu intr-unproiect in domeniul managementului deseurilorExpert de mediu 2- studii superioare , absolvite cu diploma de licenta- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu intr-unproiect in domeniulbiodiversitatiiExpert de mediu 3- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu iintr-unproiect in domeniulschimbarilor climatice.
Expert de mediu 4- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- experienta generala deminim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu intr-unproiect in domeniul managementul apelor, alimentari cu apa si canalizari.Expert de mediu 5- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- experienta generala de minim 5 ani- experienta specifica prin participarea in calitate de expert de mediu intr-unproiect in domeniul constructiilor hidro, amenajari si constructii hidrotehnice, imbunatatiri funciare.11. Expert finantare (o persoana)
- studii superioare, absolvite cu diploma de licenta- experienta specifica dovedita prin elaborarea a cel putin unei cereri de finantare.12.Expert achizitii (o persoana) cu urmatoarele calificari si aptitudini: - studii universitare superioare absolvite cu diploma de licenta, cursuri de specializare in achizitii publice, dovedite prin diplome/certificate/atestari profesionale (recunoscute de MECT si MMFES).
- experienta generala de minim 5 ani;
-experienta specifica prin participare in calitate de expert achizitii cu atributii in organizarea procedurilor de achizitie publica in cel putin un contract /proiect.
Important: Se vor nominaliza persoanediferite pentru fiecare din pozitiile solicitate. Ofertele in care nu se vor nominaliza persoanepentru fiecare post vor fi respinse.NOTA!
Documentele solicitate mai sus reprezinta cerinte obligatorii. Neprezentarea unui document asa cum au fost solicitate mai sus conduce la declararea ofertei ca inacceptabila.
Operatorului economic clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea de documente care sa ateste experien?a prezentata in CV.
Cerinta nr. 3
Informatii privind subcontractantii
Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul nr. 16 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia), completata de liderul Asocierii.
Incazul in care oferta include subcontractanti, se va completa Formularul 16 cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea lucrarilor care urmeaza a le executa subcontractantul /subcontractantii.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii Contractante.
Acord de subcontractare (Formularul nr. 18)
Cerinta nr. 4
Informatii privind asociatii
Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul nr. 16 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia), completata de liderul Asocierii.
Acordul de asociere ? Formular 17. - Oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere in care sa se mentioneze cotele de participare ale fiecarui asociat, faptul ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului.
Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii Contractante, inainte de momentul semnarii contractului.
Certificat privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001 sau echivalent. Certificatul trebuie sa fie valabil la data limita de depunere a ofertelor, iar operatorul economic trebuie sa mentina valabilitatea lui pe toata durata contractului (in acest sens se va atasa o declaratie pe propria raspundere ca, in cazul in care valabilitatea certificatului va expira pe parcursul derularii contractului, acesta va asigura continuitatea lui conform prevederilor legale).In cazul unei asocieri, fiecare din membrii asocierii este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta pentru partea din contract pe care o va indeplini.
Nu se accepta operatori economici in curs de certificare.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va completaFormularul 9 ? Lista principalelor prestari de servicii similare in ultimii 3 ani si contractele aflate in derulare si Anexele la acest formular din Documentatia de atribuire - Sectiunea IV - Formulare. Pentru fiecare contract mentionat in lista Formularului nr. 9 se va completa Formularul 10 ? Fisa de experienta similaraOfertantul va completa Formularul nr. 12 - lista cu personalul de specialitate, Formularul nr. 13 - CVsi Formularul nr. 14 ? Declaratia de disponibilitateOfertantul va completa Formularul nr. 12 - lista cu personalul de specialitate, Formularul nr. 13 - CVsi Formularul nr. 14 ? Declaratia de disponibilitateSe vor prezenta : Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul nr. 16 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestiaAcord de subcontractare (Formularul nr. 18)Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii (Formularul nr. 16 - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractorilor si partea/partile din contract care sunt indeplinite de acestia), completata de liderul Asocierii.Acordul de asociere ? Formular 17.Standarde de asigurare a calitatii : Certificat ISO 9001 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
31%
31
Descriere: Componenta financiara
2.
Identificarea, descrierea si argumentarea riscurilor care pot afecta executia contractului
10%
10
Descriere:
3.
Recomandari de reducere/eliminare a riscurilor identificate, fara a se afecta cerintele Caietului de Sarcini
10%
10
Descriere:
4.
Identificarea si analiza etapelor fundamentale pe care le implica prestarea serviciilor, dupa cum urmeaza:
20%
20
Descriere:
5.
TV
13%
13
Descriere: a) mixul propus (pe target) de posturi TV pentru obtinerea unei vizibilitati cat mai ridicate si argumentatia pentru mixul propus - 10 pct;b) numar total de difuzari pentru mixul propus - 3 pct
6.
Radio
10%
10
Descriere: a) mixul propus (pe target) de statii radio pentru obtinerea unei audiente cat mai ridicate si argumentatia pentru mixul propus (va primi punctajul maxim ofertantul care include cat mai multe radiouri din primele 7 cu audienta mare conform studiilor de audienta) - 8 pct.; b) numar de difuzari ale spoturilor pe mixul propus)- 2 pct.
7.
Ziare
6%
6
Descriere: Mixul de publicatii propus
Punctaj maxim componenta tehnica: 69
Pondere componenta tehnica: 69 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
POSM/6/AT/VI.1.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.02.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Ofertantul castigator va fi desemnat cel care obtine punctajul maxim prin insumarea punctajelor obtinute la toti factorii de evaluare descrisi anterior.In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, oferta castigatoare va fi cea care are cel mai mic pret.Daca si preturile sunt egale, atunci ofertele se vor departaja in functie de punctajele obtinute in urma aplicarii algoritmilor de calcul aferenti factorilor de evaluare tehnici, in ordinea: 5, 6, 7.Daca egalitatea persista, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.Documentatia de atribuire poate fi descarcata din SEAP (www.e-licitatie.ro), fiind atasata anuntului.In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta beneficiaza de reducerea cu 50% a garantiei de participare si de buna executie. In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Atentie! In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004. Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei. In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei de participare, va fi prelungita in mod corespunzator. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii, acesta va fi exclus din procedura.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Tehnica
Adresa postala: Cal Serban Voda nr. 30-32, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040212, Romania, Tel. +40 213006252, Email: [email protected], Fax: +40 213160778, Adresa internet (URL): www.posmediu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 12:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer