Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,, Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung?


Anunt de participare numarul 112050/26.11.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala:  STR. NEGRU VODA, NR. 127, Localitatea:  Campulung, Cod postal:  115100, Romania, Punct(e) de contact:  Bogdan Popescu, Tel. 0248/511034, Email:  [email protected], Fax:  0248/511036, Adresa internet (URL):  www.primariacampulung.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, , Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Campulung str. Marasesti nr. 15, jud. Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale a Colegiului Pedagogic , ,Carol I?, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si asigurarea unui nivel crescut al competentelor profesionale in relatie cu piata muncii de la nivel local si regional.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Proiectului tehnic, contractul presupune executarea lucrarilor de reabilitare a Colegiului Pedagogic Carol I, dupa cum urmeaza: - lucrari pentru protectia mediului- lucrari de constructii si instalatii ? corp A (rezistenta, arhitectura, instalatii interioare de incalzire, sanitare si electrice)- lucrari de reabilitare fatade ? corp A+B+C (componente artistice)- lucrari exterioare (reabilitare canalizare de incinta, alei/platforme, rigole colectare ape pluviale, iluminat exterior)
Valoarea estimata fara TVA: 9, 058, 093.45RON
II.2.2) Optiuni
Da
AC isi rezerva dreptul de a opta pt achiz ulterioara de lucr in cond prevazute deOUG nr.34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 180.000 lei. Garantia de buna executie va fi de10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR-Buget de stat -Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, care se legalizeaza in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din O.U.G. nr.34/2006; Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, valabile la data deschiderii ofertelor; Operatorii economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2010; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte ca: - domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii
- nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 ;Certificat de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului pentru domeniul de activitate lucrari complexe de constructii civile si/sau social culturale (arhitectura, consolidare, reamenjare si instalatii); Operatoriieconomici nerezidenti (straini):
vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Informatiilor generale aferente anilor 2007, 2008, 2009; Prezentarea bilanturilor contabile, pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), vizate si inregistrate de organele competente; Declaratii bancare corespunzatoare, care sa dovedeasca faptul ca ofertantul dispune de suficiente lichiditati sau ca este capabil sa obtina finantare sau credit de la o banca; Pentru operatorii economici nerezidenti (straini): In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acestia vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2007, 2008, 2009) trebuie sa fie de minim 15.000.000 lei, conform Art 9 lit b)din H.G. nr. 925/2006.Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati; Scrisoare de bonitate bancara, in valoare de minim 3.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Lista principalelor lucrari executate si finalizate in ultimii 5 ani; Prezentarea Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic; Declaratie pe propria raspundere ca dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe care au fost declarate vor fi disponibile pe toata perioada de derulare a contractului de lucrari.
Experienta similara: Finalizarea in ultimii 5 ani a unuia sau mai multor contracte pentru lucrari complexe de constructii civile si/sau social culturale (arhitectura, consolidare, reamenjare si instalatii).Se vor prezenta copii legalizate ale contractelor, actelor aditionale, proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor (inclusiv procesele verbale de stingere a obligatiilor, in cazul semnarii cu obiectiuni) sau a proceselor verbale de receptie finala; Fiecare din contractele care justifica experienta similara, trebuie sa fie insotite de o recomandare in original din partea beneficiarului din care sa reiasa modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv precum si faptul ca receptia nu a fost amanata din cauza unor neconformitati care au condus la refacerea partiala sau totala a unei lucrari. Recomandarile aferente lucrarilor executate pentru beneficiari din Romania trebuie sa fie vizate de Inspectia de Stat in Constructii; Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere din cadrul ofertantului in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), separat pe fiecare an in parte;Listapersonalului ?cheie? care va fi utilizat; Declaratiepepropriaraspundere privind respectarea, pe toata durata de executie a contractului, in cazul in care acesta va fi atribuit ofertantului, a conditiilor de munca si masurilor de protectie a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea si sanatatea in munca din Romania; Prezentarea Angajamentului ofertantului privind resursele umane; Informatii privind subcontractantii/asociatii; Prezentarea certificatelor: ISO 9001, SA 8000, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea insumata a contractelor finalizate care justifica experienta similara trebuie sa fie de minim 8.000.000 lei, fara TVA si se calculeaza avand in vedere numai valorile lucrarilor executate in intervalul de timp de 5 ani, respectiv ianuarie 2006 ÷ data depunerii ofertei. Se accepta indeplinirea nivelului minim stabilit privind valoarea contractelor similare prin cumularea unui numar de maxim 2 contracte;Personalul cheie : Sef santier, inginer licentiat, care trebuie sa aiba experienta in executia lucrarilor de constructii civile de cel putin 4 ani, Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul constructii civile, atestat MLPTL, care trebuie sa aiba experienta in executia lucrarilor de constructii civile de cel putin 4 ani, Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) in domeniul constructii civile, atestat ISC, care trebuie sa aiba experienta in executia lucrarilor de constructii civile de cel putin 4 ani, Coordonator in materie de securitatea muncii, Un expert arhitect atestat de MCPN, in specializarea E ? executare lucrari, in domeniul consolidare/restaurare, structuri istorice, conform Ordinului nr.2495/2010, care trebuie sa se regaseasca in Registrul specialistilor si expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Planul detaliat de asigurare a calitatii
25%
Descriere:
3.
Durata de executie
5%
Descriere:
4.
Perioada de mobilizare
5%
Descriere: Lucrari de interventie in termenul de garantie
5.
Garantia lucrarii
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SM/23/3/3.4/159/06.07.2009, Cod SMIS 11262
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.12.2010 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.12.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.12.2010 10:00
Locul: La sediul Primariei Municipiului Campulung, cam.8, etaj 1, str. Negru Voda, nr.127, jud.Arges,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Participantii la sedinta de deschidere vor prezenta imputernicirile din partea operatorilor economici care au depus oferte si pe care ii reprezinta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR ? Axa Prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale? domeniul major de interventie 3.4. ?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos nr.6 , sector 3, ,Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Arges ? Instanta de contencios administrativ
Adresa postala:  B-dul Eroilor, nr. 3-5, jud. Arges, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  115100, Romania, Tel. 0248 216599, Email:  [email protected], Fax:  0248 212410, Adresa internet (URL):  www.justitie-ag.ro/tribunalul-arges
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal,
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL CAMPULUNG - Serviciul Juridic
Adresa postala:  str. Negru Voda, Nr. 127, Judetul Arges, Localitatea:  Campulung, Cod postal:  115100, Romania, Tel. 0248 511034, Email:  [email protected], Fax:  0248 511036, Adresa internet (URL):  www.primariacampulung.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.11.2010 15:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer