Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,, Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung?


Anunt de participare numarul 124288/21.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala:  STR. NEGRU VODA, NR. 127, Localitatea:  Campulung, Cod postal:  115100, Romania, Punct(e) de contact:  Bogdan Popescu, Tel. 0248/511034, Email:  [email protected], Fax:  0248/511036, Adresa internet (URL):  www.primariacampulung.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, , Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Campulung str. Marasesti nr. 15, jud. Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al proiectului il constituie imbunatatirea calitatii infrastructurii educationale a Colegiului Pedagogic , ,Carol I?, pentru asigurarea unui proces educational la standarde europene si asigurarea unui nivel crescut al competentelor profesionale in relatie cu piata muncii de la nivel local si regional
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453000-7 - Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Proiectului tehnic, contractul presupune executarea lucrarilor de reabilitare a Colegiului Pedagogic Carol I, dupa cum urmeaza: - lucrari pentru protectia mediului- lucrari de constructii si instalatii ? corp A (rezistenta, arhitectura, instalatii interioare de incalzire, sanitare si electrice)- lucrari de reabilitare fatade ? corp A+B+C (componente artistice)- lucrari exterioare (reabilitare canalizare de incinta, alei/platforme, rigole colectare ape pluviale, iluminat exterior)
Valoarea estimata fara TVA: 9, 058, 093.45RON
II.2.2) Optiuni
Da
Ac poate opta pentru achiz ulterioara de lucr in cond prev la art 122 lit i din O.U.G. nr 34/2006.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare este de 180.000 lei. Garantia de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR - Buget de stat - Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligib; Declaratie privind neincadrarea in prev art.181 din O.U.G. nr.34/2006 Certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, valab la data deschiderii ofertelor; Op economici nerezidenti (straini): au dreptul de a prezenta orice doc edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indep obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2011; Declaratie privindneincadrarea in sit prev la art. 69^1, Certific constatator emis de ORC in raza caruia este situat sediul ofertantului cu cel mult 30 de zile inainte de data lim de dep a ofertei, din care sa rezulte ca executia lucr de constr a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, cod CAEN 4120 este activ principala conf codificarii (ord 337/2007) sauaceasta se regaseste in certific ca activ autorizata conf art. 15 din Legea nr. 359/2004, precum siinf legate de structura actionarilor, rep legali, faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu priv la aplicarea L 85/2006 privind proced insolventei sau ca ofertantul este in incapacitate de plata, lichidare voluntara sau alte proceduri care au ca efect juridic suspendarea activitatii / dizolvarea persoanei juridice.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Prezentarea Informatiilor generale aferente anilor 2008, 2009, 2010. Prezentarea bilanturilor contabile, pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), vizate si inregistrate de organele competente; Declaratii bancare corespunzatoare, care sa dovedeasca faptul ca ofertantul dispune de suficiente lichiditati sau ca este capabil sa obtina finantare sau credit de la o banca; Pentru operatorii economici nerezidenti (straini): In masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acestia vor prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Media cifrei de afaceri a ofertantului pe ultimii trei ani (2008, 2009, 2010) trebuie sa fie de minim 15.000.000 lei, conform Art 9 lit b) din H.G. nr. 925/2006.Pentru calculul cifrelor de afaceri exprimate in alta moneda decat lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii indicati; Scrisoare de bonitate bancara, in valoare de minim 3.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Lista principalelor lucrari executate si finalizate in ultimii 5 ani Prezentarea Declaratiei referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic; Declaratie pe propria raspundere ca dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloace de transport si alte mijloace fixe care au fost declarate vor fi disponibile pe toata perioada de derulare a contractului de lucrari.Experienta similara: Finalizarea in ultimii 5 ani a unuia sau mai multor contracte de lucrari complexe de consolidare, reabilitate, cladiri monumente istorice .Se vor prezenta copii ale contractelor, actelor aditionale, proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor (inclusiv procesele verbale de stingere a obligatiilor, in cazul semnarii cu obiectiuni) sau a proceselor verbale de receptie finala; Fiecare din contractele care justifica experienta similara, trebuie sa fie insotite de o recomandare din partea beneficiarului din care sa reiasa modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv precum si faptul ca receptia nu a fost amanata din cauza unor neconformitati care au condus la refacerea partiala sau totala a unei lucrari.; Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere din cadrul ofertantului in ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010), separat pe fiecare an in parte;Lista personalului ?cheie? care va fi utilizat; Declaratie pe propria raspundere privind respectarea, pe toata durata de executie a contractului, in cazul in care acesta va fi atribuit ofertantului, a conditiilor de munca si masurilor de protectie a muncii, in conformitate cu prevederile legii privind securitatea si sanatatea in munca din Romania; Prezentarea Angajamentului ofertantului privind resursele umane; Informatii privind subcontractantii/asociatii; Prezentarea certificatelor: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 sau echivalente.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Valoarea insumata a contractelor finalizate care justifica experienta similara trebuie sa fie de minim 8.000.000 lei, fara TVA si se calculeaza avand in vedere numai valorile lucrarilor executate in intervalul de timp de 5 ani, respectiv iulie 2006 ? pana la data limita de depunere a ofertelor. Personalul cheie : Sef santier, inginer licentiat, care trebuie sa aiba experienta in executia lucrarilor de constructii civile de cel putin 3 ani, Responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul constructii civile, atestat MLPTL, Responsabil cu controlul tehnic de calitate (CQ) in domeniul constructii civile, atestat ISC, care trebuie sa aiba experienta in executia lucrarilor de constructii civile clasa de importanta B .Coordonator in materie de securitatea muncii, Un expert arhitect atestat de MCPN, in specializarea E ? executare lucrari, in domeniul restaurare arhitectura conform Ordinului nr.2495/2010, care trebuie sa se regaseasca in Registrul specialistilor si expertilor in domeniul protejarii monumentelor istorice;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
SM/23/3/3.4/159/06.07.2009, Cod SMIS 11262
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.07.2011 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.07.2011 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.07.2011 10:00
Locul: Primaria Municipiului Campulung str. Negru Voda nr. 127
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membri comisiei de evaluare, reprezentanti ai operatorilor economici care au depus oferte siobservatori din partea UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare POR ? Axa Prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale? domeniul major de interventie 3.4. ?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stravropoleos nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (021) 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (021) 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro ,
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal,
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala:  : str. Negru Voda, Nr. 127, Localitatea:  Campulung, Cod postal:  1115100, Romania, Tel. 0248511034, Email:  [email protected], Fax:  0248511036, Adresa internet (URL):  www.primariacampulung.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.06.2011 20:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer