Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Construire Baza sportiva ? Sala Polivalenta a Sporturilor, Municipiul Bacau? -proiectare si executie


Anunt de participare numarul 116011/25.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BACAU
Adresa postala:  STR. MARASESTI NR.6, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Punct(e) de contact:  CORINA NEAGA, Tel. 0234-581849;0723683160, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0234-588757, Adresa internet (URL):  www.primariabacau.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Construire Baza sportiva ? Sala Polivalenta a Sporturilor, Municipiul Bacau? -proiectare si executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Intravilan, amplasament situat intre str. G-ral Stefan Gusa, str. Constantei si str. Tineretului, Mun. Bacau, Jud. Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sala de sport va fi dimensionata astfel incat sa poata gazdui competitii din diverse discipline sportive pe acelasi teren, delimitat cu trasaturi specifice la nivelul podelii; in detaliu, se prevede conceptia unui spatiu polifunctional, echipat pentru desfasurarea la nivel inalt competitional a unor partide de volei, baschet, handbal, tenis de camp si de masa, mini-fotbal, gimnastica, la cel mai ridicat nivel competitional
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212220-4 - Lucrari de constructii de complexe sportive polivalente (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
ETAPA I-Documentatie avize: avize de amplasament PSI, Politia Rutiera, Mediu si MAPN (Statul Major General)
-DTAC
-Documentatia Proiect tehnic (PTh) avizat de verificatori autorizati-Plan de securitate si sanatate in munca
-Detalii executie( DE)
-Caiet sarcini(CS)-Asistenta tehnica, pe toata perioada de realizare a proiectuluiETAPA II
-Documentatia As-build (dupa finalizarea lucrarilor )
ETAPA III
-Executia de lucrari constructii/instalatii, procurare si montare echipamente/dotari
* Oferta financiara se va prezenta detaliat pe fiecare etapa a contractului, anexa la Formularul 10C (pag. 37)
Valoarea estimata fara TVA: 74, 560, 145RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
825 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie :1400000 lei. Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-declaratii privind eligibilitatea (formularul A, cazier judiciar)
-completare formular B, cu anexe (certificate fiscale privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor catre bugetul de stat , inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat).
-declaratie privind calitatea de participant la procedura, formularul 12C
-completarea certificatului de participare la procedura cu oferta independenta ?formularul G
-declaratie privind cunoasterea si respectarea legislatiei in vigoare in domeniul protectiei mediului si protectiei muncii, si in domeniul achizitiilor publice, formularul L.
- certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;
-actul constitutiv
-certificatul de inregistrare emis de Oficiul Registrului Comertului;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- declaratie pe proprie raspundere privind ciframedie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), sa fie de minimum 65.000.000 lei si 15.263.948 euro pentru persoane juridice straine.? Informatii generale - Formular F3;
-bilantul contabil pe anul 2009, vizat si inregistrat de organele competente
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-ciframedie de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008, 2009), sa fie de minimum 65.000.000 lei si 15.263.948 euro pentru persoane juridice straine.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se vor prezenta pentru demonstrarea experientei similarea) unul sau mai multe contracte de servicii de proiectare - sali polivalente cu un nr. minim de 5000 locuri in valoare de min. 1.200.000 lei, fara TVA. respectiv 281.796 euro pentru societati straine.b) unul sau mai multe contracte de lucrari executate si finalizate inultimii 5 ani de constructii sali polivalente cu un nr. minim de 5000 locuri, in valoare de min. 73.000.000 lei, fara TVA, respectiv 17.142.588 euro pentru societati straine.-lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani ? formularul C1-listalucrarilor executate in ultimii5 ani-informatii referitoare lapersonalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii si RTE;
- Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
- Declaratie referitoare la utilajele si echipamentele tehnice prestarea serviciilor de proiectare.-Declaratie referitoare la utilajele instalatiile echipamentele tehnice, de care poate dispune operatorul economic pentru executia lucrarilor.
-Informatii privind subcontractantii ? formularul D
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
a) unul sau mai multe contracte de servicii de proiectare - sali polivalente cu un nr. minim de 5000 locuri in valoare de min. 1.200.000 lei, fara TVA. respectiv 281.796 euro pentru societati straine.b) unul sau mai multe contracte de lucrari executate si finalizate inultimii 5 ani de constructii sali polivalente cu un nr. minim de 5000 locuri, in valoare de min. 73.000.000 lei, fara TVA, respectiv 17.142.588 euro pentru societati straine.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Punctaj maxim
1.
Pretul ofertei
80%
80
Descriere: Componenta financiara
2.
garantia lucrarilor si echipamentelor
10%
10
Descriere:
3.
termenul de plata al facturilor
10%
10
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
Pondere componenta tehnica: 20 %
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2011/S27-043720 din 09.02.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.04.2011 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
11.04.2011 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 11.07.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.05.2011 18:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art. 256^2 alin. (1), lit.a), din OUG 34/2006 actualizata.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Bacau
Adresa postala:  Str. Marasesti nr.6, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600017, Romania, Tel. 0234 581849, Email:  [email protected], Fax:  0234 588757, Adresa internet (URL):  www.primariabacau.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2011 15:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer