Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - -Contract de servicii proiectare fazele PT+CS,DE,PAC pentru obiectivul de investitii ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?


Anunt de participare numarul 109795/18.10.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA APELOR BUZAU IALOMITA
Adresa postala:  STR. BUCEGI, NR.20BIS, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Punct(e) de contact:  MARIAN LUNCA, Tel. 0238725447, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0238427237, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
-Contract de servicii proiectare fazele PT+CS, DE, PAC pentru obiectivul de investitii ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Lucrarile propuse sunt amplasate in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii proiectare-elaborare documentatii tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E., P.A.C.), pentru obiectivul de investitii: ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Se solicita: Intocmirea documentatiilor tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.) a studiilor necesarepentru intocmirea documentatiilor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor necesare, asigurarea asistentei tehnice din partea proiectantului in faze determinante si pe parcursul executiei lucrarilor de constructii, elaborarea Planului de securitate si sanatate pentru executarea lucrarilor necesare ptr. punerea in opera a obiectivului de investitii ?Refaceri aparari de maluri rau Prahova in comuna Cocorastii Colt, sat Piatra si comuna Brazi, sat Stejaru, judetul Prahova?
Valoarea estimata fara TVA: 92, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
In conditiile Art. 122, lit. J din OUG nr. 34/2006, cu modificarile sicompletarile ulterioare.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 1 380 RON ; Garantia de buna executie: 10% din valoarea (fara TVA) a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de Stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Declaratie privind situatia personala a operatorului economicDeclaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1din Ordonanta deUrgenta a Guvernului nr. 34/2006 cumodificarile si completarile ulterioare
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale (valabile la data depunerii ofertelor in S.E.A.P.);Cazier judiciar;
Certificat de inregistrare;
Certificat constatator emis de OficiulRegistrului ComertuluiPersoanele straine vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica precum si, daca este cazul, de atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care este stabilit (se va verifica obiectul de activitate ? proiectare constructii hidrotehnice si amenajari hidrotehnice).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Bilant contabil la data de 31.12.2007 si 31.12.2008 vizat si inregistrat de organele competente si 31.12.2009 cu confirmarea depunerii la Oficiul Registrului ComertuluiInformatii privind cifra de afaceriObligatii contractuale, daca e cazul, din care 2010
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu: 183 000 RON (fara TVA);
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: Declaratie si lista cu serviciile prestate in ultimii 3 ani;Formularul ?Experienta similara? pentru contractul sau contractele de valoare minima impusaContractulsau contractele de valoare minima impusa insotite de -procesele verbale de receptie la terminarea serviciului (elaborarea documentatiilor) sau procesele verbale de predare ? primire la terminarea serviciilor sau document constatator, conform legislatiei vigoare, care contine informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale.Prezentarrea unei recomandari pana la cel mult trei recomandari din partea beneficiarului/beneficiarilor contractului/contractelor pentru servicii similare, de valoare minima impusa, pentru care s-a prezentat Formularl L, Declaratie si lista cu echipamentele tehnice din dotare;Declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de consucere in ultimii trei ani, prezentare CV;Informatii privind asocierea operatorilor economiciInformatii privind sustinerea operatorilor economiciPrezentarea masurilor luate de ofertant pentru protectia mediului.Lista cuprinzand subcontractantii, Standarde de asigurare a calitatii ISO 9001 sau echivalent;Standarde de protectia mediului ISO 14001 sau echivalent;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se solicita ca in ultimii 3 ani ofertantul sa fi incheiat si indeplinit cel putin 1 (unu) contract cu o valoare egala (sau mai mare) de 91 000 RON (fara TVA) sau cel mult 3 (trei) contracte de valoare cumulata egala (sau mai mare) de 91 000 RON (fara TVA).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
212/18.10.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.11.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.11.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 07.02.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.11.2010 18:00
Locul: SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Documentatia si clarificarile aferente se pot vizualiza in S.E.A.P. la adresa www.e-licitatie.ro prin actionarea butonului Documentatie si clarificari
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42.
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel -Sectia Contencios ? Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  str. Emil Zolla, nr.4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100043, Romania, Tel. 0244 52 24 45
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesiza CNSC in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform art.256^2 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa Buzau-Ialomita ? Compartiment Juridic si Contencios
Adresa postala:  str. Bucegi, nr. 20 bis, Localitatea:  Buzau, Cod postal:  120208, Romania, Tel. 0238.725 446, Email:  [email protected], Fax:  0238.427.237
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.10.2010 18:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer