Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " DELEGARE GESTIUNII PRIN CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BUCES" JUDETUL HUNEDOARA


Concesionare numarul 1564/07.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BUCES (CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCES HUNEDOARA)
Adresa postala:  comuna BUCES, str.Principala nr.79, jud. HD, Localitatea:  Buces, Cod postal:  335137, Romania, Punct(e) de contact:  TRAIAN ACHIM-MARCUS, Tel. 0254-684328, Email:  [email protected], Fax:  0254-684442
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE
II.1) Descrierea concesionarii
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de concesionare de autoritatea contractanta
" DELEGARE GESTIUNII PRIN CONCESIONAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE AL COMUNEI BUCES" JUDETUL HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului de concesionare si locul de executare a lucrarilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: raza comunei Buces- satele Buces, Buces-Vulcan, Tarnita, Dupapiatra, Grohotele, Stanija , Mihaileni
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Descrierea succinta a contractului de concesionare
precolectarea, colectarea si transportul deseurilor, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere cu exceptia celor cu regim special
II.1.4) Vocabularul comun privind achizitiile (CPV)
90500000-2 - Servicii privind deseurile menajere si deseurile (Rev.2)
90511000-2-Servicii de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
90512000-9-Servicii de transport de deseuri menajere (Rev.2)
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului de concesionare
II.2.1) Cantitatea sau domeniul global (incluzand, dupa caz, loturile si optiunile)
150000 RON
Valoarea estimata fara TVA: 150, 000 Moneda: RON
II.2.2) Procentul minim de lucrari care urmeaza sa fie atribuite unor terti
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii de participare
III.1.1) Informatii privind situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa privind informatiile generale despre ofertant, in original: Declaratie privind eligibilitatea (neincadrarea in prevederile art.180din OUG34/2006)in original ; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006, in original: Declaratie privind calitatea de participant la procedura , in original; Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal competent referitor la inexistenta datoriilor fata de bugetul consolidat si bugetul asigurarilor sociale (in original sau copie legalizata) Certificat de atestare fiscala emis de organul fiscal al autoritatii administratiei publice locale (in original sau copie legalizata) .
III.1.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil pentru anul 2009 , vizat si inregistrat de organele competente (copie legalizata);
-Declaratie privind cifra de afaceri globala din ultimii trei ani -formular V.3.1.-in original sau copie legalizata - cerinta minima obligatorie : ofertantul a realizat in anii 2007, 2008 si 2009 o cifra medie de afaceri de minim 150.000 lei
III.1.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Va fi prezentata lista principalelor contracte incheiate in ultimii trei ani in domeniul serviciului de salubrizarea a localitatilor, in copie legalizata , formular V.4.1.1.cu precizarea activitatilor care se realizeaza in cadrul fiecarui contract: In cazul in care activitatea de salubrizare menajera se realizeaza in baza unor contracte incheiate cu utilizatorii, se va prezenta situatia cumulata pe fiecare arie administrativa in parte, specificandu-se numarul de astfel de contracte si numarul de utilizatori serviti, in original. Se vor lua in considerare in vederea intocmirii listei, atat contractele finalizate cat si contractele in derulare. Cerinta minima obligatorie: prezentarea a cel putin 3 contracte de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare, incheiate sau in derulare - formular V.4.1.1.Operatorul economic care demonstreaza prin documentele inaintate o capacitate tehnica superioaracelei impuse in paragraful anterior , indeplineste prezenta cerinta de calificare. Pentru ca ofertantul sa fie calificat , in oricare dintre situatii , ofertantul va depune si recomandari ale beneficiarilor care trebuie sa certifice calitatea serviciilor prestate drept foarte buna sau cel putin buna pentru fiecare dintre activitatile la care se refera recomandarea. Recomandarile pot fi depuse pentru orice contract incheiat de operator 4.1.2.Dotarea cu utilaje si mijloace de transport specifice pentru activitatea de precolectare , colectare si transport a deseurilor comunale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseuri menajere , cu exceptia celor cu regim special se va intocmi un tabel din care sa rezulte numarul de utilaje din fiecare tip care pot fi puse la dispozitie -formular V.4.1.2.- in original
Sectiunea IV: PROCEDURA
IV.1) Criterii de atribuire
IV.2) Informatii administrative
IV.2.1) Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.2.2) Termenul limita pentru depunerea candidaturilor
Data: 09.07.2010 Ora: 10:00
IV.2.3) Limba sau limbile in care pot fi redactate candidaturile
Romana
IV.3) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
Sectiunea VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul face parte dintr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.2) Informatii suplimentare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  Str. Stavropoleos nr.6 , sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42
Organismul compentent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL ALBA-IULIA
Adresa postala:  Piata I.C.Bratianu , nr.1, Localitatea:  Alba-Iulia, Cod postal:  510118, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenele de introducere a recursurilor:
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind introducerea unui recurs
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2010 09:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer