Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Dotarea Seviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunelor Albesti si Todireni, judetul Botosani?


Anunt de participare numarul 114763/01.02.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Todireni (Consiliul Local Todireni)
Adresa postala:  com. Todireni, nr. 64, jud. Botosani, Localitatea:  Todireni, Cod postal:  717395, Romania, Punct(e) de contact:  Toma Petru, Tel. 0231574791, In atentia:  Domnului Primar, Email:  [email protected], Fax:  0231574791, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Da
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Dotarea Seviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunelor Albesti si Todireni, judetul Botosani?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Comunele Albesti si Todireni, jud. Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Scopul contractului este achizitionarea a 2 (doua) autospeciale pentru stingerea incendiilor, conform caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144213-4 - Vehicule de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Scopul contractului este achizitionarea a 2 (doua) autospeciale pentru stingerea incendiilor, conform caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 794, 367RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantie de participare 8000 lei, perioada de valabilitate 90 zile de la data limita de depunere a documentelorgarantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Ofertantul se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare sa legalizeze asocierea iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat A.C. inainte de data semnarii contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
neincadrarea in situatia prevazuta la art180 din OUG34/2006 neincadrarea in situatiile prevazute in Ordinul ANRMAP nr.314/2010 Declaratie privind participarea la licitatie cu oferta independenta neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG34/2006 Certificat constatator emis de O. R.C. de pe langa instanta competenta, in original/copie legalizata, care va cuprinde datele de identificare ale societatii, durata de functionare declarata, activitatea principala, activitati autorizate, capitalul social, asociati, actionari, administratori/ persoane imputernicite, valabil si emis cu maxim 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor. Certificat de inregistrare emis de O. R. C. de pe langa tribunalul de pe raza caruia isi are sediul social, in copie legalizata. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor si vor fi prezentate in original sau copie legalizata, la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
valoarea pentru cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati sau pe perioada de la infiintare, daca aceasta perioada este mai mica de 3 ani, trebuie sa fie cel putin egala cu 1.500.000 lei
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Formularul Informatii generale (formular nr. 8) si Identificarea financiara (anexa la formularul 8) din sectiuneaFORMULARE a documentatiei de atribuire.- Situatia financiara la 31.12.2009 - bilant contabil, vizat si inregistrat de organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico-financiara - copii pe care vor aparea mentiunea « conform cu originalul », semnatura persoanei care angajeaza patrimonial, in mod legal, ofertantul, stampila ofertantului si data, vizate si inregistrate de organele competente.- prezentare Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (daca este cazul), completand formularul 13 din sectiunea FORMULAREa documentatiei de atribuire.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind situatia financiara pot fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati.Atentie! Cifra de afaceri a subcontractantilor nu se ia in calcul.Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta urmatoarele documente: formularul Informatii generale, situatia financiara la 31.12.2009, Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si mijlocii (daca este cazul).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime: ? Furnizarea in ultimii 3 (trei) ani a cel putin unui utilaj similar in valoare de cel putin 397.000 lei.
? Autorizare din partea producatorului pentru comercianti/ dealeri.
Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul de grupul de asociati.
Atentie! La verificarea indeplinirii cerintelor nu se iau in calcul capacitatile subcontractantilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Lista principalelor livrari in domeniul ce face obiectul prezentei achizitii pentru ultimii 3 (trei) ani ? formular nr. 9- Experienta similara (formular nr. 10) - derularea in ultimii 3 (trei) ani a cel putin unui contract de utilaje similare (aceeasi grupa CPV ? primele trei cifre identice cu cele ale produsului pentru care se oferteaza) in valoare de cel putin 397.000 lei. Se vor atasa copie contract, proces verbal de receptie si recomandare de la beneficiar.- Prezentarea omologarii autospecialei la Registrul Auto Roman, pentru a dovedi respectarea prevederilor O.U.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.- Prezentarea de documente care confirma omologarea sau avizarea din punct de vedere tehnic a tuturor accesoriilor autospecialei, de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, pentru utilizare in Romania.- Autorizatia pentru livrarea produselor emisa de producator (formular 14A/ 14B).Atentie! In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va prezenta documentele mentionatAutoritatea contractanta isi rezerva dreptul de verifica informatiile furnizate si de a exclude din prezenta procedura pe ofertantii care nu prezinta informatii corecte si de asemenea pe cei care nu si-au indeplinit corespunzator obligatiile contractuale si/sau au furnizat utilaje/echipamente care nu au corespuns cerintelor beneficiarilor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.03.2011 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.03.2011 11:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.03.2011 12:00
Locul: Primaria Comunei Todireni, Judetul Botosani
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputerniciti ofertanti, reprezentani ANRMAP, reprezentanti CRPDRP, experti cooptati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura 322 ? ?Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale?
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea:  Bucuresti, sector 3, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021/3104641, Email:  [email protected], Fax:  021/3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Adresa postala:  0, Localitatea:  0, Cod postal:  0, Romania, Tel. 0, Fax:  0
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Todireni
Adresa postala:  comuna Todireni, judetul Botosani, Localitatea:  Todireni, Cod postal:  717395, Romania, Tel. 0231574791, Email:  [email protected], Fax:  023157479112
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
28.01.2011 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer