Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Furnizare Lubrifianti auto? cod CPV 09211100-2 ?Ulei motor, cod CPV 24951200-7 ? Aditivi motor, cod CPV 09211630-6 - Ulei hidraulic, cod CPV 09211400-5 ? Ulei transmisie.


Anunt de participare numarul 138346/23.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL GALATI
Adresa postala: STR. PRELUNGIREA BRAILEI, NR.7-A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 236322727, In atentia: Toma Roxana, Puscoi Daniela, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 236322727, Adresa internet (URL): www.ecosalgl.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Serviciul Public de Salubritate subordonat Autoritatii Locale
Activitate (activitati)
Altele: Servicii de Salubritate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Furnizare Lubrifianti auto? cod CPV09211100-2 ?Ulei motor, cod CPV 24951200-7 ? Aditivi motor, cod CPV 09211630-6 -Ulei hidraulic, cod CPV 09211400-5 ? Ulei transmisie.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Serviciului Public Ecosal Galati din str. Anghel Saligny, nr.1.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu maxim 3 agenti economici
Durata acordului-cadru: 4 ani
Valoarea estimata fara TVA: intre 183, 490 si 729, 060RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Cantitatile minimedin acordul cadru, pentru fiecare lot, pot reprezenta cantitatile maxime ale unui contract subsecvent. Cantitatea minima acord cadru - 22685 l, cantitatea maxima acord cadru - 90040 l.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract de furnizare produse? Furnizare Lubrifianti auto? cod CPV09211100-2 ?Ulei motor, cod CPV 24951200-7 ? Aditivi motor, cod CPV 09211630-6 -Ulei hidraulic, cod CPV 09211400-5 ? Ulei transmisie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211000-1 - Uleiuri lubrifiante si agenti lubrifianti (Rev.2)
09211100-2-Uleiuri pentru motoare (Rev.2)
09211400-5-Uleiuri pentru angrenaje (Rev.2)
09211630-6-Uleiuri anticorozive (Rev.2)
24951200-7-Aditivi pentru uleiuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Divizare pe loturi: Lot nr. 1 Aditiv motor diesel euro 4, euro 5 cod CPV 24951200-7
Cantitatea minima = 600 l x 3, 00 lei = 1.800 lei valoarea minima estimataCantitatea maxima = 2.400 l x 3, 00 lei = 7.200 lei valoarea maxima estimataLot nr. 2, Ulei motor M40 cod CPV 09211100-2
Cantitatea minima = 700 l x 7, 00 lei = 4.900 lei valoarea minima estimataCantitatea maxima = 2.100 l x 7, 00 lei = 14.700 lei valoarea maxima estimataLot nr. 3, Ulei motor 10W40( autoturisme) cod CPV 09211100-2
Cantitatea minima = 15 l x 14, 00 lei = 210 lei valoarea minima estimataCantitatea maxima = 60 l x 14, 00 lei =840 lei valoarea maxima estimataLot nr. 4, Ulei hidraulic H 46 DIN 51524 HLP cod CPV 09211630-6
Cantitatea minima = 15.000 l x 7, 00 lei = 105.000 lei valoarea minima estimataCantitatea maxima = 60.000 l x 7, 00 lei = 420.000 lei valoarea maxima estimataLot nr. 5, Ulei motor 20W40 cod CPV 09211100-2
Cantitatea minima = 410 l x 6, 00 lei = 2.460 lei valoarea minima estimataCantitatea maxima = 1.640 l x 6, 00 lei = 9.840 lei valoarea maxima estimataLot nr. 6, Ulei transmisie ATF DEXRON II cod CPV 09211400-5
Cantitatea minima = 80 l x 14, 00 lei =1.120 lei valoarea minima estimataCantitatea maxima = 320 l x 14, 00 lei = 4.480 lei valoarea maxima estimataLot nr. 7, Ulei motor 10W40( autoutilitare) cod CPV 09211100-2
Cantitatea minima = 3.000 l x 13, 00 lei = 39.000 lei valoareaminima estimataCantitatea maxima = 12.000 l x 13, 00 lei= 156.000 lei valoarea maxima estimataLot nr. 8, Ulei motor 5W40cod CPV 09211100-2Cantitatea minima = 40 l x 26, 00 lei = 1.040 lei valoareaminima estimataCantitatea maxima = 160 l x 26, 00 lei = 4.160 lei valoarea maxima estimataLot nr. 9, Ulei motor 15W40( autoturisme) cod CPV09211100-2
Cantitatea minima = 40 l x 14, 00 lei =560 lei valoarea minima estimataCantitatea maxima = 160 l x 14, 00 lei = 2.240 lei valoarea maxima estimataLot nr. 10, Ulei transmisie T90 API GL-4 cod CPV09211400-5
Cantitatea minima = 1.800 l x 8, 00 lei = 14.400 lei valoarea minimaestimataCantitatea maxima = 7.200 l x 8, 00 lei = 57.600 lei valoarea maxima estimataLot nr. 11, Ulei motor 15W40 (autoutilitare) cod CPV09211100-2
Cantitatea minima = 1.000 l x 13, 00 lei =13.000 lei valoarea minima estimataCantitatea maxima = 4.000 l x 13, 00 lei =52.000 lei valoareamaxima estimata
Valoarea estimata fara TVA: intre 183, 490 si 729, 060RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare: - Cuantumul garantiei de participare este : Lot 1 = 72 lei, Lot 2 = 147 leiLot 3 = 9 leiLot 4 = 4.200 leiLot 5 = 98 leiLot 6 = 45 leiLot 7 = 1.560lei, Lot 8 = 42 leiLot 9 = 22 leiLot10 = 576 leiLot 11 = 520 leiDaca oferta se face pentru mai multe loturi, garantia de participare va fi egala cu suma loturilor pentru care se depune oferta.a) ordin de plata, in contul autoritatii contractante in contul de garantii RO68TREZ3065006XXX011193 al SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL, deschis la Trezoreria Galatib) numerarla caseria SERVICIULUI PUBLIC ECOSALc) scrisoare de garantie bancara, emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in favoarea SERVICIULUI PUBLIC ECOSAL(Formularul 11). Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei.In cazul ofertantilor ce se incadreaza in categoria IMM garantia de participare se reduce la jumatate. Declaratiile intocmite conform anexei nr.1 la Legea nr. 346/2004 ? Formularul nr.14? se vor anexa scrisorii de inaintare, in afara plicului. Cuantumul garantiei de buna executie exprimat procentual este de 5% din valoarea contractului, fara TVA.Modul de constituire: - prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari;sau- prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, potrivit art. 90, alin.(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta : Formularulnr.1: Declaratie privind eligibilitatea - a fost solicitatapentru a se putea dovedi neincadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006
Se va prezenta : Formularul nr. 2 - ??Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta? - a fost solicitata pentru a se putea dovedi neincadrarea in situatia prevazuta la art.181 din OUG 34/2006;Se va prezenta - Formularul nr. 3 -Certificat de participare la licitatie cu o oferta independenta- prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independentaSe va prezenta - Formularul nr. 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69 indice 1 din OUG 34/2006;
?Ofertantul/Ofertantul asociat/subcontractantul care are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art.69 lit.a), cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire?.
Lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:
Director general ? ing. Ion Ionescu
Director economic ? ec. Dumitru Diculescu
CFP - ec. Lungu Profira
Membri comisiei de evaluare;
- Fc. Economic Puscoi Daniela ? presedinte;
- ContabilChivu Tudorita ? membru;
- Ec. Toma Roxana ? membru ;
- Cons. Juridic Burlibasa Maria ? membru;
- Tocu Nicu? membru.- Certificat atestare fiscala (confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat) - din certificatul fiscal sa rezulte situatia obligatiilor scadente conform Legii 126/2012.- Certificat atestare fiscala (confirmarea privind plata taxelor si impozitelor locale)- din certificatul fiscal sa rezulte situatia obligatiilor scadente conform Legii 126/2012.Nota: certificatele solicitate se vor prezenta in original sau copie legalizata, si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii ofertei si in conf. cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara de origine.L126/2012Se va prezenta : Formularul nr. 5 - ?Fisa de identificare?- a fost solicitat pentru a fi posibila vizualizarea datelor de identificare a fiecarui ofertant in parte, a datelor de contact si a adresei sediului social, informatii utile pentru transmiterea eventualelor clarificari sau a rezultatelor procedurii de atribuire a contractului, numarul de telefon, fax, persoana de contact, contul deschis la Trezorerie si contul pentru restituirea garantiilor de participare la procedura, precum si contul garantiei de buna executie Copie dupa certificatul constatator emis de ORC
din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC, Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate certificatul constatator emis de ORC in original/copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii vor prezenta bilantul contabil la datele de 31.12.2009, 31.12.2010 si 31.12.2011 inregistrare de autoritatile competente, iar pentru anul 2011 documente financiare din care sa rezulte cifra de afaceri pentru anul respectiv, sau documente echivalente ale acestora in tara de origine a ofertantului.
Cifra medie de afaceri anuala pe ultimii 3 ani, sa fie mai mare sau egala cu :
- 3.600 lei pentru Lotul 1;
- 9.800 lei pentru Lotul 2 ;
- 420 leipentru Lotul 3 ;
- 210.000 leipentru Lotul 4 ;
- 4.920 leipentru Lotul 5 ;
- 2.240 leipentru Lotul 6 ;
- 78.000 leipentru Lotul 7 ;
- 2.080 leipentru Lotul 8 ;
- 1.120 leipentru Lotul 9 ;
- 28.800 leipentru Lotul 10;
- 26.000 leipentru Lotul 11
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se va prezenta : Formularul nr. 6 ?Lista principalelor livrari? - O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Daca este cazul, ofertantii vor prezenta o lista cuprinzand subcontractantii, inainte de incheierea acordului cadru.Ofertantul declarat castigator va prezenta acordulde asociere , potrivit modelului (Formularul 15)
NOTA nr. 1: In conformitate cu prevederile art. 11, alin. 4) din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul poate prezenta initial o declaratie pe propria raspundere, (Formularul 8), semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate. In acest caz, declaratia va fi insotita de o anexa in care se mentioneaza succint dar precis modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte.
NOTA nr. 2: In cazul in care ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la Nota nr.1, acesta are obligatia de a prezenta documentele edificatoare care confirma indeplinirea cerintelor de calificare in termen de 3 zile lucratoare de la solicitarea autoritatii contractante.Oferta care nu indeplineste cerintele minime de calificare va fi respinsa ca inacceptabila, conform art. 36, alin (1) lit. b) din H.G.R. 925/2006.
Ofertantii vor fi obligati sa prezinte certificatele de conformitate ale produselor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.10.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.10.2012 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.10.2012 12:30
Locul: SediulSERVICIULUI PUBLIC ECOSAL
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Lasedinta de deschidere a ofertelor pot participa pe langa Comisia de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantului.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului considerat nelegal.(art.256?2 lit. bdin OUG 34/2006).
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL PUBLIC ECOSAL
Adresa postala: str. Prelungirea Brailei, nr. 7-A, Localitatea: Galati, Cod postal: 800435, Romania, Tel. +40 236322727, Email: [email protected], [email protected], Fax: +04 236322727
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.08.2012 18:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer