Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " Furnizare motopompe- Directia Silvica Bacau"


Anunt de participare numarul 149117/31.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: str. Petricani, nr. 9A, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: ADAM CRACIUNESCU, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: sat Lilieci, comuna Hemeius( Parc Dendrologic), jud Bacau, Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607235, Romania, Punct(e) de contact: investitii, Tel. +40 234588959, In atentia: ing. Bitir Ioan, Fax: +40 234571905
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: sat Lilieci, comuna Hemeius( Parc Dendrologic), jud Bacau, Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607235, Romania, Punct(e) de contact: Investitii, Tel. +40 234588959, In atentia: ingBitir Ioan, Fax: +40 234571905
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Directia Silvica Bacau
Adresa postala: sat Lilieci, comuna Hemeius( Parc Dendrologic), jud Bacau, Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607235, Romania, Punct(e) de contact: investitii, Tel. +40 234588959, In atentia: ing Bitir Ioan, Fax: +40 234571905
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
regie autonoma
Activitate (activitati)
Altele: silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
" Furnizare motopompe- Directia Silvica Bacau"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Magazia centrala a DS Bacau, comuna Nicolae Balcescu
Codul NUTS: RO211 - Bacau
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
furnizare motopompe in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31681200-5 - Pompe electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
7 bucati in conformitate cu prevederile caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 14, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare este de 280 lei. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.Modul de constituire a garantiei de participare: -virament bancar -scrisoare de garantie emisa de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea AC original -ordin de plata , pe care se va mentiona " Garantie de participare- motopompe", cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita a depunerii ofertelor (cont RO20 BRDE 040SV 1840 1150 400, deschis la BRD S.A. Bacau) Pe ordinul de plata se va face mentiunea: ?Garantie de participare ? motopompe?. -fila cec confirmata de banca emitenta pana la data limita a depunerii ofertelor Echivalenta pentru garantia de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Dovada constituirii garantiei de participare se va posta obligatoriu in SEAP (scanata pana la data limita de depunere a ofertelor si semnata electronic) si va fi prezentata in original la sediu, pana la data limita de depunere a ofertelor.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea si prezentarea urmatoarelor formulare: - " Declaratie de eligibilitate ", " Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 181 din OUG34/2006 ", "Declaratie privind calitatea de participant la procedura", "Informatii generale", " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 (persoanele din cadrul autoritatii contractante implicate in organizarea , derularea si finalizarea actualei proceduri sunt: Ghelasa Viorel -director, Manaila Gheorghe-director tehnic, Tabacaru Ion-director economic, Carmen Dudas ? oficiu juridic, Melania Rusu ? sef Birou Financiar Contabil, Neculai Popa- sef Birou Investitii, Cezar Danila ? responsabil drumuri forestiere, Gheorghe Popa?responsabil SSM, Ioan Bitir ?responsabil Investitii, Rosca alexandru-resp, cultura, Animaria Caliap ?responsabil achizitii) . Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit a), c1)si d) din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul si " Declaratie privind neincadrarea in prevderile art 69 indice 1 din OUG34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator. De asemenea tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art 180 din OUG 34/2006.- Se va prezenta " Certificat privind participarea la licitatie cu oferta independenta " conform prevederilor Ordinului 314/2010.;
- Prezentarea certificatului de atestare fiscala eliberat de ANAF privind indeplinirea obligatiilor de plata , care sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In masura, in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite corfirmarea datoriilor la data solicitata se poate depune o declaratie pe proprie raspundere, potrivit art. 11 alin 4 din HG 925/2006. Certificat constatator, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, emis de Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte: a. denumirea operatorului economic si toate datele de identificare;b. codul unic de inregistrare;c. sediul social, sedii secundare, puncte de lucru, filiale, sucursale, subunitati (adrese);d. structura actionariatului;e. numele reprezentantilor legali ai operatorului economic;f. domeniul de activitate principal;g. domeniile de activitate secundare;Sau alte documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica/fizica sau inregistrare/atestare ori apartenenta profesionala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare in valoare de cel putin 14.000, 00 lei . Pentru echivalenta se va tine cont de cursul leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Documente obligatorii: - Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, - Fisa de informatii privind experienta similara, - Certificari/Documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul are obligatia sa faca dovada ca a furnizat in ultimii 3 ani produse similare in valoare de cel putin 14.000, 00 lei . Pentru echivalenta se va tine cont de cursul leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Documente obligatorii: - Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, - Fisa de informatii privind experienta similara, - Certificari/Documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
14049/03.12.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.02.2014 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.02.2014 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
S-a adoptat procedura de licitatie deschisa deoarece la nivelul RNP Romsilva valoarea cumulata pe acest tip de produse este mai mare de 130.000 euro. In situatia, in care doi sau mai multi operatori econnomici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori economici depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP, in sectiunea Clarificari.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Bacau - compartiment juridic
Adresa postala: sat Lilieci, comuna Hemeius ( Parc DEndrologic), jud Bacau, Localitatea: Hemeius, Cod postal: 607235, Romania, Tel. +40 23588959, Fax: +40 234571905
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer