Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE, INCLUSIV MONTAJ, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTAREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI- PENTRU SPITALUL ORASENESC BAICOI??


Anunt de participare numarul 146956/02.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Baicoi(Primaria Oras Baicoi)
Adresa postala: Baicoi str.Unirii nr.21, Localitatea: Baicoi, Cod postal: 105200, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 244260830, In atentia: SIMONA LUNTRARU , MARIANA BUTUROIU, Email: [email protected], Fax: +40 244/260987, Adresa internet (URL): www.primariabaicoi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Orasului Baicoi, Registratura Primariei Orasului Baicoi
Adresa postala: Str. Unirii nr.21, Localitatea: BAICOI, Cod postal: 105200, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Primariei Orasului Baicoi, Tel. +40 244260830, In atentia: Compartiment achizitii publice, Email: [email protected], Fax: +40 244260987, Adresa internet (URL): www.primariabaicoi.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? FURNIZAREA DE ECHIPAMENTE MEDICALE, INCLUSIV MONTAJ, PUNERE IN FUNCTIUNE, TESTAREA SI INSTRUIREA PERSONALULUI- PENTRU SPITALUL ORASENESC BAICOI??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oras Baicoi, jud.PrahovaCodul NUTS: RO316 - Prahova
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei: Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 36 luni
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 799, 909 si 5, 307, 140RON
Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele bugetare si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade: a) 2013 -2014; b)2014-2015; c)2015-2016. Primul contract subsecvent - in anul 2013. Valoarea celui mai mare contract subsecvent :2.000.000 LEI
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea de echipamente medicale, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului.Echipamentele medicale sunt descrise in caietul de sarcini, precum si in fisele tehnice.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
51410000-9-Servicii de instalare de echipament medical (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia de echipamente medicale, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului.
Cantitatile minime si maxime sunt prezentate inCaietul de sarciniContractele subsecvente se vor incheia, astfel incat sa nu fie depasite limitele bugetare si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Contractele subsecvente se estimeaza a se incheia pentru urmatoarele perioade: a) 2013 -2014; b)2014-2015; c)2015-2016. Primul contract subsecvent se poate incheia in anul 2013.In masura in care, avand in vedere prevederile legislatiei privind finantele publice, nu pot fi identificate fondurile necesare a fi angajate prin incheierea contractelor subsecvente pentru perioadele mentionate mai sus, se vor incheia contracte subsecvente pentru perioade mai mici, in functie de fondurile care pot fi disponibilizate pentru aceasta destinatie.
Estimare cantitati care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele ce urmeaza a fi atribuite pe durata acordului-cadru: Masa operatie chirurgie abdominala ? min 1 buc ?max 2 buc
Lampa scialitica? min 1 buc ?max 2 buc
Aparat de anestezie cu monitor? min 1 buc ?max 2 buc
Aparat de ventilatie mecanica? min 1 buc ?max 2 buc
Centrifuga 8 locuri ? min 1 buc ?max 2 buc
Electrocardioscop? min 1 buc ?max 2 buc
Pulsoximetru? min 1 buc ?max 2 buc
Coagulator IR pentru chirurgie si ORL? min 1 buc ?max 2 buc
Centrifuga 30 locuri? min 1 buc ?max 2 buc
Ecograf cu 3 sonde? min 1 buc ?max 2 buc
Valoarea celui mai mare contract subsecvent :2.000.000 lei fara TVA
Valoarea estimata a acordului - cadru fara TVA: intre 1, 799, 909si5, 307, 140 RON
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 799, 909 si 5, 307, 140RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum: 53.071 lei; perioada de valabilitate: 120 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor;Se constituie prin : virament bancar (cont RO77TREZ539500201X004271, TREZORERIA BRAZI, cod fiscal 2745710, cu conditia confirmarii pana la data deschiderii ofertelor; instrument de garantare emis de o societate bancara sau de asigurari. Se prezinta in original la sediul AC inainte de data limita de depunere a ofertelor.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in documentatia de atribuire, vor fi respinse la deschidere (conf.art. 33 din H.G. 925/2006).Pentru IMM-uri - 50% din cuantum; In aceste situatii, ofertantul trebuie sa completeze si sa ataseze la oferta Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM.Pentru a beneficia de prevederile legii nr. 346/2004, toti membrii unei asocieri trebuie sa se incadreze in categoria IMM- urilor. In cazul asocierilor, garantia de participareva fi constituita de liderul asocierii in numele asocierii, care sa acopere toti asociatii.AC va restitui garantia de participare cf. art. 88 din H.G. nr. 925/2006. Instrumentul de garantie prezentat trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu toate cele 4(patru) situatii prevazute in modelul de SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA la lit.a)?d), in caz contrar AC va dispune masurile prevazute la pct.de mai sus.In cazul in care instrumentul de garantare nu este redactat in limba romana, acesta trebuie insotit de o copie tradusa in limba romana efectuata de un traducator autorizat.O perioada de valabilitate mai mica a scrisorii de garantie fata de perioada de valabilitatea oferteiconstituie motiv de respingere a ofertei.Ofertantilor le sunt aplicabile prevederile art 278^1, lit. c) din O.U.G.34/2006, retinerea din garantie a sumei de 8090, 71 lei.Echivalenta lei/alta valuta se va face cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor(curs BNR). Garantia de buna executie se va restitui conform HG 925/2006, Art. 92 alin 1). Cuantumul garantiei de buna executie, este de 5 % din pretul contractului subsecvent fara TVA; Modul de constituire a garantiei de buna executie poate fi prin: a. - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari; b.- retineri succesive din situatiile de plata. In acest sens contractantul are obligatia, conform HG nr.1045/2011 privind modificarea art.90 alin.(3) din HG 925/2006 de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, unde va depune o suma de 0, 5% din valoarea totala a contractului, fara TVA ; Daca contractantul (inclusiv asocierea formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-lor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna) se incadreaza in categoria IMM-lor, garantia de buna executie se va constitui in cuantum de 2.5 % din pretul contractului subsecvent fara TVA . In cazul contractelor de furnizare autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului subsecvent si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de Stat , Buget Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular 1 , , Declaratie privind calitatea de participant la procedura??Formular 2 , , Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1din O.U.G. 34/2006??Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante si institutiei beneficiare sunt: Primar ? Statescu Gheorghe Ciprian; Viceprimar ? Oprea Constantin; Secretar ? Savu Cristina Mariana ; Sef Serviciu Gestiunea Reurselor Financiare Si Contabilitate ? Gligan Lucian; Sef Serviciu urbanism, amenajarea teritoriului ? Stefanica Ancuta;Urbanism ? Bacanu Valentin ; Responsabili achizitii publice ? Simona Luntraru si Mariana Buturoiu; Serviciu Gestiunea Reurselor Financiare Si Contabilitate ? Barbu Elena si Stroilescu Mihaela; Manager Spital Orasenesc Baicoi- Irimescu Oana.Consilieri locali: Constantin Marius, Dumitrescu Adrian, Fenic Silviu, Hurloiu Alexandru, Iacob Gheorghe, Ionita Marilena, Danescu Alexandru Gheorghe, Lazar Adrian, Maracineanu Marius, Nistorescu Marius, Oprea Constantin, Parvulescu Ion, Popescu Maria Ancuta, Spirea Constantin, Spiridon Daniel, Stefanica Gheorghe, Voinea Dumitru Daniel.Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta; Formular 3;Formular 4 - ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din ordonanata de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006In cazul asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte Formularul 4.In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art. 186 si art. 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii terti acestuia trebuie sa prezinte Formularul 4.Acest document nu se solicita eventualilor subcontractanti.- Cazier judiciar si fiscal pentru firma/societatea comercialaFormular 5 - ?Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din ordonanata de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006In cazul asocierii, fiecare asociat trebuie sa prezinte Formularul 5.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata (BUGET LOCAL , BUGET DE STAT), din care sa reiasa ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, aceasta se va prezenta insotita de copii dupa ordinele de plata prin care se demonstreaza plata la zi a acestor esalonari, precum si plata obligatiilor curente ale operatorului economic.In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare partener trebuie sa prezinte aceste certificate.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin(4) din H.G. 925/2006 cu modificari. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului - original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul , , - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului. ..Pentru ofertantul castigator/clasat pe locul I, solicitam prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire. Acesta se va depune la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile de la data solicitarii. Adresa la care se depune: Primaria Orasului Baicoi, str. Unirii, nr.21, la Registratura Primariei Orasului Baicoi.Pentru persoane juridice straine se solicita Autorizatie de functionare pentru domeniul de activitate, cu viza in termen sau certificat constatator ORC si/sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului, traduse legalizat in limba romana.Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii al ofertantului privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale, conform prevederilor Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioareIn cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare partener trebuie sa prezinte aceste documentePentru persoanele juridice straine: Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit.Pentru persoane juridice straine se solicita Autorizatie de functionare pentru domeniul de activitate, cu viza in termen sau certificat constatator ORC si/sau Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine a ofertantului, traduse legalizat in limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii trei ani in domeniul de activitate sa fie de minim: 4.000.000 lei . Cifra de afaceri a ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM-lor va fi admisa in cuantum de cel putin de 50% din valoare, adica cel putin 2.000.000 lei fara T.V.A. Convertirea in lei/valuta, pentru ofertantii romani si straini, se va realiza la cursul mediu comunicat de B.N.R. pentru fiecare an in parte. Persoanele juridice straine vor atasa, in copie insotita de traducere autorizata in limba romana, documente relevante, emise de autoritatile competente, care sa certifice indeplinirea cerintei obligatorii privind cifra de afaceri. Potrivit art.186 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin.(1) art.186 din OUG 34/2006, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele economice si financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art.69 ^1, ale art. 181 lit. a, c 1 si d din OUG nr. 34/2006. Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resursel tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea economica si financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin.(2) art.186 din OUG 34/2006.
Bilanturile contabile pe ultimii trei ani inregistrate la organele competente sau orice alte documente(chiar si neinregistrate) , care sa indeplinirea cerintei de calificare - se vor prezenta copii cu mentiunea ?conform cu originalul?;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Fisa de informatii generale/Declararea cifrei de afaceri?? - Formular 6.Bilanturile contabile pe ultimii trei ani inregistrate la organele competente sau orice alte documente(chiar si neinregistrate) , care sa indeplinirea cerintei de calificare - se vor prezenta copii cu mentiunea ?conform cu originalul?;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind asociatii.In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare asocierea, ofertantii au obligatia sa legalizeze asocierea inainte de data semnarii acordului-cadru.
In cazul asocierii mai multor operatori economici cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea tehnica si economico-financiara, pot sa fie indeplinite prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Lista privind principalele furnizari in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Experienta similara. Din lista principalelor furnizari in ultimii 3 ani, trebuie sa reiasa faptul ca ofertantul a furnizat echipamente similare ca natura si complexitate, in baza a cel putin unul sau cel mult maxim 3 contracte in valoare cumulata de minim :2.000.000 lei. Se prezinta certificatul/documentele emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar.
Informatii privind tert sustinator. (In cazul in care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara si la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana).Ofertantul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.Persoana care asigura sustinerea financiara si/sau sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180, ale art.69 ^1, ale art. 181 lit. a, c 1 si d din OUG nr. 34/2006.
Informatii privind asigurarea calitatii Operatorul economic/ofertantul sa aiba implementat standardul de management ISO 9001:2008 sau echivalentul lui, valabil la data limita de depunere a ofertelor;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Declaratia privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociatisi specializarea acestora - Formular 17, insotita de un acordul de asociere - Formular 18.Se va completa Formular 7Formular 8 Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parteIn cazul in care cerintele de calificare referitoare la situatia economica si financiara si la capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza de catre operatorul economic prin invocarea sustinerii de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, atunci acesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.Domeniul acoperit de certificat: conform cerintelor caietului de sarcini. Cerinta nu poate fi indeplinita in mod cumulativ, fiecare dintre asociati, va prezenta certificarea ISO
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
13.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 13.11.2013 12:00
Locul: Primaria Orasului Baicoi, Sala de Consiliu, Orasul Baicoi, Str. Unirii, Nr. 21, cod 105200
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici/ ofertantilor la procedura de atribuire a acordului cadru
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Informatii privind subcontractatii ? In acest caz, Ofertantii sunt obligati sa precizeze: - partea/partile din acordul cadru pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; si - datele de recunoastere a subcontractantilor propusi; Pe parcursul derularii acordului-cadru, promitentul ofertant nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante/promitentului achizitor, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale. Declaratie privind subcontractantul/subcontractantii, partile din acord cadru pe care acesta/acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora si, dupa caz, acordul acestuia/acestora. Daca doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul I cu preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat o noua propunere financiara, clarificari, in vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, caz in care acordul cadru va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. - Oferta care este declarata castigatoare in acest caz trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite in caietul de sarcini.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in 5 zile conf art. 256^ 2/ OUG34/2006 incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autorit contr considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Achizitii Publice si Contractari
Adresa postala: Str. Unirii, nr.21, Localitatea: Baicoi, Cod postal: 105200, Romania, Tel. +40 244/260830, Email: [email protected], Fax: +40 244/260987, Adresa internet (URL): www.primariabaicoi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.09.2013 17:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer