Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,, Instalatie de stingere incendii cu azot la trafo de 250 MVA 400/110 kV din statia Draganesti Olt"-elaborare SF, PT+CS,DE


Anunt de participare (utilitati) numarul 65920/08.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A.
Adresa postala: B-DUL G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR.33, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010325, Romania, Punct(e) de contact: RADUCU FEDIUC, Tel.021 3035617, Email: [email protected], Fax: 021 3035670
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CN - Transelectrica"S.A - Sucursala de TransportPitesti
Adresa postala: str. Fratii Golesti, nr. 25 B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel.0248607283, Fax: 0248607209
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CN - Transelectrica"S.A - Sucursala de TransportPitesti
Adresa postala: str. Fratii Golesti, nr. 25 B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Comercial, Tel.0248607283, Fax: 0248607209
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CN - Transelectrica"S.A - Sucursala de TransportPitesti
Adresa postala: str. Fratii Golesti, nr. 25 B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Punct(e) de contact: Secretariat -etaj II, Tel.0248607200, Fax: 0248607209
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, , Instalatie de stingere incendii cu azot la trafo de 250 MVA 400/110 kV din statia Draganesti Olt"-elaborare SF, PT+CS, DE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: statia 400/110/20 kV Draganesti Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 3, Draganesti Olt, jud. Olt
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
, , Instalatie de stingere incendii cu azot la trafo de 250 MVA 400/110 kV din statia Draganesti Olt"-elaborare SF, PT+CS, DE conform solicitarii din documentatia de atribuire
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79930000-2 - Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
, , Instalatie de stingere incendii cu azot la trafo de 250 MVA 400/110 kV din statia Draganesti Olt"-elaborare SF, PT+CS, DE conform solicitarii din documentatia de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 100, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantia de participare 1000 lei; garantia de buna executie 7 % din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
surse proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
legalizarea asocierii fara a crea o noua personalitate juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Informatii generale;Certificat inregistrare;atestat ANRE de tip E1 sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare;Documente care dovedesc o forma de inregistrare(pt. pers. fiz./jurid. straine);declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora;declaratie privind partea/partile din contract pe care urmeaza sa le indeplineasca fiecare asociat si legalizarea asocierii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil- se vor prezenta copiile bilanturilor contabile pe ultimii 3 (trei) ani, vizate si inregistrate de organele competente
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
dovada ca operatorul economic a incheiat si indeplinit un contract de proiectare similar; declaratie pe propria raspundere privind dotarile tehnice minim necesare pentru indeplinirea contractului;declaratie privind numarul mediu in ultimele 12 luni al personalului angajat, asigurarea cu personal de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Da
Operatorul economic trebuie sa detina atestat ANRE tip E1, conform Ord. ANRE nr. 54/2005, emis in temeiul Legii energiei nr. 318/2003
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.11.2008 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 06.11.2008 10:00
Locul: sala etaj II -ST Pitesti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare oferte si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Fax: 021 310.76.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CN - Transelectrica"S.A - Sucursala de TransportPitesti-Oficiul Juridic
Adresa postala: str. Fratii Golesti, nr. 25 B, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110174, Romania, Tel.0248607200, Fax: 0248607209
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
08.10.2008 14:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer