Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - « INTRETINERE SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU »


Anunt de participare (utilitati) numarul 141106/14.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Sucursala Electrocentrale Craiova - Str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela ZOICAN, Tel. +40 351403346/+40 35140394, In atentia: ServiciuluiAchizitii Produse, Email: [email protected], Fax: +40 251594837, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
« INTRETINERESISTEMDETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU »
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: - Sucursala Electrocentrale Craiova, cu sediul in str. Unirii nr. 147, localitatea Craiova, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intretinere sistem de detectie si avertizare incendiu ? cladire sediu S.E. Craiova, conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50413200-5 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intretinere sistem de detectie si avertizare incendiu ? cladire sediu S.E. Craiova, conform cerintelor caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 11, 980.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
200 lei.Data de echivalenta leu?euro: cursul stabilit de BNR in ziua de 27.12.2012.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: cel putin 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire a garantiei de participare: a)printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in doc de atribuire.Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conf cu contractul garantat sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b)OP confirmatde catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.c)Lichiditati depuse la casieria autoritatii contr.Cont RO08BRDE170SV50281981700 deschis BRD suc Craiova.Pt ofertantii IMM garantia de participare va fi insotita de declaratia ca firma inscrisa in categoria intrep mici si mijlocii, in conf cu art 3 din Legea 346/2004.In acest caz ofertantii pot participa la procedura de achizitie beneficiind de reducere cu 50% la cuantumul garantiei de participare.Ofertantul pierde garantia de particip daca: a)isi retrage oferta in perioada de valab a ofertei;b)oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna exec in per de valab a ofertei, dar nu mai tarziu de 14 zile de la semnarea contractului si inregistrarea sa la sediul SE CRAIOVA . 10% din valoarea contractului fara TVA.Modul de constituire a garantiei de buna exec: a)Instrument de garantare emis in conditiile legii de o soc bancara ori de o soc de asigurari in 15 zile de la semnarea contractb)Prin retineri succesive conf HG 1045/2011 priv modif art 90 al 3 din HG 925/2006.Contractantul are obligatia in 15 zile de la semnarea contractului de a deschide la unit Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispoz achiz-Sucursala Electrocentrale Craiova.Suma initiala ce se depune de contractant in contul de disponibil este de min 0, 5% din pret contract fara TVA.Pe parcursul indepl contractului, achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sume datorate si cuvenite contractantului. Contul deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Ofertantii IMM beneficiaza de reducere cu 50 % la garantia de buna executie a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale SC Complexul Energetic Oltenia SA
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea- Prezentare Formular 5 ? Documentul va fi prezentat in original.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181- Prezentare Formular 6 ? Documentul va fi prezentat in original. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a .impozitelor si taxelor catre stat precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat. Se va prezenta situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celeiin care se depun ofertele (conform art. 9 din OrdinANRMAP 509/2011)- .Formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident. Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Prezentare Formular 7 ? Documentul va fi prezentat in original.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - Prezentare Formular 12? Documentul va fi prezentat in original. Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69 1din OUG 34/2006- Prezentare Formular 13 ? Documentul va fi prezentat in original Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Persoanele care detin functii de conducere in cadrul autoritatii contractante, si anume: Constantin Balasoiu ? Director ;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Tudor ? Director Tehnic;
Vergil Soare - Director Adj. Comercial;
Cristian Cocosila? Sef Departament Tehnic Reparatii;
Gheorghe Simileanu ? Sef Serviciu Bugete Costuri;
Lucian Ioan ? Sef Serviciu Tehnic Protectia Mediului;
Daniela Bunescu ? Sef Birou Juridic . Pentru persoane juridice/fizice romane - Prezentare Certificat Constatator emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul in raza caruia isi are sediul operatorul economic ofertant. Documentul va fi prezentat original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul. Pentru ofertantul clasat pe primul loc, certificatul constatator, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va prezenta pentru conformitate a documentului in original sau copie legalizata, daca acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul
Pentru persoane juridice/fizice straine - Prezentare Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional-Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Autorizatie emisa de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta ?Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila pentru executarea de lucrari de verificare, intretinere si reparatii a sistemului de detectie si avertizare incendii, in conformitate cu prevederile Legii 307/2006 si Ordinului nr. 87/2010 a Ministerului Administratiei si Internelor. Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
Atestat eliberat de ANRE care sa confirme ca ofertantul detine atestat de tip Be- executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0, 4 kV, conform Ordinului nr. 24/2007 al ANRE. Documentele pot fi prezentate in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale, inclusiv declaratia privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Pentru echivalenta leu/euro se va tine cont de cursul mediu anual lei/euro publicat de BNR pentru fiecare an in parte.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari. Cel putin o recomandare in original de servicii prestate similare din partea beneficiarilor.
Un contract de servicii din ultimii 3 ani care sa atesteca ofertantul a mai prestat un serviciu de intretinere sistem de detectie si avertizare incendiu.
Informatii privind subcontractantii(daca este cazul)
Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii al ofertantuluide catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate, standardul de calitate aplicat fiind SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.01.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
09.01.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.01.2013 14:00
Locul: Sala de Licitatii a SE CRAIOVA, etaj 3, str. Unirii nr. 147, localitatea Craiova, judetul Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
NOTA 1: Pentru demonstrareaindeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul conform art. 11 alineatul (4) din HGR 925/2006de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerinte de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemanatoare.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alineatul de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul in care ofertantul beneficiaza de dreptul de a prezenta Formularul 10, acesta va fi insotit de : - Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? formular 7- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - formular 12- Fisa de informatii generale - formular8NOTA 2: Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale: In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe locul 1 prezinta acelasi pret, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita clarificari prin care acestia sa prezinte documente care contin o noua reofertare in plic inchis. Informatiile privind termenul limita de depunere a noilor propuneri financiareprecum si termenul limita de deschidere a acestora se vor preciza in solicitarea transmisa de Autoritatea Contractanta.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art.2562 lit. b) din OUG nr. 34/2006, de catre contestatar despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic - S.C. CEN OLTENIA S.A. ? Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Unirii nr. 147, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200330, Romania, Tel. +40 351403331, Email: [email protected], Fax: +40 251594837
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2012 12:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer