Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Lucrari de amenajare ?Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv ?Cornisa?Botosani?


Anunt de participare numarul 135565/17.05.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BOTOSANI
Adresa postala: str. Piata Revolutiei nr.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710236, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 0231530143, In atentia: D-nei .Anitei Daniela, Email: [email protected], Fax: +40 0231515142 /+40 0231531595, Adresa internet (URL): www.primariabt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Lucrari de amenajare?Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv ?Cornisa?Botosani?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In municipiul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractuluiil reprezinta amenajarea pe o suprafata de 48, 38 ha a Parcului Regionalde Agrement Turistic si SportivCornisa cu respectarea cerintelor de arhitecturasi rezistenta necesare precum si echiparea necesara functionarii acestuia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212000-6 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45231000-5-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul contractuluiil reprezinta amenajarea pe o suprafata de 48, 38 ha a Parcului Regionalde Agrement Turistic si SportivCornisa cu respectarea cerintelor de arhitecturasi rezistenta necesare precum si echiparea necesara functionarii acestuia.
Valoarea estimata fara TVA: 63, 766, 755.68RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
G.de P.-50.000 lei.Perioada de valabilitate a G.P.va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, G.P. va fi emisa fiein numele asoc.fara a se crea o noua personalitate juridica, in numele Liderului asocierii (se vaatasa la scrisoarea de garantie aceasta imputernicire semnata de asociati) sauin numele oricarui membru alasocierii.G.P. seconstituie prin: 1. - virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancaraori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire . G.P.trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executaneconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.2. - a unui ordin de plata in contul achizitorului (cont RO20TREZ1165006XXX000266-Trezoreria Botosani, CUI-3372882), cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;Autoritatea contractanta are dreptul de a retine G.P., atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre sit.prevazute la art. 87 din HG 925/2006 .Daca CNSC respinge contestatia - ca nefondata a.c. retine din garantia de participare a ofertantului contestator, in conformitate cuprevederile art. 278^1, alin (1) , lit b)din OUG 34/2006, actualizata cu modificarile si completarile ulterioare (modificata prin Legea nr.279/07.12.2011), in raport cu valoarea estimata a contractului, urmatoarea suma: 11.977, 66 lei. GBE va fi de 10% din pretul contr.fara TVA si se constit: Printr-un instr.de garant.emis de o soc.banc.sau de o soc.de asig.G.B.E.sa fie irevocabila.GBE se poate constitui si prin ret.succ. din sumele dat.ptr.fact.part.Contract.are oblig.de a deschide la Unitatea Trez.Stat.un cont conform HG nr.1045/19.10.2011. Suma initiala sa nu fie mai mica de 0, 5% din pretul contract.A.C.are dreptul de a emite pretentii asupra G.B.E., in limita prejudiciului creat, in cazul in carecontractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract.Restituirea GBE: - 70% din valoarea garantiei in termen de 14 zile de la data incheierii PV de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim, in baza unei solicitari scrise din partea Executantului;
- restul de 30% din valoarea garantiei, la exp.per.de garant.a lucr.exec., pe baza PV finala;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR ? 50% + bugetul local- 50%Contract de finantare prin POR 2007- 2013 Axa prioritara 5 , Domeniul major de interventie 5.2
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea(neincadrarea in prevederile art.180 din O.U.G. 34/2006)-Formular 4.In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta financiar si/sau tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006- Formular 5. In cazul unei asocieri, sau sustinere financiara/tehnica/profesionala, fiecare asociat/tert sustinatorva prezenta documentul mentionat.Tertul care asigura sustinerea financiara, tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art.181 lit.a), c1) si d).Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Prezentarea certificatelor constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.
1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia isi are sediul social operatorul economic ( doar punct/puncte de lucru implicate in derularea contractelor), care sa ateste plata obligatiilor fata de bugetul de stat in luna anterioara celei in care se depun ofertele-Se vor prezenta formularele- tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilatacu mentiune ?conform cu originalul;
2. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local in luna anterioara celei in care se depun ofertele . emis deautoritatile locale unde ofertantul are sediul social(fara sedii secundare/puncte de lucru) - Se vor prezenta formularele- tip in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilatacu mentiune ?conform cu originalul?;
Conditie de calificare : Cu exceptia impozitelor si taxelor pentru care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente (conform art.9 alin.1 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP)si in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestoraprin prezentarea documentelor doveditoare in originalsau copie semnata si stampilatacu mentiune?conform cu originalul?, autoritatea contractanta va exclude ofertantulcare inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) in luna anterioara celei in care se depun ofertele.a) Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni , conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
b) In cazul depunerii unei oferte in asociere, cerintele formulate vor fi demonstrate de fiecare asociat (prezentarea formularului de la punctul 1 si 2 .Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberat de autoritati din tara de origine ( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante (in luna anterioara celei in care se depun ofertele ). Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art.182 din OUG nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin legea nr.337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Documentele vor fi prezentate in original , copie legalizatasau copie lizibila cu mentiunea ? conform cu originalul? la care se va atasa traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP NR. 314/2010- Formular 6, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 ( evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa Formularul 7 din sectiunea Formulare .In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
Catalin Mugurel Flutur ? primar
AdrianaZaiceanu ? administrator public
Florin Ioan Ghiorghita ? viceprimar
Catalin Virgil Alexa ? viceprimar
Ioan Apostu ? secretar
Valerian Sanduc ? director economic
Florin Mitu- sef serviciu investitii
Anitei Daniela ? sef birou achizitii publiceAtentie: a.In cazul unei asocieri liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
b. In cazul in care ofertantul subcontracteaza, sau este sustinut de catre un tert, atunci subcontractantul sau tertul sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Ptr. persoane juridice/fizice romane-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, din care sa rezulteca.a)-ofertantul desfasoara activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii.
b) - ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea legii privind procedura insolventei.
Atentie:
a. Obiectul contractului prezentei proceduritrebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
b. Certificatul va fi prezentatin original, copie legalizatasau copie lizibila conform cu originalul.Autoritatea contractantava solicita in cazul in care oferta este castigatoare , inainte de transmitereacomunicarii ? sa prezinte pentru conformitate documentul in original sau copie legalizata - in cazul in care s-a prezentat , ,copie conform cu originalul?-
c. In cazul unei asocieri liderul asociatiei cat si fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
d. Ofertantul este obligat sa informeze Autoritatea Contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin documentele solicitate mai sus, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventie sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.
Ptr.persoane juridice /fizice straine
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte competenta persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentei achizitii, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit.
Atentie:
a. Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor, prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilatacu mentiune ?conform cu originalul ? insotite de traducerea autorizataaacestora in limba romana.
b. In cazul depunerii documentelor in copie simpla autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica conformitatea cu originalul, printr-o solicitare adresata ulterior ofertantilor in cauza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se solicita: completarea Formularului8 -Fisa de informatii generale cu declaratie privind cifra medie de afaceri din cel mult ultimii 3 ani.
Cerinte minime de calificare :
Cifra mediede afaceri globala din cel mult ultimii 3 ani sa fie cel putin egala cu suma de35.000.000lei.
Bilanturile contabile/ extrase de bilant pe ultimii 3 ani pentru care s-a prezentat Cifra de afaceri, conform art. 185 alin.(1), lit.b din OUG 34/2006 sau orice alt document edificator, in masura in care acesta reflecta o imagine fidela a sit.ec.-financ.a candidatului-conf.art.185 alin.(2) din OUG 34/2006
Cash-flow privind disponibilitatea de sustinere a lucrariiin valoare de7.970.844, 45 leipentru o perioada de 3 luni
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Completarea Form.9 ?Decl. + Lista princip.lucr.exec.in ultimii 5 ani?.Se vor prez.contr.ptru.lucr.sim.contract.ce facobiect.proced., exec. in ultimii 5 ani, Cond.de exp.similara -prez.de lucr.similare celor care fac ob.achiz.(lucrari de constr.piscine, lucr.de drumuri, lucr.constr.de linii de conducte, de comunicatii si electr., lucr.de amenajare de spatii verzi), executate in baza a cel putin un contract (executat in ultimii 5 ani calculati pana la data limita de depunere a of.) care sa contina toate tipurile de lucrari precizate in valoare de minim 20.000.000 lei sau.
, minim cate un contract pe fiecare tip de lucrare din obiectul contractului (lucrari de constr.piscine, lucr.de drumuri, lucr.constr.de linii de conducte, de comunicatii si electr., lucr.de amenajare de spatii verzi)maxim 4 contracte, in val cumulata de minim 20.000.0000 lei.
Atestat ANRE de tip C2B , valabil la data depunerii ofertei, conform Legii 13/2007si H.G. nr. 867/2003 pentru aprobarea regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public sau echivalent emis de catre o autoritate competenta din tara de rezidenta Daca un grup de op. ec.depun of.comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asoc.? respectiv subcontractantul ( conform 509/2011), daca este cazul ?detine atestarilesolicitate si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata atestarea respectiva.
3. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de atestari, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de atestare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Atestat IGSU pentru executarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare alertare si alarmare in caz de incendiu in valabilitate sau autorizatie, in conformitate OMAI nr. 87/2010pentru efectuarea lucrarilor deinstalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu, (sau echivalent emis de catre o autoritate competenta din tara de rezidenta, valabil la data depunerii of .In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul ( conform 509/2011), daca este cazul ?detine atestarilesolicitate si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata atestarea respectiva.
3. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de atestari, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de atestare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila
Autorizatie conform PT CR4-2010 pentru efectuarea de lucrari la Conducte de abur si Conducte de apa fierbinte sub presiune - reglementate de PT C10/2010Pmax=16 bar, Tmax = 150°C (sau echivalent emis de catre o autoritate competenta din tara de rezidenta, valab.la data de depunere a ofertelor.In cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta este considerata indeplinita daca unul dintre asociati ? respectiv subcontractantul ( conform 509/2011), daca este cazul ?detine atestarilesolicitate si numai cu conditia ca acesta sa execute integral partea din contract pentru care este solicitata atestarea respectiva.
3. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de atestari, un operator economic ofertant, din considerentul ca acest gen de atestare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila.
Complet. Form.11 - Decl.priv.utilaj., inst., echip.teh. mij.de transp., etc.de care dispune op.ec.ptr.indepl.contract.Decl. va fi insotita deListapriv.cant.de util., inst., echip.tehnice, mijl.de transp.etc Va detine dot.proprie, inchirierea sau alte forme de punere la disp.urmat: 1.statie de prep.mixt.asfaltice-cu Autoriz. de func., inspectia teh. valabila si autoriz.de mediu valabila.2.statie de prod.a betonului- cu aut.de funct., insp. teh.valab.si aut.de mediu valab.
3. Laborator autorizat min.gr.II cu prof.coresp.GTF, MBM, B, Bu, Bp, A.N.C.F.D., .M.D., D
4. laboratorautorizat ISCIR- conform PT CR6-2010 exam.nedistructive , exam.cu PT- lichide penetrante, MT- pulberi magnetice, UT(g) masuratori de grosimi cu ultrasunete; UT- examinari cu ultrasunete , spec.(s, t, l, f)
5.utilj.de sapat
6. utilj.ptru compactat
7. utilj. ptru transp. si punerea in opera a betonului
8. utij. transp.si punerea in opera a asfaltului
9. utilj. de ridicat
10.echip.sudura otel si PEHD
11.mijl.transp.
1.Completarea Formularului 12 ?Decl.privind efectivul mediu anual al pers.angajat si al cadrelor de conducere?;
2)Completarea Formularului 13 ?Informatii privind pers. de cond.si pers.desemnat ptr. exec.si indepl.contract.ce face ob.prezentei proceduri;
-Sef santier.-diploma de studii superioare in domeniul tehnic - Experienta 5 ani.Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta copii dupa-diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-declaratie de disponibilitate
Responsabil cu asigurarea calitatii.
Ofertantul va nominaliza o persoana cu experienta pentru indeplinirea rolului de responsabil cu asigurarea calitatii.Aceasta persoana va trebui sa aiba studii superioare tehnice si formare specifica de responsabil cu asigurarea calitatii.vor prezenta copii dupa-diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-declaratie de disponibilitate
Op.va nominalizasef de punct de lucru, care trebuie sa indeplineasca, pentru fiecare obiect in parte, urmatoarele cerinte:
d.1. Piscina acoperita si vestiare cuplat cu Bazine exterioare de agrement si amenajare plaja :
- absolvent studii superioare tehnice specializarea CCIA
- participarea ca sef de punct de lucru la cel putin o investitie in construirea unui proiect/ obiectsimilar.
vor prezenta copii dupa-diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-declaratie de disponibilitate
Op.va nominalizasef de punct de lucru - Patinoar:
- absolvent studii superioare tehnice specializarea CCIA
- participarea ca sef de punct de lucru la cel putin o investitie in construirea unui proiect / obiectsimilar.
vor prezenta copii dupa-diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-declaratie de disponibilitate
Op.va nominalizasef de punct de lucru pentru - Terenuri de sport, vestiare jucatori si amfiteatru:
- absolvent studii superioare tehnice specializarea CCIA
- participarea ca sef de punct de lucru la cel putin o investitie in construirea unui proiect/ obiectiv similar
vor prezenta copii dupa-diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-declaratie de disponibilitate
Op.va nominalizasef de punct de lucru pentru obiectivul Alei pietonale, parcaje auto si drumuri de acces :
- absolvent studii superioare tehnice specializarea CFDP
- participarea ca sef de punct de lucru la cel putin o investitie similara in construirea/reabilitarea de drumuri.
vor prezenta copii dupa-diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-
-declaratie de disponibilitate
Op.va nominalizasef de punct de lucru pentru obiectivul Retele alimentare apa, canalizare, helesteu:
- absolvent studii superioare tehnice specializarea: Hidrotehnica, Instalatii, Imbunatatiri funciare sau CCIA cu experienta in domeniul constructiilor hidroedilitare
- participarea ca sef de punct de lucru la cel putin o investitie similara, in domeniul constructiilor hidroedilitare
vor prezenta copii dupa-diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-declaratie de disponibilitate
Op.va nominalizasef de punct de lucru pentru obiectivul Retele exterioare de alimentare cu EE:
- absolvent studii superioare tehnice specializarea: energetica, sau similar.
- atestat ANRE grad 3b sau echivalent emis de catre o autoritate din tara de origine vor prezenta copii dupa-diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-declaratie de disponibilitate
Responsabili tehnici cu executia atestati MDRT pentru cerintele esentiale: I; II; V sauVII; IX (functiile pot fi si cumulative).
- prezentarea in copie a atestatului MDRT valabil la data depunerii ofertei
diplomele de absolvire, -curiculum vitae Europass
-declaratie de disponibilitateAtentie!Pentru personalul implicat, indeplinirea cerintei se poate demonstra prin luarea in calcul a resurselor tuturor membrilor unui grup ce depune oferta comuna sau pe cele ale subcontractantului, cu conditia ca cel care dispune de resursele umane autorizate sa realizeze partea din contract pentru care se impun atestarile solicitate.
Declaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de asociati si specializarea acestora -Formular 15-din Sectiune Formulare.
Ofertantul- liderul Asociatiei va completa Formularul 15 - Lista cuprinzand asociatii/subcontractorii. Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere-Formularul 16 - Acord de asociere-din Sectiune formulare.Autoritatea contractantasolicita legalizarea asocierii numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, iar Acordul de asociere legalizat va fi prezentat Autoritatii contractantela datasemnarii contractului.
Declaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere a acestora-Formular 15-din Sectiune Formulare.Of.- liderul Asociatiei va completa Formularul 15 ? din Sectiuneaformulare
Aceasta lista va fi insotita si de acordurilede subcontractare-Formularul 17- Acord desubcontractare- din Sectiune formulare .In cazul in care parti din contract urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, se solicitala incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.Pe parcursul derularii contractului, contractantulare dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta doar cu acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca l
Informatii privind standardelede asigurare a calitatii- Ofert. va prezenta un certif.care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistem de management al calitatii, pentru activ.spec. obiectului contractului conform ISO 9001 sau echivalent - in copie lizibilasemnata si stampilata de reprez.legal al ofert.cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data deschiderii ofertelor.Atentie:
a. Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de eventualii subcontractanti in favoarea ofertantului .
b.Documentele privind standardele de asigurarea calitatii nu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoare
Informatii privind standardele de protectie a mediului - Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, un sistemul de management al mediuluiconform SR EN ISO 14001 sau echivalent - in copie lizibilasemnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabil la data deschiderii ofertelor.Atentie:
a. Documentele privind standardele de protectie a mediului nu pot fi prezentate de eventualii subcontractanti in favoarea ofertantului .
b. Documentele privind standardele de protectie a mediuluinu pot fi prezentate de tertul sustinator in favoarea ofertantului.
c.Pentru situatiile in care se depun oferte in asociere, cerinta privind standardele de protectie a mediuluitrebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Of.financ. cea mai scaz.- 75 de puncte, restul of.se punct.dupa formula Punctaj oferta curenta = (oferta financiara minima/oferta curenta)x75 puncte
2.
Termenul de garantie acordat lucrarii
25%
Descriere: Garantia cea mai mare - punctajul max., iar ptru alta, astfel: Punctaj oferta curenta = (termen ofertat/termen maxim)x25 puncte.Garantia acordata trebuie sa fie de minim de 5 ani - maxim 10 ani .
Punctaj maxim componenta tehnica: 25
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.06.2012 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.06.2012 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.06.2012 10:00
Locul: In Sala de sedinte a Consiliului Local al Municipiului Botosani din Piata Revolutiei nr. 1
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Sunt admisi reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor ce vor prezenta imputernicirea si copia actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.2. Finantarea- 50% buget local - 50% FEDR
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte au acelasi punctaj, atunci ptr.departaj.se va solicita o noua prop.finan.in plic inchis, contract.fiind atrib.of.cu prop.fin.cu pretul cel mai scazut cu cond.incad.in val.fond.alocate.Daca si pret.ofert.sunt egale atunci Comisia solicita of.o noua prop.fin.in plic inchis, contractul va fi atrib.of.a carei noua prop.fin.are pretul cel mai scazut.Capacit. ec.-fin.a op.ec.poate fi sust.in conf.cu art. 186, alin. 1, 2, 3 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pers.sust.ptr.particip.la proced.de atrib.a contract.va prez.doc.: 1.Declaratie privind eligibilitatea ? Conform Formularului din sectiune Formulare.2.Angajament Tert sustinator financiar, incheiat in forma autentica.3.Documente care sa probeze capacitatea de sustinere pentru ofertant.b. Indiferent daca exista unulsau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceriva fi indeplinitain intregimede catre un singur tert sustinator conform Anexei nr.2la Ordinul 509 al A.N.R.M.A.P privind formularea criteriilor de calificare si selectie, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, Nr.687/28.09.2011.c. La evaluarea capacitatii economico ?financiare a ofertantuluinu se ia in considerare situatia economica finaciara a eventualilor subcontractanti .
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere a contest.e de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostintadespre un act alaut.contr.considerat nelegal in conf. cu prev.art.256^2 alin (1) lit. a) din OUG 34/2006cu mod.si compl.ult.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Primariei Municipiului Botosani
Adresa postala: Piata Revolutiei nr. 1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710221, Romania, Tel. +40 0231502200, Fax: +40 0231531595
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.05.2012 13:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer