Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - - Lucrari de Amenajare stoc si incarcare carbune in auto la Cariera Berbesti.


Anunt de participare (utilitati) numarul 141942/12.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: : SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TARGU JIU, Tel. +40 253213910, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253212776, Adresa internet (URL): www.cenoltenia.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA-SUCURSALA DIVIZIA MINIERA-EMC BERBESTI ? CARIERA BERBESTI
Adresa postala: str. Principala nr. 1, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Punct(e) de contact: EMC Berbesti ? Cariera Berbesti, Tel. +40 250869333, In atentia: Stanculescu Ana
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA TG JIU
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, et. 3, Secretariat Director Adjunct Achizitii, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: BIROUL ATRIBUIRE CONTRACTE LUCRARI, Tel. +40 374171171/ +40 374171161, In atentia: ISTRATE DAN, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate Comerciala cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
- Lucrari de Amenajare stoc si incarcare carbune in auto la Cariera Berbesti.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: EMC BERBESTI ? Cariera Berbesti
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de Amenajare stoc si incarcare carbune in auto la Cariera Berbesti conform Caietului de Sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112000-5 - Lucrari de excavare si de terasament (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de Amenajare stoc si incarcare carbune (221.000, 00 to) in auto la Cariera Berbesti.
Valoarea estimata fara TVA: 150, 361.3RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul in lei al garantiei de participare, este de 2.500, 00 lei. Se poate depune in contul RO49 RNCB 0149 0345 6255 0007 BCR-Agentia Gorj. Perioada de valabilitate: cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile de la termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor). Modul de constituire: -conform prevederilor art. 86 alin. (1) din HG 925/2006; sau -depunere in numerar la casieria autoritatii contractante.Garantia de participare se poate constitui si in euro, cursul de schimb valutar fiind cel comunicat de BNR cu 5 (cinci) zile inainte de data limitade depunere aofertelor, comunicata in invitatia de participare.Retinerea garantiei de participare se va face in conformitate cu prevederile art. 87 din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 278¹ alin.(1) si alin.(2) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (in masura in care Consiliul respinge pe fond contestatia sau contestatorul renunta la contestatie). (Formular model) Garantia de buna executie se va constitui de catre ofertantul declarat castigator inaintea incheierii contractului, in valoare de 10% din valoarea acestuia, fara TVA (5% in cazul Intreprinderilor Mici si Mijlocii). Modul de constituire: -conform prevederilor art. 90 alin. (1) si (2) din HG 925/2006; sau -prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, in conformitate cu prevederile art. 90, alin. (3) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare prin HG 1045/27.10.2011. (Formular model)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii din activ.de productie, in functie de disponibil. achizitorului, in 60 de zile de la inreg. fact. la pct. de lucru a Suc. Div. Min. Tg-Jiu: EMC Berebesti ? Cariera Berbesti
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.1802. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta (completare Formular model)
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" (completare Formular model)
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ (completare Formular model)
5. Declaratie pe propria raspundere privind calitatea de participant la procedura de achizitie (completare Formular model);6. Declaratie privind evitarea conflictului de interese. Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt: -Director Sucursala Divizia Miniera? Ogarlaci Vasile-Director Strategie Miniera SDM? Davitoiu Lesu
-Director Economic SDM? Viasu Nicolae
-Director Adjunct Achizitii Publice SDM? Rebedea Ion
-Sef Deparatment Legislatie SDM? Manea Elena Laura
-Inginer Sef Depaeratemn Productie SDM? Guran Ion
-Sef Biroul Atribuire Contracte Lucrari SDM? Ghioc Stefan Mihai
-Sef Biroul Legislatie Comerciala si Contencios SDM ? Lazar Andrei Mihaela
-Biroul Atribuire Contracte Lucrari SDM? Istrate Dan-Director EMC Berbesti? Chilecea Ghiorghie
-Director Directia Economica EMC Berbesti? Ilinca Dumitru
-Director Strategie Miniera EMC Berbesti? Petrusi Rosianu Ion
-Sef Birou Tehnic Economic EMC Berbesti?Iacov Dumitru Ioan
-Sef Serviciu Achizitii Publice EMC Berbesti?Betivu Marin
-Subinginer EMC Berbesti? Stanculescu Ana
(completare Formular model).7. Declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare ? (completare Formular model). Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane :
Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator (informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor) emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovada autorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, prezentarea pentru conformitate Certificatul constatator emis de O.R.C. in original.
Pentru persoanele juridice straine :
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesarea ttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1Informatii generale.
Modalitatea de indeplinire
Informatii generale (Completare Formular model).
Cerinta nr. 2Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani trebuie sa fie cel putin egala cu: 250.000, 00 lei.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, cifra de afaceri trebuie sa fie cel putin egala cu plafonul impus. Cifra de afaceri se ia in considerare prin cumul.
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv :
- anul 2010:4, 2099 lei;
- anul 2011:4, 2379 lei;
- anul 2012:4, 4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular model).
Capacitatea economica si financiara: operatorul isi poate demonstra capacitatea economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana , indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 186, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
(OUG 34/2006, art. 186 : (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.
(2)In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
(3)Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2)).
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa (dupa caz):
- Formular model ? Angajament privind sustinerea financiara;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator economic si financiar;
- Formular model ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Prezentarea generala.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 - Informatii privind dotarea tehnica solicitata.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica existenta dotarii necesare executiei lucrarii propusa prin documentatia de atribuire, verificarea finalizandu-se printr-un proces-verbal. In cazul in care operatorul economic ofertant nu este de acord cu punctul de vedere al comisiei numite de SDM Tg.-Jiu, acesta are obligatia de a-si exprima propriul punct de vedere in scris, chiar in cuprinsul procesului-verbal. Numarul de utilaje din RT2 va fi de 1 buc, iar tipul de utilaj de rezerva trebuie sa fie asemanator celui ofertat in RT1.Utilajul din parcul RT1 poate fi inlocuit numai cu un utilajul din parcul de rezerva RT2 similar celui contractat, acest lucru urmand a fi notificat imediat subunitatii beneficiare. Ofertantul va comunica in scris, odata cu depunerea ofertei, locatiile (max.2) si data, in perioada imediat urmatoare datei cand a avut loc sedinta de deschidere, unde pot fi verificate toate utilajele ofertate conform RT1 si RT2, de catre comisia de evaluare si vizualizare. Fisele de prezentare ale utilajelor, vor fi verificate si completate cu ocazia vizualizarii de catre comisia de vizualizare si evaluare tehnica, acordand in final calificativul admis/respins.Se considera calificat acel ofertant care prin asigurarea tehnica propusa si prezentata, conduce la confirmarea existentei unei capacitati tehnice de executie a contractului de lucrarii la cerintele de calitate din caietul de sarcini si indeplineste conditiile ca parcul RT1 sa fie activ in proportie de 100%, iar parcul de rezerva RT2 sa fie activ in proportie de 100%. In cazul in care utilajul ofertat (din parcul activ si de rezerva) evaluat, in urma inspectiei de comisia de evaluare tehnica, nu indeplineste cele mentionate mai sus, ofertantul nu este calificat deoarece capacitatea tehnica este inacceptabila.Aceste documente vor fi lizibile si vor purta pentru conformitate semnatura si stampila in original a ofertantului. Toate aceste documente reprezinta conditie eliminatorie in caz de neprezentare, urmand ca ele sa fie confruntate cu originalele, de catre comisia de vizualizare si evaluare tehnica.
Se va completa :
- declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice (mijloace de transport, dispozitive, dotari si SDV-urile specifice) de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, precum si documente care sa ateste detinerea (dotare proprie sau leasing , inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) ;
- formularulmodel DS 1, 2, 3, 4: declaratie cu dotarile tehnice specifice;
- formularul RT 1 - parc activ utilaj, ofertat pentru exploatare;
- formularul RT2 - parc activ de rezerva, utilaj ofertat pentru inlocuire utilajului defect din parcul de exploatare in caz de defectiuni.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa o declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice (mijloace de transport, dispozitive, dotari si SDV-urile specifice) , a laboratoarelor de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, precum si documente care sa ateste detinerea (dotare proprie sau leasing , inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) ; - formularul model DS 1, 2, 3, 4: declaratie cu dotarile tehnice specifice; - formularul RT 1 - parc activ utilaj, ofertat pentru exploatare; - formularul RT2 - parc activ de rezerva, utilaj ofertat pentru inlocuire utilajului defect din parcul de exploatare in caz de defectiuni
Cerinta nr. 2 - Informatii privind subcontractarea, conform art. 45 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Se va completa (dupa caz) formularul model, insotit de lista cuprinzand subcontractantii si de acordurile de subcontractare (formular model), cu precizarea partilor din contract care urmeaza a fi subcontractate.
In cazul in care o parte din oferta depusa va fi realizata de subcontractanti, acestia vor trebui sa indeplineascasarcinile de executie de lucrari , proportional cu procentul de participarea acestora.Subcontractantii trebuie sa completeze cu propriile date Fisa de prezentare generala si, daca este cazul, sa prezinte toate atestatele, autorizatiile, certificatele care se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in realizarea contractului, respectiv, doar datele de recunoastere, conform art. 45 din OUG 34/2006. Ofertantul declarat castigator, va prezenta atunci cand se prezinta la semnarea contractului, contractele de subcontractare, semnate deja, in aceleasi conditii in care el semneaza contractul.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa formularul model - Declaratie privind informatii privind subcontractarea
Cerinta nr. 3 - Informatii privind experienta similara
Se va prezenta o lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5ani (formularul model) continand valori, durata de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.Executarea de lucrari se confirma prin prezentarea unor certificate/ documente(de ex. certificate/documente constatatoare care contin informatii referitoare la indeplinirea obligatiilor contractuale de catre contractanti eliberate de catre autoritatile contractante in temeiul HG 925/2006, art. 971), emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. Se vor prezenta fise de informatii privind experienta similara - formularulmodel.
Experienta similara se va dovedi prin maxim doua contracte princaresase confirme executarea de lucrari duse la bun sfarsit si receptionate la sfarsitul perioadei de executiei, in ultimii 5 ani. Acestea adunate trebuiesa confirme executia de lucrari similare in valoare de cel putin: 100.000, 00 lei, fara TVA
Documentele/contractele/procesele-verbale redactate in alta limba decat limba romana, vor fi insotite de o traducere autorizata in limba romana. Pentru documentele intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv:
- anul 2008:3, 6827 lei;
- anul 2009:4, 2327 lei;
- anul 2010:4, 2099 lei;
- anul 2011:4, 2379 lei;
- anul 2012:4, 4560 lei.
Modalitatea de indeplinire
Formularul model - Declaratie privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani
Cerinta nr. 4 - Informatii privind personalul.Se va prezenta o Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani, informatii referitoare la personalul/organismul tehnic despecialitate decare dispune (care este strict necesar pentru indeplinirea contractului) sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant ? formular model. Se vor prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabilepentru indeplinirea contractului de lucrari, pentru care se va prezenta o lista cu numele si calificarile profesionale, insotita de CV-uri. Ofertantul are obligatia sa asigure cel putin un responsabil tehnic cu executia lucrarilor, pentru care se va prezenta CV.
Modalitatea de indeplinire
Formular model - Declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 5 Certificare a sistemului de management al mediului ISO 14001 sau similara. Se vor prezenta documentele de certificarea sistemului de management de mediu, conform cerintelor standarduluiISO 14001, sau echivalent, pentru categoria de lucrari care urmeaza a fi ofertate.Se va prezenta o declaratie pe proprie raspundere privitoare la faptul ca personalul executantului este instruit lunar cu privire la reglementarile referitoare la Protectia Mediului. Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei ca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 - pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului si Legii nr. 27 din 15 ianuarie 2007 privind aprobarea OUG nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. (art.5, alin.2, art.19, alin.1, lit.a, art.21, alin.1) in legatura cu urmarirea si interzicerea accesului oricaror persoane ce vizeaza depozitarea deseurilor in alte locuri decat cele special amenajate.
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta certificarea ISO 14001 ? standard de certificare a managementului de mediu sau echivalenta, emisa de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. Operatorii economici ofertanti vor preciza in cadrul ofertei daca s-a tinut cont la fundamentarea acesteia, de prevederile Legii 265/2006 ? pentru aprobarea OUG 195/2005 privind Protectia Mediului.Institutiile competente de la care operatorii economici ofertanti pot obtine informatii detaliate privind reglementarile referitoare la Protectia Mediului sunt urmatoarele: Agentia pentru Protectia Mediului, Sistemul de Gospodarire a Apelor sau Directiile de Ape si Comisariatele Garzii de Mediu.
Capacitatea tehnica si profesionala: operatorul isi poate demonstra capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva, conform art. 190, alin. (1), (2) si (3) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.(OUG 34/2006, art. 190: (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva.(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).(3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).)
Modalitatea de indeplinire
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, ca urmare se vor completa (dupa caz): - Formular model ? Angajament privind sustinerea tehnica si/sau profesionala;
- Formular model ? Declaratie tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale- Formular model ? Declaratie tert sustinator experienta similara;
- Formular model ? Declaratie privind eligibilitatea;
- Formular model ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181;
- Formular model ? Prezentarea generala.
Cerinta nr. 1 - Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara.Se vor prezenta documentele de certificare (sau documente care sa ateste ca certificarea este in derulare) a sistemului de management al calitatii, conform cerintelor standarduluiISO 9001, sau echivalent, pentru categoria delucrari care urmeaza a fi ofertate
Modalitatea de indeplinire
Conform prevederilor legale, se vor prezenta documente care atesta o Certificare a sistemului de management al calitatii ISO 9001 sau similara, pentru categoria de servicii care sunt ofertate sau alte documente echivalente care sa ateste ca operatorul economic asigura un nivel corespunzator al calitatii. Documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate si se vor prezenta in copie certificata ?conform cu originalul?.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.03.2013 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2013 12:00
Locul: SC CEO SA-SDM Tg-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, et. 3, Sala de Licitatii
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
a) In cazul in care, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, se va solicita ofertantilor care au depus aceste oferte, reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii.b) Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta, respectiv pana la data si ora limita pentru depunerea ofertei, asa cum e stabilita in anuntul de participare. Ulterior acestei date obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare. Nu se admit negocieri de clauze contractuale care nu au fost obiectate prin oferta initiala.c) In cazul in care oferta este prezentata de catre o asociatie de prestatori, aceasta asociatie va beneficia de facilitatile asigurate Intreprinderilor Mici si Mijlocii prin prevederile Legii nr. 346/2004, numai in cazul in care toti membrii asociatiei sunt Intreprinderi Mici si Mijlocii.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile prevederilor art. 256^2 din OUG 34/2006 de catre contestatar, despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Legislatie Comerciala si Contencios al SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SUCURSALA DIVIZIA MINIERA Targu-Jiu
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 1-15, Localitatea: Targu-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 374171177
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.02.2013 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer