Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Lucrari de investitii in cazarma 2940 Babana?


Anunt de participare numarul 148897/17.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA
Adresa postala: str. Anul 1848, nr. 98, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200541, Romania, Punct(e) de contact: MARIUS GEAMANU, Tel. +40 251522375, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 251523250, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Lucrari de investitii in cazarma 2940 Babana?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Imobilul 2490Babana Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
? Lucrari de investitii in cazarma 2940 Babana?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45223000-6 - Lucrari de constructii de structuri (Rev.2)
II.1.7) Informatii privind subcontractarea
Ofertantul trebuie sa specifice in oferta portiunile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze unor terti, subcontractantii propusi, precum si obiectul subcontractelor pentru care sunt propusi subcontractantii respectivi
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
?Lucrari de investitii incazarma 2940 Babana?
Valoarea estimata fara TVAa contractului 2.872.853 lei fara TVA la care se adauga un cuantum de 6, 49% ? reprezentind cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 184.151, rezultand un total de 3.057.004 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 3, 057, 004RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- Cuantumul garantiei de participare: 57.000 lei;
- Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara cu 5 zile datei limita de depunere a ofertelor;
- Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei- 90 zile de la data limita de primire a ofertelor;
- Garantia de participare se poate constitui in una din modalitatile prevazute laart. 86 alin. (1) din H.G. nr. 925/2006.In cazul constituirii prin virament bancar, virarea sumei respective se va efectua in contul: RO63TREZ2915005XXX000138 deschis la Trezoreria Craiova, titular - U.M. 02517 Craiova, C.U.I.: 4332487;b)In cazul constituirii printr-uninstrumentde garantare (scrisoare de garantie) emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, se va utiliza modelul prezentat in anexa nr. 10;Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor, prin prezentarea copiei dupa ordinul de plata cu care s-a efectuat viramentul de catre ofertant sau a scrisorii de garantie de participare, in original.- Autoritatea contractanta are dreptul de a retine integral sau partial garantia de participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, in conformitate cu art. 87 din Hotararea Guvernului nr. 925/2006 precum si in conformitate cu prevederile art. 278^1 din O.U.G. 34/2006, in cazul in care ofertantul formuleaza contestatie iar aceasta este respinsa ca nefondata de catreC.N.S.C.;
- Restituirea garantiei de participare se va face conform art. 88, sectiunea I, capitolul VII, dinH.G.R.925/2006 Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea totala a contractului, fara T.V.A.;
- Se poate constitui in una dintre formele prevazute la art. 90 alin. (1) sau alin. (3) dinH.G.R.925/2006, la alegerea ofertantului castigatorGarantia de buna executie se restituie in conformitate cu prevederile art. 92, alin. (4) din H.G.R.925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.1.5) Informatii privind autorizatia de securitate
Candidatii care nu detin inca o autorizatie de securitate, pot obtine aceasta autorizatie pana la: -
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Neincadrarea in prevederile art.1 55 si art. 156 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 114/2011
Neincadrarea in prevederile art. 149 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.114/2011.
Documente solicitate:
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 155 din O.U.G. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare - anexa nr. 2;2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 156 din O.U.G. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare - anexa nr. 3;
3. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul /ofertantul este rezident) care sa ateste ca ofertantul/candidatul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele/candidaturile.a) certificat de atestare fiscala eliberat de DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE teritoriala;b) certificat privind achitarea impozitelor si taxelor locale.Aceste documente se vor prezenta in una din urmatoarele forme : - original;
- copie legalizata sau - copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP 314/2010 -modelul prevazut in anexa nr. 4;
5.Declaratie pe propria raspundere privin neincadrarea in prevederile art. 149(evitarea conflictului de interese) din O.U.G. 114/2011, cu modificarile si completarile ulterioare - formular anexa nr. 5; Din documentele eliberate de autoritatile competente trebuie sa rezulte ca in obiectul de activitate al agentului economic respectiv sunt cuprinse realizarea de lucrari care fac obiectul prezentei achizitii, atat pentru persoane juridice romane cat si pentru persoanele juridice straine.
Candidatul trebuie sa detina autorizatie pentru executare retele si instalatii electrice de la A.N.R.E.;
Candidatul trebuie sa fie autorizat pentruexecutarea sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor , conform prevederilor legii 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor si a ordinului MIRA nr 87/2010
Doc solicit:
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident si documente oficiale care sa ateste obiectul de activitate.
Copie dupa autorizatia candidatului-Atestat ANRE tip B (0.4 kV) si C2A (0, 4 ? 20 kV) pentru executie instalatii interioare si retele electrice de joasa si medie tensiune, in conformitate cu Ordinul presedintelui ANRE nr. 23/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agentilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatiile electrice din sistemul electroenergetic, precum si carnetele de electrician autorizat, vizate la zi ale personalului care executalucrari specifice;
- autorizatie emisa de MI pentru executareasistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
* Cifra de afaceri pe domeniul de activitate aferent obiectului contractului, in anul 2012, sa fie mai mare sau egala cu suma de5000000 lei sau echivalentul in valuta,
Documente solicitate: 1. Completare formular de informatii generale conform modelului din anexa nr. 1;
2. Copie bilant contabil pentru anul 2012, vizat si inregistratla Administratia Financiara;
3. Alte documente echivalente prin care se poate dovedi nivelul cifrei de afaceri, impus;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Documente solicitate: 1. Completare formular de informatii generale conform modelului din anexa nr. 1;2. Copie bilant contabil pentru anul 2012, vizat si inregistratla Administratia Financiara;3. Alte documente echivalente prin care se poate dovedi nivelul cifrei de afaceri, impus;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Capacitatea de a prelucra, stoca si transmite informatii clasificate la nivelul de protectie impus, in conformitate cu legislatia nationala aplicabila.
Doc solicit:
Chestionarul de securitate, in plic sigilat, completat conform anexei 25 din HGRNr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania , in vederea efectuarii de catre personal specializat din M.Ap.N. a verificarilor necesare. Conform prevederilor HGRNr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, chestionarele de securitate se completeaza atat pentru ofertant, cat si pentru subcontractanti, daca este cazul.
Declararea subcontractantilor si a partilor din contract pe care acestia le vor executa, daca este cazul
Doc solicit:
8. Lista cu subcontractantii completata si semnata conform modelului din anexa nr. 9;
* Asigurarea utilajelor, instalatiilor si echipamentelortehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;Doc solicit: 7. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari conform modelului dinanexa nr. 8. Pentru utilajele inchiriate se prezinta copie dupa contractul de inchiriere sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.
Asigurarea personalului de conducere, de executie, a personaluluiresponsabil pentru executia lucrarilor si a personalului de specialitate necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiDoc solicit:
. Declaratie pe propria raspundere privind personalul de conducere, personalul/organismul tehnic de specialitate si personalul de executiede care dispune sau al carui angajament a fost obtinut de catre ofertant, in special persoanele responsabile pentru executia lucrarilor si responsabilul cu controlul calitatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
2. CV-urile personalului de conducere, personalului de specialitate, si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;
3. Copie dupa autorizatia detinuta de catre responsabilul cu controlul tehnic de calitate in constructii (C.T.C.C.), atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform Legii 10/1995 SAU copie dupa decizia conducatorului entitatii ofertante de numire a unei persoane calificate, responsabila cu asigurarea calitatii, cu experienta in domeniul contractului;
4. Copie dupa atestatuldetinut de catre responsabilul tehnic cu executia lucrarilor de constructiiatestat de catre M.D.R.T., conform Legii 10/1995 si Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003;.5. atestat pentru responsabilul tehnic cu executia lucrarii, atestat de M.E.C., in conformitate cu prevederile Legii 440/2002 privind aprobareaO.G. 95/1999, OrdinelorministruluiEconomieisi Comertuluinr. 323/2000, 88/2003 si 324/2005
6 .Ccopii dupa carnetele de electrician autorizat, vizate la zi ale personalului care executa lucrari specifice;
5. Acordul persoanelor mentionate mai sus pentru participarea la indeplinirea contractului, obtinut de catre ofertant si dovedit prindocumente relevante (copii contract de munca, acord de colaborare, acord de asociere, angajament de participare etc.).
Indeplinirea in bune conditii, in ultimii 5 ani, (in functie de data infiintarii ca operator economic), a cel mult 3 (trei) contracte care au avut ca obiect executarea categoriilor de lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit respectiv: ?executarea/consolidarea/reparareacapitala/modernizarea constructiilor civile sau industriale, cu structura din zidarie, beton armat si/sau metalica, executarea/repararea capitala/modernizarea/extindereade retele electrice interioare, termice , canalizare si/sau de alimentare cu apa potabila/incendiu?, , mai mare sau egala cu 2.500.000 lei, fara T.V.A., sau echivalent in valuta.
Documente solicitate:
1. Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, conform modelului prezentat in anexa nr. 6, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari trebuie sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;Se pot prezenta si xerocopii ?conform cu originalul? dupa parti relevante din contractele respective;
2. Pentru fiecare din cele maxim 3 (trei) contracte ce pot fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare, ofertantii vor prezentaprocesele-verbale de receptie partiala, la terminarea lucrarilor si/sau finala, dupa caz, prin care sa se confirme executarea si ducerea la bun sfarsita categoriilor de lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului si a caror valoare insumata sa fie de cel putin 2.500.000 lei, fara T.V.A., sau echivalent valuta;
respectarea de catre candidat a unor standarde minime de asigurare a calitatii si de mediucare sa se raporteze la sistemelebazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea.
Doc solicit: a) Copie dupa certificatele de atestare a implementarii si mentinerii unui sistem de management al calitatii, conform conditiilor din standardul SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, emise de catre organizatii abilitate;
b) Copie dupa certificatele de atestare a implementarii si mentinerii unui sistem de management de mediu, conform conditiilor din standardul SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent, emise de catre organizatii abilitate;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Chestionarul de securitate, in plic sigilat, completat conform anexei 25 din HGRNr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania , in vederea efectuarii de catre personal specializat din M.Ap.N. a verificarilor necesare. Conform prevederilor HGRNr. 585 / 2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania, chestionarele de securitate se completeaza atat pentru ofertant, cat si pentru subcontractanti, daca este cazul.8. Lista cu subcontractantii completata si semnata conform modelului din anexa nr. 9;7. Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari conform modelului dinanexa nr. 8. Pentru utilajele inchiriate se prezinta copie dupa contractul de inchiriere sau alte documente care sa faca dovada punerii la dispozitie.. Declaratie pe propria raspundere privind personalul de conducere, personalul/organismul tehnic de specialitate si personalul de executiede care dispune sau al carui angajament a fost obtinut de catre ofertant, in special persoanele responsabile pentru executia lucrarilor si responsabilul cu controlul calitatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.2. CV-urile personalului de conducere, personalului de specialitate, si ale personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica;3. Copie dupa autorizatia detinuta de catre responsabilul cu controlul tehnic de calitate in constructii (C.T.C.C.), atestat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii, conform Legii 10/1995 SAU copie dupa decizia conducatorului entitatii ofertante de numire a unei persoane calificate, responsabila cu asigurarea calitatii, cu experienta in domeniul contractului;4. Copie dupa atestatuldetinut de catre responsabilul tehnic cu executia lucrarilor de constructiiatestat de catre M.D.R.T., conform Legii 10/1995 si Ordinului M.L.P.T.L. nr. 777/2003;.5. atestat pentru responsabilul tehnic cu executia lucrarii, atestat de M.E.C., in conformitate cu prevederile Legii 440/2002 privind aprobareaO.G. 95/1999, OrdinelorministruluiEconomieisi Comertuluinr. 323/2000, 88/2003 si 324/20056 .Ccopii dupa carnetele de electrician autorizat, vizate la zi ale personalului care executa lucrari specifice;5. Acordul persoanelor mentionate mai sus pentru participarea la indeplinirea contractului, obtinut de catre ofertant si dovedit prindocumente relevante (copii contract de munca, acord de colaborare, acord de asociere, angajament de participare etc.).Documente solicitate: 1. Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, conform modelului prezentat in anexa nr. 6, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari. Respectivele certificari trebuie sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit;Se pot prezenta si xerocopii ?conform cu originalul? dupa parti relevante din contractele respective;2. Pentru fiecare din cele maxim 3 (trei) contracte ce pot fi prezentate in vederea sustinerii experientei similare, ofertantii vor prezentaprocesele-verbale de receptie partiala, la terminarea lucrarilor si/sau finala, dupa caz, prin care sa se confirme executarea si ducerea la bun sfarsita categoriilor de lucrari similare cu cele care fac obiectul contractului si a caror valoare insumata sa fie de cel putin 2.500.000 lei, fara T.V.A., sau echivalent valuta;a) Copie dupa certificatele de atestare a implementarii si mentinerii unui sistem de management al calitatii, conform conditiilor din standardul SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, emise de catre organizatii abilitate;b) Copie dupa certificatele de atestare a implementarii si mentinerii unui sistem de management de mediu, conform conditiilor din standardul SR EN ISO 14001:2004 sau echivalent, emise de catre organizatii abilitate;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
Autorit contractanta va selecta pentru participarea la etapa a doua alicitatiei restranse toti candidatii ce indeplinesc conditiile de participare .
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca o etapa finala a licitatiei restranse.Inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va trebui sa evalueze ofertele prezentate de ofertanti, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire.Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronicatoti ofertanti care au depus oferte admisibile. Invitatia se va transmite pe cale electronica, simultan tuturor ofertantilor respectivi si va preciza data si momentul de start al licitatiei electronice. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem, la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile in sectiunea ?Notificari de sistem?.Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: pretul total al ofertei.Licitatia electronica se va desfasura intr-o singura runda.Durata rundei de licitatie electronica va fi de: 1 (una) zi lucratoare.Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedent.La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP conform Art. 6 alin 2 din HG 1660/2006 (actualizata la data prezentei) si carora le-au fost trimise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 121 alin. 2 din OUG 114/2011 (actualizata la data prezentei).Operatorii economici inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) trebuie sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=InregistrareOF#Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre candidati participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.Ofertantii pot vedea cea mai buna oferta.DA [X]NU []Ofertantii pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie.DA []NU [X]In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilireaclasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa inprealabil in SEAPde autoritatea contractanta.Licitatia electronica se va finaliza la momentul precis stabilit in prealabil de sistem si comunicat ofertantilor in invitatia de participare.Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis.In acest caz contractul va fi atribuit ofertantul a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2014 00:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.01.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.01.2014 10:00
Locul: unitatea militara 02517 Craiova,
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Licitatia se va desfasura in doua etape. In prima etapa se vor depune candidaturile. Acestea vor cuprinde documentele solicitate pentru indeplinirea conditiilor de participare. Chestionarele de securitate vor fi transmise in plic sigilat. Candidaturile se vor inainta pana la data limita stabilita in anuntul de participare.In urma depunerii candidaturilor se vor analiza documentele de calificare iar chestionarele de securitate vor fi trimise spre verificare si avizare structurilor competente ale MApN. Dupa primirea avizelor privind accesul la informatiile clasificate, operatiune ce dureaza pana la 30 de zile lucratoare, se va finaliza etapa de selectie a candidatilor ce vor participa la a doua etapa a licitatiei restranse. Candidatilor admisi li se va inainta invitatia de participare.Caietul de sarcini va fi pus la dispozitia ofertantilor in format electronic, pe suport magnetic(optic), la sediul autoritatii contractante, pe baza de semnatura, deoarece informatiile din caietul de sarcini sunt clasificate.In invitatia de participare li se va aduce la cunostinta candidatilor selectati data limita pana la carese pot inainta ofertele.Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu aceeasi valoare a propunerii financiare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi o noua oferta financiara in plic inchis.In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua oferta financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Jurist UM 02517 Craiova
Adresa postala: Str. anul 1848 nr 98, Localitatea: craiova, Cod postal: 200541, Romania, Tel. +40 251523250, Email: [email protected], Fax: +40 251522375
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 16:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer