Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni - LUCRARI SUPLIMENTARE?


Anunt de participare numarul 144530/20.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA BUSTENI
Adresa postala: BULEVARDUL LIBERTATII, NR.91, Localitatea: Busteni, Cod postal: 105500, Romania, Punct(e) de contact: SORINA ENE, Tel. +40 244322005, In atentia: Tocitu Stefan, Email: [email protected], Fax: +40 244320752, Adresa internet (URL): http: //www.orasul-busteni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
? Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni - LUCRARI SUPLIMENTARE?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oras Busteni, B-dul Libertatii Parc Central, Amfiteatru, Centru Polivalent, Sala sport, Str. Alpinistilor
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Proiectului tehnic revizuit, avizat de catre O.I. ADR SUD MUNTENIA, categoriile de lucrari suplimentare, pe obiective, care fac obiectul unei noi proceduri de atribuire sunt :1. Amenajari exterioare :
lucii apa, amenajari exterioare; 2. Amfiteatru: arhitectura, instalatii sanitare, instalatii termice; 3. Centrul Polivalent: delimitare teren, arhitectura, instalatii sanitare+canalizare, instalatii termice, procurare echipamente, infrastructura teren joc;4. Sala de sport pentru activitati indoor: arhitectura, instalatii sanitare, instalatii termice, procurare echipamente;5. Consolidare str. Alpinistilor: consolidare drumuriIn conformitate cu devizul general si centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv din proiectul tehnic revizuit, valoarea totala a investitiei de baza cuprinzand totalitatea lucrarilor, este de 1.191.818, 69 lei fara TVA, respectiv 270.867, 88 Euro fara TVA ( 1 Euro = 4.4 lei la 04.06.2013 ).Nu se prevad in devizul general din proiectul revizuit cheltuieli cu organizarea de santier si cheltuieli diverse si neprevazute, pentru lucrarile suplimentare. Valoarea estimata este 1191818, 69lei, fara TVA. Cheltuieli diverse si neprevazute = 0 lei.Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1 din H.G. nr. 925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata, 1191818, 69lei, fara TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Proiectului tehnic revizuit, avizat de catre O.I. ADR SUD MUNTENIA, categoriile de lucrari suplimentare, pe obiective, care fac obiectul unei noi proceduri de atribuire sunt :1. Amenajari exterioare : - lucii apa
- amenajari exterioare
2. Amfiteatru
- arhitectura
- instalatii sanitare
- instalatii termice
3. Centrul Polivalent
- delimitare teren
- arhitectura
- instalatii sanitare+canalizare
- instalatii termice
- procurare echipamente
- infrastructura teren joc
4. Sala de sport pentru activitati indoor
- arhitectura
- instalatii sanitare
- instalatii termice
- procurare echipamente
5. Consolidare str. Alpinistilor
- consolidare drumuri
Valoarea estimata fara TVA: 1, 191, 818.69RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare (GP) - 23800 lei. Perioada de valabilitate a GP: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul extind.perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita in mod corespunzator. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana (model Formular nr.3).Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului aferent garan?iei de participare, echivalen?a pentru o GP depusa in euro se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor, cu 5 zile. GP se poate constitui in conformitate cu prevederile art.86 alin (1) din HG925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. In cazulconstituirii GP prin virament - cu conditia confirmarii acesteia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor - se va mentiona in adresa de inaintare perioada de valabilitate a GP - cont RO02TREZ5295006XXX000010 ? Trezoreria Busteni, CF 2845729. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine GP, in conformitate cu prevederile art. 87 din H.G. nr. 925/2006 si art.2781 din O.U.G.nr.34/2006.Restituirea GP se face in conf cu preved. art. 88 din HG 925/2006.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membriigrupului de operatori economici.In conformitate cu art.33, alin3 din HG 925/2006 in cadrul sedintei de deschidere nu este permisarespingerea niciunei oferte, cu exceptiacelor care nu sunt insotite de GP, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate Garantie de buna executie ? 5% din pretul contractului, fara TVA - se va constitui in oricare dintre formele de la art.90 alin (1)-(3)din H.G.nr. 925/2006 sau prin retineri succesive conform prevederilor art.90 alin. 3 din HG 925/2066 si H.G. nr.1045/2011 (model Formular nr.3A).Este recomandabil sau este de preferat sa fie emisa de catre o banca care are corespondent in Romania.Restituirea garantiei de buna executie se va face in conformitate cu prevederile art. 92 din HG 925/2066 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens)garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- finantare nerambursabila din FEDR;
- finantare nerambursabila de la bugetul national;
- finantare de la bugetul local al orasului Busteni;
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 - Formular nr.5 -original - va fi prezentat ofertant, ofertanti asociati, terti sustinatori (daca este cazul) - Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
2. Declaratie privind neincadrarea in dispozitiile art. 181 - Formular nr. 6 - original - Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art.181 vor fi prezentate ofertant/ofertanti asociati/terti sustinatori (daca este cazul) - autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)
3 Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa obligatiile exigibile de plata in luna anterioara celei in care se depun ofertele - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" - certificatul mentionat va fi prezentat de ofertant/ofertanti asociati4. Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa obligatiile exigibile la data in luna anterioara celei in care se depun ofertele - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" - certificatul mentionat va fi prezentat de ofertant/ofertanti asociati.
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formular 4Bis
6. Certificat de participare cu oferta independenta - Formular nr.7 - original - va fi prezentat ofertant/ ofertanti asociati/subcontractanti/terti sustinatori
7. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 - Formular nr.8 - original - se va prezenta de ofertant/ofertanti asociati/subcobtractanti/ terti sustinator. In conformitate cu prevederile art 69^1, persoanele ce detin functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: ec. Emanoil Savin - Primar, Nae Savel - Viceprimar, Ilie Marian-adm.public, jr.Adriana Bardan - secretar oras, ec. Petruta Protopopescu - Director Executiv, Membri comisiei de evaluare a ofertelor: Vasilescu Ion, Tocitu Stefan, Raducanu Ioana, Ene Sorina, Fratila Madalina, Vajeu Adriana, Visan Cornelia, Aldescu Cristinel Documentele se prezinta in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul". Pentru persoanele juridice straine documentele vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate, original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" - se va prezenta de ofertant / ofertanti asociati.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertei. Ofertantului clasat pe primul loc, inaintea transmiterii comunicarii
privind rezultatul procedurii de atribuire, i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/copie legalizata pentru conformitate, in situatia in care a prezentat acest document in copie.
Pentru persoane juridice straine: Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declararea cifrei medie de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani. Cerinta minima: media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu 2383000 lei.
Modalitate de indeplinire:
- Declaratie privind cifra de afaceri - Formular nr.9 - original- Prezentarea de documente relevante care sa demonstreze indeplinirea cerintei - original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".Informatiile furnizate trebuie sa faca referire la cifra de afaceri anuala
globala a ofertantului sau a fiecarui membru al asocierii pentru fiecare an
financiar incheiat sau in curs.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Formular nr.9 - originalIn cazul declararii cifrei de afaceri globale in euro, valorile vor fi prezentate in lei la cursul mediu de referinta BNR pentru fiecarean aferent perioadei solicitate (pentru informatii suplimentare a se vedea www.bnr.ro)Pentru exprimarea in Lei a cifrei de afaceri dintr-o alta moneda decat Euro, se va calcula prima data rata Euro a monedei respective, folosind rata de schimb INFOREURO p: //ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en) din luna decembrie al anului in cauza. Apoi se va calcula conform ratelor Lei/Euro mediu comunicat de Banca Nationala aRomaniei pentru anul respectiv.- Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completatat conform Formular nr. 10 si 10A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiacare determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 [lit. a), c^1) si d)] si art .69^1 dinOUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 6 si Formular 8.Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta privind cifra de afaceri va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara. Ofertantul va prezenta Lista lucrarilor executate in ultimii 5 ani, raportati fata de data limita de depunere a ofertelor, din care sa rezulte ca a executat cel putin un contract de lucrari a carui valoare a fost de minim 1191000 lei, fara TVA, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea contractanta sau clientul beneficiar al contractului prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei.
2. Informatii privind personalul
- Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.- Ofertantul va depune o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca, in cazul in care va fi declarat castigator, va asigura personalul necesar realizarii contractului (personalul la care se face referire este cel conform listei consumurilor cu mana de lucru)
- Dovada asigurarii cu personal tehnic autorizat - responsabil tehnic cu executia (RTE) in domeniul contractului.
Ofertantul va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" urmatoarele documente:
- CV-uri pentru personalul responsabil RTE semnate de catre persoanele respective
- contractele incheiate intre ofertant si persoanele respective, ori alte documente relevante, astfel incat sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul sau experienta specialistilor propusi sau acordul personalului propus pentru derularea contractului;
- diplome de studii privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala)
- autorizatii/certificate de atestare profesionala /legitimatiile aferente emise
de MDLPL /MDRL /MDRT/MDRAP(valabile la data limita de depunere a ofertelor)
Dovada asigurarii cu personal tehnic autorizat - responsabil cu calitatea (C.Q.) - conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii.Ofertantul va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" urmatoarele documente: - CV-uri pentru personalul responsabil CQ semnate de catre persoanele respective- contractele incheiate intre ofertant si persoanele respective, ori alte documente relevante, astfel incat sa rezulte indeplinirea cerintelor privindprofilul sau experienta specialistilor propusi sau acordul personalului propuspentru derularea contractului; - diplome de studii privind specializarea personalului (studiile, pregatireaprofesionala, calificarea si atestarea profesionala)- se considera suficienta pentru indeplinirea cerintei prezentarea deciziei de numire
Dovada asigurarii cu personal tehnic autorizat - coordonator in materie de securitate si sanatate in munca - persoana desemnata va trebui sa respecte toate conditiile impuse de HG 300/2006.Ofertantul va prezenta in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" urmatoarele documente: - CV-uri pentru personalul responsabil CQ semnate de catre persoanele respective- contractele incheiate intre ofertant si persoanele respective, ori alte documente relevante, astfel incat sa rezulte ndeplinirea cerintelor privind profilul sau experienta specialistilor propusi sau acordul personalului propus pentru derularea contractului; - diplome de studii privind specializarea personalului (studiile, pregatireaprofesionala, calificarea si atestarea profesionala) (valabile la data limita dedepunere a ofertelor) - autorizatii/certificate de atestare profesionala /legitimatiile aferente saudecizia de numire - se considera suficienta pentru indeplinirea cerinteiprezentarea deciziei de numire
3. Utilaje- Lista privind utilaje, instalatiile si echipamentele tehnice. Modalitate de indeplinire: - Completare formular nr. 14 - Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari
Informatii privind subcontractantii - Conform art. 69?1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, subcontractantii vor completa declaratia pe proprie raspundere (a se vedea Formular 8).
- Completare formular nr.15 - Declaratie privind partea/ partile din contract
care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Daca operatorul economic nu are subcontractanti, se va completa formularul cu textul "Nu exista subcontractanti"
- Se vor prezenta acordurile de subcontractare - formular nr.16 (daca este
cazul)
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei pentru activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii
Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001, sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei pentru activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Formular nr. 11 - Declaratie privind lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, raportati fata de data limita de depunere a ofertelor, insotita de certificate/documente emise sau contrasemnate de catre autoritatea contractanta sau clientul beneficiar al contractului prin care se demonstreaza indeplinirea cerintei. Operatorii economici straini: vor prezenta copiile documentelor solicitate sau orice alte documente echivalente insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.Pentru calculul pretului contractului exprimat in alta moneda decat Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei pentru anii in care au fost incheiate contractele respective. Pentru exprimarea in Lei a pretului contractelor exprimate intr-o alta moneda decat Euro, se va calcula prima data rata Euro a monedei respective, folosind rata de schimb INFOREURO(http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en) din luna decembrie al anului in cauza. Apoi se va calcula conform ratelor Lei/Euro mediu comunicat de Banca NationalaRomana pentru anul respectiv.- Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificari si completari ulterioare.- In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 12 si 12A in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 6 - Declaratie neincadrarea in dispozitiile art. 181 si Formular 8 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1- Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.- Indiferent daca exista un singur sau mai multi sustinatori, cerinta va fi indeplinita in intregime de catre o singura persoana, respectiv un singur tert sustinator.- Completare formular nr.13- declaratie pe propria raspundere privind asigurarea depersonal necesar realizarii contractului- CV-uri pentru personalul responsabil RTE semnate de catre persoanele respective- contractele incheiate intre ofertant si persoanele respective, ori alte documente relevante, astfel incat sa rezulte indeplinirea cerintelor privind profilul sau experienta specialistilor propusi sauacordul personalului propus pentru derularea contractului;
- diplome de studii privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestareaprofesionala)- autorizatii/certificate de atestare profesionala /legitimatiile aferente emise de MDLPL /MDRL /MDRT/MDRAP(valabile la data limita de depunere a ofertelor)CV-uri pentru personalul responsabil CQ semnate de catre persoanele respective
- contractele incheiate intre ofertant si persoanele respective, ori alte documente relevante, astfel incat sa rezulte ndeplinirea
cerintelor privind profilul/experienta specialistilor propusi sau acordul personalului propus pentru derularea contractului;
- diplome de studii privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala)
- se considera suficienta pentru indeplinirea cerintei prezentarea deciziei de numireCV-uri pentru personalul responsabil CQ semnate de catre persoanele respective- contractele incheiate intre ofertant si persoanele respective, ori alte documente relevante, astfel incat sa rezulteindeplinirea cerintelor privind profilul sau experienta specialistilor propusi sauacordul personalului propus pentru derularea contractului;
- diplome de studii privind specializarea personalului (studiile, pregatirea profesionala, calificarea si atestarea profesionala, (valabile la data limita de depunere a ofertelor)- autorizatii/certificate de atestare profesionala /legitimatiile
aferente, sau decizia dew numire - se considera suficienta pentru indeplinirea cerintei prezentarea deciziei de numire- Completare Formular 14Completare formular nr.15 - va fi completat cu informatiile privind partea din contract pe care operatorul economic are eventualintentia sa o subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.- Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens.La incheierea contractului de achizitie publica se vor prezenta contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie inconcordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in ofertafara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001 sau certificate echivalente, aflat/aflatein termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei pentru activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, se vor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic , in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii potrivit conditiilor de certificare a sistemului de management al calitatii.In cazul depunerii ofertei comune, cerinta se demonstreaza individual, de fiecare membru al asocierii, pentru partea dincontract pe care o realizeaza.Se va prezenta Certificatul privind sistemul de management de mediu din seria ISO 14001, sau certificate echivalente, aflat/aflate in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei pentru activitati similare celor ce fac obiectul prezentei achizitii.In cazul in care operatorul economic nu detine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta, sevor accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic , in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului. In cazul depunerii ofertei comune, cerinta se demonstreazaindividual, de fiecare membru al asocierii, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a tuturor lucrarilor
40%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 40
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.07.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.07.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 12.07.2013 11:00
Locul: Primaria Orasului Busteni, B-dul Libertatii, Nr. 91, Busteni, jud. Prahova
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii legali ai ofertantilor sau imputerniciti ai acestora
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni-SMIS 3457, finantat din fonduri structurale, POR 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltare durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate numai la sectiunea "documentatie si clarificari" a anuntului de participare, in SEAP (www.e-licitatie.ro) pentru a putea fi accesate si consultate de catre toti participantii.In cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe locul I, intrunesc acelasi punctaj, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. In cazul in care ofertele cu acelas numar de puncte au preturi egale, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, reofertarea pretului in plic inchis, pana la realizarea departajarii.Pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor de participare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal (formular nr.1 - Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare), prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut ofertatul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal - model Formular nr.21.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic - Primaria Busteni
Adresa postala: B-dul Libertatii nr.91, Localitatea: BUSTENI, Cod postal: 105500, Romania, Tel. +40 244322005, Email: [email protected], Fax: +40 244320752, Adresa internet (URL): www.orasul-busteni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2013 14:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer