Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ? Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni - LUCRARI SUPLIMENTARE?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.191.615 RON

Castigatorul Licitatiei: GLACIAL PROD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144530/06.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 138971
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA BUSTENI
Adresa postala: BULEVARDUL LIBERTATII, NR.91, Localitatea: Busteni, Cod postal: 105500, Romania, Punct(e) de contact: SORINA ENE, Tel. +40 244322005, In atentia: Tocitu Stefan, Email: primab[email protected], Fax: +40 244320752, Adresa internet (URL): http: //www.orasul-busteni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
? Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni - LUCRARI SUPLIMENTARE?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Oras Busteni, B-dul Libertatii Parc Central, Amfiteatru, Centru Polivalent, Sala sport, Str. Alpinistilor
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Conform Proiectului tehnic revizuit, avizat de catre O.I. ADR SUD MUNTENIA, categoriile de lucrari suplimentare, pe obiective, care fac obiectul unei noi proceduri de atribuire sunt :1. Amenajari exterioare : lucii apa, amenajari exterioare; 2. Amfiteatru: arhitectura, instalatii sanitare, instalatii termice; 3. Centrul Polivalent: delimitare teren, arhitectura, instalatii sanitare+canalizare, instalatii termice, procurare echipamente, infrastructura teren joc;4. Sala de sport pentru activitati indoor: arhitectura, instalatii sanitare, instalatii termice, procurare echipamente;5. Consolidare str. Alpinistilor: consolidare drumuriIn conformitate cu devizul general si centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv din proiectul tehnic revizuit, valoarea totala a investitiei de baza cuprinzand totalitatea lucrarilor, este de 1.191.818, 69 lei fara TVA, respectiv 270.867, 88 Euro fara TVA ( 1 Euro = 4.4 lei la 04.06.2013 ).Nu se prevad in devizul general din proiectul revizuit cheltuieli cu organizarea de santier si cheltuieli diverse si neprevazute, pentru lucrarile suplimentare. Valoarea estimata este 1191818, 69lei, fara TVA. Cheltuieli diverse si neprevazute = 0 lei.Incadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile (art. 36 lit. e) si lit. e1 din H.G. nr. 925/2006) se va face prin raportare la valoarea estimata, 1191818, 69lei, fara TVA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 191, 615.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7018 Denumirea: Modernizarea infra. si cresterea calitatii serv. turistice in statiunea Busteni-LUCRARI SUPLIMENTARE
V.1) Data atribuirii contractului 18.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GLACIAL PROD S.R.L.
Adresa postala: Sos. de Centura, nr. 77, Localitatea: Popesti-Leordeni, Cod postal: 077160, Romania, Tel. +40 213694681, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213694683
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1191818.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1191615.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect: Modernizarea infrastructurii si cresterea calitatii serviciilor turistice in statiunea Busteni-SMIS 3457, finantat din fonduri structurale, POR 2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltare durabila si promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.2
VI.2) Alte informatii
Raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi postate numai la sectiunea "documentatie si clarificari" a anuntului de participare, in SEAP (www.e-licitatie.ro) pentru a putea fi accesate si consultate de catre toti participantii.In cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe locul I, intrunesc acelasi punctaj, va fi declarata castigatoare oferta cu pretul cel mai scazut. In cazul in care ofertele cu acelas numar de puncte au preturi egale, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie, reofertarea pretului in plic inchis, pana la realizarea departajarii.Pentru demonstrarea indeplinirii conditiilor de participare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere semnata de reprezentantul sau legal (formular nr.1 - Model declaratie initiala privind indeplinirea cerintelor de calificare), prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de acest drept prevazut ofertatul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic - Primaria Busteni
Adresa postala: B-dul Libertatii nr.91, Localitatea: BUSTENI, Cod postal: 105500, Romania, Tel. +40 244322005, Email: [email protected], Fax: +40 244320752, Adresa internet (URL): www.orasul-busteni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.08.2013 10:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer