Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,, Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele: DJ 106L : Spring-Ungurei ?Rosia de Secas km 0+000 ? km 16+300, DJ 107B:DN1-Santimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosia de Secas-Lim jud.Sibiu, km 19+059.00-km 21+686.00??-lucrari suplimentare si


Anunt de participare numarul 148381/07.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Alba
Adresa postala: Piata Ion I.C.Bratianu nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Punct(e) de contact: Camelia Elena Galac Vitan, Tel. +40 258813380/ +04 258811982, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
, , Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele: DJ 106L : Spring-Ungurei ?Rosia de Secaskm 0+000 ? km 16+300, DJ 107B: DN1-Santimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosia de Secas-Limjud.Sibiu, km 19+059.00-km 21+686.00??-lucrari suplimentaresi, ,Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 107 : Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi- Secasel-Cergau Mare-Blaj-Sancel-Sona- Jidvei-Cetatea de Balta-lim jud.Mures, km 32+500-km 49+850.00?-lucrari suplimentare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: DJ 106L: km 0+000 ? km 16+300; DJ 107B: , km 19+059.00- km 21+686; DJ 107 : km 32+500-km 49+850.00
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-lucrari de refacere a sistemului rutier dupa executia lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in localitatile: Spring; Ungurei; Rosia de Secas;Cergau Mare
-executie rigole carosabile si santuri betonate
-aducere la cota a caminelor de vizitare amplasate in partea carosabila a tronsoanelor de drumuri judetene din intravilanul localitatiilor: Spring; Ungurei; Rosia de Secas;Cergau MareLOT 1-, , Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele: DJ 106L : Spring-Ungurei ?Rosia de Secaskm 0+000 ? km 16+300, DJ107B: DN1-Santimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosia de Secas-Limjud.Sibiu, km 19+059.00- km 21+686.00??-lucrari suplimentareLOT 2-, ,Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 107 : Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi- Secasel-Cergau Mare-Blaj-Sancel-Sona- Jidvei-Cetatea de Balta-lim jud.Mures, km 32+500-km 49+850.00??-lucrari suplimentare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea estimata fara TVA :4.672.610, 26 lei (exclusiv TVA)LOT 1: , , Reabilitarea sistemului rutier pe tronsoanele: DJ 106L: Spring-Ungurei ?Rosia de Secaskm 0+000 ? km 16+300, DJ107B: DN1-Santimbru-Galtiu-Coslariu-Mihalt-Colibi-Rosia de Secas-Limjud.Sibiu, km 19+059.00- km 21+686.00??-lucrari suplimentareValoarea estimata a lucrarilor ce fac obiectul contractului este de 3.322.720, 47 lei (excl. TVA), din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 302065, 50 lei (exclusiv TVA) si reprezinta un procent de 10% din valoarea de constructii montaj, astfel cum acestea au fost definite in devizul general de catre proiectantLOT 2-, ,Reabilitarea sistemului rutier pe DJ 107 : Alba Iulia-Teleac-Berghin-Colibi- Secasel-Cergau Mare-Blaj-Sancel-Sona- Jidvei-Cetatea de Balta-lim jud.Mures, km 32+500-km 49+850.00??-lucrari suplimentareValoarea estimata a lucrarilor ce fac obiectul contractului este de 1.349.889, 79 lei (excl. TVA), din care valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 122.717, 25 lei (exclusiv TVA) si reprezinta un procent de 10% din valoarea de constructii montaj, astfel cum acestea au fost definite in devizul general de catre proiectant.
Valoarea estimata fara TVA: 4, 672, 610.26RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
^LOT 1 de 30.000 lei;^LOT 2 de 15.000 lei.Perioada de valab. 90 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor, In cazul constituirii in alta moneda, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de BNR (www.bnr.ro) cu5 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.In cazul ofertantilor din categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004, garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.In baza prevederilor Art. 278^1 lit a) din OUG 34/2006, in masura in care CNSC respinge contestatia, ca nefondata A. C. va retine contestatorului din garantia de participare suma de: ^LOT 1 - 6.800, 65 lei;^LOT 2 - 5.007, 17 lei.Modul de constituire a garantiei de participare: - prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari infavoarea Autoritatii Contractante, conform Formular I, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Garantia de participare trebuie sa respecte prevederile art. 86, alin. (2)-(3) din HGR nr. 925/2006., -Cu OP, in contul RO03TREZ0025006XXX000171 deschis la Trezoreria municipiului Alba Iulia, cod fiscal 4562583cu conditia confirmarii acestuia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor.- Prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar.Ofertele care nu sunt insotite de documentele de constituire a garantiei de participare, astfel cum a fost aceasta solicitata, vor fi respinse ca inacceptabile.Autoritatea contractanta are dreptul de a retine de a retine garantia de participare ofertantului in urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteiab) Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executiec) Oferta sa fiind stabilita castigatoare refuza sa semneze contr. de ach. publ. in perioada de valabilitate a ofertei Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta 10% din pretul contractului, fara TVA.Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conformitate cu art. 90 din HG 925 actualizata.Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara Formular Osau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, prin depunerea la casieria autoritatii contractante a sumei in numerar, daca partile convin, prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia, un contdisponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Ofertantii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiaza de reducere cu 50% a acestei garantii conform legiinr. 346/2004art. 16 alin. (2) cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul unei asocieri, documentul/contul privind garantia bancara de buna executie va fi emis/deschis integral in numele si pentru Liderul asocierii.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, conform art.11 alin.4 si 5 din H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
Se vor prezenta in anexa la declaratie in mod obligatoriu: Denumirea contractului de lucrari propus ca referinta, Beneficiarul, Finantatorul, Principalele caracteristici, valoarea contractului, perioada de executie, perioada de garantie.
Se vor completa Formularul H2si Anexa.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare. Daca ofertantul nu prezinta documentele edificatoare, oferta lui va fi considerata inacceptabila. In cazul in care ofertantul nu uzeaza de dreptul amintit anterior si nu prezinta unul sau mai multe din documentele solicitate la acest capitol, oferta sa va fi declarata inacceptabila.Daca, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata in limba romana.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Nu se accepta folosirea de prescurtari.
Toate documentele se vor prezenta in original. copie legalizata sau "copie conform cu originalul".
Un ofertant participa, pentru acelasi contract, cu o singura oferta, fie in mod individual fie ca partener al societatii mixte/consortiului/asocierii. Depunerea sau participarea cu mai mult de o oferta de catre un singur ofertant sau partener pentru acelasi contract va conduce la respingerea ofertelor respective. Este interzis ofertantilor sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant sau tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune o oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, conditie necesara pentru buna indeplinire a contractului .Ofertele depuse de consortiu /asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
? Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrulconsortiului/asocierii precum si categoriile de lucrariexecutate de fiecare dintre acestia;
? Oferta trebuie sa fie semnataintr-un mod care obliga legal toti partenerii. Se recomanda ca semnatura autorizata sa fie a administratorului / directorului general al societatii partenere lider sau a persoanei imputernicite de fiecare dintre membriiconsortiului/asocierii;
? Unul din membrii trebuie numit ca partener conducator (lider) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte sau un contract de asociere in cadrul caruia sa fie stipulata aceasta imputernicire;
? Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor, si ca realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator (liderului).
? Toti partenerii din cadrul consortiului/asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului;
? Structura sau constituireaconsortiului/asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noul consortiu/asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cel initial;
Incadrarea in una sau mai multe din situatiile prevazute la art. 180 si art 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare , atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinte obligatorii
Cerinta nr. 1
Declaratia privind calitate de participant la procedura Formularul B1, Sectiunea Formulare
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 2
Declaratie privind eligibilitatea : Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 din OUG nr. 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata in conformitate cu Formularul B, Sectiunea Formulare. Acest formular va fi prezentat si de catre tertul sustinator.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat.Cerinta nr. 3
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, completata in conformitate cu Formular B2, Sectiunea Formulare. In cazul in care exista tert sustinator pentru situatia economica si financiara sau tehnica si profesionala, acesta va completa Formularul B2 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 literele a), c^1), si d).
Certificat de atestare fiscala (datorii la bugetul consolidat general) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor. Inregistrarea de datorii restante fata de obligatiile fiscale va atrage eliminarea ofertantului in cauza, cu exceptia cazului in care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente.
Certificat de taxe si impozite locale (datorii la bugetele locale) din care sa reiasa situatia obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor . Inregistrarea de datorii restante fata de obligatiile fiscale va atrage eliminarea ofertantului in cauza, cu exceptia cazului in care s-au acordat inlesniri la plata de catre organele competente.Persoane juridice straine:
- Vor prezenta certificatele sus-mentionate (sau documente echivalente) in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.
- Certificat pentru plata CAS (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS).
Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata, in copie conforma cu originalul, care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata.
In cazul in care ofertantul a incheiat o conventie de esalonare a platilor obligatiilor fiscale, autoritatea contractanta solicita ca acesta sa depuna in oferta dovada platii la zi a datoriilor reesalonate (unde este cazul) si graficul de reesalonare
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, aceste formulare trebuie prezentate de catre fiecare asociat.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.
Cerinta nr. 4
Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 691(evitarea conflictului de interese) din OUG nr. 34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? Formularul B3.
Se completeaza de catre fiecare ofertant/membru al asocierii, de catre subcontractanti si de catre tertul sustinator ? in cazul in care exista.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ion Dumitrel ? Presedintele Consiliului Judetean Alba
Alin Florin Cucui ? Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba,
Roman Florin Claudiu ? Vicepresedinte Consiliul Judetean Alba
Bumb Sorin Ioan- administrator public
Hurbean Mariana - Secretar al Judetului Alba;Popescu Dan Mihai- Director executiv ? Directia Tehnica
Aitai Marian Florin ? Director executiv ? Directia de Dezvoltare si Bugete
Opruta Elena ? Director executiv adjunct.
Bodea Ioan ? Director executiv ?Directia Relatii Publice si Informatica
Negrut Liliana ? Director executiv ? Directia Juridica si Administratie PublicaConsilieri judeteni: Bibolar Horatiu Mugur; Cenusa Marin; Chiriac Raul Dumitru; Cira Grigorescu Gabriel; Cojocaru Igor; Cretu Simion; Daramus Eugenia Marcela; Petru Cristea Vasile; Dragosin Petru Romi; Filipescu Cornel; Fulea Dumitru; Fulea Ioan; Florea Ioan; Hategan Marius Nicolae; Marincas Ion; Mihai Nicusor Mircea; Morar Lucian Mihai; Narita Virgil Nicolae; Pasca Cristian Dan; Popa Romul; Pusca Nicolae; Racuci Claudiu Vasile; Sandea Dorin Gheorghe; Simion Marcel; Stan Marcel Ioan; Tatar Virgil; Truta Nicolae;Albu Nicolae;Oprea Maria DacianaNota: Incadrarea oricaruia dintre tertii sustinatori in situatiile prevazute la art 180, art. 181 lit c) si d) si art. 69 ยน din OUG 34 /2006 atrage excludarea ofertei comune din procedura de atribuire a contractului.
Daca ofertantul a fost intr-o relatie contractuala, cu o autoritate contractuala, in ultimii 2 ani si din motive imputabile acestuia, autoritatea contractanata a fost pusa in situatia de a rezilia contractul, depunerea acestei declaratii de catre ofertantul respectiv, poate da dreptul autoritatii contractante de a incadra acest aspect la , ,fals in declaratii?? si atrage descalificarea ofertei.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1din OUG nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului/sustinatorului/subcontractantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Cerinta nr. 5
Certificat de participare cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta ? Formularul A
Nota
Ofertantul nu are dreptul in cadrul procedurii:
? Sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din procedura a tuturor ofertelor in cauza
? Sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz a celei in care este ofertant asociat
? Sa depuna oferta individuala/ comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator in cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau dupa caz a celei in care este asociat
? Intreprinderile afiliate au dreptul sa participe in cadrul aceleasi proceduri de atribuire, dar numai in cazul in care participarea acestora nu este de natura sa distorsioneze concurenta.
In cazul prezentarii unei oferte comune de catre mai multi operatori economici, prin asociere, se solicita completarea acordului de asociere.Documentele insusite de partile implicate in asociere, se vor legaliza in cazul in care oferta este declarata castigatoare, la solicitarea achizitorului. Atentie:
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei.In cazul in care persoana care semneaza oferta, inclusiv declaratiile/formularele solicitate si contractul nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta Formularul Z .
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.Cerinta nr. 1
Persoane juridice romane
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului in care sa fie inscris obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.
Nota: Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Pentru a fi valabil, certificatul constatator va fi prezentat original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? . Originalul sau copia legalizata acestui document vor fi prezentate pentru conformitate de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
Informatiile minimale ce trebuie cuprinse in certificatul constatator sunt:
- date de identificare legale (denumire, sediu, cod unic de inregistrare);
- obiectul principal si obiectele secundare de activitate;
- reprezentantii legali;
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca acesta cerinta.Persoane juridice straine
Autoritatea Contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentariioricaror documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa fie inregistrate/atestate la autoritatile competente tarii respective. Informatiile cuprinse in documentul susmentionat trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Persoanele juridice straine vor prezenta echivalentul certificatului constatator, emis conform legislatiei din tara de origine, care sa cuprinda aceleasi informatii referitoare la obiectul de activitate descris mai susInaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor imputernici unul dintre asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legale.
Toate documentele vor fi transmise in original sau copie certificata ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Originalul sau copia legalizata acestui document vor fi prezentate pentru conformitate de catre ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globala a ofertantului pe ultimii trei ani (2010, 2011, 2012).
Se vor prezenta documente relevante in sustinerea indeplinirii cerintei, documente din care va rezulta cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012). Pentru demonstrarea cifrei de afaceri aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012) nu se solicita bilant contabil inregistrat, in acest caz, operatorul economic avand obligatia de a prezenta orice fel de document relevant pentru demonstrarea cerintei. Nota:
Pentru operatorii economici nerezidenti, acestiavor prezenta documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa Formularul C Informatii generale din Sectiunea Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Atentie:
Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei.In cazul in care persoana care semneaza oferta, inclusiv declaratiile/formularele solicitate si contractul nu este reprezentantul legal al operatorului economic, se va atasa o imputernicire pentru aceasta.
Documentele din aceasta sectiune vor fi emise integral de fiecare dintre membrii unei asocieri de operatori economici.
Documentele emise in alta limba decat limba romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Documentele din aceasta sectiune vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea
?conform cu originalul? cu semnatura si stampila candidatului/ofertantului.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci indeplinirea nivelului specific minim necesar se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/grupului de operatori economici poate fi sustinuta si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertanti si persoana respectiva. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1), d) si art. 69^1.Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente relevante in acest sens (art.11 alin 7 din HG 925/2006).
Cerinta nr. 1
Experienta similara ? Declaratie privind lista principalelorlucrari similare executate in ultimii 5 ani :
(01.01.2008 ?prezent)Prezentarea listei lucrarilor executate in ultimii 5 ani din care sa rezulte ca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse bun sfarsit.
CERINTA MINIMA:
Autoritatea contractanta solicita prezentarea a maxim trei contracte care au fost duse la bun sfarsit, si care au avut ca obiect lucrari similare (executia de lucrari de drumuri judetene/ nationale /europene) si a carorvaloare insumata sa fie egala sau mai mare de:
1) Lot 1-3.000.000 lei exclusiv TVA
2) Lot 2-1.200.000 lei exclusiv TVA
insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor
Prin contracte de lucrari executate si duse la bun sfarsit se intelege:
- lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces ? verbal de receptie partiala; sau
- lucrari receptionate insotite de proces ? verbal la terminarea lucrarilor; sau
- lucrari receptionate insotite de proces ? verbal de receptie finalaPentru contractele exprimate in alte monede se va folosi pentru conversie rata medie anuala de schimb comunicata de catre Banca Nationala a Romaniei (www.bnr.ro) pentru anul in care contractul respectiv a fost semnat.Se va completa, semna si prezenta Formularul D - Declaratie privind lista principalelorlucrari similare executate in ultimii 5 ani cu anexele acestuia si Formularul E ? Fisa de experienta similara pentru fiecare contract prezentat in anexa la Formularul D.
Cerinta nr. 2
Informatiile referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului responsabil pentru executia lucrarilorCerinta obligatorie pentru fiecare lot in parte:
-sef santier-inginer in specialitatea drumuri-min.1 persoana
-responsabil tehnic cu executia in domeniul II drumuri ? min. 1 persoana(conform Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii)
Pe langa personalul specializat pot fi pusi ladispozitie si alti experti pe care ofertantul ii considera necesari in indeplinirea contractelor.
Dovada scriptica a detinerii personalului de specialitate, se face pe baza urmatoarelor documente:
Pentru personalul sef de santier responsabil cu indeplinirea contractului se vor prezenta copii continand mentiunea , , conform cu originalul?? dupa diplomele de studii absolvite prin care sa se dovedeasca specializarea acestora si Angajamentul de participare -Declaratia de disponibilitate prezentate cu semnatura persoanelor implicate in indeplinirea contractului
Pentru responsabilul tehnic cu executia (RTE) se va prezenta certificatul de atestare tehnico-profesionala in domeniu II- Drumuri, insotit de legitimatia valabila la data limita de depunere a ofertelor, si Angajamentul de participare - Declaratia de disponibilitate, prezentate cu semnatura in original a persoanelor implicate in indeplinirea contractului.
Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul?? si vor contine informatii referitoare, la numarul si data contractului, obiect, pret, semnaturi
Nota
In situatia in care contractul care contractul a fost semnat inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.Specialistii RTE nu vor prezenta CV-uri.
Cerinta nr. 3Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamente tehnice de care poate dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari din care sa reiasa ca detine (in dotare proprie, leasing sau contract de comodat) sau alte forme de punere la dispozitie, a necesarului minim de utilaje, echipamente, instalatii si mijloace de transport pe care urmeaza a le utiliza pentru executia fiecarei categorii de lucrari aferent lotului pe care urmeaza a le utiliza pentru executia fiecarei categorii de lucrari aferent lotului, pentru care se depune oferta astfel: 1) Avand in vedere specificul lucrarilor de drumuri se impune necesitatea detinerii de catre executantul lucrarilor (in dotare, in inchiriere, leasing sau contract de comodat, precontract) sau alte forme de punere la dispozitie a unei statii de mixturi asfaltice2) Pentru executia acestor lucrari se impune si dovada detinerii unui laborator minim grad II, pentru verificarea calitatii materialelor puse in opera si a lucrarilor executate (atat pentru mixturi asfaltice cat si pentru betoane de ciment, agrgate, etc.) autorizat ISC, in proprietate, chirie, sau alte forme de punere la dispozitie sau prezentarea unui contract de prestari servicii cu un laborator care indeplineste cerintele impuse-baza legala conform HG 766/21.11.1997 actualizata, pentru aprobarea unor regulamente, privind calitatea in constructii, coroborat cu prevederile art.15 din Legea nr.10/1995 ? privind calitatea in constructii si a Regulamentului de autorizare al laboratoarelor de analize si incercari in constructii aprobat prin HGnr.808 /2005
Cerinta nr. 4Informatii privind subcontractantii:
Cerinta nr. 5Informatii privind asociatii: Acord de asociere prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, impreuna si individual pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv partile vor fi responsabilitatea partenerului conducator (liderului).
Cerinta nr. 1 Standarde de asigurare a calitatii Certificate care sa ateste faptul ca operatorul/ operatorii economici respecta standardele de asigurare a calitatii conform ISO 9001:2008 pentru executia de lucrari in domeniul lucrari de drumuri sau echivalent.
Cerinta nr.2 - Cerinte privind Standardele de protectie a mediului.
Prezentarea Certificate care sa ateste faptul ca operatorul/ operatorii economici respecta standardele de protectie a mediului conform SREN -ISO
14001/2005 pentru executia de lucrari de drumuri sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinta obligatorie: Se va completaFormularul Z - imputernicireFormularul B ? Declaratie privind eligibilitatea, Formularul B2 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art 69^1 din OUG nr. 34/2006 Formularul B3, precum si Angajamentul ferm, Formular 20 (daca este cazul).Se va completa, semna si prezenta Formularul D - Declaratie privind lista principalelorlucrari similare executate in ultimii 5 ani cu anexele acestuia si Formularul E ? Fisa de experienta similara pentru fiecare contract prezentat in anexa la Formularul D.Cerinta obligatorie: completare Formular FDeclaratia va contine informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului. Formularul va fi insotit de CV-urile pentru personalul de specialitate care va indeplini contractul.Specialistii RTE nu vor prezenta CV-uri.Cerinta obligatorie: Completare Formular GDeclaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Cerinta obligatorie: Completare-declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractant si specializarea acestora - Formular H (daca estecazul).
Se va completa, semna si prezenta Formular 18 ? Acord de subcontractare (daca estecazul).
Inainte de incheierea contractului, ofertantul castigator va prezenta contractele incheiate cu subcontractantii, cu specificarea partilor subcontractate, in cazul in care parti din prezentul contract de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti.
Subcontractarea este permisa cu respectarea urmatoarelor conditii:
-fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv, dar nu 100%;
- ofertantii trebuie sa indice in ofertele lor -datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi, -specializarea acestora precum si -informatii privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti mentionanduse valoarea si tipul operatiunilor ce vor fi executate
de catre subcontractant ;
- ofertantii trebuie sa prezinte lista cuprinzand subcontractantii;
Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate documente
relevante in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Subcontractantii vor depune o declaratie pe proprie raspundere ca nu se incadreaza la prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006, conform formularului din documentatia de atribuire .
In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplinesca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta va solicita, la incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta; Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica;Pe parcursulderularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii
contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Un ofertant participa pentru acelasi contract cu o singura oferta fie in mod individual, fie ca subcontractant sau ca partener al unui consortiu /asociere /societate mixta, in caz contrar ofertele respective vor fi respinse.
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna fara a fi obligati sa-si legalizeze asocierea decat daca oferta comuna este declarata castigatoare. Oferta comuna trebuie sa contina toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul societatii mixte /consortiu /asociere precum si categoriile de servicii prestate de acestia. Oferta trebuie semnata intr-un mod in care obliga legal toti partenerii. Unul dintre membrii trebuie numit ca lider responsabil de contract iar aceasta numire trebuie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte. Oferta trebuie sa includa un acord de asociere Formularul H1 prin care sa se statueze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, impreuna si individual pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului, inclusiv partile vor fi responsabilitatea partenerului conducator (liderului).
Toti partenerii din cadrul consortiului trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa, pe toata durata de realizare a contactului.Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii Formular H - Declaratie privind lista asociatilor si a subcontractantilor, va fi completata de liderul Asocierii.Ofertantul va prezenta Certificatul privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii, in conformitate cu cerintele specificatiei SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, valabil la data limita depunerii ofertelor. Certificatul trebuie sa fie emis pentru domeniul lucrari de drumuri. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.Nota: In caz de asociere documentele care dovedescstandardele de asigurare a calitatii vor fi prezentate in mod obligatoriu de fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza.Ofertantul va prezenta Certificate emise de organisme nationale sau internationale acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu conform conditiilor din standardul, SREN -ISO 14001/2005 - sistem de management de mediu sau echivalent, valabil la data limita depunerii ofertelor.Certificatul trebuie sa fie emis pentru domeniul lucrari de drumuri. Se accepta raportul final de audit care atesta ca, conditiile de certificare sunt indeplinite, urmand sa fie emis certificatul.Nota: In caz de asociere documentele care dovedesc asigurarea protectiei mediului vor fi prezentate in mod obligatoriu de fiecare dintre asociati pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.01.2014 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.01.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Alba, camera 10
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor. Observatori UCVAP dupa caz.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
Ofertantii care vor depune oferta pentru ambele loturi trebuie sa aiba in vedere faptul ca in cazul in care oferta sa va fi desemnata castigatoare pentru cele doua loturi, achizitorul isi rezerva dreptul de a emite ordinul de incepere a lucrarilor simultan pentru loturile/obiectivele de investitie respective.La nivelul propunerii financiare fiecare operatori economic are obligatia de a cuprinde, ca element constitutiv si distinct in suma fixa, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute, mentionat de autoritatea contractanta, in procent de 10% din valoarea ofertata pentru lucrarile de constructii si instalatii, pentru fiecare lot ofertat, astfel: 1.Valoarea rezultata din insumarea preturilor aferente listelor de cantitati solicitate fara Organizarea de santier, denumita valoarea de baza a ofertei (VBO);2.Un procent de 10% aplicat la valoarea de baza a ofertei, fara organizarea de santier (VBO), care reprezinta cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in suma fixa (CDN) ;3.Valoarea cheltuielilor de organizare de santier (VOrgS).Oferta finala (OF) se va calcula cu formula: OF=[(VBO+ VOrgS) + CDN] si va fi exprimata in lei fara TVA.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-conform art.256^2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Contencios al Consiliului Judetean Alba
Adresa postala: P-ta Ion I.C.Bratianu, nr.1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel. +40 258813380, Email: [email protected], Fax: +40 258813325, Adresa internet (URL): www.cjalba.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.12.2013 10:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer