Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - " REPARAREA SI RECONDITIONAREA PIESELOR, ANSAMBLURILOR SI SUBANSAMBLURILOR COMPRESOARELOR DE GAZ SI AER "


Anunt de participare (utilitati) numarul 147153/10.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR.184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100492, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Iustin Taran, Tel. +40 244503101, Email: [email protected], Fax: +40 244545230, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE NATIONALA
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
" REPARAREA SI RECONDITIONAREA PIESELOR, ANSAMBLURILOR SI SUBANSAMBLURILOR COMPRESOARELOR DE GAZ SI AER "
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: BUTIMANU, URZICENI, BALACEANCA, SARMASEL
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PREATAREA DE SERVCII "REPARAREA SI RECONDITIONAREA PIESELOR, ANSAMBLURILOR SI SUBANSAMBLURILOR COMPRESOARELOR DE GAZ SI AER "
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531300-9 - Servicii de reparare si de intretinere a compresoarelor (Rev.2)
50531200-8-Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFOM CAIETULUI DE SARCINI ANEXATVALOAREA ESTIMATA 790100
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 1 este de 194.100 lei
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 2 este de 60.000 lei
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 3 este de 45.700 lei
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 4 este de 34.800 lei
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 5 este de 224.500 lei
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 6 este de 30.000 lei
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 7 este de 40.000 lei
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 8 este de 96.000 lei
Valoarea estimata fara TVApentru LOTUL 9 este de 65.000 lei
Valoarea estimata fara TVA: 790, 100RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuant.G.P.lot1:1941lei;Cuant.G.P.lot2:600lei;Cuant.G.P.lot3:457 lei;Cuant.G.P.lot4:348 lei;Cuant.G.P.lot5:2245lei;Cuant.G.P.lot6:300lei;Cuant.G.P.lot7:400lei;Cuant.G.P.lot8:960lei;Cuant.G.P.lot9:650lei;Perioada de valabilitate a G.B.: 60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.G.P.se constituie conf.art.86alin.1 si 6 din HG925/2006.Contul pt virarea G.B.este RO60BTRL02701202167346XX deschis la Banca Transilvania Suc.Targu Mures, RO14056826.Rec.atasarea la oferta a dovezii constituirii G.B.In masura in care CNSC respinge o contestatie ca fiind nefondata, AC va retine contestatorului din G.P., in rap cu val estim a contr o suma in conf cu prev.art.2781alin.1 din OUG34/2006 actualizata, modif.si completata de OUG76/2010 si L279/2011?cuant.acestei retineri este de-1941lei LOT1, -0lei LOT2, -0lei LOT3, -0lei LOT4, -2245lei LOT5, -0lei LOT6, -0lei LOT7, -0lei LOT8, -0lei LOT9.Conversia valorilor se va face la cursul leu/alta valuta comunicat de BNR inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.Cuantumul GBE a contractului reprez 5% din val contr, fara T.V.A.Mod constitGBE este sub forma: -unui instr de garant emis in condit legii de o soc bancara/soc de asigurari, care devine anexa la contr.Instrum de garant treb sa prev daca plata gar se va executa condit/necondit conf prev.art.90alin.(1)din HG925/2006 cu toate modif si complet ultersau-retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Contractantul are oblig de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct la dispozitia AC.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul creat nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contr conf.Art.90, al.3din H.G.925/2006 cu modif si compl ulterioare.Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.AC are dreptul de a emite pretentii asupra GBE, oricand pe parcursul indeplinirii contr, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract, conf.art. 91 din H.G.925/2006 cu modif SI compl.ulter.Anterior emiterii unei pretentii asupra GBE AC are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.Modalit de restituire a GBE: AC are obligatia de a elibera/restitui GBE in conf cu prev art.92al.(2)din HG.925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
SURSE PROPRII
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie pe propria raspundere, in temeiul art.180 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 1.
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
2) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.181 din OUG 34/2006 Se va completa Formularul 2.;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
3) Declaratie pe proprie raspundere, in temeiul art.69^1(evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Persoane cu functie de decizie din cadrul institutiei implicati in procedura de achizitie: - dl. Virgil Marius Metea -director general SNGN Romgaz SA;
- dl. Lucian Birsan- director departament tehnic achizitii SNGN Romgaz SA;
-dl. Vasile Carstea - director SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Elena Stanciu ? director economic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti -responsabil aprobare buget;
- dl. Scarlatescu Virgil ?presedinte comisie evaluare- director comercial SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Moise Madalina ? membru comisie de evaluare - sef serviciu contracte SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dra. Tudorache Ana _Maria ?funct. Super.serviciu contracte SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;??dl. Nicolae Soptea ? membru comisie de evaluare - sef Serviciu Mecanic ;
?- dl. Adrian Avram- membru comisie de evaluare- consilier juridic SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti;
- dna. Daniela Panait- membru comisie de evaluare- economist SNGN Romgaz S.A. S.I.S.G.N. Ploiesti Se va completa Formularul 3 ;
Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 69^1din OUG 34/2006, duce la excluderea ofertantului din prezentaprocedura.
Se va prezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator
4) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului (copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, semnata si stampilata ) Din certificatul mentionat la punctul 4) trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere aofertelor.In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere.
5) Declaratie pe propria raspundere, conform Ordin nr. 314 din 12 octombrie 2010, publicatin Monitorul Oficialnr. 701 din 20 octombrie 2010, privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cuoferta independentaFiecare ofertant va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la respectiva procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta.Se va completa Formularul 4: ??Certificat de participare la procedura cu oferta independenta?.
1) Fisa de informatii generaleSe va completa Formularul 5 - Fisa de informatii generale;
Operatorul economic va prezenta documente pentru sustinerea indeplinirii cerintei de calificare
Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
Nu se solicita cifra de afaceri. 1)Persoane juridice /fizice romaneCerinte obligatorii: ? Persoane juridice/fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC in baza Legii nr.26/1990, (doc. in original sau copie lizibila certificata?conform cu originalul?semnata si stampilata), din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.Ofertantul clasat pe primul loc, va prezenta certificatul ONRC in original sau copie legalizata2)Persoane juridice /fizice straine? Persoane juridice /fizice straine:
Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.Documentele emise in alta limba, trebuie sa fie insotite de traducerea autorizatain limba romana.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista a principalelor servicii prestatein ultimii 3 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Fisa de experienta similara. Se impune ca cerinta minima pentru experienta similara in ultimii 3 ani: prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar a caror valoare insumata sa fie de :
- Lot 1 ? minim 194100 lei;
- Lot 2 ?minim 60000 lei ;
- Lot 3 ? minim 45700 lei;
- Lot 4 ? minim 34800 lei;
- Lot 5 ? minim 224500 lei;
- Lot 6 ? minim 30000 lei;
- Lot 7 ? minim 40000 lei;
- Lot 8 ? minim 96000 lei;
- Lot 9 ? minim 65000 lei;
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari / confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Pentru echivalenta leu/alta valuta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Seva completa Formularul 6.
Informatii privind Angajamentul ferm al tertului sustinator - In cazul in care pentru indeplinirea contractului ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unei alte persoane (indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, in original, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate . In acest caz persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, avand obligatia de a prezenta declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art. 180 si 181-lit. a, c¹ si d din OUG 34/2006, si Declaratia pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederi art. 69^1 conformlegii 279/2011-art 19, 20
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 7.
Informatii privind subcontractantii
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul 8.
Documentele emise de organisme acreditate, care confirma certificarea sistemului calitatii ISO 9001 sau echivalent, valabil la data limita de depunere a ofertelor
Modalitatea de indeplinire
se va prezenta copia certificatului sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
1)Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu conditia ca respectivele elemente sa fie cuantificabile si sa poata fi exprimate in cifre sau procente;?Pretul2.Numarul de runde ale licitatiei electronice :1 (una);3.Licitatia electronica va incepe la 2 (doua ) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei la adresa de posta electronica (e-mail)inregistrata in sistem ca adresa de contact.4.Durata unei runde :1(una) zi, respectiv 24 ore;Operatorul economic trebuie sa fie inregistrat in SEAP si a detina certificat digital valid pentru acces in sistem.5)In cazul in care in urma licitatiei electronice vor fi mai multe oferte cu acelasi pret (cel mai scazut) autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis pentru departajarea ofertelor.Dupa incheierea rundei de L.E., op. economic care si-a imbunatatit of. are oblig. sa transmita autorit. contractante Form.de oferta, precum si oferta refacuta cu valorile rez in urma L.E. Transm. ofertei se va face in cel mult doua zile lucra. de la ultima runda de L.E. in original, semnate si stampilate de catre reprezentantul op. economic.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 29.10.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
31.10.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 31.10.2013 10:00
Locul: Sediul S.I.S.G.N. ROMGAZ PLOIESTI, STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, PLOIESTI, PRAHOVA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII1.Orice solicitare de clarificare catre autoritatea contractanta din partea operatorului economic se face prin fax: +40244545230. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP .Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.2. In cazul in care dupa etapa finala de licitatiei electronica se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajari ofertelor
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
TERMENUL DE EXERCIATRE A CAILOR DE ATAC ESTE CONFORM CU ART.256 ² DIN OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC din cadrul S.I.S.G.N. PLOIESTI
Adresa postala: STR.GHE.GR.CANTACUZINO, NR. 184, Localitatea: PLOIESTI, Cod postal: 100490, Romania, Tel. +40 244503101, Fax: +40 244545230
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.10.2013 11:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer