Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - « Servicii financiare de acordare a unui credit-tip linie de credit in cuantum de 8.965.000 lei in vederea asigurarii finantarii executiei lucrarilor de modernizare si extindere Stadion Flacara- Oras Navodari »


Anunt de participare numarul 149179/07.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI SRL
Adresa postala: NAVODARI, STRADA TINERETULUI NR.3, ETAJUL 1, JUDETUL CONSTANTA, Localitatea: Navodari, Cod postal: 905700, Romania, Punct(e) de contact: CARACOSTEA SILVIA, Tel. +40 769090970, Email: [email protected], Fax: +40 241760167, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
SOCIETATE COMERCIALA
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
« Servicii financiarede acordare a unui credit-tip linie de creditin cuantum de 8.965.000 lei in vederea asigurarii finantariiexecutiei lucrarilor de modernizare si extindere Stadion Flacara- Oras Navodari »
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
6 - Servicii financiare: (a) Servicii de asigurare (b) Servicii bancare si de investitii
Locul principal de prestare: ORAS NAVODARI,
JUDET CONSTANTA
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII FINANCIARE DE ACORDARE A UNUI CREDIT BANCAR TIP LINIE DE CREDIT IN CUANTUM DE 8695000 LEI IN VEDEREA ASIGURARII FINANTARII EXECUTIEI LUCRARILOR DE MODERNIZARE SI EXTINDERE STADION FLACARA-ORAS NAVODARI
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
66113000-5 - Servicii de acordare de credit (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
VALOAREA CREDITULUI BANCAR CE FACE OBIECTUL CONTRACTULUI CE URMEAZA A FI ATRIBUIT ESTE DE 8.695.000 LEI
Valoarea estimata fara TVA: 1, 305, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare: 5100 lei.Contul autoritatii contractante: RO85TREZ2315069XXX020632, deschis la Trezoreria Constanta.Mod de prezentare?dovada constituirii garantiei/instrumentul de garantare se prezinta in original.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Garantia de participare poate fi constituita: 1. Prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul prevazut mai-sus, valabil pentru o perioada de 120 zile de la data limita de depunere a candidaturilor stabilita in anuntul de participare. Instrumentul de garantare va contine, obligatoriu prevederile art.87 alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv angajamentul emitentului de a retine din garantia de participare suma de 5.084 lei calculata conform prevederilor art. 278^1 alin(1) lit. d) din O.U.G. nr 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care ofertantul depune contestatie, iar aceasta este respinsa ca nefondata de catre CNSC; 2. Prin depunerea unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor (in contul RO85TREZ2315069XXX020632 deschis la Trezoreria Orasului constanta, cod fiscal RO27381730;Dovada constituirii garantiei de participare va insoti oferta, neintroducandu-se in plicul interior. In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare se solicita la data depunerii candidaturilor. Garantia de participare poate fi constituitasi in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR, la data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 0, 3 % din valoarea contractului.Modul de constituire a garantiei de buna executie: Se constituie prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, inainte de intrarea in vigoare a contractului de acordare a unui credit-tip linie de credit.Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie va fi cu 14 zile mai mare decat perioada de tragere; Garantia de buna executie se va restitui in cel mult 14 zile de la expirarea perioadei de tragere a creditului, daca achizitorul nu va ridica pana la acea data pretentii asupra acesteia.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Venituri proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta Formularul A din sectiunea modele de formulare;
Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de asociati/terti sustinatori, daca este cazul;
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
2.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta Formularul B din sectiunea modele de formulare;
Nota: Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator, daca este cazul, prin completarea si prezentarea Formularul B1 din sectiunea modele de formulare;
Declaratia va fi insotita de:
-Pentru persoane juridice romane de:
? Certificat de atestare fiscala emis de M.F.P.-A.N.A.F.-Administratia Finantelor Publice a judetului unde isi desfasoara activitatea, pentru confirmarea platii obligatiilor la bugetul de stat
? Certificat de atestare fiscala emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local, pentru confirmareaplatii taxelor si impozitelor la bugetul local.Certificatele va fi prezentate in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnate de catre reprezentantul legal.
Din cuprinsul certificatelor de atestare fiscala este necesar sa reiasa ca operatorul economicnu are obligatii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor .In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011.Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.-Pentru persoane juridice straine:
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura certificatelor de atestare fiscala pentru confirmarea platii obligatiilor la bugetul de stat consolidat si labugetul local ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau juridice sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele vor fi prezentate in limba de origine ? in oricare dintre formele: original/copie legalizata/ copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al candidatului cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Documentele trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora);3. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire: Declaratie pe proprie raspundere (completareFormular C din sectiunea formulare)
Pentru aceasta declaratie, in sensul prevederilor art. 691 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele din cadrul autoritatii contractante ce detin functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Manu Vasile Alexandru, Filimon Elena-Carmen, Caracostea Silvia, Modoran Simona, Sofrone Florina, Sandu Daniela, Stoian Gavrila, Naziru Emil, Oprisan Constantin, Minea Elena, Zaharia Ignat, Andrei Adrian-Ionel.
Nota: Acesta declaratie se vaprezenta atat de catre subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.
Declaratia se va completa si prezenta olograf si se va intocmi conform modelului pus la dispozitie in sectiunea Modele Formulare, tinand cont de informatiile precizate .
4.Certificat de participare la licitatie cu oferta independentacompletat in conformitate cu Ordinul nr. 314/2010 al Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.Documente de confirmare: se va completa si prezenta in originalformularului D din sectiunea modele de formulare ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta?.Nota: In cazul unui grup de operatori economici care depune oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a depune acest certificat (fiecare membru al asociatiei) Persoane juridice romane
1.Prezentare certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate al candidatului (asociatii sai daca este cazul) care sa includa si serviciile care fac obiectul prezentei achizitii. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor..Cand se depune oferta comuna, asociatii vor prezenta si certificatul constatator din care sa rezulte codul CAEN pentru partea din contract pe care o realizeaza.Certificatul constatator se prezinta in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata de catre reprezentantul legal al candidatului cu precizarea faptului ca, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original sau copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta, in situatia in care a prezentat acest document in copie.2 Autorizatie eliberata de Banca Nationala a Romaniei care sa-i ateste dreptul de a desfasura activitatile ce fac obiectul achizitiei, valabila la data limita de depunere a ofertelor, in copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al candidatului cu mentiunea ?conform cu originalul?.Persoane juridice straine1.Prezentarea in original, copie legalizata, sau copie lizibila insotita de mentiunea ?conform cu originalul? semnata e catre reprezentantul legal, a unor documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentelorprezentate se vor alatura traducerile autorizate si legalizate a acestora in limba romana. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca candidatul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pe cele ce fac obiectul prezentei achizitii2. Certificat de Rezidenta Fiscala (pentru evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs - in original/copie legalizata/copie lizibila semnata si stampilata de reprezentantul legal al candidatului cu mentiunea ?conform cu originalul?.
3.Un document echivalent autorizatiei de functionare emisa de BNR, emis de un organism din tara in care acesta este rezident.Pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentarea fisei de informatii generale aferente ultimilor 3 ani, formular E.
Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.In conformitate cu prevederile art. 186 alin.1 din O.U.G. nr. 34/2006 Capacitatea economica si financiara a ofertantului/candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant/candidat si persoana respectiva. Ofertantul/candidatul are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective.
2.Prezentare bilant contabil sau extrase bilant pentru anul 2012 copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul".
3. Prezentarea declaratiei privind cifra de afaceri globala pe ultimii trei ani Media CA globale a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie sa fie cel putin egala cu 2610000 lei. Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%. Prezentare formular E.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, conversia leu-euro se va raporta la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte respectiv: pentru 2010 1 euro= 4, 2099 lei, pentru. 2011 1 euo=4, 2379 lei , pentru 2012 - 1euro=4, 4560 (sursa : www.bnr.ro). Atunci cand cifra de afaceri este exprimata in alta moneda decat leul, echivalenta leu/ alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va completa si prezenta formularul E din sectiunea formulare..Prezentare bilant contabil sau extrase bilant pentru anul 2012copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul".Se va completa si prezenta formularul E din sectiunea formulare.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ofertantul trebuie sa faca dovada acordarii unui credit ale carui taxe, comisioane, dobanzi sau oricare alte forme de remuneratii aferente serviciilor respective sa fie de cel putin 1305000 lei. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Se solicita ca nivelul minim prestat sa fie realizat la nivelul unui contract.
2.O lista a principalelor servicii financiare de acordare a unui credit bancar tip linie de credit prestate in ultimii 3 ani(calculati pana la data limita de depunere a ofertei), continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta ori de catre clientul privat beneficiar in copie conforma cu originalul. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unui certificat din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, care sa respecte dispozitiile art. 11^1 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului resursele tehnice si profesionale invocate.Atunci cand un grup de operatori economici depune candidatura comuna, capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, cu respectarea inclusiv a prevederilor Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 509/2011. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinere tehnica si/sau profesionala a unui/unor persoane capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute mai sus. In cazul cadidaturilor comune situatia personala si capacitatea de exercitare trebuie dovedite de fiecare dintre asociati in parte, iar cerintele care vizeaza atributii in executarea viitorului contract, care trebuie indeplinite de acela dintre asociati care, conform acordului de asociere, a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentare contract sau document echivalent, recomandare/certificare, in original/copie conforma cu originalul.Se va completa si prezenta formularul F din sectiunea formulare.Se va completa si prezenta formularul G din sectiunea formulare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
Au fost deja selectati candidati
Nu
IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe
Numar de agenti economici preconizat: 3
IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului
Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate
Nu
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3698/21.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.03.2014 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.03.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.03.2014 11:00
Locul: Punctul de lucru al S.C. Termica Distributie Navodari S.R.L. din Navodari str. Tineretului nr.3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai candidatilor, cu dovada scrisa a imputernicirii, insotita de o copie a actului de identitate si membrii comisiei de evaluare.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Numarul de agenti economici preconizat, conform prevederilor art.116 din OUG nr.34/2006, este 3. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ.Toti candidatii calificati vor fi invitati la negocieri.Toti candidatii care indeplinesc criteriile de calificare vor fi selectati/preselectati.In situatia in care se va constata ca ofertele finale clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Persoana vatamata poate sesizaC.N.S.C.in vederea anularii actului ?i/sau recunoa?terii dreptului pretins ori a interesului legitim in condi?iile art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L.-OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR. TINERETULUI NR.3, ETAJ 1, ORAS NAVODARI, JUD. CONSTANTA, Localitatea: NAVODARI, Cod postal: 905700, Romania, Tel. +40 769090970, Email: [email protected], Fax: +40 241760167
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 09:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer