Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,, verificare metrologica distribuitoare carburanti auto pentru lichide?


Anunt de participare (utilitati) numarul 144118/04.06.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: Str.Bariera Valcii nr. 195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Punct(e) de contact: Iovanescu Aristina, Tel. +40 0251599480, Email: [email protected]va.rdscv.ro, Fax: +40 0251599495, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
, , verificare metrologica distribuitoare carburanti auto pentru lichide?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Craiova II, Craiova str. Bariera Valcii nr.195, cod 200716, jud Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
verificarea metrologica a doua distribuitoare carburanti auto pentru lichide
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50511100-1 - Servicii de reparare si de intretinere a pompelor de lichid (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
verificarea metrologica a doua distribuitoare carburanti auto pentru lichide
Valoarea estimata fara TVA: 260.95RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
5 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 2, 61 lei.Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Echivalenta garantiei de participare din lei in alta valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare al acestei achizitii.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.(Formular 10)Nota: Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: - conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau- neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.b) Ordin de plata confirmat de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Cont RO 73 BRDE 170S V875 6166 1700, BRD ? AgentiaBrazda lui Novac; CIF: 31454260;c) Lichiditati depuse la casieria S.E.Craiova II.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii ale S. CEO S.A
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea : cerinta obligatorie: Formularul 12A;
Declaratie privind neincadrarea inprevederile art. 181 din Ordonantade Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: Cerinta obligatorie: Formularul 12B;
Certificat de participare la procedura cu oferta independenta(conform Ordin ANRMAP Nr. 314/2010): Cerinta obligatorie: Formularul 1;
Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691 dinOrdonan?a de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare: Cerinta obligatorie: Formularul 2;
Nota: Persoane cu functii de decizie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii in cadrul Sucursalei Electrocentrale Craiova II: Marian MOTOCU ? Director S.E.Craiova II; Constantin BUDOACE - Director Economic; Viorel FILIP ? Director Tehnic; Lucian SCARLATESCU ? Director Achizitii; Persoane juridice/fizice romane: Cerinta obligatorie: Prezentare certificat constatator, eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului, in original sau copie lizibila conforma cu originalul, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Datele inscrise in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere o ofertelor
PENTRU OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC: inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, se va solicita prezentarea, pentru conformitate, a documentului in original/copie legalizata, daca in cadrul ofertei acesta a fost prezentat in copie conform cu originalul.
Persoane juridice/fizice straine: Cerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, traduse in limba romana de traducator autorizat si legalizate.Acreditarea/autorizarea laboratorului de metrologie: prezentare acreditarea/autorizarea laboratorului de metrologie.
Operatorul economic va face dovada competentei pentru prestarea serviciilor de verificare metrologica a urmatoarelor categorii de mijloace de masurare: distribuitoare de carburanti auto pentru lichide, conform SR EN ISO/CEI 17025:2005-cerinte generale privind competenta laboratoarelor de incercari si etalonari, HG 1660/2005privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala si Ordonantei 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii:
-se va prezenta copia autorizatiei de metrolog verificator pentru cele doua mijloace de masura, conform HG 1660/2005privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala si Ordonantei 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Prezentare:
-copie autorizatie de metrolog verificator pentru cele doua mijloace de masura, conform HG 1660/2005privind aprobarea instructiunilor de metrologie legala si Ordonantei 20/1992 privind activitatea de metrologie, cu modificarile si completarile ulterioare.
Lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar.In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic??Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Pentru principalele servicii similare prestate in ultimii 3 ani, se vor prezentadocumente in copie lizibila certificate conform cu originalul.Prezentare Formular 8, in original.
Ofertantul va prezenta documentele prin care va dovedi ca are un sistem de management al calitatii certificat, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta documentele prin care va dovedi ca are un sistem de management al calitatii certificat, in conformitate cu standardul de calitate SR EN ISO 9001:2008 sau orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare.
Documentele vor fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila certificata conform cu originalul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.06.2013 13:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.06.2013 13:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.06.2013 14:00
Locul: Sucursala Electrocentrale Craiova II , Craiova str. Bariera Valcii nr.195, cod 200716, jud Dolj, eta
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret(totodata si cel mai scazut pret), autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, ofertantilor in cauza, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256² din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al Sucursalei Electrocentrale Craiova II
Adresa postala: str Bariera Valcii nr.195, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200716, Romania, Tel. +40 0251599480
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.06.2013 15:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer