Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - 1. Modernizare drumuri satesti DS440 si DS111 in sat Ipatele; 2. Reabilitare camin cultural sat Bacu, amenajare teren de sport in sat Bacu, amenajare spatii verzi si parc de joaca pentru copii in sat Ipatele, amenajare statii de autobuz in satele Cuza Vod


Anunt de participare numarul 74295/27.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA IPATELE (CONSILIUL LOCAL IPATELE)
Adresa postala: COMUNA IPATELE JUDETUL IASI, Localitatea: Ipatele, Cod postal: 707265, Romania, Punct(e) de contact: COSTICA POSTARNAC, Tel.0232228855, Email: [email protected], Fax: 0232228855, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publiceAltele: servicii ale administratiei publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
1. Modernizare drumuri satesti DS440 si DS111 in sat Ipatele; 2. Reabilitare camin cultural sat Bacu, amenajare teren de sport in sat Bacu, amenajare spatii verzi si parc de joaca pentru copii in sat Ipatele, amenajare statii de autobuz in satele Cuza Voda, Ipatele si Bacu; 3. Retele de canalizare si epurare ape uzate menajere in localitatile Ipatele, Cuza Voda si Bacu, Comuna Ipatele, Judetul Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Ipatele, Judetul Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectare si executie pentru:
1. Modernizare drumuri satesti DS440 si DS111 in sat Ipatele
2. Reabilitare camin cultural sat Bacu, amenajare teren de sport in sat Bacu, amenajare spatii verzi si parc de joaca pentru copii in sat Ipatele, amenajare statii de autobuz in satele Cuza Voda, Ipatele si Bacu
3. Retele de canalizare si epurare ape uzate menajere in localitatile Ipatele, Cuza Voda si Bacu, Comuna Ipatele, Judetul Iasi
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
45212200-8-Lucrari de constructii de complexe sportive (Rev.2)
45212300-9-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul I: Modernizare drumuri satesti DS440 si DS111 in sat IpateleValoarea estimata a contractului: 1.420.930 Ron, din care valoarea serviciilor de proiectare sa nu depaseasca 45.000 RonLotul II: Valoarea estimata a contractului: 2.651.890 Ron, din care valoarea serviciilor de proiectare sa nu depaseasca 148.187 Ron
Reabilitare camin cultural sat Bacu
Amenajare teren de sport in sat Bacu
Amenajare spatii verzi si parc de joaca pentru copii in sat Ipatele
Amenajare statii de autobuz in satele Cuza Voda, Ipatele si BacuLotul III: Valoarea estimata a contractului: 4.027.980 Ron, din care valoarea serviciilor de proiectare sa nu depaseasca 151.800 Ron
Retele de canalizare si epurare ape uzate menajere in localitatile Ipatele, Cuza Voda si Bacu, Comuna Ipatele, Judetul Iasi
Valoarea estimata fara TVA: 8, 100, 800RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare: LOT1=14.000ron LOT2=26.000ron, LOT3 =40.200ronForma de constituire Scrisoarea de garantie bancarasau OPCONT IBAN: RO24TREZ4065006XXX013060 TREZ. MUN. IASI, CUI 454096
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea Formular 12A din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuireDeclaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 formular 12B din sectiunea FORMULARE a documentatiei de atribuire
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident)
Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale (formulare tip eliberate de autoritatile competente din tara in care ofertantul este rezident)- Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarilor de origine prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta.-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului-Certificat de inregistrare-Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale si Identificarea financiara, inclusiv cifra de afaceri
prezentare Copii ale bilanturilor contabile pe ultimii trei ani incheiati (2005, 2006, 2007), vizate si inregistrate de organele competente.- prezentare documente pentru a demonstra ca operatorul economic are acces la sau ca are disponibile resurse reale, linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii respective pe o perioada de 90 de zile in valoarea de: Lotul 1:284.186 ron
Lotul 2:530.378 ronLotul 3:805.596 ronprezentare scrisoare de bonitate din partea unei banci eliberata cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
LOT 1Ofertantul va prezenta Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani. Se solicita prezentarea in copie a minim 3 contracte in valoare de 650.000 lei, incheiate si indeplinite in ultimii 5 ani, de natura si complexitatea lucrarilor ofertate insotite de procese verbal de receptie la terminarea lucrarii si recomandari vizate de ISC. De asemenea se solicita prezentarea proceselor verbale la terminarea lucrarilor pentru lucrarile prezentate ca experienta similara.LOT 2- Ofertantul va prezenta Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani. Se solicita prezentarea in copie a minim 3 contracte in valoare de 1.200.000 lei, incheiate si indeplinite in ultimii 5 ani, de natura si complexitatea lucrarilor ofertate insotite de procese verbal de receptie la terminarea lucrarii si recomandari vizate de ISC. De asemenea se solicita prezentarea proceselor verbale la terminarea lucrarilor pentru lucrarile prezentate ca experienta similara.LOT 3- Ofertantul va prezenta Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani. Se solicita prezentarea in copie a minim 3 contracte in valoare de 1.900.000 lei, incheiate si indeplinite in ultimii 5 ani, de natura si complexitatea lucrarilor ofertate insotite de procese verbal de receptie la terminarea lucrarii si recomandari vizate de ISC. De asemenea se solicita prezentarea proceselor verbale la terminarea lucrarilor pentru lucrarile prezentate ca experienta similara.Formularului nr. 12 H - Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractuluiformularul 12I, insotit de CV-uri, copii dupa dipome de studii si atestate, copii carti de munca completate la zi
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.04.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.04.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.04.2009 10:30
Locul: Consiliul Local Ipatele, Comuna Ipatele, judetul Iasi
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii firmelor participante prin imputernicitantii lor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
consiliul national de solutionare acontestatiilor
Adresa postala: BUCURESTI, STR. STAVROPOLEOS NR. 6, SECTOR 3, ,Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel iasi
Adresa postala: iasi, str. a panu, nr. 25, Localitatea: iasi, Cod postal: 7000024, Romania, Tel.0232.217.808, Email: [email protected], Fax: 0232.217.808
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
26.03.2009 23:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer