Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?11 Studii Tehnico-Economice de evaluare a resurselor si rezervelor de gaze naturale in anul 2012?


Anunt de participare (utilitati) numarul 134529/03.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS, NR.4, ,Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201947, In atentia: Liliana Deliceanu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
?11 Studii Tehnico-Economice de evaluare a resurselor si rezervelor de gaze naturale in anul 2012?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sediul SNGN Romgaz SA, Medias, P-ta C.I. Motas, nr. 4
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea serviciilor de elaborare a studiilor de evaluare a resurselor geologice si rezervelor de gaze naturale si a performantelor in exploatare a zacamintelor comerciale.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71351100-4 - Servicii de pregatire si de analiza de carotaj (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
11 loturi conform anexei B
Valoarea estimata fara TVA: 474, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
7 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: Lotul 1- Nocrich-Vest: 450lei;Lotul 2- Eliseni-Sacel: 550 lei;Lotul 3- Gaiceana: 450 lei;Lotul 4- Glavanesti: 600 lei;Lotul 5- Florica: 450 lei;Lotul 6- Alunu: 450 leiLotul 7- Greci: 340 lei;Lotul 8- Iernut: 400 lei;Lotul 9- Ludus: 400 lei;Lotul 10 - Tamasesti: 310 lei;Lotul 11 - Sapunari: 340 lei;
- Perioada de valabilitate: 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.Modul de constituire: Garantia de participare se exprima in lei, se va prezenta in original la deschiderea licitatiei si poate fi constituita in urmatoarele forme: ? virament bancar? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.? ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul deschis la RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse si returnate la deschidere.AC are dreptul de a vira garantia pentru participare in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.- intrucat valoarea estimata a contractelor pe loturi este sub limita a 63 000 lei, in conformitate cu art. 278ยน alin(1) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010 nu se retine contestatorului o cota parte din garantia de participare la licitatie Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din valoarea contractului fara TVA.b)Garantia de buna executie a contractului se constituie conform art. 90 alin. (1) din H.G. 925/2006 ? actualizata. Prevederile art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. 925/2006 - actualizata, se aplica in mod corespunzator.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, conform HG 1045/2011.Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006; Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006.Persoanele cu functie de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
dl. Costel Totan ? Director General SNGN Romgaz SA
dl. Mircea Lupu ? Director Departament Tehnic Achizitii
dl. Horea Bodogae -Director Directia Achizitii
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr. 314/12.10.2010 Persoane juridice/fizice romane
Ofertantul trebuie sa prezinte:
a) Certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala sau Teritoriala privind obiectul de activitate (in original, copie legalizata sau copie lizibila conform cu originalul) sau
b) Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului(copie ?conf cu originalul?).
Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma: copie conform cu originalul.Persoane juridice/fizice straine
Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.
Declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1 din O.G. 27/26.01.2006 privind modificarea si completarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
Ofertantii incadrati ca IMM beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute.
In cazul asocierii dintre doi operatori economici, fiecare din acestia incadrandu-se in categoria Intreprinderilor Mici si Mijlocii (IMM), asocierea rezultata poate beneficia de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.Totodata, precizam ca in situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM- urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art. 16, alin. (2) din Legea nr. 346/2004.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilantul contabil la data de 31.12.2010, vizat si inregistrat de organele competente.
Cifra de afaceri.
Operatorul economic trebuie sa aiba o medie a cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2008, 2009, 2010) de cel putin:
1. Lotul 1 - Nocrich-Vest: 90 000 lei;
2. Lotul 2 - Eliseni-Sacel: 110 000 lei;
3. Lotul 3 - Gaiceana: 90 000 lei;
4. Lotul 4 - Glavanesti: 120 000 lei;
5. Lotul 5 - Florica: 90 000 lei;
6. Lotul 6 - Alunu: 90 000 lei;
7. Lotul 7 - Greci: 68 000 lei;
8. Lotul 8 - Iernut: 80 000 lei;
9. Lotul 9 - Ludus: 80 000 lei;
10. Lotul 10 - Tamasesti: 62 000 lei;
11. Lotul 11 - Sapunari: 68 000 lei;Pentru calculul Cifrei medii de afaceri in euro se va folosi cursul mediu publicat de BNR: pentru anul 2008:3, 6827 lei; pentru anul 2009:4, 2373 lei; pentru anul 2010:4, 1285 lei; pentru anul 2011:4, 2379 lei.In situatia in care operatorul economic si-a inregistrat bilantul contabil aferent anului 2011, acesta poate dovedi indeplinirea nivelului impus si prin raportare la ultimii trei ani financiari incheiati, respectiv 2011, 2010, 2009.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)astfel:
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
Fisa de informatii generale.
Experienta similaraOfertantul va prezenta o lista a principalelor prestari de servicii din ultimii 3 ani, prezentand cel mult trei contracte in activitatea petroliera, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati cu o valoare de cel putin:
pentru Lotul 1 - Nocrich-Vest: 45 000 lei, pentru Lotul 2 - Eliseni-Sacel: 55 000 lei, pentru Lotul 3 - Gaiceana: 45 000 lei, pentru Lotul 4 - Glavanesti: 60 000 lei, pentru Lotul 5 - Florica: 45 000 lei, pentru Lotul 6 - Alunu: 45 000 lei, pentru Lotul 7 - Greci: 34 000 lei, pentru Lotul 8 - Iernut: 40 000 lei, pentru Lotul 9 ? Ludus: 40 000 lei, pentru Lotul 10 ? Tamasesti: 31 000 lei, pentru Lotul 11 ? Sapunari: 34 000 lei.
Atestat ANRM sau echivalent- Actul normativ Ordinul 122/14.06.2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.04.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
25.04.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 25.04.2012 12:00
Locul: Sediul SNGN Romgaz SA Medias, Pta. CI Motas, Nr. 4, Sala Licitatii (P14)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare precum si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Modul de departajare a ofertelor: In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, atunci va fi declarata castigatoare oferta cu cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Serviciul Licitatii
Adresa postala: P-ta Constantin Motas, nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201947, Email: [email protected], Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2012 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer